EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0661

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/661 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/750 w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 1452–1492 MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających usługi łączności elektronicznej w Unii w odniesieniu do rozszerzenia zakresu jej stosowania na zharmonizowane zakresy częstotliwości 1427–1452 MHz oraz 1492–1517 MHz (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2286) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2018/2286

OJ L 110, 30.4.2018, p. 127–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/661/oj

30.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/127


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/661

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/750 w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 1 452–1 492 MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających usługi łączności elektronicznej w Unii w odniesieniu do rozszerzenia zakresu jej stosowania na zharmonizowane zakresy częstotliwości 1 427–1 452 MHz oraz 1 492–1 517 MHz

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2286)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE (2) ustanowiono wieloletni program dotyczący polityki w zakresie widma radiowego („RSPP”) w celu wskazania co najmniej 1 200 MHz widma odpowiedniego do potrzeb bezprzewodowej łączności szerokopasmowej w Unii do 2015 r., w tym widma już wykorzystywanego, w oparciu o wykaz zastosowań widma radiowego.

(2)

W opinii z dnia 20 lutego 2013 r. dotyczącej strategicznych wyzwań, przed jakimi stoi Europa w związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na widmo do celów bezprzewodowej łączności szerokopasmowej (3), Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego („zespół”) zalecił dokonanie oceny wykorzystania zakresu częstotliwości 1 427–1 452 MHz jako rozszerzenia zakresu 1 452–1 492 MHz na potrzeby bezprzewodowej łączności szerokopasmowej po 2015 r. Ponadto w opinii tej zespół podkreślił wyzwania związane z ewentualnym wyznaczeniem zakresów częstotliwości 1 427–1 452 MHz oraz 1 492–1 518 MHz na potrzeby bezprzewodowej łączności szerokopasmowej, wynikające z obecnego ich wykorzystania przez wojsko i naziemne usługi stałej łączności bezprzewodowej. Zespół zaproponował ponowne rozważenie zakresu częstotliwości 1 492–1 518 MHz w oparciu o ustalenia poczynione na Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej w 2015 r. (WRC-15).

(3)

Na WRC-15 zakresy częstotliwości 1 427–1 452 MHz oraz 1 492–1 518 MHz wskazano jako zakresy na potrzeby międzynarodowej łączności ruchomej (IMT) na całym świecie. W regionie 1 Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, obejmującym Unię Europejską, te zakresy częstotliwości – lub ich części – przydzielono służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej służby lotniczej, i służbie stałej oraz służbie operacyjnej kosmicznej ziemia-kosmos, na równych prawach pierwszej ważności. Dodatkowo niektóre państwa członkowskie wyznaczyły zakres częstotliwości 1 452–1 518 MHz na potrzeby usług w zakresie realizacji programów i imprez specjalnych.

(4)

W dniu 15 marca 2017 r., na podstawie art. 4 ust. 2 decyzji o spektrum radiowym, Komisja udzieliła Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) mandatu na opracowanie zharmonizowanych warunków technicznych w dodatkowych zakresach częstotliwości w paśmie 1,5 GHz, tj. zakresach 1 427–1 452 MHz oraz 1 492–1 518 MHz, w celu rozpropagowania ich wykorzystania na potrzeby naziemnych usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej w Unii.

(5)

W ramach tego mandatu CEPT przedłożyła w dniu 16 listopada 2017 r. sprawozdanie nr 65 (4), w którym zaproponowano zharmonizowane warunki techniczne na potrzeby usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej tylko łączem w dół w zakresach częstotliwości 1 427–1 452 MHz oraz 1 492–1 517 MHz, z uwagi na wyznaczenie w całej Unii zakresu częstotliwości 1 452–1 492 MHz na zharmonizowanych warunkach technicznych na potrzeby systemów naziemnych zapewniających usługi łączności elektronicznej, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/750 (5).

(6)

Wyznaczenie w całej Unii zakresów częstotliwości 1 427–1 452 MHz oraz 1 492–1 517 MHz na potrzeby usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej tylko łączem w dół powinno przyczynić się do osiągnięcia określonego w RSPP celu w zakresie dostępności widma na potrzeby bezprzewodowej łączności szerokopasmowej dzięki dodatkowym 50 MHz widma. Wykorzystanie tylko dla łącza w dół ma duże znaczenie w rozwiązywaniu problemu asymetrii w przesyle danych, ponieważ zwiększa przepustowość łącza w dół bezprzewodowych systemów szerokopasmowych, w tym do celów świadczenia usług 5G.

(7)

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu CEPT nr 65 państwa członkowskie powinny mieć na szczeblu krajowym swobodę zdecydowania o wykorzystaniu części zakresów częstotliwości 1 427–1 452 MHz oraz 1 492–1 517 MHz, aby uwzględnić potrzeby wynikające z międzynarodowych porozumień wojskowych (6) lub – przez ograniczony okres – szczególne krajowe potrzeby dotyczące ciągłości działania naziemnych usług stałej łączności bezprzewodowej. W tej kwestii w sprawozdaniu podkreślono, że współużytkowanie częstotliwości przez służbę stałą i ruchomą nie jest możliwe. W związku z tym proces zmiany zagospodarowania tych pasm na szczeblu krajowym w celu udostępnienia ich w odpowiedzi na krajowe zapotrzebowanie na usługi bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej tylko łączem w dół jest procesem złożonym i wymaga odpowiednich ram czasowych.

(8)

Korzystając z tej swobody decyzji na szczeblu krajowym państwa członkowskie powinny dawać pierwszeństwo udostępnianiu przyległego widma na potrzeby usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej tylko łączem w dół, w tym zakresu częstotliwości 1 452–1 492MHz, aby ułatwić dostępność kanałów o większej szerokości dla usług 5G, osiąganie korzyści skali w zakresie sprzętu, współistnienie z usługami w sąsiednich pasmach, a także koordynację częstotliwości.

(9)

Nie naruszając prawa państw członkowskich do zarządzania wykorzystaniem widma do celów zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz obronności, określonego w art. 1 ust. 4 decyzji o spektrum radiowym, państwa członkowskie powinny w największym możliwym stopniu przeznaczyć zakresy częstotliwości 1 427–1 452 MHz oraz 1 492–1 517 MHz na potrzeby usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej tylko łączem w dół.

(10)

Świadczenie usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej tylko łączem w dół w całym zakresie częstotliwości 1 427–1 517 MHz powinno się opierać na spójnej zharmonizowanej aranżacji kanałów i minimalnych, tj. najmniej restrykcyjnych, warunkach technicznych w celu wspierania jednolitego rynku, ograniczenia szkodliwych zakłóceń i zapewnienia koordynacji częstotliwości.

(11)

W warunkach technicznych i aranżacjach częstotliwości przedstawionych w sprawozdaniu CEPT nr 65 również przewidziano współistnienie usług bezprzewodowej łączności szerokopasmowej z usługami w pasmach sąsiednich.

(12)

W szczególności warunki techniczne i aranżacje, takie jak wartości graniczne mocy niepożądanych emisji, zapewniają wykorzystanie zakresu częstotliwości 1 427–1 517 MHz do bezprzewodowej łączności szerokopasmowej w sposób gwarantujący odpowiednią ochronę służby radioastronomicznej i służb satelitarnych pasywnych badań Ziemi, działających w zakresie częstotliwości 1 400–1 427 MHz, oraz służb ruchomych satelitarnych, działających w zakresie częstotliwości 1 518–1 559 MHz. Na szczeblu krajowym mogą być konieczne dalsze środki w celu usprawnienia współistnienia ze służbami w sąsiednich zakresach częstotliwości 1 400–1 427 MHz oraz 1 518–1 559 MHz, takimi jak służby wokół lotnisk, portów morskich i stacji naziemnych wykorzystywanych do odbioru sygnałów poszukiwania i ratownictwa przekazywanych przez satelitę. Potrzebne są również usprawnienia w działaniu odbiorników ruchomych stacji naziemnych zgodnie z celami i wymaganiami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE (7).

(13)

Z uwagi na fakt, że części zakresu częstotliwości 1 452–1 492 MHz nie są wykorzystywane przez naziemne systemy radiodyfuzyjne, należy znieść obowiązujące ograniczenia regulacyjne dotyczące współistnienia z takimi służbami w tym paśmie, aby umożliwić uruchomienie w nim usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej tylko łączem w dół.

(14)

Do zapewnienia wdrożenia parametrów określonych w niniejszej decyzji w celu poprawy usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej tylko łączem w dół w zakresach częstotliwości 1 427–1 452 MHz oraz 1 492–1 517 MHz konieczne mogą być porozumienia między organami administracji w sprawie transgranicznej koordynacji częstotliwości, aby uniknąć szkodliwych zakłóceń i poprawić efektywność wykorzystania widma. Porozumienia w sprawie transgranicznej koordynacji częstotliwości w odniesieniu do służb telemetrii lotniczej należy wypracowywać między odpowiednimi organami administracyjnymi CEPT w trybie dwustronnym lub wielostronnym.

(15)

Państwa członkowskie powinny stosować środki przewidziane w niniejszej decyzji, aby docelowo zapewnić wykorzystanie całego zakresu częstotliwości 1 427–1 517 MHz lub – w przypadku braku krajowego zapotrzebowania – części tego zakresu na potrzeby usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej tylko łączem w dół i tym samym przyczynić się w jak największym stopniu do realizacji określonego w RSPP celu w zakresie widma.

(16)

Państwa członkowskie powinny przedstawiać Komisji sprawozdania dotyczące wykonania niniejszej decyzji oraz wykorzystania wspomnianego zakresu częstotliwości, w celu ułatwienia oceny wpływu tej decyzji na poziomie Unii oraz jej terminowego przeglądu, w razie konieczności. W szczególności należy co dwa lata poddawać kontroli zasadność korzystania z krajowej swobody decyzji w kwestii udostępnienia widma w zakresach częstotliwości 1 427–1 452 MHz oraz 1 492–1 517 MHz. Ponadto państwa członkowskie powinny co dwa lata składać sprawozdania na temat krajowych środków służących usprawnieniu współistnienia ze służbą radioastronomiczną i służbami satelitarnymi pasywnych badań Ziemi, działającymi w zakresie częstotliwości 1 400–1 427 MHz, oraz ze służbami ruchomymi satelitarnymi, działającymi w zakresie częstotliwości 1 518–1 559 MHz.

(17)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Spektrum Radiowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji wykonawczej (UE) 2015/750 wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł otrzymuje brzmienie: „Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/750 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 1 427–1 517 MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających usługi łączności elektronicznej w Unii”;

2)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Niniejsza decyzja ma na celu harmonizację warunków udostępniania zakresu częstotliwości 1 427–1 517 MHz oraz jego efektywnego wykorzystania na potrzeby naziemnych systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej w Unii.”;

3)

art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Nie później niż dnia 1 października 2018 r. państwa członkowskie wyznaczają, a następnie udostępniają na zasadzie braku wyłączności zakresy częstotliwości 1 427–1 452 MHz oraz 1 492–1 517 MHz, lub części tych zakresów, na potrzeby naziemnych systemów zapewniających usługi bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej, zgodnie z parametrami określonymi w załączniku.”;

4)

art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Jeżeli zgodnie z ust. 2 państwa członkowskie wyznaczają i udostępniają tylko część zakresów częstotliwości 1 427–1 452 MHz oraz 1 492–1 517 MHz:

a)

zapewniają, by trwające już wykorzystanie utrzymane zostało na ściśle niezbędnym poziomie, i dążą do stopniowego udostępniania przedmiotowych zakresów na potrzeby naziemnych systemów zapewniających usługi bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej;

b)

zapewniają, by ta wyznaczona część widma w pierwszym rzędzie tworzyła wraz z zakresem częstotliwości 1 452–1 492 MHz przyległy zakres częstotliwości;

c)

mogą zezwolić na wykorzystywanie, do dnia 1 stycznia 2023 r., a w przypadku gdy nie stwierdzono krajowego zapotrzebowania na widmo dla usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej zgodnie z art. 3 i 6 decyzji nr 243/2012/UE – przez dłuższy okres, części wspomnianych zakresów częstotliwości na potrzeby ciągłości działania istniejących naziemnych usług stałej łączności bezprzewodowej lub innych istniejących usług, które nie mogą współużytkować przedmiotowych częstotliwości z usługami bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej.”;

5)

w art. 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.   Państwa członkowskie zapewniają, by naziemne systemy, o których mowa w niniejszym artykule, gwarantowały właściwą ochronę systemów działających w sąsiednich pasmach.”;

6)

w art. 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.   Państwa członkowskie ułatwiają zawieranie porozumień dotyczących koordynacji transgranicznej, aby umożliwić funkcjonowanie systemów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, przy uwzględnieniu obowiązujących procedur regulacyjnych i praw oraz właściwych umów międzynarodowych.”;

7)

dodaje się art. 2a w brzmieniu:

„Artykuł 2a

Państwa członkowskie dokonują co dwa lata przeglądu stosowania art. 2, aby zapewnić jak największą dostępność zakresu częstotliwości 1 427–1 517 MHz na potrzeby usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej.”;

8)

art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Państwa członkowskie monitorują użytkowanie zakresu częstotliwości 1 427–1 517 MHz i przedstawiają Komisji ustalenia, na jej żądanie lub z własnej inicjatywy, w celu umożliwienia terminowego przeglądu niniejszej decyzji, w stosownych przypadkach.”;

9)

dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Artykuł 4a

Nie później niż do dnia 1 listopada 2018 r. państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie ze stosowania niniejszej decyzji, w tym ze stopnia dostępności zakresów częstotliwości 1 427–1 452 MHz oraz 1 492–1 517 MHz.”;

10)

załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2015/750 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 kwietnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Mariya GABRIEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 1.

(2)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 7).

(3)  Dokument RSPG 13-521 rev1.

(4)  Sprawozdanie CEPT nr 65, zatwierdzone w dniu 17 listopada 2017 r., skorygowane w dniu 2 marca 2018 r.

(5)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/750 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 1 452–1 492 MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających usługi łączności elektronicznej w Unii (Dz.U. L 119 z 12.5.2015, s. 27).

(6)  Zakresy częstotliwości 1 427–1 452 MHz oraz 1 492–1 518 MHz wykorzystywane są przez lądowe i morskie systemy wojskowe zgodnie z porozumieniem NATO z 2014 r. dotyczącym wspólnego cywilnego i wojskowego zarządzania częstotliwościami (NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement, NFJA). Zgodnie z pkt 14 porozumienia „w przypadku gdy wykorzystanie pasm częstotliwości radiowych zostało zharmonizowane przez NATO i państwa-członków NATO do celów wojskowych, nie wyklucza to wykorzystania tych pasm na potrzeby zastosowań cywilnych”.

(7)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE (Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 62).


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK

PARAMETRY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 i 2

A.   PARAMETRY OGÓLNE

1.

Tryb pracy w zakresie częstotliwości 1 427–1 517 MHz ogranicza się do transmisji ze stacji bazowych (tylko łącze »w dół«).

2.

W zakresie częstotliwości 1 427–1 517 MHz przydziela się bloki częstotliwości będące wielokrotnością 5 MHz. Dolna granica częstotliwości przydzielonego bloku musi się pokrywać z dolną granicą zakresu częstotliwości wynoszącą 1 427 MHz lub być od niej oddalona o wielokrotność 5 MHz.

3.

Transmisja stacji bazowych musi być zgodna z warunkami technicznymi (maski granic bloku) określonymi w niniejszym załączniku.

B.   WARUNKI TECHNICZNE W ODNIESIENIU DO STACJI BAZOWYCH — MASKA GRANIC BLOKU

Poniższe parametry techniczne w odniesieniu do stacji bazowych, określane jako maska granic bloku (BEM), są stosowane w celu zapewnienia możliwości współistnienia sąsiadujących ze sobą sieci wobec braku umów dwustronnych lub wielostronnych między operatorami takich sąsiadujących sieci. Mniej rygorystyczne parametry techniczne, jeżeli zostały uzgodnione przez zainteresowanych operatorów lub organy administracji, mogą być także stosowane, pod warunkiem że parametry te są zgodne z warunkami technicznymi mającymi zastosowanie do celów ochrony innych usług lub aplikacji, w tym w sąsiednich zakresach częstotliwości lub z zastrzeżeniem zobowiązań transgranicznych.

BEM jest to maska emisji, którą określa się jako funkcję częstotliwości mierzoną względem granicy bloku widma, w odniesieniu do którego danemu operatorowi przyznaje się prawa do użytkowania. BEM składa się z limitów mocy nadawania w granicach bloku częstotliwościowego i poza tymi granicami. Wartość graniczną mocy wewnątrz bloku częstotliwościowego stosuje się do bloku posiadanego przez operatora. Wartości graniczne mocy poza granicami bloku częstotliwościowego stosuje się do widma wykorzystywanego na potrzeby usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej w zakresie częstotliwości 1 427–1 517 MHz, które jest poza granicami bloku przyznanego operatorowi. Zostały one określone w tabeli 2. Wartości graniczne mocy poza pasmem stosuje się do widma poza częścią zakresu częstotliwości 1 427–1 517 MHz, która jest wykorzystywana na szczeblu krajowym na potrzeby usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej.

Ponadto wartości graniczne mocy zapewniające możliwość współistnienia systemów określono dla usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej w zakresie częstotliwości 1 427–1 517 MHz w celu zapewnienia kompatybilności tych usług z innymi usługami radiowymi lub zastosowaniami, również w przypadku gdy części zakresów częstotliwości 1 427–1 452 MHz oraz 1 492–1 517 MHz nie zostały wyznaczone na potrzeby usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej. Wartości graniczne mocy zapewniające możliwość współistnienia usług lub zastosowań w sąsiednich zakresach częstotliwości (tj. poza widmem wykorzystywanym na potrzeby usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej) określono w tabeli 3, 4 i 5, z uwzględnieniem także krajowej swobody w przydzielaniu widma na potrzeby usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej w zakresie częstotliwości 1 427–1 517 MHz zgodnie z niniejszą decyzją.

Na poziomie krajowym można stosować dodatkowe środki techniczne lub proceduralne (1) w celu zapewnienia współistnienia usług i zastosowań w sąsiednich zakresach częstotliwości.

Wymogi w granicach bloku

Wartość graniczna zastępczej mocy promieniowanej izotropowo (EIRP) w granicach bloku dla stacji bazowych nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem bloku częstotliwości 1 512–1 517 MHz, dla którego wartość tę podano w tabeli 1. W odniesieniu do bloków częstotliwości innych niż blok częstotliwości 1 512–1 517 MHz państwa członkowskie mogą określić wartość graniczną EIRP nieprzekraczającą 68 dBm/5MHz, którą można zwiększyć do celów określonych zastosowań, na przykład w przypadku zagregowanego wykorzystania widma w zakresie częstotliwości 1 427–1 512 MHz i widma w zakresach niższych częstotliwości.

Tabela 1

Maksymalna EIRP w granicach bloku na komórkę  (2) dla stacji bazowych w usługach bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej, pracujących w zakresie częstotliwości 1 512 –1 517 MHz

Blok częstotliwości

Maksymalna EIRP w granicach bloku

Szerokość pasma pomiarowego

1 512 –1 517  MHz

58 dBm

5 MHz

Objaśnienia do tabeli 1

Powyższe wymogi służą zapewnieniu kompatybilności usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej działających w bloku częstotliwości 1 512–1 517 MHz ze służbami ruchomymi satelitarnymi działającymi w zakresie częstotliwości 1 518–1 525 MHz.

Wymogi poza granicami bloku

Tabela 2

Wartości graniczne EIRP poza granicami bloku dla BEM stacji bazowej na antenę w zakresie częstotliwości 1 427 –1 517  MHz

Zakres częstotliwości dla emisji poza granicami bloku

Maksymalna średnia wartość EIRP poza granicami bloku

Szerokość pasma pomiarowego

– 10 do – 5 MHz od dolnej granicy bloku

11 dBm

5 MHz

– 5 do 0 MHz od dolnej granicy bloku

16,3 dBm

5 MHz

0 do + 5 MHz od górnej granicy bloku

16,3 dBm

5 MHz

+ 5 do + 10 MHz od górnej granicy bloku

11 dBm

5 MHz

Częstotliwości w zakresie częstotliwości 1 427 –1 517  MHz w odstępach większych niż 10 MHz od dolnej lub górnej granicy bloku

9 dBm

5 MHz

Wymogi dotyczące współistnienia dla sąsiednich zakresów częstotliwości

Tabela 3

Wartości graniczne mocy niepożądanych emisji stacji bazowej w zakresie częstotliwości 1 400 –1 427  MHz dla stacji bazowych pracujących w zakresie częstotliwości 1 427 –1 452  MHz

Zakres częstotliwości dla emisji poza pasmem

Maksymalny poziom mocy emisji niepożądanych (3)

Szerokość pasma pomiarowego

1 400 –1 427  MHz

– 72 dBW

27 MHz

Objaśnienia do tabeli 3

Wymóg ten służy ochronie służby radioastronomicznej i służb satelitarnych pasywnych badań Ziemi w pasywnym zakresie częstotliwości 1 400–1 427 MHz przed zakłóceniami ze strony usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej działających w zakresie częstotliwości 1 427–1 452 MHz, również w przypadku gdy usługom tym przydzielono tylko część tego zakresu częstotliwości. Może zaistnieć potrzeba wprowadzenia dalszych środków krajowych w celu zwiększenia ochrony obserwacji radioastronomicznych w pasywnym zakresie częstotliwości 1 400–1 427 MHz przed zakłóceniami ze strony usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej.

Tabela 4

Wartości graniczne pozapasmowej EIRP stacji bazowej na komórkę  (4) w zakresie częstotliwości 1 518 –1 559  MHz dla stacji bazowych pracujących w zakresie częstotliwości 1 492 –1 517  MHz

Zakres częstotliwości dla emisji poza pasmem

Maksymalna EIRP poza pasmem

Szerokość pasma pomiarowego

1 518 –1 520 MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 –1 559 MHz

– 30 dBm

1 MHz

Objaśnienia do tabeli 4

Wymogi te służą zapewnieniu odpowiedniej ochrony służb ruchomych satelitarnych działających w zakresie częstotliwości 1 518–1 559 MHz, w szczególności w portach morskich, portach lotniczych i stacjach naziemnych poszukiwania i ratownictwa w ramach służby ruchomej satelitarnej, przed zakłóceniami ze strony usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej działających w zakresie częstotliwości 1 492–1 517 MHz, również w przypadku gdy usługom tym przydzielono tylko część tego zakresu częstotliwości. Może zaistnieć potrzeba wprowadzenia dalszych środków krajowych w celu zwiększenia ochrony służb ruchomych satelitarnych w zakresie częstotliwości 1 518–1 559 MHz.

Tabela 5

Wartości graniczne pozapasmowej EIRP stacji bazowej na komórkę poniżej 1 452  MHz i powyżej 1 492  MHz dla stacji bazowych pracujących w zakresie częstotliwości 1 452 –1 492  MHz

Zakres częstotliwości dla emisji poza pasmem

Maksymalna średnia wartość EIRP poza pasmem

Szerokość pasma pomiarowego

Poniżej 1 449 MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449 –1 452 MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 –1 495 MHz

14 dBm

3 MHz

Powyżej 1 495 MHz

– 20 dBm

1 MHz

Objaśnienia do tabeli 5

Wymogi te mają zastosowanie w przypadku gdy usługi bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej nie są wprowadzane na częstotliwościach poniżej 1 452 MHz albo powyżej 1 492 MHz lub w żadnym z tych przedziałów. Wymogi te służą zapewnieniu kompatybilności usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej w zakresie częstotliwości 1 452–1 492 MHz ze skoordynowanymi łączami stałymi, służbami ruchomymi i służbami telemetrii lotniczej ograniczonymi do stacji naziemnych, działającymi w sąsiednich zakresach częstotliwości poniżej 1 452 MHz lub powyżej 1 492 MHz.

W przypadku wprowadzania usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej w blokach bezpośrednio poniżej 1 452 MHz, wartości graniczne określone w tabeli 5 dla częstotliwości poniżej 1 452 MHz nie mają zastosowania. W przypadku wprowadzania usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej w blokach bezpośrednio powyżej 1 492 MHz, wartości graniczne określone w tabeli 5 dla częstotliwości powyżej 1 492 MHz nie mają zastosowania. Pozostaje to bez uszczerbku dla wymogów dotyczących wartości poza pasmem określonych w tabelach 3 i 4 oraz dla wymogów dotyczących wartości poza granicami bloku określonych w tabeli 2.

”.

(1)  Na przykład co najmniej jeden z poniższych środków: koordynacja planowania częstotliwości; koordynacja lokalizacji stacji; bardziej rygorystyczne wartości graniczne mocy wewnątrz pasma w odniesieniu do stacji bazowych; bardziej rygorystyczne niż przewidziano w tabeli 5 wartości graniczne pozapasmowej zastępczej mocy promieniowanej izotropowo dla stacji bazowych.

(2)  W instalacji wielosektorowej wartość na komórkę odpowiada wartości dla jednego z sektorów.

(3)  Poziom mocy emisji niepożądanych należy rozumieć jako poziom mierzony na porcie anteny.

(4)  W instalacji wielosektorowej wartość na komórkę odpowiada wartości dla jednego z sektorów.


Top