EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0739

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2018/739 z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego w stali (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2018/1094

OJ L 123, 18.5.2018, p. 103–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/739/oj

18.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/103


DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2018/739

z dnia 1 marca 2018 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego w stali

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2011/65/UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzany do obrotu nie zawierał ołowiu.

(2)

Pkt 6a) załącznika III do dyrektywy 2011/65/UE przewiduje wyłączenie stosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego w stali do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo do dnia 21 lipca 2016 r. Komisja otrzymała wniosek o przedłużenie tego wyłączenia w odniesieniu do kategorii 1–7 i 10 przed dniem 21 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy 2011/65/UE.

(3)

Ołów jest dodawany do stali jako wzmacniacz przydatności do obróbki mechanicznej do produkcji przemysłowej. Daje on efekt smarowania, dzięki czemu ułatwia głębokie wiercenie i pracę przy wysokich prędkościach. Galwanizacja to proces powlekania stali ochronną warstwą cynku w celu zapobieżenia korozji.

(4)

Mimo że stal bezołowiowa jest dostępna dla niektórych określonych zastosowań, zastąpienie w przypadku pozostałych zastosowań jest obecnie naukowo i technicznie niewykonalne. Dalsze ograniczanie zakresu wyłączenia okazało się obecnie niewykonalne ze względu na dużą złożoność łańcucha dostaw.

(5)

W odniesieniu do stali galwanizowanej ołów jest nadal niezbędny jedynie w przypadku stali galwanizowanej metodą wsadowego cynkowania ogniowego, i to w niższym stężeniu ze względu na postęp techniczny.

(6)

Ponieważ w przypadku zastosowań w kategoriach 1–7 i 10 nie są obecnie dostępne wystarczająco niezawodne alternatywy ani najprawdopodobniej nie będą one dostępne na rynku w najbliższej przyszłości, a w przypadku stali galwanizowanej metodą wsadowego cynkowania ogniowego zawartość ołowiu wynika z zanieczyszczeń cynku poddanego recyklingowi, okres ważności do dnia 21 lipca 2021 r. jest uzasadniony w odniesieniu do obu zastosowań, a krótszy termin mógłby spowodować niepotrzebne obciążenia administracyjne dla przemysłu. W odniesieniu do kategorii innych niż kategorie 1–7 i 10 obecne wyłączenie pozostaje ważne w okresach określonych w art. 5 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2011/65/UE.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2019 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE pkt 6a) otrzymuje brzmienie:

„6a)

Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo

Wygasa:

dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych,

dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

6a)-I

Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo i w częściach wykonanych ze stali galwanizowanej metodą wsadowego cynkowania ogniowego zawierających do 0,2 % ołowiu masowo

Wygasa dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1–7 i 10.”


Top