Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018O0016

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/876 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych (EBC/2018/16)

OJ L 154, 18.6.2018, p. 3–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/16/oj

18.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/3


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2018/876

z dnia 1 czerwca 2018 r.

w sprawie Rejestru Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych (EBC/2018/16)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 i ust. 5,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski Bank Centralny prowadzi Rejestr Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD). RIAD jest wspólnym zbiorem danych referencyjnych o prawnych oraz innych statystycznych jednostkach instytucjonalnych, których gromadzenie wspomaga procesy biznesowe w obrębie Eurosystemu oraz wykonywanie przez Europejski System Banków Centralnych (ESBC) i Jednolity Mechanizm Nadzorczy (SSM) powierzonych im zadań. RIAD ułatwia integrację szeregu zbiorów danych, w szczególności poprzez zapewnienie wspólnych identyfikatorów. W połączeniu z danymi z innych zbiorów danych, takich jak Scentralizowana Baza Papierów Wartościowych (Centralised Securities Database, CSDB), Baza Danych Europejskiego Systemu Banków Centralnych o Inwestycjach w Papiery Wartościowe (European System of Central Banks Securities Holdings Statistics Database, SHSDB) i Wspólna Analityczna Baza Danych Granularnych Dotyczących Ekspozycji Kredytowych (AnaCredit), dane gromadzone w RIAD stanowią podstawę analiz i badań wspierających podejmowanie decyzji w zakresie polityki pieniężnej, wczesne wykrywanie ryzyk systemowych oraz prowadzenie polityki makroostrożnościowej i nadzoru mikroostrożnościowego. Dane przechowywane w bazie RIAD są także wykorzystywane do przygotowywania oficjalnych list monetarnych instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów sekurytyzacyjnych, instytucji istotnych dla statystyki płatności oraz instytucji ubezpieczeniowych. Rejestrowanie i przetwarzanie danych referencyjnych o podmiotach w bazie RIAD podlega istniejącym procedurom.

(2)

RIAD zawiera szereg atrybutów dotyczących poszczególnych podmiotów oraz relacji pomiędzy nimi, które umożliwiają tworzenie struktur grupowych. Struktury te, w tym struktury znane jako „bliskie powiązania”, mogą mieć różną konstrukcję do celów rachunkowości lub konsolidacji ostrożnościowej. Te procesy przetwarzania danych i związane z nimi analizy wspierają zarządzanie zabezpieczeniem i ryzykiem, stabilność finansową i nadzór mikroostrożnościowy.

(3)

Każdy krajowy bank centralny (KBC) obecnie zapewnia wprowadzanie danych do RIAD oraz ich aktualizację zgodnie z różnymi aktami prawnymi EBC, takimi jak wytyczne EBC/2014/15 (1), rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48) (2) i rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) (3). ESBC korzysta również z danych bilansowych przekazywanych w ramach statystyki monetarnej i finansowej EBC w odniesieniu do swoich kontrahentów w rozumieniu art. 2 pkt 11 wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) (4). W przyszłości KBC będą także miały obowiązek wprowadzania danych do RIAD i ich aktualizacji w odniesieniu do przedsiębiorstw niefinansowych oraz innych podmiotów, w szczególności w celu wsparcia bazy AnaCredit. KBC monitorują i zapewniają jakość wszystkich informacji udostępnianych EBC zgodnie z dokumentem „Publiczne zobowiązanie ESBC dotyczące statystyki europejskiej” oraz „ECB Statistics Quality Framework and quality assurance procedures” (Zasady dotyczące jakości statystyki EBC i procedury zapewniania jakości statystyki EBC) (5).

(4)

Celem niniejszych wytycznych jest lepsza koordynacja obowiązków poszczególnych KBC oraz odpowiednich działów tych KBC w zakresie wprowadzania, aktualizacji oraz walidacji danych referencyjnych.

(5)

Poufność danych statystycznych gromadzonych na podstawie aktów prawnych, o których mowa w niniejszych wytycznych, powinna być chroniona zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2533/98 (6). Dane referencyjne, które nie są zbierane na podstawie statystycznych ram prawnych ESBC, podlegają zasadom poufności określonym w umowie z podmiotem, który dostarczył dane.

(6)

Dokładne, terminowe i wyczerpujące dane referencyjne dotyczące podmiotów i relacji pomiędzy nimi są konieczne dla wykonywania przez ESBC i SSM powierzonych im zadań. Konieczne jest więc usprawnienie ogólnego zarządzania RIAD oraz skonsolidowanie wymogów dotyczących gromadzenia danych, zarządzania ich jakością oraz ich rozpowszechniania na podstawie niniejszych wytycznych w odniesieniu do zadań ESBC, adresowanych do KBC państw członkowskich, których walutą jest euro, a także – w przypadku zadań SSM – na podstawie odrębnych wytycznych adresowanych do właściwych organów krajowych.

(7)

Dane przekazywane obecnie na podstawie wytycznych EBC/2014/15 mają podlegać przekazywaniu na podstawie niniejszych wytycznych. W przyszłości – gdy zostanie to uznane za konieczne – dane przekazywane na podstawie wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/2335 (EBC/2017/38) (7) oraz innych wytycznych EBC będą podlegały przekazywaniu na podstawie niniejszych wytycznych.

(8)

Niezabezpieczona stopa overnight w euro (Euro Unsecured Overnight Interest Rate), która – zgodnie z decyzją Rady Prezesów z dnia 20 września 2017 r. – zostanie wprowadzona przed rokiem 2020, także będzie opierać się na wzbogaceniu przekazywanych kodów LEI o informacje referencyjne z RIAD. Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie i wagę wprowadzenia tej nowej stopy oraz planowaną publikację dodatkowych danych istotnych do celów rozporządzenia (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48), właściwe KBC powinny dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić jakość i wiarygodność tych danych.

(9)

W celu zapewnienia bliskiej i skutecznej współpracy w ramach ESBC w zakresie zarządzania RIAD niniejsze wytyczne powinny zostać uzupełnione zaleceniem wzywającym KBC państw członkowskich, których walutą nie jest euro, do aktywnego przekazywania i zatwierdzania danych w ramach RIAD oraz, na zasadzie wzajemności, do udostępnienia danych dotyczących ich podmiotów krajowych i do uzyskania dostępu do zbioru danych strefy euro.

(10)

Ponadto, ze względu na komplementarność pomiędzy ESBC i SSM w zakresie przetwarzania i aktualizacji danych dotyczących struktur grupowych, w niniejszych wytycznych należy określić odpowiednie wymogi dotyczące zadań ESBC, a odpowiednie wymogi dotyczące zadań SSM powinny zostać określone w przyszłych wytycznych skierowanych do SSM.

(11)

Dane osobowe gromadzone w RIAD powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 (8) oraz (UE) 2016/679 (9).

(12)

Niezbędne jest ustanowienie procedury skutecznego wprowadzania do załączników do niniejszych wytycznych zmian technicznych, które nie naruszają podstawowej struktury pojęciowej oraz nie wpływają na obciążenia sprawozdawcze,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot i cel regulacji

1.   Niniejsze wytyczne określają obowiązki KBC w zakresie przekazywania danych referencyjnych do RIAD oraz aktualizacji i zarządzania jakością danych przechowywanych w tej bazie, a także określają niektóre obowiązki EBC w odniesieniu do uzgodnień dotyczących aktualizacji danych.

2.   RIAD jest należącym do ESBC wspólnym zbiorem danych referencyjnych dotyczących indywidualnych podmiotów oraz relacji pomiędzy nimi. RIAD ma na celu ułatwienie integracji bazy CSDB, Bazy Danych Statystyki Inwestycji w Papiery Wartościowe (Securities Holdings Statistics Database, SHSDB) oraz (od momentu wejścia w życie obowiązków sprawozdawczych na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13)) bazy AnaCredit, jak również zbiorów danych dotyczących monetarnych instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów sekurytyzacyjnych zaangażowanych w transakcje sekurytyzacji, instytucji istotnych dla statystyki płatności oraz instytucji ubezpieczeniowych, przekazywanych na podstawie odpowiednich aktów prawnych EBC dotyczących wymogów sprawozdawczości statystycznej ciążących na tych podmiotach. ESBC będzie zatem miał dzięki RIAD możliwość uzyskania m.in. skonsolidowanych ekspozycji bankowych oraz danych o zadłużeniu kredytobiorców w ujęciu skonsolidowanym.

Artykuł 2

Definicje

Użyte w niniejszych wytycznych określenia oznaczają:

1)   „podmiot”– (i) jednostkę prawną; (ii) oddział podmiotu prawnego; (iii) przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania; lub (iv) jednostkę instytucjonalną niemieszczącą się w żadnej z kategorii wymienionych w pkt (i), (ii) oraz (iii);

2)   „jednostka prawna”– osobę prawną, której istnienie jest prawnie uznane niezależnie od osób fizycznych lub instytucji, które mogą być jej właścicielami lub są jej członkami, a także osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą we własnym imieniu;

3)   „osoba prawna”– „podmiot prawny” w rozumieniu art. 1 pkt 5 rozporządzenia (UE) 2016/867 (EBC/2016/13);

4)   „oddział”– miejsce prowadzenia działalności, które prawnie stanowi zależną część jednostki prawnej posiadającej osobowość prawną;

5)   „siedziba główna”– podmiot kontrolujący jeden lub większą liczbę podmiotów nieposiadających osobowości prawnej i niebędących rezydentami;

6)   „przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania” lub „UCITS”– przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (10);

7)   „jednostka instytucjonalna”– jednostkę instytucjonalną w rozumieniu pkt 2.12 i 2.13 załącznika A do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 (11);

8)   „przedsiębiorstwo”– przedsiębiorstwo w rozumieniu sekcji III A załącznika do rozporządzenia Rady (EWG) nr 696/93 (12);

9)   „grupa przedsiębiorstw”– grupę przedsiębiorstw w rozumieniu sekcji III C załącznika do rozporządzenia (EWG) nr 696/93;

10)   „grupa bankowa”– grupę podmiotów finansowych, które funkcjonują jako jeden podmiot gospodarczy z uwagi na wspólne źródło kontroli przez uprawnioną instytucję kredytową lub finansową spółkę holdingową zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 i które podlegają konsolidacji rachunkowości zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 10 (13);

11)   „kontrola”– kontrolę w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

12)   „dane referencyjne”– dane podstawowe odnoszące się do poszczególnych podmiotów i ich relacji z innymi podmiotami zarejestrowane w RIAD;

13)   „kod RIAD”– unikalny identyfikator utworzony przez właściwy KBC lub EBC w celu zidentyfikowania podmiotu zarejestrowanego w RIAD;

14)   „tymczasowy kod RIAD”– identyfikator o określonym z góry formacie, który jest inny niż format kodu RIAD, nadany przez KBC lub EBC nowemu podmiotowi w momencie jego rejestracji w RIAD do czasu nadania kodu RIAD;

15)   „właściwy KBC”– KBC odpowiedzialny za zarządzanie podmiotami zarejestrowanymi w RIAD będącymi rezydentami w jego państwie członkowskim;

16)   „właściwy organ krajowy”– właściwy organ krajowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 (14);

17)   „reguła łączenia”– porządek pierwszeństwa dla każdego pojedynczego atrybutu wykorzystywanego przez KBC w przypadku konkurencyjnych źródeł danych;

18)   „ośrodek RIAD”– centrum działalności związanej z RIAD w ramach ESBC wykorzystywane do celów art. 3 niniejszych wytycznych;

19)   „podmiot będący rezydentem”– podmiot będący rezydentem w rozumieniu art. 1 pkt 4 rozporządzenia (WE) nr 2533/98;

20)   „dzień roboczy”– każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień wolny od pracy w EBC lub danym państwie członkowskim;

21)   „identyfikator podmiotu prawnego” lub „LEI”– alfanumeryczny kod referencyjny zgodny ze standardem ISO 17442 (15) nadany podmiotowi prawnemu;

22)   „monetarna instytucja finansowa” lub „MIF”– monetarną instytucję finansową w rozumieniu art. 1 lit. a) rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) (16);

23)   „fundusz inwestycyjny” lub „FI”– fundusz inwestycyjny w rozumieniu art. 1 pkt 1 rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1073/2013 (EBC/2013/38) (17);

24)   „podmiot sekurytyzacyjny”– podmiot sekurytyzacyjny w rozumieniu art. 1 pkt 1 rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1075/2013 (EBC/2013/40) (18);

25)   „instytucje istotne dla statystyki płatności”– dostawców usług płatniczych w rozumieniu art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (19) oraz operatorów systemów płatności rozumianych jako podmioty prawne ponoszące odpowiedzialność prawną za funkcjonowanie systemu płatności;

26)   „instytucja ubezpieczeniowa”– instytucję ubezpieczeniową w rozumieniu art. 1 pkt 1 rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1374/2014 (EBC/2014/50) (20);

27)   „atrybut”– atrybuty przekazywane dla zbiorów danych wskazanych w załącznikach I i II do niniejszych wytycznych.

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE RIAD ORAZ REJESTROWANIA, AKTUALIZACJI, REWIZJI I PRZEKAZYWANIA DANYCH REFERENCYJNYCH PODMIOTÓW

Artykuł 3

Ustanowienie ośrodków RIAD

1.   Każdy KBC tworzy lokalny ośrodek RIAD, obejmujący lokalne centrum specjalistycznych kompetencji, wiedzy i operacji technicznych związanych z danymi referencyjnymi dotyczącymi podmiotów i ich struktur grupowych.

2.   Lokalne ośrodki RIAD pełnią następujące funkcje: a) występowanie w charakterze jedynego punktu kontaktowego we wszystkich kwestiach dotyczących danych referencyjnych w odniesieniu do RIAD w danym państwie członkowskim; b) koordynowanie działań z innymi właściwymi organami krajowymi na szczeblu krajowym, z centralnym ośrodkiem RIAD i z innymi ośrodkami w ESBC, przy dołożeniu odpowiednich starań, tak aby zapewnić dokładność, terminowość i spójność danych referencyjnych dotyczących wszystkich podmiotów będących rezydentami zarejestrowanymi w RIAD; oraz c) zapewnienie, przy dołożeniu odpowiednich starań, spójnego stosowania identyfikatorów w odniesieniu do podmiotów zarejestrowanych w innych bazach danych, tak aby umożliwić łączenie i synchronizację różnych zbiorów danych.

3.   EBC tworzy centralny ośrodek RIAD spełniający następujące funkcje: a) koordynowanie pracy lokalnych ośrodków RIAD; b) nadzorowanie i, w razie potrzeby, proponowanie zmian dotyczących zasad zarządzania RIAD zgodnie z niniejszymi wytycznymi, do rozważenia przez Komitet ds. Statystyki; c) weryfikowanie jakości danych; oraz d) zarządzanie danymi referencyjnymi dotyczącymi podmiotów będących rezydentami w państwach trzecich.

Artykuł 4

Rejestrowanie danych referencyjnych w RIAD

1.   KBC podejmują wszelkie możliwe działania zmierzające do poprawnej rejestracji wszystkich odpowiednich podmiotów w RIAD oraz konsekwentnie oznaczają takie podmioty, niezależnie od kraju ich siedziby, za pomocą przypisanego im kodu RIAD.

2.   KBC aktualizują dane referencyjne dotyczące podmiotów będących rezydentami w ich państwie członkowskim i zapewniają – w zakresie, w jakim to możliwe – ich dokładne rejestrowanie w RIAD w określonych terminach wskazywanych KBC przez EBC. Dane referencyjne podmiotu obejmują w szczególności jego nazwę, identyfikator podmiotu prawnego (Legal Entity Identifier, LEI) lub inny odpowiedni identyfikator, sektor instytucjonalny i kraj rezydencji, jak również inne obowiązkowe atrybuty danych referencyjnych wskazane w załącznikach I i II.

3.   EBC zarządza danymi referencyjnymi dotyczącymi podmiotów będących rezydentami w państwach trzecich na zasadzie racjonalnych starań. EBC może zawierać porozumienia dwustronne bezpośrednio z niektórymi KBC dla niektórych obszarów spoza Unii, np. ze względu na specjalistyczną wiedzę biznesową i kompetencje językowe.

4.   Właściwe KBC wykorzystują wszelkie informacje dostępne im na poziomie krajowym w celu zapewnienia, w możliwym zakresie, kompletności, dokładności i aktualności danych referencyjnych dotyczących wszystkich odpowiednich podmiotów będących rezydentami zarejestrowanych w RIAD. W tym celu KBC mogą korzystać z wszelkich dostępnych źródeł informacji, jakie uznają za stosowne, pod warunkiem że informacje te mogą być wykorzystywane w celu i w zakresie określonym w rozporządzeniu (WE) nr 2533/98 oraz, w stosownych przypadkach, z zastrzeżeniem zachowania poufności zgodnie z art. 8 tego rozporządzenia.

5.   RIAD umożliwia przetwarzanie informacji dotyczących podmiotów oraz odpowiednich pojedynczych atrybutów przekazanych przez jedno lub większą liczbę źródeł. W przypadku istnienia co najmniej dwóch sprzecznych źródeł podlegają one uszeregowaniu zgodnie z regułą łączenia. Właściwy KBC akceptuje standardową regułę łączenia lub samodzielnie podejmuje decyzję o innym porządku pierwszeństwa odpowiednich źródeł danych. W przypadku przyjęcia przez właściwy KBC innego porządku pierwszeństwa, porządek ten podlega zarejestrowaniu przez dany KBC w RIAD oraz zatwierdzeniu przez EBC. Dla każdego atrybutu właściwy KBC może ustanowić inną regułę łączenia, którą z czasem może zmienić, o ile uzna to za stosowne. KBC mogą dążyć do porozumienia z EBC za pośrednictwem centralnego ośrodka RIAD w sprawie wszelkich kwestii klasyfikacyjnych, które EBC lub KBC uznają za potencjalnie kontrowersyjne, w szczególności w odniesieniu do sektora MIF.

6.   Z zastrzeżeniem wymogów rozporządzenia (WE) nr 45/2001, zgodnie z którymi przetwarzane są zawarte w RIAD dane osobowe, KBC nie usuwają podmiotów zarejestrowanych w RIAD, tak aby zapewnić istnienie zapisu na temat podmiotu i jego cyklu życia. EBC ustanawia procedurę korygowania błędów rzeczowych i udostępnia ją KBC.

7.   Właściwe KBC nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie danych przez inny bank centralny ESBC.

Artykuł 5

Nadawanie kodu RIAD i identyfikatorów oraz zarządzanie nimi

1.   Właściwe KBC nadają kod RIAD każdemu podmiotowi będącemu rezydentem przy jego pierwszej rejestracji w RIAD. KBC lub EBC mogą nadawać tymczasowe kody RIAD podmiotom niebędącym rezydentami, które nie zostały jeszcze zidentyfikowane w RIAD. Kod RIAD oraz tymczasowy kod RIAD muszą być zgodne z wymaganym formatem, który EBC udostępnia KBC.

2.   KBC zapewniają, aby każdy nadany przez nie kod RIAD był wyłączny, tak aby żaden kod RIAD nie dotyczył więcej niż jednego podmiotu i nie zmieniał się z upływem czasu. Podmioty są jednoznacznie identyfikowane w RIAD za pomocą kodu RIAD w celu zapewnienia płynnej wymiany danych i systemów telekomunikacyjnych między RIAD a ESBC oraz między RIAD a SSM.

3.   W przypadku podmiotów zarejestrowanych z tymczasowym kodem RIAD właściwe KBC dokonują oceny potencjalnych duplikatów kodów i nadają kod RIAD nie później niż w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca następującego po dacie otrzymania wykazu potencjalnych duplikatów automatycznie wygenerowanego przez RIAD.

4.   EBC nadaje kod RIAD i przetwarza niezbędne dane referencyjne dla organizacji międzynarodowych w RIAD.

5.   Podmioty zarejestrowane w RIAD mogą mieć wiele identyfikatorów lub „aliasów”. Przekazując informacje na temat atrybutu, KBC zapisują typ identyfikatora (lub jego opis, jeżeli jest to dozwolone, gdy typ identyfikatora nie znajduje się we wcześniej określonym wykazie typów identyfikatorów w RIAD) oraz odpowiadający mu kod. KBC zapewniają również przekazywanie takich informacji do RIAD w wymaganym formacie, który EBC udostępnia KBC.

Artykuł 6

Rejestracja zdarzeń demograficznych, zmian dotyczących sektorów i zdarzeń korporacyjnych w RIAD

1.   Właściwe KBC dokładają należytych starań w celu rejestrowania wszystkich zdarzeń demograficznych odnoszących się do podmiotów, których dane referencyjne są zapisane w RIAD. Zdarzenia te obejmują:

a)

datę powstania podmiotu;

b)

datę zamknięcia podmiotu;

c)

datę, w której podmiot staje się nieaktywny.

2.   Właściwe KBC dokładają należytych starań w celu przekazywania informacji o utworzeniu atrybutów wraz z odpowiadającym im zakresem obowiązywania wartości lub o aktualizacjach związanych z takimi atrybutami.

3.   Właściwe KBC przekazują wszelkie aktualizacje związane ze zmianą klasyfikacją sektorowej danego podmiotu zgodnie z załącznikiem I albo gdy tylko dowiedzą się o zmianie, albo codziennie, jeżeli zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji MIF, niezależnie od tego, czy podmiot uprzednio będący niemonetarną instytucją finansową stał się MIF, czy też MIF stała się niemonetarną instytucją finansową.

Właściwe KBC przekazują EBC pisemne wyjaśnienie wszelkich opóźnień pomiędzy zaistnieniem zmiany klasyfikacji MIF a jej zarejestrowaniem w RIAD.

4.   Właściwe KBC dokładają należytych starań w celu przekazywania informacji o wszystkich zdarzeniach korporacyjnych wpływających na status podmiotu, takich jak jego powstanie, zmiana (np. kiedy podmiot staje się nieaktywny) lub zamknięcie.

Właściwe KBC przekazują do RIAD informacje o następujących zdarzeniach korporacyjnych w odniesieniu do podmiotów będących rezydentami wymienionych w załączniku I niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o nich, w terminach określonych w rozdziale VI:

a)

połączeniach przez zawiązanie nowej spółki w rozumieniu art. 90 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 (21);

b)

połączeniach przez przejęcie w rozumieniu art. 89 dyrektywy (UE) 2017/1132;

c)

podziałach przez przejęcie w rozumieniu art. 136 dyrektywy (UE) 2017/1132;

d)

podziałach przez tworzenie nowych spółek w rozumieniu art. 155 dyrektywy (UE) 2017/1132;

e)

zbyciu spółki zależnej.

Artykuł 7

Zasady aktualizacji i rewizji danych

KBC dokładają należytych starań, aby wszystkie atrybuty były na bieżąco aktualizowane. Aktualizacja obejmuje przeprowadzanie terminowych i skutecznych rewizji atrybutów.

Artykuł 8

Standardy przekazywania danych

1.   Proces przesyłania danych do RIAD jest opisany w instrukcjach wymiany danych, które udostępnia się KBC. KBC przesyłają informacje za pośrednictwem standardowego mechanizmu ESBC lub poprzez aktualizacje on-line.

2.   Przed przekazaniem danych do RIAD KBC przeprowadzają walidację w celu zapewnienia zgodności odpowiednich danych z instrukcjami wymiany danych. KBC dysponują odpowiednim zestawem algorytmów kontrolnych w celu ograniczenia do minimum błędów operacyjnych oraz w celu zapewnienia poprawności i spójności danych rejestrowanych w RIAD.

3.   W przypadku gdy KBC nie mogą uzyskać dostępu do RIAD z powodu awarii technicznej, korzystają z przewidzianego w tym celu mechanizmu awaryjnego lub przesyłają dane pocztą elektroniczną na następujący adres: RIAD-Support@ecb.europa.eu. KBC zapewniają poufność danych przesyłanych pocztą elektroniczną zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2533/98.

4.   Przesyłając dane, KBC mogą używać zestawu znaków języka krajowego, pod warunkiem że użyją alfabetu łacińskiego. KBC stosują kod Unicode (UTF-8), aby przy otrzymywaniu informacji z EBC poprzez RIAD wszystkie zbiory znaków specjalnych wyświetlały się poprawnie.

Artykuł 9

Potwierdzenie otrzymania i powiadomienie o błędzie

Gdy w RIAD rejestrowane są nowe dane, automatycznie generowane są kontrole w celu potwierdzenia jakości dostarczonych informacji w oparciu o uzgodnione standardy i zasady walidacji. EBC zapewnia KBC zautomatyzowany przepływ zwrotny obejmujący:

a)

potwierdzenie otrzymania zawierające informacje podsumowujące dotyczące aktualizacji, które zostały pomyślnie przetworzone i wprowadzone do właściwych zbiorów danych; lub

b)

powiadomienie o błędzie zawierające szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji i nieudanych walidacji.

Po otrzymaniu powiadomienia o błędzie KBC niezwłocznie podejmują działania w celu przesłania poprawionych informacji.

ROZDZIAŁ III

POUFNOŚĆ

Artykuł 10

Poufność wartości atrybutów

1.   Zgodnie z zasadami poufności określonymi w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 poufne dane referencyjne nie podlegają publikacji. Informacji statystycznych pochodzących ze źródeł, które są publicznie dostępne zgodnie z ustawodawstwem krajowym, nie uważa się za poufne, a informacje zarejestrowane w RIAD są zazwyczaj publikowane przez podmioty prawne, których one dotyczą. Dane referencyjne, które nie są zbierane na podstawie statystycznych ram prawnych ESBC, podlegają zasadom poufności określonym w umowie z podmiotem, który dostarczył dane.

2.   KBC określają status poufności każdej wartości atrybutu opisującej podmiot, wybierając jedną z uprzednio zdefiniowanych wartości:

a)   „F” (free)– atrybut dostępny do publikacji, tzn. nie jest poufny;

b)   „N”– wartość atrybutu może być udostępniona wyłącznie do użytku w ESBC i instytucjach, z którymi podpisano porozumienia, tzn. nie może być udostępniony użytkownikom zewnętrznym; lub

c)   „C” (confidential)– informacja poufna.

3.   EBC przetwarza przekazane informacje, zapewniając należytą ochroną poufności, nie publikując danych oznaczonych jako „C” lub „N”. W odniesieniu do wskaźników ilościowych oznaczonych jako „C” lub „N” EBC może jednak opublikować lub rozpowszechnić klasy wielkości.

4.   LEI ma zawsze wartość „F”.

5.   Następujące atrybuty mają zawsze wartość „F” dla podmiotów posiadających LEI:

a)

nazwa;

b)

adres.

6.   Następujące atrybuty mają zawsze wartość „F” dla podmiotów wskazanych w załączniku I:

a)

nazwa;

b)

sektor instytucjonalny.

ROZDZIAŁ IV

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH

Artykuł 11

Jakość i synchronizacja danych

1.   Z zastrzeżeniem prawa EBC do weryfikacji danych wynikającego z rozporządzenia (WE) nr 2533/98 oraz rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) KBC monitorują i zapewniają właściwą jakość wszystkich informacji przekazywanych do EBC zgodnie z zasadami dotyczącymi zarządzania danymi statystycznymi oraz zasadami zapewnienia jakości danych statystycznych opublikowanymi na stronie internetowej EBC.

2.   W związku z planowaną integracją zbiorów danych KBC zapewniają adekwatność, kompletność i spójność danych referencyjnych. W szczególności KBC dokładają należytych starań w celu zapewnienia synchronizacji danych referencyjnych wykorzystywanych w różnych zbiorach danych.

3.   W przypadku rozbieżnych opinii dotyczących, na przykład, identyfikacji lub klasyfikacji podmiotów lub innych kwestii mających wpływ na zarządzanie jakością danych, EBC podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Statystyki ESBC.

4.   W terminie roku od przyjęcia niniejszych wytycznych Komitet ds. Statystyki ESBC ustanawia procedury zapewniania jakości danych, w tym sprawozdanie dotyczące jakości RIAD. Komitet ds. Statystyki ESBC dokonuje następnie przeglądu wspomnianych procedur w regularnych trzyletnich odstępach czasu.

ROZDZIAŁ V

WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI INNYMI NIŻ KBC

Artykuł 12

Współpraca z organami innymi niż KBC

1.   W przypadku gdy źródła części lub wszystkich danych, o których mowa w rozdziałach II, VI i VII, wchodzą w zakres kompetencji organów krajowych innych niż KBC, KBC dążą do zawarcia z tymi organami stałych uzgodnień dotyczących współpracy w celu zapewnienia przekazywania danych zgodnie ze standardami EBC, w szczególności w odniesieniu do jakości i poufności danych oraz wymogów określonych w niniejszych wytycznych, chyba że taki sam skutek został już osiągnięty na mocy obowiązującego ustawodawstwa krajowego. W stosownych przypadkach takie uzgodnienia mogą mieć formę porozumień z krajowymi instytucjami statystycznymi, właściwymi organami krajowymi lub innymi organami krajowymi.

2.   W przypadku gdy w ramach takiej współpracy KBC nie jest w stanie spełnić wymogów określonych w rozdziałach II, VI i VII z powodu niedostarczenia KBC przez organy krajowe niezbędnych danych lub informacji, EBC oraz KBC dokonują wspólnie z tymi organami krajowymi przeglądu danej kwestii w celu zapewnienia udostępnienia danych informacji zgodnie z obowiązującymi standardami jakości oraz w sposób terminowy.

3.   Jeśli źródłem informacji statystycznych oznaczonych jako poufne są organy krajowe inne niż KBC, korzystanie przez EBC z takich informacji musi być zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 2533/98.

ROZDZIAŁ VI

SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA W ZAKRESIE REJESTROWANIA DANYCH REFERENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH PODMIOTÓW

Artykuł 13

Publikacja list podmiotów

EBC publikuje listy podmiotów:

a)

w zakresie i w sposób dozwolony przez odpowiednie rozporządzenia statystyczne, o których mowa w niniejszym rozdziale; oraz

b)

zgodnie z klasyfikacją sektora instytucjonalnego określoną w załączniku A do rozporządzenia (UE) nr 549/2013.

Artykuł 14

Rejestrowanie danych referencyjnych dotyczących monetarnych instytucji finansowych

1.   Aby umożliwić utworzenie i aktualizację listy monetarnych instytucji finansowych, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), KBC rejestrują w RIAD atrybuty określone w części 1 i 2 załącznika I do niniejszych wytycznych z wymaganą częstotliwością.

2.   KBC rejestruje w RIAD fakt, że dana instytucja znajdująca się na liście monetarnych instytucji finansowych nie ma zezwolenia na prowadzenie pełnej działalność w zakresie pośrednictwa finansowego, np. w zakresie przyjmowania depozytów lub udzielania kredytów i pożyczek, w szczególności w czasie poprzedzającym jej likwidację lub usunięcie z sektora monetarnych instytucji finansowych.

3.   EBC może okresowo żądać od właściwego KBC dodatkowych informacji, w której to sytuacji właściwy KBC ma obowiązek niezwłocznego przekazania żądanych informacji w celu umożliwienia EBC monitorowania, czy dane w RIAD są zgodne z odpowiednimi krajowymi klasyfikacjami monetarnych instytucji finansowych.

4.   Jeżeli monetarna instytucja finansowa jest oddziałem, jej relacja względem siedziby głównej niebędącej rezydentem w danym państwie podlega zarejestrowaniu w RIAD. Jeżeli natomiast MIF jest siedzibą główną, jej relacje z oddziałami będącymi rezydentami w innych państwach członkowskich, których walutą jest euro, podlegają zarejestrowaniu w RIAD.

5.   W miarę możliwości KBC rejestrują w RIAD aktualizacje atrybutów określonych dla monetarnych instytucji finansowych w załączniku I część 1 i 2 bezpośrednio po wystąpieniu zmian w sektorze monetarnych instytucji finansowych lub zmian w atrybutach istniejących monetarnych instytucji finansowych. Jeśli nie jest to możliwe, KBC przekazują EBC pisemne wyjaśnienie zwłoki między wystąpieniem zmiany a jej zarejestrowaniem w RIAD.

Artykuł 15

Rejestrowanie danych referencyjnych dotyczących funduszy inwestycyjnych

1.   Aby umożliwić utworzenie i aktualizację listy funduszy inwestycyjnych, o której mowa w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1073/2013 (EBC/2013/38), KBC rejestrują w RIAD atrybuty określone w części 1 i 2 załącznika I do niniejszych wytycznych z wymaganą częstotliwością.

2.   Relacje pomiędzy funduszami inwestycyjnymi a spółkami zarządzającymi oraz między subfunduszem a funduszem parasolowym podlegają odpowiednio rejestracji w RIAD.

3.   KBC przekazują informacje o wszelkich aktualizacjach atrybutów określonych dla funduszy inwestycyjnych w części 1 i 2 załącznika I, w szczególności w przypadku, gdy fundusz inwestycyjny zostaje włączony do populacji funduszy inwestycyjnych lub ją opuszcza, oraz rejestrują je w RIAD co najmniej raz na kwartał, w terminie dwóch miesięcy od zakończenia kwartału. Atrybut dotyczący wartości aktywów netto aktualizowany jest dla wszystkich funduszy inwestycyjnych z częstotliwością roczną, w terminie dwóch miesięcy od daty referencyjnej końca roku.

Artykuł 16

Rejestrowanie danych referencyjnych dotyczących podmiotów sekurytyzacyjnych

1.   Aby umożliwić utworzenie i aktualizację listy podmiotów sekurytyzacyjnych, o której mowa w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1075/2013 (EBC/2013/40), KBC rejestrują w RIAD atrybuty określone w załączniku I część 1 i 2 z wymaganą częstotliwością.

2.   Relacje pomiędzy podmiotami sekurytyzacyjnymi a spółkami zarządzającymi oraz inicjatorami podlegają odpowiednio rejestracji w RIAD.

3.   KBC przekazują informacje o wszelkich aktualizacjach atrybutów określonych dla podmiotów sekurytyzacyjnych w części 1 i 2 załącznika I, w szczególności w przypadku gdy podmiot sekurytyzacyjny zostaje włączony do populacji podmiotów sekurytyzacyjnych lub ją opuszcza, oraz rejestrują je w RIAD co najmniej raz na kwartał, w terminie 14 dni roboczych od zakończenia kwartału.

Artykuł 17

Rejestrowanie danych referencyjnych dotyczących instytucji istotnych dla statystyki płatności

Aby umożliwić utworzenie i aktualizację listy instytucji istotnych dla statystyki płatności, o której mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1409/2013 (EBC/2013/43) (22), KBC rejestrują w RIAD atrybuty określone w części 1 załącznika I do niniejszych wytycznych z wymaganą częstotliwością. KBC przekazują informacje o wszelkich aktualizacjach tych atrybutów, w szczególności w przypadku gdy instytucja istotna dla statystyki płatności zostaje włączona do populacji instytucji istotnych dla statystyki płatności lub ją opuszcza, oraz rejestrują je w RIAD według stanu na koniec roku, w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku.

Artykuł 18

Rejestrowanie danych referencyjnych dotyczących instytucji ubezpieczeniowych

1.   Aby umożliwić utworzenie i aktualizację listy instytucji ubezpieczeniowych, o której mowa w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1374/2014 (EBC/2014/50), KBC rejestrują w RIAD atrybuty określone w części 1 i 2 załącznika I do niniejszych wytycznych z wymaganą częstotliwością. KBC przekazują informacje o wszelkich aktualizacjach tych atrybutów, w szczególności w przypadku gdy instytucja ubezpieczeniowa zostaje włączona do populacji instytucji ubezpieczeniowych lub ją opuszcza, oraz rejestrują je w RIAD przynajmniej z częstotliwością kwartalną, w terminie dwóch miesięcy od końca kwartału.

2.   Jeżeli instytucja ubezpieczeniowa jest oddziałem, jej relacja z siedzibą główną niebędącą rezydentem w danym państwie podlega zarejestrowaniu w RIAD. Jeżeli natomiast instytucja ubezpieczeniowa jest siedzibą główną, jej stosunki z oddziałami będącymi rezydentami w innych państwach członkowskich, których walutą jest euro, podlegają zarejestrowaniu w RIAD.

Artykuł 19

Regularna publikacja zbiorów danych

1.   Do godziny 18.00 (czasu środkowoeuropejskiego) każdego dnia roboczego EBC udostępnia na swojej stronie internetowej kopię zbioru danych dotyczących monetarnych instytucji finansowych.

2.   Do godziny 18.00 (czasu środkowoeuropejskiego) czwartego dnia roboczego po terminie przekazania aktualizacji EBC udostępnia na swojej stronie internetowej kopię zbioru danych dotyczących funduszy inwestycyjnych.

3.   Do godziny 18.00 (czasu środkowoeuropejskiego) drugiego dnia roboczego po terminie przekazania aktualizacji EBC udostępnia na swojej stronie internetowej kopię zbioru danych dotyczących podmiotów sekurytyzacyjnych.

4.   Do godziny 18.00 (czasu środkowoeuropejskiego) ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął termin przekazania aktualizacji, EBC udostępnia na swojej stronie internetowej kopię zbioru danych dotyczących instytucji istotnych dla statystyki płatności.

5.   Do godziny 18.00 (czasu środkowoeuropejskiego) czwartego dnia roboczego następującego po miesiącu, w którym minął termin przekazania aktualizacji EBC udostępnia na swojej stronie internetowej kopię zbioru danych dotyczących instytucji ubezpieczeniowych.

ROZDZIAŁ VII

DANE REFERENCYJNE DOTYCZĄCE PODMIOTÓW WŁAŚCIWE DLA NIEPUBLIKOWANYCH ZBIORÓW DANYCH I GRUP

Artykuł 20

Dane referencyjne dotyczące podmiotów właściwe dla niepublikowanych zbiorów danych

Poza danymi koniecznymi na potrzeby publikowanych list podmiotów dane referencyjne dotyczące podmiotów są także wykorzystywane w dodatkowych zbiorach danych, które nie są publikowane. Przegląd atrybutów właściwych dla tych zbiorów danych znajduje się w załączniku II. W art. 21–28 określono warunki przekazywania atrybutów wskazanych w załączniku II. KBC zapewniają w szczególności kompletność i spójność danych referencyjnych w różnych zbiorach danych.

Artykuł 21

Statystyka indywidualnych pozycji bilansowych („iBSI”) oraz indywidualnych stóp procentowych MIF („iMIR”)

Właściwe KBC zapewniają poprawne rejestrowanie w RIAD informacji dotyczących panelu instytucji kredytowych strefy euro, dla których KBC przekazują EBC dane w zakresie iBSI lub iMIR zgodnie z wytycznymi EBC/2014/15. EBC powiadamia KBC o strukturze panelu. W przypadku gdy członkostwo w panelu ulegnie zmianie, KBC dokonują odpowiednich zmian informacji zarejestrowanych w RIAD.

Artykuł 22

Dane referencyjne istotne dla rozporządzenia (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48)

Właściwe KBC zapewniają rejestrowanie w RIAD danych referencyjnych dotyczących podmiotów, które są identyfikowanych przez LEI, odnoszących się do rozporządzenia (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48). KBC zapewniają rejestrowanie wszelkich brakujących danych referencyjnych istotnych dla celów rozporządzenia (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48) w ciągu dziesięciu dni roboczych od powiadomienia przez EBC. EBC zawiadamia z częstotliwością tygodniową o przetwarzaniu kodów LEI w odniesieniu do danych istotnych dla celów rozporządzenia (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48). Właściwe KBC aktualizują dane referencyjne kontrahenta istotne dla rozporządzenia (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48) w odniesieniu do podmiotów, które są zarejestrowane w RIAD, niezwłocznie po tym, jak powezmą wiadomość o zmianie jednego lub większej liczby atrybutów.

Artykuł 23

Dane referencyjne istotne dla zarządzania zabezpieczeniem

Właściwe KBC zapewniają jakość i wiarygodność danych referencyjnych podmiotów istotnych na potrzeby zarządzania zabezpieczeniem oraz rejestrują w RIAD wszystkie atrybuty wyszczególnione w załączniku II, które są istotne dla tych podmiotów, tak aby umożliwić właściwym KBC odpowiednią weryfikację przestrzegania przez kontrahentów polityki pieniężnej przepisów dotyczących bliskich powiązań, zawartych w tytule VIII część czwarta wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60).

Artykuł 24

Dane referencyjne istotne dla Systemu Zarządzania Zasobami Finansowymi (Treasury Management System, TMS)

Właściwe KBC podejmują starania zmierzające do rejestrowania w RIAD wszystkich atrybutów wyszczególnionych w załączniku II dla podmiotów istotnych na potrzeby TMS. EBC jest odpowiedzialny za przypisanie podmiotom istotnym na potrzeby TMS identyfikatorów TMS.

Artykuł 25

Dane referencyjne istotne na potrzeby SHSDB

Właściwe KBC rejestrują w RIAD wszystkie atrybuty wyszczególnione w załączniku II dla podmiotów istotnych na potrzeby SHSDB zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/1384 (EBC/2016/22) (23) oraz wytycznymi EBC/2013/7 (24). KBC zapewniają połączenie takich podmiotów z SHSDB poprzez wspólny stabilny identyfikator podmiotu obejmujący takie podmioty we wszystkich sektorach.

Artykuł 26

Dane referencyjne istotne na potrzeby CSDB

Właściwe KBC podejmują starania zmierzające do rejestrowania w RIAD wszystkich atrybutów wyszczególnionych w załączniku II w odniesieniu do emitentów papierów wartościowych będących rezydentami w ich odpowiednich państwach, które są rejestrowane w CSDB zgodnie z wytycznymi EBC/2012/21 (25). KBC zapewniają połączenie takich podmiotów z CSDB poprzez wspólny stabilny identyfikator podmiotu obejmujący takie podmioty we wszystkich sektorach.

Artykuł 27

Dane referencyjne istotne na potrzeby AnaCredit

KBC zapewniają rejestrowanie w RIAD danych referencyjnych kontrahentów istotnych na potrzeby AnaCredit zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) oraz wytycznymi (UE) 2017/2335 (EBC/2017/38). Załącznik II zawiera przegląd odpowiednich atrybutów wymaganych zgodnie z postanowieniami wskazanego rozporządzenia i wskazanych wytycznych, w tym unikalnej identyfikacji w RIAD wszystkich kontrahentów będących rezydentami.

Artykuł 28

Rejestrowanie danych referencyjnych dotyczących grup

1.   KBC zapewniają rejestrowanie danych referencyjnych relacji niezbędnych na potrzeby przekazywania danych do SHSDB zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1384 (EBC/2016/22), do AnaCredit zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/867 (EBC/2016/13) oraz na potrzeby oceny bliskich powiązań zgodnie z wytycznymi (UE) 2015/510 (EBC/2014/60). Takie informacje dotyczące danych referencyjnych umożliwiają dynamiczną konstrukcję struktur grupy przez system.

2.   KBC przekazują informacje statystyczne dotyczące grup bankowych na poziomie jednostki prawnej, w tym wszelkich podmiotów (bezpośrednich jednostek dominujących lub bezpośrednich jednostek zależnych) należących do grupy bankowej, mających siedzibę poza strefą euro.

3.   KBC mogą przekazywać EBC informacje dotyczące podmiotów niepodlegających kontroli.

4.   KBC mogą uzupełniać informacje o grupach poprzez rejestrowanie dowolnych innych typów członków grup i podmiotów zależnych oraz, w miarę możliwości, aktualizują te informacje.

5.   W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy różnymi informacjami dotyczącymi podmiotów należących do struktury grupy właściwy KBC bierze pod uwagę wytyczne KBC państwa, którego rezydentem jest podmiot przewodzący grupie.

ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 29

Uproszczona procedura wprowadzania zmian

Zarząd EBC może dokonywać zmian technicznych w załącznikach do niniejszych wytycznych, pod warunkiem że zmiany takie nie zmieniają podstawowych ram pojęciowych ani obciążenia sprawozdawczego dla podmiotów sprawozdających w państwach członkowskich. O wszelkich takich zmianach Zarząd bezzwłocznie zawiadamia Radę Prezesów.

Artykuł 30

Skuteczność

Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich KBC państw członkowskich, których walutą jest euro.

Artykuł 31

Adresaci

Niniejsze wytyczne są adresowane do KBC państw członkowskich, których walutą jest euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 1 czerwca 2018 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Wytyczne EBC/2014/15 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (Dz.U. L 340 z 26.11.2014, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1333/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie statystyki rynków pieniężnych (EBC/2014/48) (Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 97).

(3)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/867 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego (EBC/2016/13) (Dz.U. L 144 z 1.6.2016, s. 44).

(4)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (Wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej) (EBC/2014/60) (Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3).

(5)  Opublikowane na stronie internetowej EBC.

(6)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8).

(7)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/2335 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie procedur zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego (EBC/2017/38) (Dz.U. L 333 z 15.12.2017, s. 66).

(8)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(10)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(11)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1).

(12)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie (Dz.U. L 76 z 30.3.1993, s. 1).

(13)  Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, Fundacja MSSF.

(14)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63).

(15)  Dostępny na stronie internetowej Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) pod adresem www.iso.org.

(16)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2013/33) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 1).

(17)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1073/2013 z dnia 18 października 2013 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2013/38) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 73).

(18)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1075/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2013/40) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 107).

(19)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 35).

(20)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1374/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do instytucji ubezpieczeniowych (EBC/2014/50) (Dz.U. L 366 z 20.12.2014, s. 36).

(21)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz.U. L 169 z 30.6.2017, s. 46).

(22)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1409/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie statystyki płatności (EBC/2013/43) (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 18).

(23)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/1384 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 (EBC/2012/24) w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2016/22) (Dz.U. L 222 z 17.8.2016, s. 24).

(24)  Wytyczne EBC/2013/7 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (Dz.U. L 125 z 7.5.2013, s. 17).

(25)  Wytyczne EBC/2012/21 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie systemu zarządzania jakością danych na potrzeby scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych (Dz.U. L 307 z 7.11.2012, s. 89).


ZAŁĄCZNIK I

REJESTR DANYCH INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH (RIAD) – LISTY PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI

CZĘŚĆ 1

Atrybuty przekazywane dla zbiorów danych przeznaczonych do publikacji

Nazwa atrybutu (1)

Istotne w kontekście listy:

monetarnych instytucji finansowych

funduszy inwestycyjnych

podmiotów sekurytyzacyjnych

instytucji istotnych dla statystyki płatności (1)

instytucji ubezpieczeniowych

Typ

Częst. aktualizacji

Typ

Częst. aktualizacji

Typ

Częst. aktualizacji

Typ

Częst. aktualizacji

Typ

Częst. aktualizacji

 

Identyfikatory (Identifiers)

Kod RIAD (RIAD code)

M

q

M

q

M

q

M

a

M

q

Identyfikator krajowy (National identifier) (jeżeli dostępny)

M

q

O

q

M

q

M

a

M

q

Kod EGR (EGR code)

O

q

 

 

O

q

 

 

 

 

LEI (jeśli dostępny)

M

q

M

q

M

q

M

a

M

q

Kod identyfikacyjny banku (Bank identifier code) (BIC)

O

q

 

 

 

 

 

 

 

 

Kody ISIN (ISINs) (jeżeli są dostępne)

O

m

M

q

M

q

 

 

O

q

Nazwa (Name)

M

q

M

q

M

q

M

a

M

q

Kraj rezydencji (Country of residence)

M

q

M

q

M

q

M

a

M

q

Adres (Address) (***)

M

q

O

q

O

q

M

a

M

q

Forma prawna (Legal form) (***)

M

q

O

q

O

q

O

a

O

q

Znacznik notowania (Flag Listed)

M

q

M

q

M

q

O

a

M

q

Typ nadzoru (Type of supervision)

M

q

M

q

M

q

M

a

M

q

Wymogi sprawozdawcze (Reporting requirements)

M

q

M

q

M

q

M

a

M

q

Typ zezwolenia na dz. bankową (Type of banking licence)

M

q

 

 

 

 

O

a

 

 

Struktura prawna (Legal set-up)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Znacznik zgodności z UCITS (Flag UCITS compliance)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Znacznik podfunduszu (Flag Sub-fund)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Rodzaj transferu (Type of transfer)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Typ funduszy inwestycyjnych (Type of Investment Funds)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Polityka inwestycyjna dla FI (Investment policy for IFs)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Znacznik dostawcy usług płatniczych (Flag Payment service provider) (PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Znacznik operatora systemu płatności (Flag Payment system operator) (PSO)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Znacznik małego dostawcy usług płatniczych (Flag small PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Znacznik dostawcy usług płatniczych z udzielonym wyłączeniem (Flag PSP derogation granted)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Typ zezwolenia dostawcy usług płatniczych (Type of PSP license)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Zakres geograficzny dostawcy usług płatniczych (PSP geographical scope)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

Sektor instytucjonalny (Institutional sector)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Sektor instytucjonalny – informacje szczegółowe (Institutional sector details)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Sektor instytucjonalny – kontrola (Institutional sector control)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Kod NACE (NACE code)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Lokalizacja geograficzna (Geographic location) (NUTS) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Zatrudnienie – kraj (Employment domestic)  (1)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Suma bilansowa (rozporządzenie EBC) – kraj (Balance sheet total (ECB Regulation) domestic)  (1)

M

a

 

 

 

 

 

 

O (2)

a

Aktywa netto – kraj (Net assets domestic) (1)

O

a

M

a

 

 

 

 

 

 

Składka przypisana brutto – kraj (Gross premiums written domestic) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

Zatrudnienie ogółem (Total employment) (2)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Suma bilansowa (Total balance sheet) (2)

M

a

O

a

O

a

 

 

O (2)

a

Składka przypisana brutto (Gross premiums written) (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

 

Data powstania (Birth date)

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Data zamknięcia (Closure date)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Znacznik „IsInactive”

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Znacznik „Is under liquidation”

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Wymagani kontrahenci

Inicjator podmiotu sekurytyzacyjnego (Originator of FVC)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Spółka zarządzająca (Management company)

(jeżeli dotyczy)

 

 

M

q

M

q

 

 

 

 

Siedziba główna (Headquarters)

M

d

 

 

 

 

 

 

M

q

Istotność: M (obowiązkowo), O (opcjonalnie), pole puste (nie dotyczy).

Częstotliwość: a (roczna), q (kwartalna), m (miesięczna), d (dzienna/zaraz po zmianie).

Termin przekazywania: dla danych rocznych (jeśli gdzie indziej nie określono inaczej) – jeden miesiąc po okresie sprawozdawczym.

CZĘŚĆ 2

Typy relacji między podmiotami

 

Typ

Częst. aktualizacji

1.   

Relacje w ramach przedsiębiorstwa

Relacje pomiędzy jednostką prawną (jednostkami prawnymi) a przedsiębiorstwem

O

2.   

Relacje w grupach przedsiębiorstw

Relacja kontroli pomiędzy jednostkami prawnymi

M (c)

q

Relacja własności (bez kontroli) pomiędzy jednostkami prawnymi

O

q

3.   

Inne relacje

Powiązanie pomiędzy inicjatorem a jego PS

M

q

Powiązanie pomiędzy spółką zarządzającą a jej PS/FI (f)  (***)

M

q

Powiązanie pomiędzy oddziałem niebędącym rezydentem a siedzibą główną

M

q (d)

Powiązanie pomiędzy oddziałem będącym rezydentem a siedzibą główną niebędącą rezydentem

M

q

Powiązanie pomiędzy subfunduszem a funduszem parasolowym (***)

M

q

Powiązanie pomiędzy podmiotem a jego jednostką dominującą na najwyższym poziomie konsolidacji (e)  (***)

M

m


(1)  

(+)

Z wyłączeniem oddziałów niebędących rezydentami (lub siedziby głównej).

(2)  

(++)

W tym oddziały niebędące rezydentami (jeżeli dotyczy).

(***)  Odpowiednio.

(1)  Lista instytucji istotnych dla statystyki płatności może pokrywać się z listą MIF.

(2)  Przekazywane co najmniej dla jednej ze zmiennych w zależności od systemu zbierania danych.

(c)  Tylko dla „grup bankowych” z siedzibą główną w strefie euro oraz dla kontrahentów przewidzianych przez rozporządzenie (UE) 2016/867 (EBC/2016/13); w innych przypadkach – opcjonalnie.

(d)  Co najmniej z częstotliwością kwartalną, w zależności od sektora.

(e)  Tylko dla podmiotów istotnych na potrzeby AnaCredit.

(f)  Z wyjątkiem podmiotów samorządnych.

(***)  Odpowiednio.


ZAŁĄCZNIK II

REJESTR DANYCH INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH (RIAD) – LISTY NIE PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI

Atrybuty przekazywane dla zbiorów danych zgodnie z ich odpowiednimi ramami prawnymi, o których mowa w rozdziale VII niniejszych wytycznych

Nazwa atrybutu

Indywidualne statystyki pozycji bilansowych (BSI) i statystyki stóp procentowych (MIR) (iBSI-iMIR)

Rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 (EBC/2014/48)

Podmioty istotne na potrzeby zarządzania zabezpieczeniem

System zarządzania zasobami finansowymi (Treasury Management System, TMS)

Baza danych o inwestycjach w papiery wartościowe (Security Holding Statistics Database, SHSDB) (1)

Scentralizowana baza danych o papierach wartościowych (Centralised Securities Database, CSDB)

Wspólna analityczna baza danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych (AnaCredit) (2)

Identyfikatory podmiotu (Entity Identifiers)

Kod RIAD (RIAD code)

x

x

x

x

x

x

x

LEI (*1)

 

x

x

 

x

x

x

Identyfikatory krajowe (National identifiers) (*1)

 

 

x

 

x

x

x

Pozostałe identyfikatory (Other Identifiers)

 

 

x

x

x

x

x

Identyfikatory instrumentu (Instrument Identifiers)

Kod ISIN

 

 

 

 

x

x

 

Nazwa (Name)

x

x

x

x

x

x

x

Kraj rezydencji (Country of residence)

x

x

x

x

x

x

x

Adres (Address)

 

 

 

 

 

 

x

Forma prawna (Legal form)

 

 

 

 

 

 

x

Sektor instytucjonalny (Institutional sector)

x

x

x

x

x

x

x

Sektor instytucjonalny – informacje szczegółowe (Institutional sector details)

x

x

x

x

x

x

x

Sektor instytucjonalny – kontrola (Institutional sector control)

x

x

x

x

x

x

x

Grupa zabezpieczenia (Collateral group)

 

 

x

 

 

 

 

Kod NACE (NACE code)

 

 

 

 

x

x

x

Lokalizacja geograficzna (Geographic location) (NUTS)

 

 

 

 

 

 

x

Znacznik CCP (Flag CCP)

 

x

 

 

 

 

 

Wymogi sprawozdawcze (Reporting requirements)

 

 

 

 

 

 

x

Zasady rachunkowości (Accounting Framework)

 

 

 

 

 

 

x

Zatrudnienie ogółem (Total employment)

 

 

 

 

 

 

x

Suma bilansowa (Total balance sheet)

 

 

 

 

 

 

x

Rozmiar przedsiębiorstwa (Enterprise size)

 

 

 

 

 

 

x

Obroty roczne (Annual turnover)

 

 

 

 

 

 

x

Status postępowania prawnego (Status of legal proceedings)

 

 

 

 

 

 

x

 

Data powstania (Birth date)

x

x

x

x

x

x

x

Data zamknięcia (Closure date)

x

x

x

x

x

x

x

Znacznik „IsInactive”

x

x

x

x

x

x

 

 

Relacje

relacje własności (Ownership relation)

 

 

x

 

 

 

 

relacje oddziału (Branch relations)

 

 

x

 

 

 

 

Powiązania

z siedzibą główną

 

 

 

 

x

 

x

z bezpośrednią kontrolującą jednostką dominującą

 

 

 

 

x

 

x

z kontrolującą jednostką dominującą na najwyższym poziomie konsolidacji

 

 

 

 

x

 

x

ze spółką zarządzającą

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Lista obowiązkowych atrybutów dla odpowiednich ról kontrahenta SHSDB jest zawarta w odpowiednich aktach prawnych.

(2)  Lista obowiązkowych atrybutów dla danego kontrahenta AnaCredit zależy od jego roli (kredytobiorca, gwarant itd.), statusu rezydenta (w sprawozdającym państwie członkowskim/poza sprawozdającym państwem członkowskim) oraz od daty udzielenia kredytu, zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi.

(*1)  Jako obowiązkowe atrybuty należy przekazywać „LEI” lub – jeżeli identyfikator ten nie jest dostępny – „National identifiers”.


Top