EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0736

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2018/736 z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia niektórych komponentów elektrycznych i elektronicznych zawierających ołów w szkle lub ceramice (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2018/1079

OJ L 123, 18.5.2018, p. 94–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/736/oj

18.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/94


DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2018/736

z dnia 27 lutego 2018 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia niektórych komponentów elektrycznych i elektronicznych zawierających ołów w szkle lub ceramice

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2011/65/UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzany do obrotu nie zawierał ołowiu.

(2)

Pkt 7c)-I załącznika III do dyrektywy 2011/65/UE przewiduje wyłączenie stosowania ołowiu w komponentach elektrycznych i elektronicznych zawierających ołów w szklanych lub ceramicznych dielektrycznych elementach kondensatorów, np. w urządzeniach piezoelektrycznych lub w szklanych bądź ceramicznych składnikach matryc do dnia 21 lipca 2016 r. Komisja otrzymała wniosek o przedłużenie tego wyłączenia w odniesieniu do kategorii 1–7 i 10 przed dniem 21 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy 2011/65/UE. Ponadto w listopadzie 2014 r. Komisja otrzymała wniosek o nowe wyłączenie (wniosek nr 2015-1) dla zastosowania ołowiu w cienkowarstwowych elementach czujników elektronicznych, takich jak czujniki piroelektryczne lub czujniki piezoelektryczne, które to zastosowanie jest objęte pkt 7c)-I. Podczas kolejnych konsultacji z zainteresowanymi stronami uzgodniono z wnioskodawcą ocenę wniosku o wyłączenie nr 2015-1 w szerszym kontekście wyłączenia 7c)-I.

(3)

W przypadku ceramiki ołów nadaje szczególne właściwości dielektryczne, piezoelektryczne, piroelektryczne, ferroelektryczne, półprzewodnikowe i magnetyczne w szerokim zakresie temperatur, napięć czy częstotliwości. W przypadku szkła ołów nadaje kluczowe właściwości, takie jak obniżenie temperatury topnienia i mięknienia, poprawa plastyczności, przydatności do obróbki mechanicznej, stabilności chemicznej i inne. Szkło zawierające ołów można wykorzystywać do wielu zastosowań, w tym do izolacji, ochrony, rezystancji, zgrzewania lub hermetycznego uszczelniania.

(4)

Obecnie zastąpienie lub wyeliminowanie ołowiu w szkle lub ceramice jest wciąż technicznie lub naukowo niewykonalne.

(5)

Ponieważ w przypadku przedmiotowych zastosowań w kategoriach 1–7 i 10 nie są dostępne na rynku niezawodne alternatywy ani najprawdopodobniej nie będą one dostępne na rynku w najbliższej przyszłości, uzasadnione jest przedłużenie wyłączenia na okres ważności do dnia 21 lipca 2021 r., podczas gdy zbędne rozbicie brzmienia wyłączenia i jego krótszy okres ważności mogłyby stworzyć niepotrzebne obciążenia administracyjne. Aby uniknąć nakładania się na siebie zakresów wyłączeń w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE, w proponowanym brzmieniu precyzuje się, że zastosowania objęte wyłączeniem 34 są wyłączone z zakresu wyłączenia 7c)-I. W odniesieniu do kategorii innych niż kategorie 1–7 i 10 obecne wyłączenie pozostaje ważne w okresach określonych w art. 5 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2011/65/UE.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2019 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lutego 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.


ZAŁĄCZNIK

Pkt 7c)-I załącznika III do dyrektywy 2011/65/UE otrzymuje brzmienie:

„7c)-I

Komponenty elektryczne i elektroniczne zawierające ołów w szklanych lub ceramicznych, innych niż dielektryczne, elementach kondensatorów, np. w urządzeniach piezoelektrycznych lub w szklanych bądź ceramicznych składnikach matryc

Dotyczy kategorii 1–7 i 10 (z wyjątkiem zastosowań objętych pkt 34) i wygasa dnia 21 lipca 2021 r.

W odniesieniu do kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wygasa dnia 21 lipca 2021 r.

W odniesieniu do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8 wygasa dnia 21 lipca 2023 r.

W odniesieniu do przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz do kategorii 11 wygasa dnia 21 lipca 2024 r.”


Top