EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1545

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1545 z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/1869 w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku (EUAM Iraq)

ST/11990/2018/INIT

Dz.U. L 259 z 16.10.2018, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1545/oj

16.10.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/31


DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/1545

z dnia 15 października 2018 r.

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/1869 w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku (EUAM Iraq)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 16 października 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/1869 (1) w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku (EUAM Iraq).

(2)

W następstwie przeglądu strategicznego EUAM Iraq Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zalecił zmianę mandatu misji EUAM Iraq i jego przedłużenie o 18 miesięcy.

(3)

Należy odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2017/1869.

(4)

Misja EUAM Iraq będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiągnięcie celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji (WPZiB) 2017/1869 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 2

Cele

Strategiczne cele misji EUAM Iraq są następujące:

1)

zapewnianie władzom irackim doradztwa i wiedzy fachowej na poziomie strategicznym w celu zidentyfikowania i określenia wymogów w zakresie spójnej realizacji tych aspektów programu bezpieczeństwa narodowego Iraku i związanych z nim planów, które dotyczą cywilnego segmentu reformy sektora bezpieczeństwa;

2)

analizowanie, ocena i wskazywanie – na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – możliwości dalszego zaangażowania Unii w ramach wspierania potrzeb cywilnego segmentu reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku; dostarczanie informacji na potrzeby planowania i wdrażania działań Unii i państw członkowskich i ułatwianie tego planowania i wdrażania;

3)

wspomaganie delegatury Unii w koordynacji wsparcia Unii i państw członkowskich w obszarze reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku i zapewnianie spójności działań Unii.

Artykuł 3

Zadania

1.   Aby wypełnić cele określone w art. 2 pkt 1, EUAM Iraq prowadzi następujące działania:

a)

wzmacnianie doradztwa strategicznego w zakresie opracowywania krajowych strategii służących zwalczaniu terroryzmu (w tym brutalnego ekstremizmu) i przestępczości zorganizowanej oraz zapobieganiu tym zjawiskom; obejmuje to nakreślanie polityk i planów działania pod kątem projektowania i wdrażania tych strategii, zapewniając podejście integracyjne;

b)

wspieranie Dyrekcji ds. Planowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w planowaniu i monitorowaniu wdrażania reform instytucjonalnych ministerstwa, w ramach realizacji strategii bezpieczeństwa narodowego;

c)

wspieranie zharmonizowanego wdrażania krajowych strategii i wspomaganie koordynowania i wdrażania architektury reformy sektora bezpieczeństwa w obrębie systemów programowania tej reformy i w obrębie ram nadrzędnych;

d)

określanie i wspieranie wdrażania, na poziomie strategicznym, kompleksowej strategii zwalczania przestępczości zorganizowanej, ze szczególnym wskazaniem na zarządzanie granicami, przestępstwa finansowe, a zwłaszcza korupcję, pranie pieniędzy i handel dobrami dziedzictwa kulturowego;

e)

zapewnianie doradztwa w celu ułatwiania włączania koncepcji praw człowieka i równouprawnienia płci do wszystkich krajowych strategii i polityk, z naciskiem na plany wdrażania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz za pośrednictwem biura Inspektora Generalnego, Dyrekcji Generalnej ds. Zasobów Ludzkich i Dyrekcji ds. Szkolenia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;

f)

wspieranie przyjmowania koncepcji nadzoru w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz koncepcji dotyczących zwalczania korupcji finansowej i administracyjnej;

g)

wspieranie procesu reform instytucjonalnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych poprzez promowanie zacieśniania koordynacji instytucjonalnej, zapewnianie narzędzi koncepcyjnych usprawniających planowanie, wdrażanie i ocenę tych reform na poziomie strategicznym oraz poprzez doradzanie w zakresie zarządzania reformami w aspekcie zasobów ludzkich;

h)

zapewnianie doradztwa w zakresie działań informacyjnych poza Bagdadem, z wykorzystaniem pomocy władz w oszacowywaniu potrzeb instytucji na szczeblu prowincji i regionu oraz w rozpoznawaniu możliwości uwzględniania tych potrzeb w procesie reform i wyzwań związanych z tym uwzględnianiem;

i)

ustanowienie i utrzymywanie skutecznych relacji z najważniejszymi podmiotami międzynarodowymi działającymi w cywilnym segmencie reformy sektora bezpieczeństwa, szczególnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych, NATO, Globalną Koalicją i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

2.   Aby wypełnić cele określone w art. 2 pkt 2, EUAM Iraq prowadzi następujące działania:

a)

utrzymywanie i aktualizowanie bieżących i planowanych działań wspierających reformę sektora bezpieczeństwa oraz wyciąganie wniosków i identyfikowanie niedociągnięć w skali krajowej;

b)

określanie średnio- i długoterminowych potrzeb i możliwości w zakresie ewentualnego przyszłego zaangażowania się Unii w reformę sektora bezpieczeństwa, w tym na szczeblu regionu i prowincji, w celu dostarczania informacji dla potrzeb dalszego unijnego planowania i w celu wspierania tego planowania, pod kątem ewentualnego przyszłego zaangażowania, również z udziałem NATO, przy pełnym poszanowaniu zasad integracyjności, wzajemności oraz autonomii decyzyjnej Unii. Planowanie będzie koordynowane z NATO w Iraku z myślą o zwiększeniu spójności między działaniami obu podmiotów w sposób wzajemnie się wzmacniający, w celu tworzenia synergii i uzyskiwania wsparcia w obszarach takich jak logistyka, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej przejrzystości i odpowiedzialności państw członkowskich;

c)

identyfikowanie, w porozumieniu z darczyńcami międzynarodowymi, projektów przynoszących szybkie rezultaty, które można by zrealizować za pomocą instrumentów Unii lub poprzez dwustronne angażowanie się państw członkowskich – na przykład zarządzanie granicami w porcie lotniczym w Bagdadzie.

3.   Aby wypełnić cele określone w art. 2 pkt 3, EUAM Iraq prowadzi następujące działania:

a)

wspieranie współpracy między zainteresowanymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi oraz koordynowania ich działań, z naciskiem na trzy poziomy przewidziane w strategii reformy sektora bezpieczeństwa;

b)

utrzymywanie wiodącej roli koordynatora w systemie prawodawstwa służącego bezpieczeństwu narodowemu oraz w systemie strategii obrony i bezpieczeństwa narodowego;

c)

utrzymywanie relacji z komitetem wsparcia na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w roli uprzywilejowanego partnera;

d)

dalsza ścisła współpraca z delegaturą Unii w zakresie cywilnego segmentu reformy sektora bezpieczeństwa, obejmująca kwestie zwalczania terroryzmu i sprawy wywiadowcze, oraz z państwami członkowskimi obecnymi w Bagdadzie, poprzez regularne spotkania na szczeblu szefa misji oraz na szczeblu ekspertów;

e)

wspieranie, w ścisłym porozumieniu z delegaturą Unii, stosowania zasad ram strategicznych UE we wspieraniu reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku.

4.   Wypełniając cele określone w art. 2 pkt 3, EUAM Iraq wspiera koordynację z Organizacją Narodów Zjednoczonych, szczególnie z programem rozwojowym ONZ, oraz z innymi podmiotami międzynarodowymi na miejscu, w tym z NATO, z Globalną Koalicją i ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, tak aby promować synergię i spójność, przy należytym poszanowaniu ram instytucjonalnych Unii.”;

2)

art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUAM Iraq w okresie od dnia 16 października 2017 r. do dnia 17 października 2018 r. wynosi 17 300 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUAM Iraq w okresie od dnia 18 października 2018 r. do dnia 17 kwietnia 2020 r. wynosi 64 800 000 EUR.

Decyzje w sprawie finansowej kwoty odniesienia na ewentualne kolejne okresy podejmuje Rada.”;

3)

w art. 17 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 17 kwietnia 2020 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 października 2018 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodnicząca


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1869 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku (EUAM Iraq) (Dz.U. L 266 z 17.10.2017, s. 12).


Top