Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1511

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1511 z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/789 w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 6452)

C/2018/6452

OJ L 255, 11.10.2018, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1511/oj

11.10.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/16


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1511

z dnia 9 października 2018 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/789 w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.)

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 6452)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3 zdanie czwarte,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 9 ust. 8 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/789 (2) określono warunki przemieszczania niektórych roślin żywicielskich, które nigdy nie były uprawiane w obrębie wyznaczonych obszarów, oraz bardziej szczegółowe warunki dla niektórych roślin żywicielskich, w tym przeznaczonych do sadzenia roślin Polygala myrtifolia L.

(2)

Doświadczenie wykazało, że przeznaczone do sadzenia rośliny Polygala myrtifolia L. są szczególnie podatne na Xylella fastidiosa (Wells et al.) („określony organizm”). W celu zapewnienia większej ochrony fitosanitarnej na terytorium Unii należy wymagać, aby kontrola wzrokowa, pobieranie próbek i badanie przeprowadzane były w momencie jak najbliższym pierwszemu przemieszczeniu roślin z ich miejsca produkcji. Ten sam wymóg powinien mieć zastosowanie do wprowadzonych do Unii i przeznaczonych do sadzenia roślin Polygala myrtifolia L., które pochodzą z państwa trzeciego, gdzie określony organizm nie występuje.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2015/789.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji wykonawczej (UE) 2015/789 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 9 ust. 8 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Jednakże przeznaczone do sadzenia rośliny Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. i Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, inne niż nasiona, mogą być przemieszczane w obrębie Unii tylko wtedy, gdy były uprawiane w miejscu podlegającym corocznej urzędowej kontroli i pobieraniu próbek, przy uwzględnieniu wytycznych technicznych dotyczących badań organizmu Xylella fastidiosa dostępnych na stronie internetowej Komisji, a także badaniu zgodnie z międzynarodowymi normami pod kątem obecności określonego organizmu, które potwierdza brak obecności określonego organizmu, z zastosowaniem schematu pobierania próbek, który jest w stanie potwierdzić z 99 % wiarygodnością, że poziom obecności zakażonych roślin wynosi 5 %. Ponadto przed pierwszym przemieszczeniem z miejsca produkcji każda partia przeznaczonych do sadzenia roślin Polygala myrtifolia L., które mają być przemieszczane w obrębie Unii, jest poddawana urzędowej kontroli wzrokowej i pobieraniu próbek w momencie jak najbliższym takiemu przemieszczeniu, przy uwzględnieniu wytycznych technicznych dotyczących badań organizmu Xylella fastidiosa dostępnych na stronie internetowej Komisji, a także badaniu zgodnie z międzynarodowymi normami pod kątem obecności określonego organizmu, które potwierdza brak określonego organizmu, z zastosowaniem schematu pobierania próbek, który jest w stanie potwierdzić z 99 % wiarygodnością, że poziom obecności zakażonych roślin wynosi 5 %. Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 2 akapit pierwszy obecność określonego organizmu poddaje się kontroli za pomocą jednego badania, a w przypadku dodatnich wyników jego obecność jest stwierdzana poprzez przeprowadzenie, zgodnie z międzynarodowymi normami, co najmniej jednego badania molekularnego o dodatnim wyniku. Badania te są wymienione w bazie danych Komisji zawierającej badania do celów identyfikacji określonego organizmu i jego podgatunków.”;

2)

art. 16 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Przeznaczone do sadzenia rośliny Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. i Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, inne niż nasiona, są wprowadzane do Unii tylko wtedy, gdy były uprawiane w miejscu podlegającym corocznej urzędowej kontroli obejmującej pobranie próbek i badanie przeprowadzone w odpowiednich okresach w odniesieniu do tych roślin pod kątem obecności określonego organizmu oraz zgodnie z międzynarodowymi normami, które potwierdza brak obecności określonego organizmu, z zastosowaniem schematu pobierania próbek, który jest w stanie potwierdzić z 99 % wiarygodnością, że poziom obecności zakażonych roślin wynosi 5 %. Ponadto przed pierwszym przemieszczeniem z miejsca produkcji i w momencie jak najbliższym takiemu przemieszczeniu każda partia przeznaczonych do sadzenia roślin Polygala myrtifolia L. jest poddawana urzędowej kontroli wzrokowej i pobieraniu próbek, a także badaniu zgodnie z międzynarodowymi normami pod kątem obecności określonego organizmu, które potwierdza brak obecności określonego organizmu, z zastosowaniem schematu pobierania próbek, który jest w stanie potwierdzić z 99 % wiarygodnością, że poziom obecności zakażonych roślin wynosi 5 %.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 października 2018 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/789 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) (Dz.U. L 125 z 21.5.2015, s. 36).


Top