EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0994

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniająca Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r.

ST/9425/2018/INIT

Dz.U. L 178 z 16.7.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/994/oj

16.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/1


DECYZJA RADY (UE, Euratom) 2018/994

z dnia 13 lipca 2018 r.

zmieniająca Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 223 ust. 1,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a ust. 1,

uwzględniając wniosek Parlamentu Europejskiego,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (2) (zwany dalej „aktem wyborczym”), załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom (3), wszedł w życie w dniu 1 lipca 1978 r. i został następnie zmieniony decyzją Rady 2002/772/WE, Euratom (4).

(2)

W akcie wyborczym należy wprowadzić szereg zmian.

(3)

W wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. Rada musi ustanowić przepisy niezbędne do dokonania wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą.

(4)

Przejrzystość procesu wyborczego i dostęp do wiarygodnych informacji mają duże znaczenie dla zwiększenia europejskiej świadomości politycznej oraz zapewnienia wysokiej frekwencji wyborczej; pożądane jest, aby obywatele Unii byli informowani z dużym wyprzedzeniem przed wyborami do Parlamentu Europejskiego o osobach kandydujących w tych wyborach oraz o powiązaniu poszczególnych krajowych partii politycznych z daną europejską partią polityczną.

(5)

Aby zachęcić wyborców do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje postęp technologiczny, państwa członkowskie mogłyby przewidzieć możliwość między innymi głosowania z wyprzedzeniem, głosowania korespondencyjnego, głosowania drogą elektroniczną i głosowania internetowego, zapewniając przy tym w szczególności wiarygodność wyników, poufność głosowania oraz ochronę danych osobowych zgodnie z mającym zastosowanie prawem Unii.

(6)

Obywatele Unii mają prawo do udziału w jej życiu demokratycznym, w szczególności w drodze głosowania lub kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

(7)

Zachęca się państwa członkowskie, aby podjęły środki niezbędne do umożliwienia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego swoim obywatelom przebywającym w państwach trzecich.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić akt wyborczy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

W akcie wyborczym wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

1.   W każdym państwie członkowskim członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani jako przedstawiciele obywateli Unii na zasadzie proporcjonalnej, z zastosowaniem systemu list lub pojedynczego głosu podlegającego przeniesieniu.

2.   Państwa członkowskie mogą zezwolić na głosowanie w oparciu o system list preferencyjnych zgodnie z przyjętą przez siebie procedurą.

3.   Wybór dokonywany jest w bezpośrednich wyborach powszechnych, wolnych i tajnych.”;

2)

art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

1.   Państwa członkowskie mogą ustanowić próg minimalny w rozdziale mandatów. Na poziomie krajowym próg ten nie może przekroczyć 5 procent oddanych ważnych głosów.

2.   Państwa członkowskie, w których stosowany jest system list, ustalają próg minimalny w rozdziale mandatów dla okręgów wyborczych obejmujących ponad 35 mandatów. Próg ten nie może być niższy niż 2 procent i nie może przekroczyć 5 procent ważnych głosów oddanych w danym okręgu wyborczym, w tym w państwie członkowskim obejmującym jeden okręg wyborczy.

3.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu wywiązania się z obowiązku określonego w ust. 2 nie później niż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się po pierwszych takich wyborach przeprowadzonych po wejściu w życie decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 (*1).

(*1)  Decyzja Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniająca Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (Dz.U. L 178 z 16.7.2018, s. 1).”;"

3)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 3a

W przypadku gdy przepisy krajowe określają termin zgłaszania kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, termin ten musi wynosić co najmniej trzy tygodnie przed datą przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego ustaloną, zgodnie z art. 10 ust. 1, przez dane państwo członkowskie.

Artykuł 3b

Państwa członkowskie mogą zezwolić na umieszczanie na kartach do głosowania nazwy lub znaku graficznego europejskiej partii politycznej, z którą powiązana jest dana krajowa partia polityczna lub z którą powiązany jest dany kandydat.”;

4)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 4a

Państwa członkowskie mogą przewidzieć możliwość głosowania z wyprzedzeniem, głosowania korespondencyjnego, głosowania drogą elektroniczną i głosowania internetowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W przypadku gdy podejmą taką decyzję, przyjmują środki wystarczające, aby zapewnić w szczególności wiarygodność wyników, poufność głosowania oraz ochronę danych osobowych zgodnie z mającym zastosowanie prawem Unii.”;

5)

art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

1.   Nikt nie może głosować więcej niż jeden raz w każdych wyborach członków Parlamentu Europejskiego.

2.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby podwójne głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego podlegało skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom.”;

6)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 9a

Państwa członkowskie mogą podjąć – zgodnie ze swoimi krajowymi procedurami wyborczymi – środki niezbędne do umożliwienia swoim obywatelom przebywającym w państwach trzecich głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 9b

1.   Każde państwo członkowskie wyznacza organ kontaktowy odpowiedzialny za wymianę danych dotyczących wyborców i kandydatów ze swoimi odpowiednikami w pozostałych państwach członkowskich.

2.   Bez uszczerbku dla przepisów krajowych dotyczących wpisywania wyborców do spisu wyborców oraz zgłaszania kandydatów, organ, o którym mowa w ust. 1, zaczyna – zgodnie z mającym zastosowanie prawem Unii dotyczącym ochrony danych osobowych – przekazywać tym odpowiednikom, nie później niż sześć tygodni przed pierwszym dniem okresu wyborczego, o którym mowa w art. 10 ust. 1, dane wskazane w dyrektywie Rady 93/109/WE (*2) dotyczące obywateli Unii, którzy zostali wpisani do spisu wyborców lub którzy kandydują w wyborach w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami.

(*2)  Dyrektywa Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (Dz.U. L 329 z 30.12.1993, s. 34).”."

Artykuł 2

1.   Niniejsza decyzja podlega zatwierdzeniu przez państwa członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Państwa członkowskie powiadamiają Sekretariat Generalny Rady o zakończeniu procedur niezbędnych do tego celu.

2.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia po otrzymaniu ostatniego powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 (5).

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2018 r.

W imieniu Rady

H. LÖGER

Przewodniczący


(1)  Zgoda z dnia 4 lipca 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 5.

(3)  Decyzja Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 1).

(4)  Decyzja Rady 2002/772/WE, Euratom z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 r. zmieniająca Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji 76/787/EWWiS, EWG, Euratom (Dz.U. L 283 z 21.10.2002, s. 1).

(5)  Data wejścia w życie niniejszej decyzji zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


Top