Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1203

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1203 z dnia 21 sierpnia 2018 r. upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do drewna jesionu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przetwarzanego w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/204 (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 5848)

C/2018/5484

OJ L 217, 27.8.2018, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1203/oj

27.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/7


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1203

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do drewna jesionu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przetwarzanego w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/204

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 5848)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1 tiret pierwsze oraz załącznik IV część A sekcja I pkt 2.3, 2.4 i 2.5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 5 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE w związku z częścią A sekcja I pkt 2.3 w załączniku IV do tej dyrektywy przewidziano szczególne wymogi dotyczące wprowadzania do Unii drewna jesionu (Fraxinus L.) i niektórych innych gatunków drewna, które pochodzą ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

(2)

Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/204 (2) upoważniono państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowego odstępstwa od art. 5 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE w związku z częścią A sekcja I pkt 2.3 w załączniku IV do tej dyrektywy w odniesieniu do szczególnych wymogów dotyczących wprowadzania do Unii drewna jesionu (Fraxinus L.) pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

(3)

Decyzja wykonawcza (UE) 2017/204 straciła moc w dniu 30 czerwca 2018 r. W związku z tym należy przyjąć niniejszą decyzję, aby umożliwić dalsze wprowadzanie tego drewna do Unii.

(4)

Biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte podczas stosowania decyzji wykonawczej (UE) 2017/204, określone w niej wymogi należy nadal stosować w niniejszej decyzji.

(5)

Jednakże w świetle informacji uzyskanych podczas audytu Komisji przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych Ameryki w styczniu 2018 r. oraz informacji, które przekazała państwowa organizacja ochrony roślin Stanów Zjednoczonych Ameryki w trakcie tego audytu oraz po jego zakończeniu, należy wymagać surowszych kontroli i nadzoru w odniesieniu do drewna jesionu w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W tym celu należy określić szczegółowe warunki dotyczące kontroli dokumentacji, procedur i etykietowania, inspekcji przed wysyłką oraz monitorowania w zatwierdzonych tartakach.

(6)

W celu lepszej oceny stosowana niniejszej decyzji państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji i pozostałym państwom członkowskim informacje na temat dokonywanego przywozu.

(7)

Ze względu na przejrzystość i pewność prawa należy uchylić decyzję wykonawczą (UE) 2017/204.

(8)

Niniejsza decyzja powinna być stosowana do dnia 30 czerwca 2020 r., aby do tego czasu uwzględnić przegląd jej wdrożenia.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Upoważnienie do ustanowienia odstępstwa

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE w związku z częścią A sekcja I pkt 2.3 w załączniku IV do tej dyrektywy państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzanie na ich terytorium drewna Fraxinus L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przetwarzanego w Stanach Zjednoczonych Ameryki („określone drewno”), które przed opuszczeniem terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki spełnia warunki określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Świadectwo fitosanitarne

1.   Określonemu drewnu towarzyszy świadectwo fitosanitarne wydane w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z art. 13a ust. 3 i 4 dyrektywy 2000/29/WE, poświadczające brak szkodliwych organizmów po inspekcji.

2.   Świadectwo fitosanitarne zawiera pod nagłówkiem „Deklaracja dodatkowa” następujące elementy:

a)

stwierdzenie „Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej ustanowionymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1203”;

b)

numer wiązki odpowiadający każdej poszczególnej wiązce objętej wywozem;

c)

nazwę zatwierdzonego zakładu (zatwierdzonych zakładów) w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Artykuł 3

Zgłaszanie przywozu

Do dnia 31 grudnia każdego roku państwo członkowskie przywozu przekazuje Komisji i pozostałym państwom członkowskim informacje o wielkości przesyłek określonego drewna, które w ciągu tego roku były przedmiotem przywozu na podstawie niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Powiadamianie o przypadkach niezgodności

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję i pozostałe państwa członkowskie o każdej przesyłce niezgodnej z niniejszą decyzją. Powiadomienia dokonuje się nie później niż dwa dni robocze po dacie zatrzymania takiej przesyłki.

Artykuł 5

Uchylenie decyzji wykonawczej (UE) 2017/204

Decyzja wykonawcza (UE) 2017/204 traci moc.

Artykuł 6

Data wygaśnięcia

Niniejsza decyzja traci moc z dniem 30 czerwca 2020 r.

Artykuł 7

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 sierpnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/204 z dnia 3 lutego 2017 r. upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do drewna jesionu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przetwarzanego w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/2416 uznającą niektóre obszary Stanów Zjednoczonych Ameryki za wolne od Agrilus planipennis Fairmaire (Dz.U. L 32 z 7.2.2017, s. 35).


ZAŁĄCZNIK

1.   Wymogi dotyczące przetwórstwa

Przetwórstwo określonego drewna musi spełniać następujące wymogi:

a)

Korowanie

Określone drewno jest okorowane, z wyjątkiem dowolnej ilości wizualnie oddzielnych i wyraźnie odrębnych małych części kory, które spełniają jeden z następujących warunków:

(i)

mają mniej niż 3 cm szerokości (niezależnie od długości); lub

(ii)

jeżeli mają więcej niż 3 cm szerokości, całkowita powierzchnia każdej z poszczególnych części kory ma mniej niż 50 cm2.

b)

Przecieranie

Określone przetarte drewno wytwarza się z okorowanego drewna okrągłego.

c)

Obróbka cieplna

Określone drewno ogrzewa się w całym profilu do temperatury co najmniej 71 °C przez 1 200 minut w komorze cieplnej zatwierdzonej przez Urząd Kontroli Zdrowia Zwierząt i Roślin (Animal and Plant Health Inspection Service – APHIS) lub przez agencję zatwierdzoną przez APHIS.

d)

Suszenie

Określone drewno suszy się zgodnie z uznanymi przez APHIS przemysłowymi harmonogramami suszenia przez okres co najmniej dwóch tygodni.

Ostateczna zawartość wilgoci w drewnie, wyrażona jako procent suchej masy, nie może przekraczać 10 %.

2.   Wymogi dotyczące zakładów

Określone drewno musi być wytwarzane, obrabiane lub przechowywane w zakładzie, który spełnia następujące wymogi:

a)

jest oficjalnie zatwierdzony przez APHIS lub przez agencję zatwierdzoną przez APHIS w ramach jego programu certyfikacji dotyczącego organizmu szkodliwego Agrilus planipennis Fairmaire;

b)

jest zarejestrowany w bazie danych opublikowanej na stronie internetowej APHIS;

c)

jest kontrolowany przez APHIS lub przez agencję zatwierdzoną przez APHIS co najmniej raz na miesiąc i stwierdzono, że spełnia wymogi określone w niniejszym załączniku. Jeżeli kontrole te przeprowadza agencja zatwierdzona przez APHIS, APHIS musi przeprowadzać półroczne kontrole tej pracy. Półroczne kontrole obejmują weryfikację procedur i dokumentacji agencji oraz audyty zatwierdzonych zakładów;

d)

stosuje sprzęt do obróbki określonego drewna, który jest skalibrowany zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu;

e)

prowadzi rejestr stosowanych procedur do celów weryfikacji przez APHIS lub przez agencję zatwierdzoną przez APHIS, uwzględniający czas obróbki, temperatury podczas obróbki oraz, dla każdej poszczególnej wiązki mającej stanowić przedmiot wywozu, kontrolę zgodności i ostateczną zawartość wilgoci.

3.   Etykietowanie

Na każdej wiązce określonego drewna musi być wyraźnie widoczny zarówno niepowtarzalny numer wiązki, jak i etykieta zawierająca wyrażenie „HT-KD” lub „Heat Treated-Kiln Dried”. Etykieta ta musi być wydana przez wyznaczonego urzędnika zatwierdzonego zakładu lub pod nadzorem tego urzędnika, po sprawdzeniu, że spełniono wymogi dotyczące przetwórstwa określone w pkt 1 i wymogi dotyczące zakładów określone w pkt 2.

4.   Inspekcje przed wywozem

Określone drewno przeznaczone do wywozu do Unii musi przed wywozem zostać poddane inspekcji przez APHIS lub agencję zatwierdzoną przez APHIS w celu zapewnienia spełnienia wymogów określonych w pkt 1 i 3.


Top