Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1790

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1790 z dnia 16 listopada 2018 r. uchylająca decyzję 2002/623/WE ustanawiającą noty wyjaśniające w sprawie oceny zagrożenia ekologicznego przeprowadzanej dla organizmów zmodyfikowanych genetycznie (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7513) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2018/7513

OJ L 293, 20.11.2018, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1790/oj

20.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/32


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1790

z dnia 16 listopada 2018 r.

uchylająca decyzję 2002/623/WE ustanawiającą noty wyjaśniające w sprawie oceny zagrożenia ekologicznego przeprowadzanej dla organizmów zmodyfikowanych genetycznie

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7513)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG (1), w szczególności akapit pierwszy załącznika II do tej dyrektywy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji Komisji 2002/623/WE (2) ustanowiono noty wyjaśniające w sprawie celu, elementów, zasad ogólnych oraz metodologii oceny zagrożenia ekologicznego, o których mowa w załączniku II do dyrektywy 2001/18/WE.

(2)

W nowszych i bardziej szczegółowych wytycznych dotyczących oceny ryzyka środowiskowego w odniesieniu do organizmów zmodyfikowanych genetycznie („GMO”) przyjętych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) i przez Europejską Agencję Leków („Agencja”) przedstawiono obszerne wyjaśnienia uzupełniające dotyczące wdrożenia załącznika II do dyrektywy 2001/18/WE. Po przyjęciu tych bardziej szczegółowych wytycznych decyzja 2002/623/WE stopniowo straciła swoją wartość dodaną.

(3)

Dyrektywą Komisji (UE) 2018/350 (3) zmieniającą dyrektywę 2001/18/WE uaktualniono załącznik II do dyrektywy 2001/18/WE poprzez włączenie i wykorzystanie ulepszonych wytycznych Urzędu w sprawie oceny ryzyka środowiskowego przeprowadzanej dla roślin zmodyfikowanych genetycznie, przyjętych w październiku 2010 r. (4), biorąc przy tym pod uwagę, że załącznik II ma zastosowanie do wszystkich GMO, a nie tylko do roślin genetycznie zmodyfikowanych. Decyzja 2002/623/WE sama służyła jako podstawa do opracowania wytycznych Urzędu. W związku z tym przepisy załącznika II do dyrektywy 2001/18/WE są obecnie bardziej szczegółowe, a noty wyjaśniające ustanowione decyzją 2002/623/WE nie są już potrzebne.

(4)

Należy zatem uchylić decyzję 2002/623/WE.

(5)

Decyzję 2002/623/WE należy uchylić również w celu uproszczenia przepisów, aby ograniczyć liczbę dokumentów zawierających wytyczne, które podmioty i właściwe organy muszą uwzględnić przy przeprowadzaniu oceny ryzyka dla środowiska naturalnego zgodnie z załącznikiem II do dyrektywy 2001/18/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 30 ust. 1 dyrektywy 2001/18/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Decyzja 2002/623/WE traci moc.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2018 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1.

(2)  Decyzja Komisji 2002/623/WE z dnia 24 lipca 2002 r. ustanawiająca noty wyjaśniające uzupełniające załącznik II do dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz.U. L 200 z 30.7.2002, s. 22).

(3)  Dyrektywa Komisji (UE) 2018/350 z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE w odniesieniu do oceny ryzyka organizmów zmodyfikowanych genetycznie dla środowiska naturalnego (Dz.U. L 67 z 9.3.2018, s. 30).

(4)  Panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie; Wytyczne w sprawie oceny ryzyka środowiskowego przeprowadzanej dla roślin genetycznie zmodyfikowanych. Dziennik EFSA 2010; 8(11):1879. [111 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1879.


Top