EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1867

Decyzja Rady (UE) 2018/1867 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG (Omnibus II) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

ST/13109/2018/INIT

OJ L 304, 29.11.2018, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1867/oj

29.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/29


DECYZJA RADY (UE) 2018/1867

z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG (Omnibus II)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 50, art. 53 ust. 62 oraz art. 114, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2) (zwane dalej „Porozumieniem EOG”) weszło w życie dnia 1 stycznia 1994 r.

(2)

Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet EOG może podjąć decyzję o zmianie, między innymi, załącznika IX do tego Porozumienia, w którym zawarto postanowienia dotyczące usług finansowych.

(3)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/51/UE (3).

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG.

(5)

Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno zatem opierać się na załączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie proponowanej zmiany załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG, opiera się na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG załączonej do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2018 r.

W imieniu Rady

J. BOGNER-STRAUSS

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.

(2)  Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.

(3)  dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/51/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywy 2003/71/WE i 2009/138/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010 w zakresie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 1.


PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR …/2018

z dnia …

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/51/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywy 2003/71/WE i 2009/138/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010 w zakresie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku IX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

W pkt 1 (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE) wprowadza się następujące zmiany:

(i)

dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32014 L 0051: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/51/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 1).”;

(ii)

dodaje się następujące dostosowania:

„k)

Odniesienia do uprawnień EIOPA na mocy art. 18 i 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 w dyrektywie są rozumiane jako odniesienia, w przypadkach przewidzianych w i zgodnie z pkt 31h niniejszego załącznika, do uprawnień Urzędu Nadzoru EFTA odnośnie do państw EFTA.

l)

W art. 52 ust. 3 i 77f ust. 1 po słowie »Rady« dodaje się słowa »Urzędu Nadzoru EFTA, Stałego Komitetu Państw EFTA«.

m)

W art. 65a po słowie »EIOPA« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«.

n)

W art. 70 odniesienia do „banków centralnych Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC)” i „banków centralnych ESBC” należy rozumieć jako obejmujące, poza znaczeniem nadanym im w dyrektywie, krajowe banki centralne państw EFTA.

o)

W art. 138 ust. 4, w odniesieniu do państw EFTA, słowo »EIOPA« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«, a słowa »ogłoszonej przez EIOPA« otrzymują brzmienie »zgodnie z oświadczeniem Urzędu Nadzoru EFTA na podstawie projektów przygotowanych przez EIOPA«;

p)

Informacje pochodzące z państw EFTA nie są wymieniane przez EIOPA w ramach porozumień o współpracy zawartych z państwem trzecim lub jego władzami na mocy art. 172 ust. 4 lit. e) lub art. 260 ust. 5 lit. e) bez wyraźnej zgody organów, które je ujawniły oraz, w stosownych przypadkach, wyłącznie do celów, na które organy te wyraziły zgodę.

q)

W art. 308b ust. 15 w odniesieniu do państw EFTA słowa »23 maja 2014 r.« otrzymują brzmienie »daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr…/… z dnia…[niniejszej decyzji]«.”.

2)

W pkt 29b (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/71/WE), 31eb (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009) i 31i (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010) dodaje się następujące tiret:

„—

32014 L 0051: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/51/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 1).”.

3)

W pkt 31h (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010) dodaje się, co następuje:

„zmienione:

32014 L 0051: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/51/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 1).”.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2014/51/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem […] pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG


(1)  Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 1.

(*1)  [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]


Top