Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0229

Decyzja Komisji (UE) 2018/229 z dnia 12 lutego 2018 r. ustanawiająca, na podstawie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wartości liczbowe do celów klasyfikacji w systemach monitorowania państw członkowskich będące wynikiem ćwiczenia interkalibracyjnego, i uchylająca decyzję Komisji 2013/480/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 696)Tekst mający znaczenie dla EOG.

C/2018/0696

OJ L 47, 20.2.2018, p. 1–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/229/oj

20.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 47/1


DECYZJA KOMISJI (UE) 2018/229

z dnia 12 lutego 2018 r.

ustanawiająca, na podstawie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wartości liczbowe do celów klasyfikacji w systemach monitorowania państw członkowskich będące wynikiem ćwiczenia interkalibracyjnego, i uchylająca decyzję Komisji 2013/480/UE

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 696)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (1), w szczególności ppkt (ix) sekcji 1.4.1 załącznika V do niej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2000/60/WE nakłada na państwa członkowskie obowiązek ochrony, poprawy i przywrócenia wszystkich części wód powierzchniowych w celu osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ponadto nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek ochrony i poprawy wszystkich sztucznych i silnie zmienionych części wód w celu osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

(2)

W celu zdefiniowania jednego z głównych celów środowiskowych dyrektywy 2000/60/WE, tj. dobrego stanu ekologicznego, w dyrektywie przewidziano proces zapewnienia porównywalności wyników monitorowania biologicznego państw członkowskich oraz klasyfikacji w systemach monitorowania. Wyniki monitorowania biologicznego i klasyfikacja w systemach monitorowania państw członkowskich są porównywane w ramach sieci interkalibracji obejmującej miejsca monitorowania w każdym państwie członkowskim i w każdym ekoregionie Unii. Dyrektywa 2000/60/WE nakłada na państwa członkowskie obowiązek gromadzenia, w miarę potrzeby, niezbędnych informacji dotyczących miejsc włączonych do sieci interkalibracji, aby umożliwić ocenę zgodności klasyfikacji w krajowych systemach monitorowania z normatywnymi definicjami zawartymi w sekcji 1.2 załącznika V do dyrektywy 2000/60/WE. W celu przeprowadzenia ćwiczenia interkalibracyjnego państwa członkowskie podzielono na geograficzne grupy interkalibracji, obejmujące państwa członkowskie, dla których dane typy części wód powierzchniowych są wspólne, jak określono w sekcji 2 załącznika do decyzji Komisji 2005/646/WE (2).

(3)

Zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE ćwiczenie interkalibracyjne przeprowadza się na poziomie elementów biologicznych, porównując wyniki klasyfikacji w krajowym systemie monitorowania dla każdego elementu biologicznego i dla każdego wspólnego typu części wód powierzchniowych wśród państw członkowskich oraz zapewniając spójność wyników z normatywnymi definicjami określonymi w sekcji 1.2 załącznika V do tej dyrektywy.

(4)

Komisja koordynowała trzy etapy ćwiczenia interkalibracyjnego za pośrednictwem Wspólnego Centrum Badawczego. Aby ułatwić proces interkalibracji, w kontekście wspólnej strategii wdrażania ramowej dyrektywy wodnej przygotowano cztery dokumenty zawierające wytyczne (nr 6 (3), 14 (w dwóch wersjach) (4) i 30 (5)). Przedstawiono w nich przegląd najważniejszych zasad procesu interkalibracji oraz sposoby realizacji tego ćwiczenia, w tym harmonogramy i wymogi w zakresie sprawozdawczości. Przedstawiono w nich również procedurę włączania nowych lub zmienionych metod klasyfikacji krajowej do zharmonizowanej definicji dobrego stanu ekologicznego.

(5)

Do 2007 r. Komisja otrzymała wyniki interkalibracji dotyczące szeregu biologicznych elementów jakości. Uwzględniono je w decyzji Komisji 2008/915/WE (6), w której określono wartości granic między klasami, które państwa członkowskie powinny stosować do klasyfikacji w krajowych systemach monitorowania. Wyniki pierwszego etapu ćwiczenia interkalibracyjnego były niekompletne, ponieważ nie objęły wszystkich biologicznych elementów jakości. Przyjęcie dostępnych wyników ćwiczenia interkalibracyjnego było jednak konieczne, aby udostępnić informacje przydatne do opracowania pierwszych programów środków działania dla dorzeczy oraz planów gospodarowania wodami w dorzeczu zgodnie z art. 11 i 13 dyrektywy 2000/60/WE.

(6)

Aby uzupełnić braki i poprawić porównywalność wyników interkalibracji przed drugą edycją planów gospodarowania wodami w dorzeczu zaplanowaną na 2015 r., Komisja rozpoczęła drugi etap ćwiczenia interkalibracyjnego. Wyniki ćwiczenia zostały zawarte w decyzji Komisji 2013/480/UE (7). Wynika z nich, że w niektórych przypadkach interkalibrację osiągnięto jedynie częściowo. W odniesieniu do niektórych geograficznych grup interkalibracji oraz biologicznych elementów jakości nie było wyników interkalibracji, które mogłyby być zawarte w przedmiotowej decyzji.

(7)

Trzeci etap ćwiczenia interkalibracyjnego był zatem niezbędny, aby uzupełnić braki i poprawić porównywalność wyników interkalibracji przed trzecią edycją planów gospodarowania wodami w dorzeczu zaplanowaną na 2021 r. Wyniki trzeciego etapu ćwiczenia interkalibracyjnego zawarto w załączniku do niniejszej decyzji.

(8)

W załączniku do niniejszej decyzji określono wyniki ćwiczenia interkalibracyjnego. Jeśli chodzi o wyniki podane w części 1 załącznika, wszystkie kroki procesu interkalibracji określonego w wytycznych zostały w pełni zakończone. Część 2 załącznika zawiera metody klasyfikacji krajowej i ich odpowiednie wartości granic, w odniesieniu do których nie było technicznie możliwe ukończenie oceny porównywalności ze względu na brak wspólnych typów, różne oddziaływania lub różne koncepcje oceny. Jako że wyniki zawarte w częściach 1 i 2 załącznika są spójne z definicjami normatywnymi określonymi w sekcji 1.2 załącznika V do dyrektywy 2000/60/WE, odpowiednie wartości granic powinny być stosowane w klasyfikacjach w systemach monitorowania państw członkowskich.

(9)

Jeżeli części wód odpowiadające interkalibrowanym typom określono zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE jako sztuczne lub silnie zmienione części wód, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wykorzystania wyników przedstawionych w załączniku do niniejszej decyzji do określenia dobrego potencjału ekologicznego tych części wód, z uwzględnieniem ich zmian fizycznych i przypisanego im korzystania z wód, zgodnie z definicjami normatywnymi zawartymi w sekcji 1.2.5 załącznika V do dyrektywy 2000/60/WE.

(10)

Państwa członkowskie powinny zastosować wyniki ćwiczenia interkalibracyjnego do swoich krajowych systemów klasyfikacji w celu określenia granic pomiędzy stanem bardzo dobrym a dobrym oraz pomiędzy stanem dobrym a umiarkowanym dla wszystkich krajowych typów.

(11)

Informacje udostępniane w związku z opracowywaniem programów monitorowania określonych w art. 8 dyrektywy 2000/60/WE oraz w związku z przeglądami i aktualizacją charakterystyk obszarów dorzeczy określonych w art. 5 tej dyrektywy mogą dostarczyć nowych danych, które mogą doprowadzić do dostosowania systemów monitorowania i klasyfikacji państw członkowskich do postępu naukowego i technicznego. Państwa członkowskie mogą również opracować nowe metody klasyfikacji krajowej obejmujące biologiczne elementy jakości lub biologiczne podelementy jakości oraz odpowiednie wartości granic, dla których należy ocenić spójność z definicjami normatywnymi określonymi w sekcji 1.2 załącznika V do dyrektywy 2000/60/WE. Kwestie te mogą przyczynić się do przeglądu wyników ćwiczenia interkalibracyjnego w celu uzupełnienia braków i poprawy jakości oraz porównywalności wyników interkalibracji, co z kolei może doprowadzić do aktualizacji wyników zawartych w załączniku do niniejszej decyzji.

(12)

Należy zatem odpowiednio uchylić i zastąpić decyzję 2013/480/UE.

(13)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Do celów sekcji 1.4.1 ppkt (iii) załącznika V do dyrektywy 2000/60/WE państwa członkowskie stosują w klasyfikacjach przyjętych w ramach swoich systemów monitorowania wartości granic między klasami określone w części 1 załącznika do niniejszej decyzji.

2.   Jeżeli w ramach geograficznej grupy interkalibracji nie zakończono oceny porównywalności biologicznego elementu jakości, państwa członkowskie stosują w klasyfikacjach przyjętych w ramach swoich systemów monitorowania, do celów sekcji 1.4.1 ppkt (iii) załącznika V do dyrektywy 2000/60/WE, wartości granic między klasami określone w części 2 załącznika do niniejszej decyzji.

3.   Państwa członkowskie mogą stosować metody i wartości granic między klasami określone w załączniku do niniejszej decyzji w celu określenia dobrego potencjału ekologicznego części wód określonych jako sztuczne lub silnie zmienione części wód zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE.

Artykuł 2

Decyzja 2013/480/UE traci moc.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lutego 2018 r.

W imieniu Komisji

Karmenu VELLA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.

(2)  Decyzja Komisji 2005/646/WE z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia rejestru miejsc przewidzianych do stworzenia sieci interkalibracji zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 243 z 19.9.2005, s. 1).

(3)  Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance Document No 6, Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise (Wspólna strategia wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE), Wytyczne nr 6, Propozycja wytycznych dotyczących tworzenia sieci interkalibracji i sposobu przeprowadzenia ćwiczenia interkalibracyjnego), Wspólnoty Europejskie, 2003. ISBN 92-894-5126-2.

(4)  Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance document No. 14. Guidance document on the Intercalibration Process 2004-2006 (Wspólna strategia wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE), Wytyczne nr 14, Wytyczne dotyczące procesu interkalibracji 2004–2006), ISBN 92-894-9471-9.

Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance document No. 14. Guidance document on the Intercalibration Process 2008-2011 (Wspólna strategia wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE), Wytyczne nr 14, Wytyczne dotyczące procesu interkalibracji 2008–2011), ISBN: 978-92-79-18997-5.

(5)  Procedure to fit new or updated classification methods to the results of a completed intercalibration exercise, Guidance document No 30 (Procedura włączania nowych lub zmienionych metod klasyfikacji krajowej do wyników zakończonego ćwiczenia interkalibracyjnego, Wytyczne nr 30). Sprawozdanie techniczne 2015-085, ISBN: 978-92-79-38434-9.

(6)  Decyzja Komisji 2008/915/WE z dnia 30 października 2008 r. ustanawiająca, na mocy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wartości liczbowe klasyfikacji systemów monitorowania państw członkowskich uzyskane w wyniku ćwiczenia interkalibracyjnego (Dz.U. L 332 z 10.12.2008, s. 20).

(7)  Decyzja Komisji 2013/480/UE z dnia 20 września 2013 r. ustanawiająca, na podstawie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wartości liczbowe do celów klasyfikacji w systemach monitorowania państw członkowskich będące wynikiem ćwiczenia interkalibracyjnego, i uchylająca decyzję 2008/915/WE (Dz.U. L 266 z 8.10.2013, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W części 1 niniejszego załącznika podano wyniki ćwiczenia interkalibracyjnego, w odniesieniu do którego w pełni zakończono wszystkie kroki procesu interkalibracji, oraz odpowiednie wartości granic.

W części 2 zawarto metody krajowe oraz powiązane z nimi wartości granic, które są zgodne z definicją normatywną określoną w sekcji 1.2 załącznika V do dyrektywy 2000/60/WE, w odniesieniu do których nie było technicznie możliwe ukończenie oceny porównywalności w ramach geograficznej grupy interkalibracji ze względu na brak wspólnych typów, różne oddziaływania lub różne koncepcje oceny.

CZĘŚĆ 1

Kategoria wód

Rzeki

Geograficzna grupa interkalibracji

Rzeki alpejskie

Opis typów objętych interkalibracją

Typ

Charakterystyka rzek

Zlewnia (km2)

Wysokość (w m n.p.m.) i geomorfologia

Zasadowość

Reżim przepływu

R-A1

Przedalpejskie, małe do średnich, duża wysokość n.p.m., podłoże wapienne

10–1 000

800–2 500  m (zlewnia), głazy/kamienie

Wysoka (lecz nie bardzo wysoka) zasadowość

 

R-A2

Małe do średnich, duża wysokość n.p.m., podłoże krzemianowe

10–1 000

500–1 000  m (maksymalna wysokość zlewni n.p.m. 3 000  m, średnia 1 500  m), głazy

Podłoże inne niż wapienne (granit, skały metamorficzne), zasadowość średnia do niskiej

Reżim przepływu śnieżno-lodowcowy

Państwa, dla których typy objęte interkalibracją są wspólne:

Typ R-A1:

Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Słowenia

Typ R-A2:

Austria, Francja, Włochy, Hiszpania

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „RZEKI ALPEJSKIE”

Biologiczny element jakości

Bezkręgowce bentosowe

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj i typ

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Typ R-A1

 

 

 

Austria

Ocena biologicznych elementów jakości – część dot. bezkręgowców bentosowych [Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Francja

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 oraz arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,79

Niemcy

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Włochy

MacrOper w oparciu o wspólny interkalibracyjny wskaźnik wielometryczny STAR (Intercalibration Common Metric Index – STAR_ICMi)

0,97

0,73

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Typ R-A2

 

 

 

Austria

Ocena biologicznych elementów jakości – część dot. bezkręgowców bentosowych [Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Francja (Alpy)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 oraz arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,71

Francja (Pireneje)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 oraz arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,81

Włochy

MacrOper w oparciu o wspólny interkalibracyjny wskaźnik wielometryczny STAR (Intercalibration Common Metric Index – STAR_ICMi)

0,95

0,71

Hiszpania

Iberyjski indeks BMWP (Iberian BMWP, IBMWP)

0,83

0,53

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „RZEKI ALPEJSKIE”

Biologiczny element jakości

Makrofity i fitobentos

Biologiczny podelement jakości

Fitobentos

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Typ i kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Typ R-A1

 

 

 

Austria

Ocena biologicznych elementów jakości – część dot. fitobentosu (Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos)

0,88

0,56

Francja

IBD 2007 (Coste i in., Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, grudzień 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Niemcy

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,735

0,54

Włochy

ICMi (wspólny interkalibracyjny wskaźnik wielometryczny) (Intercalibration Common Metric Index) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,87

0,7

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Typ R-A2

 

 

 

Austria

Ocena biologicznych elementów jakości – część dot. fitobentosu (Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos)

0,88

0,56

Francja

IBD 2007 (Coste i in., Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, grudzień 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Hiszpania

IPS (Coste w Cemagref, 1982)

0,94

0,74

Włochy

ICMi (wspólny interkalibracyjny wskaźnik wielometryczny) (Intercalibration Common Metric Index) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,85

0,64

Kategoria wód

Rzeki

Geograficzna grupa interkalibracji

Rzeki centralne-bałtyckie

Opis typów objętych interkalibracją

Typ

Charakterystyka rzek

Zlewnia (km2)

Wysokość n.p.m. i geomorfologia

Zasadowość (meq/l)

R-C1

Małe, nizinne, na podłożu krzemianowym – piaszczystym

0–100

Niziny, dominuje podłoże piaszczyste (frakcja drobnoziarnista), szerokość 3–8 m (przy przepływie brzegowym)

> 0,4

R-C2

Małe, nizinne, na podłożu krzemianowym – skalistym

0–100

Niziny, materiał skalisty

szerokość 3–8 m (przy przepływie brzegowym)

< 0,4

R-C3

Małe, wyżynne, na podłożu krzemianowym

0–100

Wyżyny, podłoże skaliste (granit) – żwirowe, szerokość 2–10 m (przy przepływie brzegowym)

< 0,4

R-C4

Średnie, nizinne, na podłożu mieszanym

100–1 000

Niziny, podłoże piaszczyste lub żwirowe, szerokość 8–25 m (przy przepływie brzegowym)

> 0,4

R-C5

Duże, nizinne, na podłożu mieszanym

1 000 –10 000

Niziny, strefa podgórska, zmienna prędkość przepływu, maksymalna wysokość zlewni: 800 m n.p.m., szerokość > 25 m (przy przepływie brzegowym)

> 0,4

R-C6

Małe, nizinne, na podłożu wapiennym

10 – 300

Niziny, podłoże żwirowe (wapień), szerokość 3–10 m (przy przepływie brzegowym)

> 2

Państwa, dla których typy objęte interkalibracją są wspólne:

Typ R-C1:

Belgia (Flandria), Belgia (Walonia), Niemcy, Dania, Francja, Włochy, Litwa, Niderlandy, Polska, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Typ R-C2:

Hiszpania, Francja, Irlandia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Typ R-C3:

Austria, Belgia (Walonia), Republika Czeska, Niemcy, Polska, Hiszpania, Szwecja, Francja, Luksemburg, Zjednoczone Królestwo

Typ R-C4:

Belgia (Flandria), Belgia (Walonia), Republika Czeska, Niemcy, Dania, Estonia, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Polska, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Typ R-C5:

Belgia (Walonia), Republika Czeska, Estonia, Francja, Niemcy, Hiszpania, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Polska, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Typ R-C6:

Belgia (Walonia), Dania, Estonia, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Polska, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „RZEKI CENTRALNE-BAŁTYCKIE”

Biologiczny element jakości

Bezkręgowce bentosowe

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Austria

Ocena biologicznych elementów jakości – część dot. bezkręgowców bentosowych (Assessment of the biological quality elements – part benthic invertebrates)

0,80

0,60

Belgia (Flandria)

Flandryjski multimetryczny indeks makrobezkręgowców MMIF (Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders – MMIF)

0,90

0,70

Belgia (Walonia)

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) oraz Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012

0,94

(typ R-C1)

0,97

(typy R-C3, R-C5, R-C6)

0,75

(typ R-C1)

0,74

(typy R-C3, R-C5, R-C6)

Republika Czeska

Czeski system oceny ekologicznego stanu rzek z wykorzystaniem makrobezkręgowców bentosowych (Czech system for ecological status assessment of rivers using benthic macroinvertebrates)

0,80

0,60

Dania

Duński indeks fauny strumieni (Danish Stream Fauna Index – DSFI)

1,00

0,71

Estonia

Estoński system oceny jakości ekologicznej wód powierzchniowych – makrobezkręgowce w rzekach (Estonian surface water ecological quality assessment – river macroinvertebrates)

0,90

0,70

Niemcy

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Francja

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 oraz arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,80

Irlandia

System oceny jakości (wartość Q) (Quality Rating System (Q value))

0,85

0,75

Włochy

MacrOper w oparciu o obliczenie wskaźnika STAR_ICM (MacrOper, based on STAR_ICM index calculation)

0,96

0,72

Łotwa

Łotewski indeks makrobezkręgowców MMIF (Latvian Macroinvertebrate Index (LMI))

0,92

0,72

Litwa

Litewski indeks makrobezkręgowców rzecznych (Lithuanian River Macroinvertebrate Index (LRMI))

0,80

0,60

Luksemburg

Classification luxembourgeoise DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350, AFNOR XP T 90-333 i XP T 90-388

0,96

0,72

Niderlandy

KRW-maatlat

0,80

0,60

Polska

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91 (typ R-C1)

0,72 (typ R-C1)

Hiszpania

METI

0,93

0,70

Szwecja

Indeks DJ (DJ-index (Dahl i Johnson 2004))

0,80

0,60

Zjednoczone Królestwo

Narzędzie klasyfikacji z wykorzystaniem bezkręgowców rzecznych (RICT) – Walley, Hawkes, Paisley & Trigg (WHPT) (River Invertebrate Classification Tool (RICT)- WHPT)

0,97

0,86

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „RZEKI CENTRALNE-BAŁTYCKIE”

Biologiczny element jakości

Makrofity i fitobentos

Biologiczny podelement jakości

Makrofity

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Typ

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Austria

AIM dla rzek (austriacki indeks makrofitowy dla rzek (AIM for Rivers, Austrian Index Macrophytes for rivers)

RC-3

0,875

0,625

Belgia (Flandria)

Flamandzki system oceny makrofitów MAFWAT (MAFWAT – Flemish macrophyte assessment system)

R-C1

0,80

0,60

Belgia (Walonia)

IBMR-WL – biologiczny indeks makrofitowy dla rzek (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

R-C3

0,925

0,607

Republika Czeska

Metoda oceny części wód powierzchniowych w Republice Czeskiej z wykorzystaniem biologicznego elementu jakości: makrofity (Assessment method of surface running water bodies in the Czech Republic using biological quality element macrophytes)

R-C3 (typ krajowy 1)

0,83

0,67

R-C3 (typ krajowy 4)

0,82

0,64

R-C4

0,86

0,62

Dania

Duński indeks flory strumieni DSPI (DSPI – Danish Stream Plant Index)

R-C1, R-C4

0,70

0,50

Niemcy

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

R-C1

0,745

0,495

R-C3

0,80

0,55

R-C4

0,575

0,395

Niemcy

NRW-Verfahren zur Bewertung von Fließgewässern mit Makrophyten

R-C1, R-C3, R-C4

0,995

0,695

Francja

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière Francuska norma NF T90-395 (2003-10-01)

R-C3

0,93

0,79

R-C4

0,905

0,79

Irlandia

MTR – IE – ranking na podstawie średniego poziomu trofii (MTR – IE – Mean Trophic Ranking)

R-C4

0,74

0,62

Włochy

IBMR-IT – biologiczny indeks makrofitowy dla rzek (IBMR-IT – Biological Macrophyte Index for Rivers)

R-C1

0,90

0,80

R-C4

0,90

0,80

Litwa

Litewski makrofitowy indeks rzeczny (Lithuanian River Macrophyte Index)

R-C4

0,61

0,41

Łotwa

Łotewska metoda oceny z wykorzystaniem makrofitów (Latvian assessment method using macrophytes)

R-C4

0,75

0,55

Luksemburg

IBMR-LU – biologiczny indeks makrofitowy dla rzek (IBMR-LU – Biological Macrophyte Index for Rivers)

R-C3, R-C4, R-C5 i R-C6

0,89

0,79

Niderlandy

Zmieniona metoda oceny rzek niderlandzkich z wykorzystaniem makrofitów (Revised assessment method for rivers in The Netherlands using macrophytes)

R-C1 i R-C

0,80

0,60

Polska

Makrofitowy indeks rzeczny – MIR

R-C1

0,90

0,65

R-C3

0,910

0,684

R-C4

0,90

0,65

Zjednoczone Królestwo

River LEAFPACS 2

R-C1, R-C3 i R-C4 (*1)

0,80

0,60

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „RZEKI CENTRALNE-BAŁTYCKIE”

Biologiczny element jakości

Makrofity i fitobentos

Biologiczny podelement jakości

Fitobentos

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Typ

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Austria

Ocena biologicznych elementów jakości – część dot. fitobentosu (Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos)

Wszystkie typy, wysokość n.p.m. < 500 m

0,70

0,42

Wszystkie typy, wysokość n.p.m. > 500 m

0,71

0,43

Belgia (Flandria)

Proporcje wrażliwych i odpornych na dane oddziaływanie okrzemek PISIAD (Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms – PISIAD)

Wszystkie typy

0,80

0,60

Belgia (Walonia)

IPS (Coste, w CEMAGREF, 1982; Lenoir & Coste, 1996 oraz Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

Wszystkie typy

0,98

0,73

Republika Czeska

Czeska metoda oceny rzek z wykorzystaniem fitobentosu (Czech assessment method for rivers using phytobenthos)

R-C3, R-C4, R-C5

0,80

0,63

Estonia

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

Wszystkie typy

0,85

0,70

Francja

IBD 2007 (Coste i in., Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, grudzień 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

Wszystkie typy

0,94

0,78

Niemcy

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

R-C1

0,67

0,43

R-C3

0,67

0,43

R-C4

0,61

0,43

R-C5

0,73

0,55

Irlandia

Zmieniona forma okrzemkowego indeksu trofii (TDI) (Revised form of Trophic Diatom Index (TDI))

Wszystkie typy

0,93

0,78

Włochy

ICMi (wspólny interkalibracyjny wskaźnik wielometryczny) (Intercalibration Common Metric Index) (Mancini & Sollazzo, 2009)

Wszystkie typy

0,89

0,70

Irlandia

Zmieniona forma okrzemkowego indeksu trofii (TDI) (Revised form of Trophic Diatom Index (TDI))

Wszystkie typy

0,93

0,78

Litwa

Litewski indeks na podstawie fitobentosu (Lithuanian Phytobenthos Index)

R-C1, R-C4, R-C5, R-C6

0,73

0,55

Luksemburg

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

R-C3, R-C4 (niska zasadowość)

0,98

0,78

R-C4 (wysoka zasadowość), R-C5 i R-C6

0,99

0,78

Niderlandy

KRW Maatlat

Wszystkie typy

0,80

0,60

Polska

Indeks Okrzemkowy IO dla rzek

Wszystkie typy

0,80

0,58

Hiszpania

Multimetryczny indeks okrzemkowy (Diatom multimetric – MDIAT)

R-C2, R-C3, R-C4

0,93

0,70

Szwecja

Szwedzkie metody oceny, regulacje szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska (NFS 2008:1) w oparciu o Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

Wszystkie typy

0,89

0,74

Zjednoczone Królestwo

Ocena okrzemek do celu określania stanu ekologicznego rzek DARLEQ2 (Diatom Assessment for River Ecological Status (DARLEQ2))

Wszystkie typy

1,00

0,75

Kategoria wód

Rzeki

Geograficzna grupa interkalibracji

Rzeki wschodnie kontynentalne

Opis typów objętych interkalibracją

Typ

Charakterystyka rzek

Ekoregion

Zlewnia (km2)

Wysokość (m n.p.m.)

Geologia

Podłoże

R-E1a

Karpaty: małe-średnie, wyżynne

10

10–1 000

500 – 800

mieszane

 

R-E1b

Karpaty: małe-średnie, wyżynne

10

10–1 000

200–500

mieszane

 

R-E2

Równiny: średnie, nizinne

11 i 12

100–1 000

< 200

mieszane

piaski i iły

R-E3

Równiny: duże, nizinne

11 i 12

> 1 000

< 200

mieszane

piaski, iły i żwiry

R-E4

Równiny: średnie, wyżynne

11 i 12

100–1 000

200 – 500

mieszane

piaski i żwiry

R-EX4

Duże, wyżynne

10, 11 i 12

> 1 000

200–500

mieszane

żwiry i głazy

R-EX5

Równiny: małe, nizinne

11 i 12

10–100

< 200

mieszane

piaski i iły

R-EX6

Równiny: małe, wyżynne

11 i 12

10–100

200–500

mieszane

żwir

R-EX7

Bałkańskie: małe, na podłożu wapiennym, wyżynne

5

10–100

200–500

podłoże wapienne

żwir

R-EX8

Bałkańskie: małe-średnie, źródło krasowe na podłożu wapiennym

5

10–1 000

 

podłoże wapienne

żwiry, piaski i iły

Państwa, dla których typy objęte interkalibracją są wspólne:

R-E1a:

Bułgaria, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja

R-E1b:

Bułgaria, Republika Czeska, Węgry, Rumunia, Słowacja

R-E2:

Bułgaria, Republika Czeska, Węgry, Rumunia, Słowacja, Słowenia

R-E3:

Bułgaria, Republika Czeska, Węgry, Rumunia, Słowacja, Słowenia

R-E4:

Austria, Republika Czeska, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Słowacja, Słowenia

R-EX4:

Republika Czeska, Rumunia, Słowacja

R-EX5:

Węgry, Rumunia, Słowenia, Słowacja

R-EX6:

Węgry, Rumunia, Słowenia

R-EX7:

Słowenia

R-EX8:

Słowenia

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „RZEKI WSCHODNIE KONTYNENTALNE”

Biologiczny element jakości

Bezkręgowce bentosowe

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Typ

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Austria

Ocena biologicznych elementów jakości – część dot. bezkręgowców bentosowych (Assessment of the biological quality elements – part benthic invertebrates)

R-E4

0,80

0,60

Bułgaria

Irlandzki indeks biotyczny IBI (BG) (Irish Biotic Index (BG))

R-E1a, R-E1b

0,86

0,67

R-E2, R-E3

0,80

0,60

Republika Czeska

Czeski system oceny ekologicznego stanu rzek z wykorzystaniem makrobezkręgowców bentosowych (Czech system for ecological status assessment of rivers using benthic macroinvertebrates)

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3

0,80

0,60

Węgry

Węgierski multimetryczny indeks makrobezkręgowców (Hungarian Multimetric Macroinvertebrate Index)

R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Rumunia

Metoda oceny stanu ekologicznego części wód z wykorzystaniem makrobezkręgowców (Assessment method for ecological status of water bodies based on macroinvertebrates)

R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4

0,74

0,58

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Słowacja

Słowacka metoda oceny bezkręgowców bentosowych w rzekach (Slovak assessment of benthic invertebrates in rivers)

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,80

0,60

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „RZEKI WSCHODNIE KONTYNENTALNE”

Biologiczny element jakości

Makrofity i fitobentos

Biologiczny podelement jakości

Makrofity

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Typ

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Austria

AIM dla rzek (austriacki indeks makrofitowy dla rzek (AIM for Rivers, Austrian Index Macrophytes for rivers)

R-E4

0,875

0,625

Bułgaria

Indeks referencyjny

R-E2, R-E3

0,570

0,370

R-E4

0,510

0,270

Republika Czeska

Metoda oceny części wód powierzchniowych w Republice Czeskiej z wykorzystaniem biologicznego elementu jakości: makrofity (Assessment method of surface running water bodies in the Czech Republic using biological quality element macrophytes)

R-E2, R-E3

0,750

0,500

Republika Czeska

Metoda oceny części wód powierzchniowych w Republice Czeskiej z wykorzystaniem biologicznego elementu jakości: makrofity (Assessment method of surface running water bodies in the Czech Republic using biological quality element macrophytes)

R-E4

0,770

0,560

Węgry

Indeks referencyjny

R-E2, R-E3

0,700

0,370

Rumunia

Rumuński system oceny stanu ekologicznego rzek z wykorzystaniem makrofitów (Romanian Macrophyte-based assessment system for rivers) (Macrophyte River Index (MARI))

R-E2, R-E3, R-E4

R-E2 i R-E3: 0,875 , R-E4: 0,783

wszystkie typy: 0,625

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

Słowacja

Biologiczny indeks makrofitowy dla rzek (Macrophyte Biological Index for Rivers) (IBMR-SK)

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „RZEKI WSCHODNIE KONTYNENTALNE”

Biologiczny element jakości

Makrofity i fitobentos

Biologiczny podelement jakości

Fitobentos

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Typ

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Austria

Ocena biologicznych elementów jakości – część dot. fitobentosu (Assessment of the biological quality elements – part phytobenthos)

R-E4

0,70

0,42

Bułgaria

Ocena ekologicznego stanu rzek w Bułgarii w oparciu o indeks okrzemkowy IPS (Ecological status assessment of rivers in Bulgaria based on IPS diatom index)

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,87 (krajowy typ R2, R4)

0,85 (krajowy typ R7, R8)

0,66 (krajowy typ R2, R4)

0,64 (krajowy typ R7, R8)

Republika Czeska

System oceny rzek z wykorzystaniem fitobentosu (Assessment system for rivers using phytobenthos)

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4

0,80

0,60

Węgry

Ocena ekologicznego stanu rzek w oparciu o okrzemki (Ecological status assessment for rivers based on diatoms)

R-E2, R-E3, R-EX5

0,80

0,60

Rumunia

Krajowa (rumuńska) metoda oceny stanu ekologicznego rzek w oparciu o fitobentos (National (Romanian) Assessment Method for Rivers Ecological Status based on Phytobenthos) (Diatoms) RO-AMRP

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,80

0,60

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8

0,80

0,60

Słowacja

System oceny stanu ekologicznego rzek z wykorzystaniem fitobentosu (Ecological status assessment system for rivers using phytobenthos)

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,90

0,70

Kategoria wód

Rzeki

Geograficzna grupa interkalibracji

Rzeki śródziemnomorskie

Opis typów objętych interkalibracją

Typ

Charakterystyka rzek

Zlewnia (km2)

Geologia

Reżim przepływu

R-M1

Małe strumienie śródziemnomorskie

< 100

Podłoże mieszane (inne niż krzemianowe)

Duże różnice sezonowe

R-M2

Średnie strumienie śródziemnomorskie

100–1 000

Podłoże mieszane (inne niż krzemianowe)

Duże różnice sezonowe

R-M4

Śródziemnomorskie strumienie górskie

 

Podłoże inne niż krzemianowe

Duże różnice sezonowe

R-M5

Strumienie okresowe

 

 

Okresowy

Państwa, dla których typy objęte interkalibracją są wspólne:

R-M1:

Bułgaria, Francja, Grecja, Włochy, Portugalia, Słowenia, Hiszpania

R-M2:

Bułgaria, Francja, Grecja, Włochy, Portugalia, Słowenia, Hiszpania

R-M4:

Cypr, Francja, Grecja, Włochy, Hiszpania

R-M5:

Cypr, Włochy, Portugalia, Słowenia, Hiszpania

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „RZEKI ŚRÓDZIEMNOMORSKIE”

Biologiczny element jakości

Bezkręgowce bentosowe

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Typ i kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

R-M1

 

 

 

Francja

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 oraz arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Grecja

Grecki system oceny (Hellenic Evaluation System-2) (HESY-2)

0,943

0,750

Włochy

MacrOper (w oparciu o wspólny interkalibracyjny wskaźnik wielometryczny STAR ICMi) (MacrOper (based on STAR Intercalibration Common Metric Index ICMi))

0,970

0,720

Portugalia

Metoda oceny jakości biologicznej rzek – bezkręgowce bentosowe (IPtIN, IPtIS) (Rivers Biological Quality Assessment Method-Benthic Invertebrates (IPtIN, IPtIS))

0,870 (typ 1)

0,678 (typ 1)

0,850 (typ 3)

0,686 (typ 3)

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Hiszpania

Iberyjska grupa robocza ds. monitorowania biologicznego (IBMWP) (Iberian Biological Monitoring Working Party (IBMWP))

0,845

0,698

Hiszpania

Iberyjski śródziemnomorski indeks multimetryczny – z wykorzystaniem danych ilościowych (IMMi-T) (Iberian Mediterranean Multimetric Index—using quantitative data (IMMi-T))

0,811

0,707

R-M2

 

 

 

Bułgaria

Irlandzki indeks biotyczny IBI (BG) (Irish Biotic Index (BG))

0,800

0,600

Francja

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 oraz arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Grecja

Grecki system oceny (Hellenic Evaluation System-2) (HESY-2)

0,944

0,708

Włochy

MacrOper (w oparciu o wspólny interkalibracyjny wskaźnik wielometryczny STAR ICMi) (MacrOper (based on STAR Intercalibration Common Metric Index ICMi))

0,940

0,700

Portugalia

Metoda oceny jakości biologicznej rzek – bezkręgowce bentosowe (IPtIN, IPtIS) (Rivers Biological Quality Assessment Method-Benthic Invertebrates (IPtIN, IPtIS))

0,830 (typ 2)

0,693 (typ 2)

0,880 (typ 4)

0,676 (typ 4)

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Hiszpania

Iberyjska grupa robocza ds. monitorowania biologicznego (IBMWP) (Iberian Biological Monitoring Working Party (IBMWP))

0,845

0,698

Hiszpania

Iberyjski śródziemnomorski indeks multimetryczny – z wykorzystaniem danych ilościowych (IMMi-T) (Iberian Mediterranean Multimetric Index—using quantitative data (IMMi-T))

0,811

0,707

R-M4

 

 

 

Cypr

Wspólny interkalibracyjny wskaźnik wielometryczny (Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi))

0,972

0,729

Francja

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 oraz arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Grecja

Grecki system oceny (Hellenic Evaluation System-2) (HESY-2)

0,850

0,637

Włochy

MacrOper (w oparciu o wspólny interkalibracyjny wskaźnik wielometryczny STAR ICMi) (MacrOper (based on STAR Intercalibration Common Metric Index ICMi))

0,940

0,700

Hiszpania

Iberyjska grupa robocza ds. monitorowania biologicznego (IBMWP) (Iberian Biological Monitoring Working Party (IBMWP))

0,840

0,700

Hiszpania

Iberyjski śródziemnomorski indeks multimetryczny – z wykorzystaniem danych ilościowych (IMMi-T) (Iberian Mediterranean Multimetric Index—using quantitative data (IMMi-T))

0,850

0,694

R-M5

 

 

 

Cypr

Wspólny interkalibracyjny wskaźnik wielometryczny (Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi))

0,982

0,737

Grecja

Grecki system oceny (Hellenic Evaluation System-2) (HESY-2)

0,963

0,673

Włochy

MacrOper (w oparciu o wspólny interkalibracyjny wskaźnik wielometryczny STAR ICMi) (MacrOper (based on STAR Intercalibration Common Metric Index ICMi))

0,970

0,730

Portugalia

Metoda oceny jakości biologicznej rzek – bezkręgowce bentosowe (IPtIN, IPtIS) (Rivers Biological Quality Assessment Method-Benthic Invertebrates (IPtIN, IPtIS))

0,973 (typ 5)

0,705 (typ 5)

0,961 (typ 6)

0,708 (typ 6)

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Hiszpania

Iberyjska grupa robocza ds. monitorowania biologicznego (IBMWP) (Iberian Biological Monitoring Working Party (IBMWP))

0,830

0,630

Hiszpania

Iberyjski śródziemnomorski indeks multimetryczny – z wykorzystaniem danych ilościowych (IMMi-T) (Iberian Mediterranean Multimetric Index—using quantitative data (IMMi-T))

0,830

0,620

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „RZEKI ŚRÓDZIEMNOMORSKIE”

Biologiczny element jakości

Makrofity i fitobentos

Biologiczny podelement jakości

Makrofity

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Typ i kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

R-M1, M2, M4

 

 

 

Bułgaria (R-M1 i R-M2)

RI (BG) (Indeks referencyjny (BG))

0,640

0,350

Cypr

IBMR – biologiczny indeks makrofitowy dla rzek (IBMR – Biological Macrophyte Index for Rivers)

0,795

0,596

Francja

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière Francuska norma NF T90-395 (2003-10-01)

0,930

0,745

Grecja

IBMR – biologiczny indeks makrofitowy dla rzek (IBMR – Biological Macrophyte Index for Rivers)

0,750

0,560

Włochy

IBMR – biologiczny indeks makrofitowy dla rzek (IBMR – Biological Macrophyte Index for Rivers)

0,900

0,800

Portugalia

IBMR – biologiczny indeks makrofitowy dla rzek (IBMR – Biological Macrophyte Index for Rivers)

0,920

0,690

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

0,800

0,600

Hiszpania

IBMR – biologiczny indeks makrofitowy dla rzek (IBMR – Biological Macrophyte Index for Rivers)

0,950

0,740

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „RZEKI ŚRÓDZIEMNOMORSKIE”

Biologiczny element jakości

Makrofity i fitobentos

Biologiczny podelement jakości

Fitobentos

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Typ i kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

R-M1

 

 

 

Bułgaria

IPS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Francja

IBD 2007 (Coste i in., Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, grudzień 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Grecja

IPS (Coste w Cemagref, 1982) objęty interkalibracją (EQR IPS)

0,956

0,717

Włochy

ICMi (wspólny interkalibracyjny wskaźnik wielometryczny) (Intercalibration Common Metric Index) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugalia

IPS (Coste w Cemagref, 1982)

0,970 (typ 1)

0,730 (typ 1)

0,910 (typ 3)

0,680 (typ 3)

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Hiszpania

IPS (Coste w Cemagref, 1982)

0,937

0,727

R-M2

 

 

 

Bułgaria

IPDS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Francja

IBD 2007 (Coste i in., Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, grudzień 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Grecja

IPS (Coste w Cemagref, 1982) objęty interkalibracją (EQR IPS)

0,953

0,732

Włochy

Wspólny interkalibracyjny wskaźnik wielometryczny

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugalia

IPS (Coste w Cemagref, 1982)

0,910 (typ 2)

0,680 (typ 2)

0,970 (typ 4)

0,730 (typ 4)

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Hiszpania

IPS (Coste w Cemagref, 1982)

0,938

0,727

R-M4

 

 

 

Cypr

IPS (Coste w Cemagref, 1982)

0,910

0,683

Francja

IBD 2007 (Coste i in., Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, grudzień 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Grecja

IPS (Coste w Cemagref, 1982) objęty interkalibracją (EQR IPS)

0,932

0,716

Włochy

Wspólny interkalibracyjny wskaźnik wielometryczny

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Hiszpania

IPS (Coste w Cemagref, 1982)

0,935

0,727

R-M5

 

 

 

Cypr

IPS (Coste w Cemagref, 1982)

0,958

0,718

Włochy

Wspólny interkalibracyjny wskaźnik wielometryczny

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,880

0,650

Portugalia

IPS (Coste w Cemagref, 1982)

0,800 (typ 5)

0,651 (typ 5)

0,940 (typ 6)

0,700 (typ 6)

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Hiszpania

IPS (Coste w Cemagref, 1982)

0,935

0,700

Kategoria wód

Rzeki

Geograficzna grupa interkalibracji

Rzeki północne

Opis typów objętych interkalibracją

Typ

Charakterystyka rzek

Powierzchnia zlewni

(pasa)(km2)

Wysokość n.p.m. i geomorfologia

Zasadowość

(meq/l)

Materiał organiczny

(mg Pt/l)

R-N1

Małe, nizinne, na podłożu krzemianowym, o umiarkowanej zasadowości wody

10–100

< 200 m n.p.m. lub poniżej najwyższego punktu linii brzegowej

0,2  – 1

< 30

(< 150 w Irlandii)

R-N3

Małe/średnie, nizinne, na podłożu organicznym, o niskiej zasadowości wody

10–1 000

< 0,2

> 30

R-N4

Średnie, nizinne, na podłożu krzemianowym, o umiarkowanej zasadowości wody

100–1 000

0,2  – 1

< 30

R-N5

Małe, wyżynne, na podłożu krzemianowym, o niskiej zasadowości wody

10–100

między obszarami nizinnymi a wyżynnymi

< 0,2

< 30

R-N9

Małe/średnie wyżynne, na podłożu krzemianowym, o niskiej zasadowości wody, organiczne (humusowe)

10–1 000

między obszarami nizinnymi a wyżynnymi

< 0,2

> 30

Państwa, dla których typy objęte interkalibracją są wspólne:

R-N1:

Finlandia, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

R-N3:

Finlandia, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

R-N4:

Finlandia, Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

R-N5:

Finlandia, Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

R-N9:

Finlandia, Norwegia, Szwecja

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „RZEKI PÓŁNOCNE”

Biologiczny element jakości

Bezkręgowce bentosowe (metody wrażliwe na zanieczyszczenia organiczne i ogólną degradację)

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Finlandia

Zmieniona fińska metoda oceny bezkręgowców rzecznych (Revised Finnish river invertebrate fauna assessment method)

0,80

0,60

Irlandia

System oceny jakości (wartość Q) (Quality Rating System (Q value))

0,85

0,75

Norwegia

ASPT

0,99

0,87

Szwecja

Indeks DJ (DJ-index (Dahl i Johnson 2004))

0,80

0,60

Zjednoczone Królestwo

Narzędzie klasyfikacji z wykorzystaniem bezkręgowców rzecznych (RICT) – Walley, Hawkes, Paisley & Trigg (WHPT) (River Invertebrate Classification Tool (RICT)- WHPT)

0,97

0,86

Biologiczny element jakości

Bezkręgowce bentosowe (metody wrażliwe na zakwaszenie)

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Poniższe wyniki stosuje się do typów przejrzystych rzek o niskiej zasadowości

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Norwegia

AcidIndex2 (zmodyfikowany Raddum index2) (zakwaszenie rzek) (Modified Raddum index2) (river acidification))

0,675

0,515

Zjednoczone Królestwo – Szkocja

WFD-AWIC

0,910

0,830

Zjednoczone Królestwo – Anglia i Walia

WFD-AWIC

0,980

0,890

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Poniższe wyniki stosuje się do typów humusowych rzek o niskiej zasadowości

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Szwecja

MISA: multimetryczny indeks zakwaszenia strumieni z wykorzystaniem bezkręgowców (Multimetric Invertebrate Stream Acidification index)

0,550

0,400

Zjednoczone Królestwo

WFD-AWIC

0,930

0,830

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „RZEKI PÓŁNOCNE”

Biologiczny element jakości

Makrofity i fitobentos

Biologiczny podelement jakości

Makrofity

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Typ i kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

R-N3 i R-N9

 

 

 

Finlandia

Indeks trofii TIc (Trophic Index TIc)

0,889

0,610

Szwecja

Indeks trofii TIc (Trophic Index TIc)

0,889

0,610

Norwegia

Indeks trofii TIc (Trophic Index TIc)

0,889

0,610

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „RZEKI PÓŁNOCNE”

Biologiczny element jakości

Makrofity i fitobentos

Biologiczny podelement jakości

Fitobentos

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Finlandia

Fińska metoda oceny rzek z wykorzystaniem fitobentosu (Finnish river phytobenthos method)

0,80

0,60

Szwecja

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

0,89

0,74

Irlandia

Zmieniona forma okrzemkowego indeksu trofii (TDI) (Revised form of Trophic Diatom Index (TDI))

0,93

0,78

Zjednoczone Królestwo

DARLEQ 2

1,00

0,75

Norwegia

Wskaźnik stanu trofii dla peryfitonu (Periphyton Index of Trophic Status (PIT))

0,99

(Ca ≤ 1 mg/l)

0,83

0,95

(Ca > 1 mg/l)

Kategoria wód

Rzeki

Geograficzne grupy interkalibracji

Wszystkie

Biologiczny element jakości

Ryby

Przegląd grup regionalnych utworzonych do celów interkalibracji rzek w zakresie ryb:

Grupa nizinno-wyżynna  – Belgia (Flandria), Belgia (Walonia), Francja, Niemcy, Niderlandy, Litwa, Luksemburg, Zjednoczone Królestwo (Anglia i Walia), Polska, Łotwa, Estonia, Dania, Węgry

Grupa nordycka  – Finlandia, Irlandia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo (Szkocja i Irlandia Północna), Norwegia

Grupa górska alpejska  – Austria, Francja, Niemcy, Słowenia, Włochy

Grupa śródziemnomorska i południowoatlantycka  – Portugalia, Hiszpania, Włochy, Grecja, Bułgaria

Grupa naddunajska  – Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Bułgaria

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Grupa nizinno-wyżynna

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Belgia – Flandria

IBI dla biegu górnego i biegu nizinnego (Upstream and Lowland IBI)

0,850

0,650

Belgia – Walonia

IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

0,958

0,792

Francja

FBI – indeks ryb (Indice Poissons Rivière (IPR)). AFNOR NF-T-90-344.

1,131

0,835

Niemcy

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Łotwa

Łotewski indeks ryb (Latvian Fish Index)

0,880

0,660

Litwa

Litewski indeks ryb rzecznych (Lithuanian River Fish Index)

0,940

0,720

Luksemburg

Classification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344

1,131

0,835

Niderlandy

NLFISR

0,800

0,600

Polska

Indeks EFI+PL

0,800

0,600

Grupa nordycka

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Finlandia

Fiński indeks ryb (FiFi) – typ L2 (Finnish Fish Index (FiFi) – type L2)

0,665

0,499

Finlandia

Fiński indeks ryb (FiFi) – typ L3 (Finnish Fish Index (FiFi) – type L3)

0,658

0,493

Finlandia

Fiński indeks ryb (FiFi) – typ M1 (Finnish Fish Index (FiFi) – type M1)

0,709

0,532

Finlandia

Fiński indeks ryb (FiFi) – typ M2 (Finnish Fish Index (FiFi) – type M2)

0,734

0,550

Finlandia

Fiński indeks ryb (FiFi) – typ M3 (Finnish Fish Index (FiFi) – type M3)

0,723

0,542

Irlandia

Irlandzki system klasyfikacji ryb 2 (Fish Classification Scheme 2 Ireland (FCS2))

0,845

0,540

Szwecja

Szwedzka metoda VIX (Swedish method VIX)

0,739

0,467

Zjednoczone Królestwo –Irlandia Północna

IR_FCS2

0,845

0,540

Zjednoczone Królestwo – Szkocja

FCS2 Scotland

0,850

0,600

Grupa śródziemnomorska

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Grecja

Grecki indeks ryb (Hellenic Fish Index (HeFI))

0,800

0,600

Portugalia

Rybny indeks integralności biotycznej dla portugalskich strumieni płytkich F-IBIP (Fish-based Index of Biotic Integrity for Portuguese Wadeable Streams)

0,850

0,675

Hiszpania

IBIMED – typ T2

0,816

0,705

Hiszpania

IBIMED – typ T3

0,929

0,733

Hiszpania

IBIMED – typ T4

0,864

0,758

Hiszpania

IBIMED – typ T5

0,866

0,650

Hiszpania

IBIMED – typ T6

0,916

0,764

Grupa alpejska

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Austria

FIA

0,875

0,625

Francja

FBI – indeks ryb (Indice Poissons Rivière (IPR)). AFNOR NF-T90-344

1,131

0,876

Niemcy

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Włochy

Indeks NISECI – nowy indeks ekologicznego stanu zasobów ryb (New Index of Ecological Status of Fish Communities)

0,800

0,520

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib

0,800

0,600

Grupa naddunajska

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Bułgaria

Bułgarski indeks ryb danego typu TsBRI (Type Specific Bulgarian Fish Index)

0,860

0,650

Republika Czeska

Czeska metoda multimetryczna CZI (Czech multimetric method CZI)

0,780

0,585

Rumunia

EFI+ Europejski indeks rybny (typ karpiowate przydenne) (EFI+ European Fish index (cyprinid wading type))

0,939

0,700

Rumunia

EFI+ Europejski indeks rybny (typ łososiowate) (EFI+ European Fish index (salmonid type))

0,911

0,755

Słowacja

Indeks rybny Słowacji FIS (Fish Index of Slovakia)

0,710

0,570

Kategoria wód

Rzeki

Geograficzne grupy interkalibracji

Wszystkie – bardzo duże rzeki

Opis typów objętych interkalibracją

Typ

Charakterystyka rzek

Powierzchnia zlewni (pasa)(km2)

Zasadowość (meq/l)

R-L1

Bardzo duże rzeki o niskiej zasadowości

> 10 000

< 0,5

R-L2

Bardzo duże rzeki, zasadowość średnia do wysokiej

> 10 000

> 0,5

Państwa, dla których typy objęte interkalibracją są wspólne:

R-L1:

Finlandia, Norwegia, Szwecja

R-L2:

Austria, Belgia (Flandria), Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja

GEOGRAFICZNA GRUPA INTERKALIBRACJI „BARDZO DUŻE RZEKI”

Biologiczny element jakości

Bezkręgowce bentosowe

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Austria

Ocena biologicznych elementów jakości – część dot. bezkręgowców bentosowych dla dużych rzek alpejskich (Assessment of the Biological Quality Elements – part benthic invertebrates) (for large alpine rivers)

0,80

0,60

Austria

Słowacka ocena bezkręgowców bentosowych w dużych rzekach (dla dużych rzek nizinnych) (Slovak assessment of benthic invertebrates in large rivers (for large lowland rivers)

0,80

0,60

Belgia (Flandria)

Flandryjski multimetryczny indeks makrobezkręgowców MMIF (Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders – MMIF)

0,90

0,70

Bułgaria

mRBA – zmodyfikowana szybka ocena biologiczna (Modified Rapid Biological Assessment)

0,80

0,60

Chorwacja

System oceny stanu ekologicznego z wykorzystaniem bezkręgowców bentosowych w bardzo dużych rzekach (Ecological status assessment system based on benthic invertebrates in very large rivers)

0,80

0,60

Republika Czeska

Czeski system oceny ekologicznego stanu dużych głębokich rzek z wykorzystaniem makrobezkręgowców bentosowych (Czech system for ecological status assessment of large non-wadeable rivers using benthic macroinvertebrates)

0,80

0,60

Niemcy

Niemiecki PTI – Potamon-Typie-Index

0,80

0,60

Estonia

Estoński system oceny jakości ekologicznej wód powierzchniowych – makrobezkręgowce w dużych rzekach (Estonian surface water ecological quality assessment – large river macroinvertebrates)

0,90

0,70

Hiszpania

Iberyjska grupa robocza ds. monitorowania biologicznego IBMWP (Iberian Biological Monitoring Working Party)

0,79

0,48

Finlandia

Zmieniona fińska metoda oceny bezkręgowców rzecznych (Revised Finnish river invertebrate fauna assessment method)

0,80

0,60

Węgry

Węgierski multimetryczny indeks makrobezkręgowców dla dużych i bardzo dużych rzek (Hungary HMMI_II – Hungarian Multimetric Macroinvertebrate Index for large and very large rivers)

0,80

0,60

Włochy

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – rzeki śródziemnomorskie (mediterranean rivers)

0,94

0,70

Włochy

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – rzeki nieśródziemnomorskie (non-mediterranean rivers)

0,96

0,72

Litwa

Litewski indeks makrobezkręgowców rzecznych (Lithuanian River Macroinvertebrate Index)

0,80

0,60

Łotwa

Łotewski indeks makrobezkręgowców w dużych rzekach (LRMI – Latvian large River Macroinvertebrate Index)

0,88

0,63

Niderlandy

Wskaźniki dotyczące naturalnych typów wód do celów ramowej dyrektywy wodnej (WFD-metrics for natural water types)

0,80

0,60

Norwegia

Norweski ASPT – średni wynik na takson (Norway ASPT – Average Score Per Taxon)

0,99

0,87

Polska

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91

0,71

Rumunia

Metoda oceny stanu ekologicznego części wód z wykorzystaniem makrobezkręgowców ECO-BENT (Assessment method for ecological status of water bodies based on macroinvertebrates)

0,79

0,53

Szwecja

ASPT – średni wynik na takson i indeks DJ

0,80

0,60

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Słowacja

Słowacka metoda oceny bezkręgowców bentosowych w dużych rzekach (Slovak assessment of benthic invertebrates in large rivers)

0,80

0,60

GEOGRAFICZNA GRUPA INTERKALIBRACJI „BARDZO DUŻE RZEKI”

Biologiczny element jakości

Fitoplankton

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Austria

Niemiecki indeks PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Belgia (Flandria)

Niemiecki indeks PhytoFluss-Index 2.0

0,80

0,60

Bułgaria

Niemiecki indeks PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Chorwacja

Węgierski indeks fitoplanktonu w rzekach HRPI (Hungarian River Phytoplankton Index)

0,80

0,60

Republika Czeska

CZ – Metoda oceny stanu ekologicznego rzek z wykorzystaniem fitoplanktonu (Assessment method for ecological status of rivers based on phytoplankton)

0,80

0,60

Niemcy

Niemiecki indeks PhytoFluss-Index

0,80

0,60

Estonia

EST_PHYPLA_R – estoński indeks fitoplanktonu w dużych rzekach (Estonian Large River Phytoplankton Index)

0,85

0,65

Węgry

Węgierski indeks fitoplanktonu w rzekach HRPI (Hungarian River Phytoplankton Index)

0,80

0,60

Litwa

Niemiecki indeks PhytoFluss-Index dla rzek nizinnych typu 15.2 (German PhytoFluss-Index for lowland rivers of type 15.2)

0,80

0,60

Łotwa

Łotewski indeks fitoplanktonu w dużych rzekach (Latvian Large River Phytoplankton Index)

0,80

0,60

Polska

Wskaźnik IFPL – metoda oceny dużych rzek z wykorzystaniem fitoplanktonu

1,08

0,92

Rumunia

Metoda oceny stanu ekologicznego części wód z wykorzystaniem fitoplanktonu ECO-FITO (Assessment Method for Ecological Status of the Water Bodies based on Phytoplankton)

0,92

0,76

Słowacja

Phytoplankton-SK – Słowacka ocena fitoplanktonu w dużych rzekach (Slovak assessment of phytoplankton in large rivers)

0,80

0,60

GEOGRAFICZNA GRUPA INTERKALIBRACJI „BARDZO DUŻE RZEKI”

Biologiczny element jakości

Makrofity i fitobentos

Biologiczny podelement jakości

Fitobentos

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj i typ

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

R-L1

 

 

 

Finlandia

Fińska metoda oceny rzek z wykorzystaniem fitobentosu (Finnish river phytobenthos method)

0,80

0,60

Szwecja

Glony bentosowe w wodzie płynącej – analiza okrzemkowa (Benthic algae in running water – diatom analysis)

0,89

0,74

R-L2

 

 

 

Austria

Ocena biologicznych elementów jakości – część dot. fitobentosu (Assessment of the biological quality elements – part phytobenthos)

0,85

0,57

Bułgaria

IPS (Indice de Polluo-Sensibilité)

0,76

0,58

Republika Czeska

System oceny rzek z wykorzystaniem fitobentosu (Assessment system for rivers using phytobenthos)

0,80

0,60

Estonia

Estoński system oceny jakości ekologicznej wód powierzchniowych – fitobentos rzeczny (Estonian surface water ecological quality assessment – river phytobenthos)

0,83

0,64

Francja

IBD 2007 (Coste i in., Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF T90-354, kwiecień 2016. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,92

0,76

Hiszpania

IPS (Coste w Cemagref, 1982)

0,68

0,48

Niemcy

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,725

0,55

Chorwacja

System oceny ekologicznego stanu rzek dla fitobentosu w oparciu o okrzemki (Ecological status assessment system for phytobenthos in rivers based on diatoms)

0,8

0,61

Węgry

Ocena ekologicznego stanu rzek w oparciu o okrzemki (Ecological status assessment for rivers based on diatoms)

0,762

0,60

Włochy

ICMi (wspólny interkalibracyjny wskaźnik wielometryczny) (Intercalibration Common Metric Index) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,89 (krajowy typ C)

0,70 (krajowy typ C)

0,82 (krajowy typ M3)

0,62 (krajowy typ M3)

Niderlandy

Wskaźniki dotyczące naturalnych typów wód do celów ramowej dyrektywy wodnej (WFD-metrics for natural water types)

0,80

0,60

Portugalia

IPS – Indeks specyficznej wrażliwości na zanieczyszczenia (Specific Pollution Sensitivity Index)

0,90 (typ krajowy R_GRS/rzeka Guadiana)

0,67 (typ krajowy R_GRS/rzeka Guadiana)

Słowacja

System oceny stanu ekologicznego rzek z wykorzystaniem fitobentosu (Ecological status assessment system for rivers using phytobenthos)

0,90

0,70

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Kategoria wód

Jeziora

Geograficzna grupa interkalibracji

Jeziora alpejskie

Opis typów objętych interkalibracją

Typ

Charakterystyka jezior

Wysokość n.p.m. (m)

Średnia głębokość (m)

Zasadowość (meq/l)

Wielkość jeziora (km2)

L-AL3

Nizinne lub wyżynne, głębokie, o umiarkowanej do wysokiej zasadowości wody (wpływ alpejski), duże

50 – 800

> 15

> 1

> 0,5

L-AL4

Wyżynne, płytkie, o umiarkowanej do wysokiej zasadowości wody (wpływ alpejski), duże

200–800

3–15

> 1

> 0,5

Państwa, dla których typy objęte interkalibracją są wspólne:

Typ L-AL3:

Austria, Francja, Niemcy, Włochy i Słowenia

Typ L-AL4:

Austria, Francja, Niemcy, Włochy

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „JEZIORA ALEPJSKIE”

Biologiczny element jakości

Fitoplankton

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Austria

Ocena biologicznych elementów jakości, część B2 – fitoplankton (Evaluation of the biological quality elements, Part B2 – phytoplankton)

0,80

0,60

Francja

IPLAC – Indeks fitoplanktonu dla jezior (Indice Phytoplancton Lacustre)

0,80

0,60

Niemcy

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Włochy

Włoska metoda oceny z wykorzystaniem fitoplanktonu (IPAM) (Italian Phytoplankton Assessment Method (IPAM))

0,80

0,60

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitoplanktona

0,80

0,60

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „JEZIORA ALEPJSKIE”

Biologiczny element jakości

Makrofity i fitobentos

Biologiczny podelement jakości

Makrofity

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Typ interkalibracyjny

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Austria

AIM dla jezior (austriacki indeks makrofitowy dla jezior) (AIM for Lakes, Austrian Index Macrophytes for lakes)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Francja

IBML – francuski indeks makrofitowy dla jezior (Indice Biologique Macrophytique en Lacs)

L-AL3+

L-AL4

0,92

0,72

Niemcy

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

L-AL3+

L-AL4

0,76

0,51

Niemcy

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten und Phytobenthos

LAL4

0,74

0,47

Włochy

MacroIMMI (indeks makrofitowy do oceny jakości ekologicznej jezior we Włoszech (Macrophytic index for the evaluation of the ecological quality of the Italian lakes)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

L-AL3

0,80

0,60

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „JEZIORA ALEPJSKIE”

Biologiczny element jakości

Bezkręgowce bentosowe

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Niemcy

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „JEZIORA ALEPJSKIE”

Biologiczny element jakości

Ryby

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Austria

ALFI – austriacki jeziorowy indeks rybny: indeks multimetryczny do oceny stanu ekologicznego jezior alpejskich w oparciu o ryby (ALFI, Austrian lake fish index: A multimetric index to assess the ecological status of alpine lakes based on fish fauna)

0,80

0,60

Niemcy

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,85

0,69

Włochy

Indeks rybny dla jezior (LFI) (Lake Fish Index)

0,82

0,64

Kategoria wód

Jeziora

Geograficzna grupa interkalibracji

Jeziora centralne/bałtyckie

Opis typów objętych interkalibracją

Typ

Charakterystyka jezior

Wysokość n.p.m. (m)

Średnia głębokość (m)

Zasadowość (meq/l)

Czas retencji (lata)

L-CB1

Nizinne, płytkie, na podłożu wapiennym

< 200

3–15

> 1

1–10

L-CB2

Nizinne, bardzo płytkie, na podłożu wapiennym

< 200

< 3

> 1

0,1 –1

Państwa, dla których typy objęte interkalibracją są wspólne

Typ L-CB1:

Belgia, Niemcy, Dania, Estonia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niderlandy, Polska, Zjednoczone Królestwo

Typ L-CB2:

Belgia, Niemcy, Dania, Estonia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niderlandy, Polska, Zjednoczone Królestwo

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „JEZIORA CENTRALNE-BAŁTYCKIE”

Biologiczny element jakości

Fitoplankton

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Belgia (Flandria)

Flamandzka fitoplanktonowa metoda oceny dla jezior (Flemish phytoplankton assessment method for lakes)

0,80

0,60

Dania

Duński indeks fitoplanktonowy dla jezior (Danish Lake Phytoplankton Index)

0,80

0,60

Estonia

Estoński system oceny jakości ekologicznej wód powierzchniowych – fitoplankton jeziorny (Estonian surface water ecological quality assessment – lake phytoplankton)

0,80

0,60

Niemcy

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland – German Phyto-Lake-Index (Phyto-See-Index) (niemiecki indeks fitoplanktonowy dla jezior)

0,80

0,60

Irlandia

Irlandzki indeks fitoplanktonowy dla jezior (IE Lake Phytoplankton Index)

0,80

0,60

Łotwa

Łotewski indeks fitoplanktonowy dla jezior (Latvian Lake Phytoplankton Index)

0,81

0,61

Litwa

Niemiecki indeks fitoplanktonowy PSI (German Phytoplankton Index)

0,81

0,61

Niderlandy

Wskaźniki dotyczące naturalnych typów wód do celów ramowej dyrektywy wodnej (WFD-metrics for natural water types)

0,80

0,60

Polska

Indeks Fitoplanktonowy dla Polskich Jezior (PMPL) (Phytoplankton method for Polish Lakes, PMPL)

0,80

0,60

UK

Fitoplanktonowe narzędzie oceny jezior z modułem niepewności (Phytoplankton Lake Assessment Tool with Uncertainty Module (PLUTO))

0,80

0,60

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „JEZIORA CENTRALNE-BAŁTYCKIE”

Biologiczny element jakości

Makrofity i fitobentos

Biologiczny podelement jakości

Makrofity

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Typ interkalibracyjny

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Belgia (Flandria)

Flamandzki system oceny z wykorzystaniem makrofitów (Flemish macrophyte assessment system)

Wszystkie typy

0,80

0,60

Dania

Duński indeks makrofitów jeziornych (Danish Lake Macrophytes Index)

Wszystkie typy

0,80

0,60

Estonia

Estoński system oceny jakości ekologicznej wód powierzchniowych – makrofity jeziorne (Estonian surface water ecological quality assessment – lake macrophytes)

LCB1

0,78

0,52

LCB2

0,76

0,50

Niemcy

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

Wszystkie typy

0,80

0,60

Łotwa

Łotewska makrofitowa metoda oceny (Latvian macrophyte assessment method)

Wszystkie typy

0,80

0,60

Litwa

Litewski makrofitowy indeks jezior (Lithuanian Lake Macrophyte Index)

Wszystkie typy

0,75

0,50

Niderlandy

Wskaźniki dotyczące naturalnych typów wód do celów ramowej dyrektywy wodnej (WFD-metrics for natural water types)

Wszystkie typy

0,80

0,60

Polska

Makrofitowy Wskaźnik Stanu Ekologicznego ESMI (multimetryczny) (Macrophyte based indication method for lakes – Ecological Status Macrophyte Index ESMI (multimetric)

Wszystkie typy

0,68

0,41

UK

Lake LEAFPACS 2 (*2)

Wszystkie typy

0,80

0,66

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „JEZIORA CENTRALNE-BAŁTYCKIE”

Biologiczny element jakości

Bezkręgowce bentosowe

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Dobry/umiarkowany

Belgia (Flandria)

Flandryjski multimetryczny indeks makrobezkręgowców MMIF (Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders – MMIF)

0,90

0,70

Estonia

Estoński system oceny jakości ekologicznej wód powierzchniowych – makrobezkręgowce jeziorne (Estonian surface water ecological quality assessment – lake macroinvertebrates)

0,86

0,70

Niemcy

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Łotwa

Łotewski multimetryczny indeks makrobezkręgowców jeziornych (Latvian Lake Macroinvertebrate Multimetric Index (LLMMI))

0,85

0,52

Litwa

Litewski indeks makrobezkręgowców jeziornych (Lithuanian Lake Macroinvertebrate Index)

0,74

0,50

Niderlandy

Wskaźniki dotyczące naturalnych typów wód do celów ramowej dyrektywy wodnej (WFDi – Metric for Natural Watertypes)

0,80

0,60

UK

Metoda oceny z wykorzystaniem wylinek poczwarkowych Chironomidae (CPET) (Chironomid Pupal Exuvial Technique (CPET))

0,77

0,64

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „JEZIORA CENTRALNE-BAŁTYCKIE”

Biologiczny element jakości

Ryby

Opis wspólnych typów interkalibracyjnych

Typ

Charakterystyka jezior

Wysokość n.p.m. (m)

Średnia głębokość (m)

Zasadowość (meq/l)

Czas retencji (lata)

L-CB1

Nizinne, płytkie, na podłożu wapiennym

< 200

3–15

> 1

1–10

L-CB2

Nizinne, bardzo płytkie, na podłożu wapiennym

< 200

< 3

> 1

0,1 –1

L-CB3

Nizinne, płytkie, małe, na podłożu krzemionkowym (umiarkowana zasadowość wody)

< 200

3–15

0,2 –1

1–10

L-CB4

Silnie zmienione części wód

200–700

3–30

> 0,2

0,1 –5

Państwa, dla których typy objęte interkalibracją są wspólne

Typ L-CB1:

Belgia, Niemcy, Dania, Estonia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niderlandy, Polska, Zjednoczone Królestwo

Typ L-CB2:

Belgia, Niemcy, Dania, Estonia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niderlandy, Polska, Zjednoczone Królestwo

Typ L-CB3:

Belgia, Dania, Estonia, Francja, Łotwa, Polska

Typ L-CB4:

Republika Czeska

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Dobry/umiarkowany

Republika Czeska

CZ-FBI

0,870

0,619

Dania

Duński indeks ryb jeziornych (Danish Lake Fish Index)

0,75

0,54

EE

LAFIEE

0,80

0,61

Niemcy

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,95

0,80

Francja

ELFI – europejski indeks ryb jeziornych (Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL))

0,73

0,49

Łotwa

Łotewski indeks ryb jeziornych (Latvian Lake Fish Index)

0,76

0,57

Litwa

Litewski indeks ryb jeziornych (Lithuanian Lake Fish Index)

0,865

0,605

Niderlandy

VISMAATLAT

0,80

0,60

Polska

Jeziorowy Indeks Rybny LFI+ PL

0,866

0,595

Polska

Jeziorowy Indeks Rybny LFI EN-PL

0,804

0,557

Kategoria wód

Jeziora

Geograficzna grupa interkalibracji

Jeziora wschodnie kontynentalne

Opis wspólnych typów interkalibracyjnych

Typ

Charakterystyka jezior

Wysokość n.p.m. (m)

Średnia głębokość (m)

Zasadowość (meq/l)

Przewodność (μS/cm)

L-EC1

Nizinne, bardzo płytkie, woda twarda

< 200

< 6

1–4

300–1 000

Państwa, dla których typy objęte interkalibracją są wspólne

Typ L-EC1:

Bułgaria, Węgry, Rumunia

GEOGRAFICZNA GRUPA INTERKALIBRACJI „JEZIORA WSCHODNIE KONTYNENTALNE”

Biologiczny element jakości

Fitoplankton

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Bułgaria

HLPI – Węgierski indeks fitoplanktonowy dla jezior (Hungarian lake phytoplankton index)

0,80

0,60

Węgry

HLPI – Węgierski indeks fitoplanktonowy dla jezior (Hungarian lake phytoplankton index)

0,80

0,60

Rumunia

HLPI – Węgierski indeks fitoplanktonowy dla jezior (Hungarian lake phytoplankton index)

0,80

0,60

GEOGRAFICZNA GRUPA INTERKALIBRACJI „JEZIORA WSCHODNIE KONTYNENTALNE”

Biologiczny element jakości

Makrofity i fitobentos

Biologiczny podelement jakości

Makrofity

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

B. dobry/dobry

Granica

Dobry/umiarkowany

Granica

Bułgaria

RI-BG – zmieniony indeks referencyjny (Adapted Reference Index)

0,83

0,58

Węgry

HU-RI – zmieniony indeks referencyjny (Adapted Reference Index)

0,89

0,67

Rumunia

MIRO – Indeks makrofitowy dla jezior rumuńskich (zmieniony indeks referencyjny) (Macrophyte Index for Romanian Lakes (Adapted Reference Index))

0,86

0,66

GEOGRAFICZNA GRUPA INTERKALIBRACJI „JEZIORA WSCHODNIE KONTYNENTALNE”

Biologiczny element jakości

Bezkręgowce bentosowe

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Dobry/umiarkowany Granica

Bułgaria

HMMI_lakes – węgierski makrozoobentosowy indeks multimetryczny dla jezior (Hungarian Macrozoobenton Multimetric Index for Lakes)

0,85

0,65

Węgry

HMMI_lakes – węgierski makrozoobentosowy indeks multimetryczny dla jezior (Hungarian Macrozoobenton Multimetric Index for Lakes)

0,85

0,65

Rumunia

ECO-NL-BENT – rumuński system oceny stanu ekologicznego jezior naturalnych z wykorzystaniem bezkręgowców bentosowych (Romanian ecological status assessment system for natural lakes using benthic invertebrates)

0,93

0,60

GEOGRAFICZNA GRUPA INTERKALIBRACJI „JEZIORA WSCHODNIE”

Biologiczny element jakości

Ryby

INTERKALIBRACJA NIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Kategoria wód

Jeziora

Geograficzna grupa interkalibracji

Jeziora śródziemnomorskie

Opis typów objętych interkalibracją

Typ

Charakterystyka jezior

Wysokość n.p.m.

(m)

Średnioroczne opady atmosferyczne (mm) i temperatura (oC)

Średnia głębokość (m)

Obszar (km2)

Zlewnia (km2)

Zasadowość (meq/l)

L-M5/7

Zbiorniki wodne, głębokie, duże, na podłożu krzemianowym, na terenach „podmokłych”

< 1 000

> 800 lub < 15

> 15

0,5 –50

< 20 000

< 1

L-M8

Zbiorniki wodne, głębokie, duże, na podłożu wapiennym

< 1 000

> 15

0,5 –50

< 20 000

> 1

Państwa, dla których typy objęte interkalibracją są wspólne

Typ L-M5/7:

Francja, Grecja, Włochy, Portugalia, Hiszpania

Typ L-M8:

Cypr, Francja, Grecja, Włochy, Hiszpania

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „JEZIORA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE”

Biologiczny element jakości

Fitoplankton

Kraj i typ

Krajowe metody klasyfikacji

objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

B. dobry/dobry

Granica

Dobry/umiarkowany

Granica

LM 5/7

Francja

IPLAC – Indeks fitoplanktonu dla jezior (Indice Phytoplancton Lacustre)

brak danych (*3)

0,60

Grecja

Nowy śródziemnomorski system oceny dla zbiorników (NMASRP) (New Mediterranean Assessment System for Reservoirs, NMASRP)

brak danych (*3)

0,60

Włochy

Nowa metoda włoska NITMET (New Italian Method, NITMET)

brak danych (*3)

0,60

Portugalia

Metoda oceny jakości biologicznej zbiorników – fitoplankton (nowy śródziemnomorski system oceny fitoplanktonu w zbiornikach: NMASRP (Reservoirs Biological Quality Assessment Method – Phytoplankton (New Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton: NMASRP)).

brak danych (*3)

0,60

Hiszpania

Śródziemnomorski system oceny fitoplanktonu w zbiornikach (MASRP) (Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton, MASRP)

brak danych (*3)

0,58

L-M8

Cypr

Nowy śródziemnomorski system oceny fitoplanktonu w zbiornikach (NMASRP) (New Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton, NMASRP)

brak danych (*3)

0,60

Francja

IPLAC – Indeks fitoplanktonu dla jezior (Indice Phytoplancton Lacustre)

brak danych (*3)

0,60

Grecja

Nowy śródziemnomorski system oceny dla zbiorników (NMASRP) (New Mediterranean Assessment System for Reservoirs, NMASRP)

brak danych (*3)

0,60

Włochy

Nowa metoda włoska NITMET (New Italian Method, NITMET)

brak danych (*3)

0,60

Hiszpania

Śródziemnomorski system oceny fitoplanktonu w zbiornikach (MASRP) (Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton, MASRP)

brak danych (*3)

0,60

Kategoria wód

Jeziora

Geograficzna grupa interkalibracji

Jeziora północne

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „JEZIORA PÓŁNOCNE”

Biologiczny element jakości

Fitoplankton

Opis typów objętych interkalibracją

Typ

Charakterystyka jezior

Wysokość n.p.m. (m)

Średnia głębokość (m)

Zasadowość (meq/l)

Barwa

(mg Pt/l)

L-N1

Nizinne, płytkie, o umiarkowanej zasadowości wody, przejrzyste

< 200

3–15

0,2 –1

< 30

L-N2a

Nizinne, płytkie, o niskiej zasadowości wody, przejrzyste

< 200

3–15

< 0,2

< 30

L-N2b

Nizinne, głębokie, o niskiej zasadowości wody, przejrzyste

< 200

> 15

< 0,2

< 30

L-N3a

Nizinne, płytkie, o niskiej zasadowości wody, mezohumusowe

< 200

3–15

< 0,2

30–90

L-N5

Wyżynne, płytkie, o niskiej zasadowości wody, przejrzyste

200–800

3–15

< 0,2

< 30

L-N6a

Wyżynne, płytkie, o niskiej zasadowości wody, mezohumusowe

200–800

3–15

< 0,2

30–90

L-N8a

Nizinne, płytkie, o umiarkowanej zasadowości wody, mezohumusowe

< 200

3–15

0,2 –1

30–90

Typy L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a:

Irlandia, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Typ L-N2b:

Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Typy L-N5, L-N6a:

Norwegia, Szwecja

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe metody klasyfikacji

objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

B. dobry/dobry

Granica

Dobry/umiarkowany

Granica

Finlandia

Fińska fitoplanktonowa metoda oceny jezior (Finnish phytoplankton assessment method for lakes)

0,80

0,60

Irlandia

Irlandzki indeks fitoplanktonowy dla jezior (IE Lake Phytoplankton Index)

0,80

0,60

Norwegia

Metoda klasyfikacji stanu ekologicznego jezior z wykorzystaniem fitoplanktonu (Lake phytoplankton ecological status classification method)

0,80

0,60

Szwecja

Metody oceny ekologicznej jezior; wskaźnik jakości: fitoplankton (Ecological assessment methods for lakes. quality factor phytoplankton)

0,80

0,60

UK

Fitoplanktonowe narzędzie oceny jezior z modułem niepewności (Phytoplankton Lake Assessment Tool with Uncertainty Module (PLUTO))

0,80

0,60

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „JEZIORA PÓŁNOCNE”

Biologiczny element jakości

Makrofity i fitobentos

Biologiczny podelement jakości

Makrofity

Opis typów objętych interkalibracją

Typ

Charakterystyka jezior

Zasadowość (meq/l)

Barwa (mg Pt/l)

L-N-M 101

O niskiej zasadowości wody, przejrzyste

0,05 –0,2

< 30

L-N-M 102

O niskiej zasadowości wody, humusowe

0,05 –0,2

> 30

L-N-M 201

O umiarkowanej zasadowości wody, przejrzyste

0,2 –1,0

< 30

L-N-M 202

O umiarkowanej zasadowości wody, humusowe

0,2 –1,0

> 30

L-N-M 301a

O wysokiej zasadowości wody, przejrzyste, podtyp atlantycki

> 1,0

< 30

L-N-M 302 a

O wysokiej zasadowości wody, humusowe, podtyp atlantycki

> 1,0

> 30

Typy 101, 102, 201 i 202:

Irlandia, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Typ 301a:

Irlandia, Zjednoczone Królestwo

Typ 302a:

Irlandia, Zjednoczone Królestwo

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe metody klasyfikacji

objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Dobry/umiarkowany

Finlandia

Fiński system klasyfikacji w oparciu o makrofity (Finnmac) (Finnish macrophyte classification system, Finnmac)

0,8 (wszystkie typy)

0,6 (wszystkie typy)

Irlandia

Indeks makrofitów swobodnie pływających (Free Macrophyte Index)

0,9 (wszystkie typy)

0,68 (wszystkie typy)

Norwegia

Krajowy indeks makrofitowy (indeks trofii TIc) (National macrophyte index (Trophic Index – TIc))

Typ 101: 0,98

Typ 102: 0,96

Typ 201: 0,95

Typ 202: 0,99

Typ 101: 0,87

Typ 102: 0,87

Typ 201: 0,75

Typ 202: 0,77

Szwecja

Makrofitowy indeks trofii TMI (Trophic Macrophyte Index TMI)

Typ 101: 0,93

Typ 102: 0,93

Typ 201: 0,89

Typ 202: 0,91

Typ 101: 0,80

Typ 102: 0,83

Typ 201: 0,78

Typ 202: 0,78

UK

Lake LEAFPACS 2 (*4)

0,8 (wszystkie typy)

0,66 (wszystkie typy)

UK

Indeks makrofitów swobodnie pływających (Free Macrophyte Index) (*5)

0,9 (wszystkie typy)

0,68 (wszystkie typy)

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „JEZIORA PÓŁNOCNE”

Biologiczny element jakości

Bezkręgowce bentosowe

Opis typów objętych interkalibracją

Typ

Charakterystyka jezior

Ekoregion

Wysokość n.p.m.

(m)

Zasadowość (meq/l)

Barwa (mg Pt/l)

Zakwaszenie strefy przybrzeżnej (litoralu) jeziora

 

 

 

 

L-N-BF1

Nizinno-wyżynne, o niskiej zasadowości wody, przejrzyste

brak danych

< 800

0,05 –0,2

< 30

Eutrofizacja strefy głębinowej (profundalu) jeziora

 

 

 

 

L-N-BF2

Ekoregion 22, o niskiej zasadowości wody, przejrzyste i humusowe

22

Powierzchnia > 1 km2, maks. głębokość > 6 m

< 0,2

brak danych

Typ L-N-BF1:

Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Finlandia

Typ L-N-BF2:

Finlandia, Szwecja

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe metody klasyfikacji

objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

B. dobry/dobry

Dobry/umiarkowany

 

Zakwaszenie strefy przybrzeżnej (litoralu) jeziora

 

 

Norwegia

MultiClear: multimetryczny indeks dla jezior przejrzystych na podstawie bezkręgowców (Multimetric Invertebrate Index for Clear Lakes)

0,95

0,74

Szwecja

MILA: multimetryczny indeks zakwaszenia jezior z wykorzystaniem bezkręgowców (Multimetric Invertebrate Lake Acidification index)

0,85

0,60

UK

Indeks zakwaszenia jezior z wykorzystaniem makrobezkregowców LAMM (LAMM, Lake Acidification Macroinvertebrate Metric)

0,86

0,70

 

Eutrofizacja strefy głębinowej (profundalu) jeziora

 

 

Finlandia

Zmieniona fińska metoda oceny bezkręgowców jeziornych (Revised Finnish lake invertebrate fauna assessment method) (PICM)

0,80

0,60

Szwecja

BQI (bentosowy indeks jakości) (Benthic Quality Index)

0,84

0,67

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „JEZIORA PÓŁNOCNE”

Biologiczny element jakości

Ryby

Opis typów objętych interkalibracją

Typ

Charakterystyka jezior

Obszar jeziora (km2)

Zasadowość (meq/l)

Barwa (mg Pt/l)

L-N-F1

Dimiktyczne jeziora przejrzyste

< 40

< 0,2

< 30

L-N-F2

Dimiktyczne jeziora humusowe

< 5

< 0,2

30–90

Typ L-N-F1:

Irlandia, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Typ L-N-F2:

Irlandia, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe metody klasyfikacji

objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Eutrofizacja

Finlandia

EQR4

0,80

0,60

Irlandia

FIL2

0,76

0,53

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

FIL2

0,76

0,53

Norwegia

EindexW3

0,75

0,56

Szwecja

EindexW3

0,75

0,56

Zakwaszenie

Norwegia

AindexW5

0,74

0,55

Szwecja

AindexW5

0,74

0,55

Kategoria wód

Jeziora

Geograficzna grupa interkalibracji

Przekrojowa GGI dla fitobentosu

Opis typów objętych interkalibracją

Typ

Charakterystyka jezior

Zasadowość (meq/l)

Ekoregiony

HA

Jeziora o wysokiej zasadowości wody

> 1

alpejskie, centralne-bałtyckie, wschodnie kontynentalne, śródziemnomorskie

MA

Jeziora o umiarkowanej zasadowości wody

0,2 –1

alpejskie, centralne-bałtyckie, wschodnie kontynentalne, śródziemnomorskie, północne

LA

Jeziora o niskiej zasadowości wody

< 0,2

Północne

Typ HA:

Belgia, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Polska, Szwecja, Słowenia, Zjednoczone Królestwo

Typ MA:

Belgia, Finlandia, Irlandia, Włochy, Rumunia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Typ LA:

Finlandia, Irlandia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Kraj i typ

Krajowe metody klasyfikacji

objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Typ HA

Belgia (Flandria)

Proporcje wrażliwyc h i odpornych na dane oddziaływanie okrzemek PISIAD (Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms – PISIAD)

0,80

0,60

Niemcy

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Phytobenthos

0,80

0,55

Węgry

MIL – Indeks multimetryczny dla jezior (Multimetric Index for Lakes)

0,80

0,69

Irlandia

Okrzemkowy indeks trofii dla jezior IE (Lake Trophic Diatom Index, IE)

0,90

0,63

Włochy

Włoska krajowa metoda oceny jakości ekologicznej jezior z wykorzystaniem okrzemek bentosowych (Italian national method for the evaluation of the ecological quality of lake waterbodies using benthic diatoms) (EPI-L)

0,75

0,5

Litwa

Litewski indeks fitobentosu w jeziorach (Lithuanian Lake Phytobenthos Index)

0,63

0,47

Polska

Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior IOJ (Multimetric Diatom Index for Lakes)

0,91

0,76

Szwecja

IPS

0,89

0,74

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

UK

DARLEQ 2

0,92

0,70

Typ MA

Belgia (Flandria)

Proporcje wrażliwych i odpornych na dane oddziaływanie okrzemek PISIAD (Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms – PISIAD)

0,80

0,60

Finlandia

Fińska metoda oceny fitobentosu w jeziorach (Finnish lake phytobenthos method)

0,80

0,60

Irlandia

Okrzemkowy indeks trofii dla jezior IE (Lake Trophic Diatom Index, IE)

0,90

0,63

Włochy

Włoska krajowa metoda oceny jakości ekologicznej jezior z wykorzystaniem okrzemek bentosowych (Italian national method for the evaluation of the ecological quality of lake waterbodies using benthic diatoms) (EPI-L)

0,75

0,5

Rumunia

Krajowa (rumuńska) metoda oceny stanu ekologicznego naturalnych jezior z wykorzystaniem fitobentosu (okrzemki) (National (Romanian) Assessment Method for Natural Lakes Ecological Status based on Phytobenthos (Diatoms)) RO-AMLP

0,80

0,60

Szwecja

IPS

0,89

0,74

UK

DARLEQ 2

0,93

0,66

Typ LA

Irlandia

Okrzemkowy indeks trofii dla jezior IE (Lake Trophic Diatom Index, IE)

0,90

0,66

UK

DARLEQ 2

0,92

0,70

Kategoria wód

Wody przybrzeżne

Geograficzna grupa interkalibracji

Morze Bałtyckie

Opis typów objętych interkalibracją

Typ

Zasolenie wód powierzchniowych (psu)

Zasolenie wód głębinowych

(psu)

Ekspozycja

Liczba dni utrzymywania się pokrywy lodowej

Inne cechy charakterystyczne

BC1

0,5 –6 Oligohalinowe

1–6

Wyeksponowane

90–150

Stanowiska w cieśninie Kvarken i na Morzu Botnickim sięgające do Morza Archipelagowego (w odniesieniu do fitoplanktonu Morza Archipelagowego nie uwzględnia się; jest ono włączone do typu BC9) Wpływ substancji humusowych

BC2

6–22 Mezohalinowe

2–6

Bardzo osłonięte

 

Zalewy

BC3

3–6 Oligohalinowe

3–6

Osłonięte

90–150

Fińskie i estońskie wybrzeża Zatoki Fińskiej

BC4

5–8 Mezohalinowe niższe

5–8

Osłonięte

< 90

Stanowiska w Estonii i Łotwie w Zatoce Ryskiej

BC5

6–8 Mezohalinowe niższe

6–12

Wyeksponowane

< 90

Stanowiska w południowowschodniej części Morza Bałtyckiego wzdłuż wybrzeża Łotwy, Litwy i Polski

BC6

8–12 Mezohalinowe średnie

8–12

Osłonięte

< 90

Stanowiska na Bałtyku Zachodnim wzdłuż południowego wybrzeża Szwecji i południowowschodniego wybrzeża Danii

BC7

6–8 Mezohalinowe średnie

8–11

Wyeksponowane

< 90

Zachodnie wybrzeże Polski i wschodnie wybrzeże Niemiec

BC8

13–18 Mezohalinowe wyższe

18–23

Osłonięte

< 90

Niemieckie i duńskie wybrzeże Bałtyku Zachodniego

BC9

3–6 Mezohalinowe niższe

3–6

Umiarkowanie wyeksponowane do wyeksponowanych

90–150

Stanowiska w zachodniej części Zatoki Fińskiej, Morze Archipelagowe i archipelag Askö (tylko dla fitoplanktonu)

Państwa, dla których typy objęte interkalibracją są wspólne:

Typ BC1:

Finlandia, Szwecja

Typ BC2:

Niemcy

Typ BC3:

Estonia, Finlandia

Typ BC4:

Estonia, Łotwa

Typ BC5:

Łotwa, Litwa

Typ BC6:

Szwecja, Dania

Typ BC7:

Niemcy, Polska

Typ BC8:

Niemcy, Dania

Typ BC9:

Finlandia, Szwecja, Estonia (typ dotyczy wyłącznie fitoplanktonu)

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „MORZE BAŁTYCKIE”

Biologiczny element jakości

Fitoplankton

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj i typ

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

BC7

Niemcy

Niemiecka metoda fitoplanktonowa dla wód przybrzeżnych (German coastal phytoplankton method)

0,8

0,6

Polska

Polska metoda fitoplanktonowa dla wód przybrzeżnych (Polish coastal phytoplankton method)

0,8

0,6

BC8

Dania

Duńska metoda fitoplanktonowa dla wód przybrzeżnych (Danish coastal phytoplankton method)

0,8

0,6

Niemcy

Niemiecka metoda fitoplanktonowa dla wód przybrzeżnych (German coastal phytoplankton method)

0,8

0,6

Wyniki dla parametru określającego biomasę (chlorofil „a”):

Kraj i typ

Współczynniki jakości ekologicznej

Wartości (μg/l)

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

BC1

Finlandia (Kvarken – obszar zewnętrzny)

0,76

0,59

1,7

2,2

Finlandia (Morze Botnickie – obszar zewnętrzny)

0,78

0,60

1,6

2,1

Szwecja (Kvarken – obszar zewnętrzny)

0,75

0,58

1,6

2,1

Szwecja (Morze Botnickie – obszar zewnętrzny)

0,80

0,60

1,5

2,0

BC4

Estonia

0,830

0,670

2,4

3,0

Łotwa

0,82

0,67

2,2

2,7

BC5

Łotwa

0,650

0,390

1,85

3,1

Litwa

0,880

0,600

2,5

4,9

BC6

Dania

0,78

0,62

1,36

1,72

Szwecja

0,79

0,64

1,44

1,78

BC9

Estonia

0,82

0,67

2,20

2,70

Finlandia

0,79

0,65

1,90

2,30

Szwecja

0,80

0,67

1,50

1,80

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „MORZE BAŁTYCKIE”

Biologiczny element jakości

Glony makroskopowe i rośliny okrytozalążkowe

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj i typ

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

BC3

Estonia

EPI – estoński indeks dla wód przybrzeżnych na podstawie fitobentosu (glony makroskopowe i rośliny okrytozalążkowe) (Estonian coastal water phytobenthos Index (macroalgae and angiosperms))

0,98

0,86

Finlandia

Graniczna głębokość występowania morszczynu (glony makroskopowe) (Fucus depth limit (macroalgae))

0,92

0,79

BC4

Estonia

EPI – estoński indeks na podstawie fitobentosu (glony makroskopowe i rośliny okrytozalążkowe) (Estonian phytobenthos Index (macroalgae and angiosperms))

0,91

0,70

Łotwa

PEQI – indeks jakości ekologicznej dla fitobentosu (Phytobenthos Ecological Quality Index)

0,90

0,75

BC5

Łotwa

MDFLD – Maksymalna głębokość rozmieszczenia krasnorostów Furcellaria lumbricalis (glony makroskopowe) (Maximum depth of the red. alga Furcellaria lumbricalis distribution (macroalgae))

0,90

0,75

Litwa

MDFLD – Litwa – Maksymalna głębokość rozmieszczenia krasnorostów Furcellaria lumbricalis (glony makroskopowe) (Lithuanian maximum depth of the red. alga Furcellaria lumbricalis distribution (macroalgae))

0,84

0,68

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „MORZE BAŁTYCKIE”

Biologiczny element jakości

Bezkręgowce bentosowe

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj i typ

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

BC1

Finlandia

Fiński indeks bentosowy dla wód brachicznych BBI (BBI – Finnish Brackish water Benthic Index)

0,96

0,56

Szwecja

BQI– Szwedzki multimetryczny indeks jakości biologicznej (infauna żyjąca w miękkich osadach) (BQI – Swedish multimetric biological quality index (soft sediment infauna))

0,77

0,31

BC3

Estonia

ZKI – estoński indeks dla wód przybrzeżnych na podstawie zbiorowisk makrobentosu (ZKI – Estonian coastal water macrozoobenthos community index)

0,39

0,24

Finlandia

Fiński indeks bentosowy dla wód brachicznych BBI (BBI – Finnish Brackish water Benthic Index)

0,94

0,56

BC5

Łotwa

BQI – bentosowy indeks jakości (benthic quality index)

0,87

0,61

Litwa

BQI – litewski bentosowy indeks jakości (Lithuanian benthic quality index)

0,94

0,81

BC6

Dania

DKI ver2 – duński indeks jakości wersja 2 (Danish Quality Index version 2)

0,84

0,68

Szwecja

BQI– Szwedzki multimetryczny indeks jakości biologicznej (infauna żyjąca w miękkich osadach) (BQI – Swedish multimetric biological quality index (soft sediment infauna))

0,76

0,27

BC7

Niemcy

MarBIT – morski indeks biotyczny (MarBIT – Marine Biotic Index Tool)

0,60

Polska

B – ocena makrozoobentosu BQE za pomocą indeksu multimetrycznego (Macrozoobenthos BQE assessment by multimetric index)

0,58

BC8

Dania

DKI ver2 – duński indeks jakości wersja 2 (Danish Quality Index version 2)

0,86

0,72

Niemcy

MarBIT – morski indeks biotyczny (MarBIT – Marine Biotic Index Tool)

0,80

0,60

Kategoria wód

Wody przybrzeżne

Geograficzna grupa interkalibracji

Północno-wschodni Atlantyk

Opis typów objętych interkalibracją

Typ

Charakterystyka

Zasolenie (psu)

Amplituda pływu (m)

Głębokość (m)

Prędkość prądu (węzły), ekspozycja

Mieszanie

Czas retencji

Typ obejmujący zakwity oportunistycznych glonów makroskopowych, trawy morskie, mokradła słone i bezkręgowce bentosowe

NEA 1/26

Otwarte oceaniczne lub zamknięte morza, wyeksponowane lub osłonięte, euhaliczne, płytkie

< 30

Mezopływowe 1–5

< 30

Średnia 1 – 3

Wyeksponowane lub osłonięte

Pełne mieszanie

Dni (do tygodni w przypadku Morza Wattowego)

Podtypy dla glonów makroskopowych w obszarze międzypływowym

NEA 1/26 A2

Otwarte oceaniczne, wyeksponowane lub osłonięte, euhaliczne, płytkie, umiarkowanie ciepłe wody (głównie, > 13 oC) i wysoka irradiancja (głównie, PAR > 29 Mol/m2 na dzień)

> 30

Mezopływowe 1–5

< 30

Średnia 1 – 3

Wyeksponowane lub osłonięte

Pełne mieszanie Dni

NEA 1/26 B21

Otwarte oceaniczne lub zamknięte morza, wyeksponowane lub osłonięte, euhaliczne, płytkie Wody chłodne (głównie, < 13 oC) i średnia irradiancja (głównie, PAR < 29 Mol/m2 na dzień)

> 30 Głównie mezopływowe 1–5 < 30

Średnia 1 – 3 Wyeksponowane lub osłonięte

Pełne mieszanie Dni

Podtypy dla fitoplanktonu

NEA 1/26a

Otwarte oceaniczne, wyeksponowane lub osłonięte, euhaliczne, płytkie

> 30 Mezopływowe 1–5 < 30

Średnia 1–3 Wyeksponowane lub osłonięte

Pełne mieszanie Dni

NEA 1/26b

Morza zamknięte, wyeksponowane lub osłonięte, euhaliczne, płytkie

> 30 Mezopływowe 1–5 < 30

Średnia 1 – 3 Wyeksponowane lub osłonięte

Pełne mieszanie Dni

NEA 1/26c

Morza zamknięte, zamknięte lub osłonięte, częściowo stratyfikowane

> 30 Mikropływowe/mezopływowe < 1–5 < 30

Średnia 1 – 3 Wyeksponowane lub osłonięte

Częściowa stratyfikacja Dni do tygodni

NEA 1/26d

Wybrzeże Skandynawii, wyeksponowane lub osłonięte, płytkie

> 30 Mikropływowe < 1 < 30

Niska < 1 Wyeksponowane lub umiarkowanie wyeksponowane

Częściowa stratyfikacja Dni do tygodni

NEA 1/26e

Obszary, na których występuje upwelling, wyeksponowane lub osłonięte, euhaliczne, płytkie

> 30 Mezopływowe < 1 < 30

Średnia 1 – 3 Wyeksponowane lub osłonięte

Pełne mieszanie Dni

Typy obejmujące fitoplankton, glony makroskopowe, trawy morskie, mokradła słone i bezkręgowce bentosowe

NEA 5

Helgoland (Zatoka Niemiecka), skaliste, wyeksponowane, częściowa stratyfikacja

> 30

Mezopływowe

< 30

Średnia 1 – 3 Wyeksponowane

Częściowa stratyfikacja Dni

NEA 3/4

Polihaliczne, wyeksponowane lub umiarkowanie wyeksponowane (typ wód Morza Wattowego)

Polihaliczne 18 – 30 Mezopływowe 1–5 < 30

Średnia 1 – 3 Wyeksponowane lub umiarkowanie wyeksponowane

Pełne mieszanie Dni

NEA 7

Systemy głębokich fiordów typu skandynawskiego i szkockiego

> 30 Mezopływowe 1–5 > 30

Niska < 1 Osłonięte

Pełne mieszanie Dni

NEA 8a

Typ wód cieśniny Skagerrak (łuk wewnętrzny), polihaliczne, mikropływowe, umiarkowanie wyeksponowane, płytkie

Polihaliczne 25 – 30 Mikropływowe < 1 > 30

Niska < 1 Umiarkowanie wyeksponowane

Pełne mieszanie Dni do tygodni

NEA 8b

Typ wód cieśniny Skagerrak (łuk wewnętrzny), polihaliczne, mikropływowe, umiarkowanie osłonięte, płytkie

Polihaliczne 10 – 30 Mikropływowe < 1 < 30

Niska < 1 Osłonięte do umiarkowanie wyeksponowanych

Częściowa stratyfikacja Dni do tygodni

NEA 9

Fiordy o płytkim progu ujściowym, o bardzo dużej głębokości maksymalnej w basenie centralnym, ze słabą wymianą wód głębinowych

Polihaliczne 25 – 30 Mikropływowe < 1 > 30

Niska < 1 Osłonięte

Częściowa stratyfikacja Tygodnie

NEA 10

Typ wód cieśniny Skagerrak (łuk zewnętrzny), polihaliczne, mikropływowe, wyeksponowane, głębokie

Polihaliczne 25 – 30 Mikropływowe < 1 > 30

Niska < 1 Wyeksponowane

Częściowa stratyfikacja Dni

Państwa, dla których typy objęte interkalibracją są wspólne:

Typ NEA1/26 obejmujący zakwity oportunistycznych glonów makroskopowych, trawy morskie, mokradła słone i bezkręgowce bentosowe Belgia, Francja, Niemcy, Dania, Irlandia, Niderlandy, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo

Typ NEA1/26 A2 glony makroskopowe w obszarze międzypływowym: Francja, Hiszpania, Portugalia

Typ NEA1/26 B21 glony makroskopowe w obszarze międzypływowym: Francja, Irlandia, Norwegia, Zjednoczone Królestwo

Typ NEA1/26a fitoplankton: Hiszpania, Francja, Irlandia, Norwegia, Zjednoczone Królestwo

Typ NEA1/26b fitoplankton: Belgia, Francja, Niderlandy, Zjednoczone Królestwo

Typ NEA1/26c fitoplankton: Niemcy, Dania

Typ NEA1/26d fitoplankton: Dania

Typ NEA1/26e fitoplankton: Portugalia, Hiszpania

Typ NEA 5: Niemcy

Typ NEA3/4: Niemcy, Niderlandy

Typ NEA7: Norwegia, Zjednoczone Królestwo

Typ NEA8a: Norwegia, Szwecja

Typ NEA8b: Dania, Szwecja

Typ NEA9: Norwegia, Szwecja

Typ NEA10: Norwegia, Szwecja

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK”

Biologiczny element jakości

Fitoplankton

Fitoplankton:

parametr określający parametr biomasy (chlorofil „a”)

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej i wartości parametrów

Wartości liczbowe parametrów wyraża się w μg/l jako 90. percentyl obliczany w określonym okresie wegetacji na przestrzeni 6 lat.

Kraj i typ

Współczynniki jakości ekologicznej

Wartości (μg/l)

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

NEA 1/26a

Francja

0,76

0,33

4,40

10,00

Irlandia

0,82

0,60

9,90

15,00

Norwegia

0,67

0,33

2,50

5,00

Hiszpania (wybrzeże Kantabrii wschodniej)

0,67

0,33

1,50

3,00

Hiszpania (wybrzeże Kantabrii zachodnio-centralnej)

0,67

0,33

3,00

6,00

Hiszpania (wybrzeże Zatoki Kadyksu)

0,67

0,33

5,00

10,00

Zjednoczone Królestwo

0,80

0,60

5,00

10,00

NEA 1/26b

Belgia

0,80

0,67

12,50

15,00

Francja

0,67

0,44

10,00

15,00

Niderlandy

0,67

0,44

10,00

15,00

Zjednoczone Królestwo (południe)

0,82

0,63

9,80

14,30

Zjednoczone Królestwo (północ)

0,80

0,60

10,00

15,00

NEA 1/26c

 

 

 

 

Niemcy

0,67

0,44

5,0

7,5

Dania

0,67

0,44

5,0

7,5

NEA 1/26e

Portugalia (silny upwelling iberyjski – A5)

0,670

0,440

8,000

12,000

Portugalia (upwelling – A6,A7)

0,880

0,490

4,500

8,200

Hiszpania (upwelling – zachodnie wybrzeże iberyjskie)

0,67

0,44

6,00

9,00

Hiszpania (upwelling – zachodnie wybrzeże iberyjskie – rías)

0,67

0,44

8,00

12,00

NEA 3/4

Niemcy (Eems Dollard)

0,80

0,60

7,00

11,00

Niemcy (Morze Wattowe)

0,80

0,60

7,00

11,00

Niderlandy (Eems Dollard)

0,80

0,60

6,75

10,13

Niderlandy (Morze Wattowe)

0,80

0,60

9,60

14,40

Niderlandy (Morze Północne)

0,80

0,60

11,25

16,88

NEA 8a

Norwegia

0,79

0,57

3,95

5,53

Szwecja

0,75

0,49

1,54

2,35

NEA 8b (Sund)

Dania

0,79

0,59

1,22

1,63

Szwecja

0,80

0,60

1,18

1,56

NEA 8b (Kattegat i Wielki Bełt)

Dania

0,83

0,64

1,22

1,58

Szwecja

0,84

0,65

1,18

1,52

NEA 9

Norwegia

0,76

0,43

3,92

6,90

Szwecja

0,73

0,38

1,89

3,60

NEA 10

Norwegia

0,73

0,49

3,53

5,26

Szwecja

0,71

0,46

1,39

2,14

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK”

Biologiczny element jakości

Glony makroskopowe i rośliny okrytozalążkowe

Biologiczny podelement jakości

Glony makroskopowe

Glony makroskopowe w obszarze międzypływowym lub poniżej strefy pływów, dno skaliste

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj i typ

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Typ NEA1/26 A2 glony makroskopowe w obszarze międzypływowym:

Francja

CCO – pokrycie, gatunki charakterystyczne, gatunki oportunistyczne na dnie skalistym w obszarze międzypływowym (CCO – Cover, Characteristic species, Opportunistic species on intertidal rocky bottoms)

0,80

0,60

Portugalia

PMarMAT – narzędzie oceny z wykorzystaniem morskich glonów makroskopowych (Marine Macroalgae Assessment Tool)

0,80

0,61

Hiszpania

CFR – jakość dna skalistego (CFR – Quality of Rocky Bottoms)

0,81

0,60

Hiszpania

RICQI – indeks jakości zbiorowisk w skalistym obszarze międzypływowym (Rocky Intertidal Community Quality Index)

0,82

0,60

Hiszpania

RSL – skrócony wykaz gatunków (Reduced Species List)

0,75

0,48

Typ NEA1/26 B21 glony makroskopowe w obszarze międzypływowym

Irlandia

RSL – skrócony wykaz gatunków żyjących u wybrzeży skalistych (RSL – Rocky Shore Reduced Species List)

0,80

0,60

Norwegia

RSLA – skrócony wykaz gatunków żyjących u wybrzeży skalistych wraz z obfitością (RSLA – Rocky Shore Reduced Species List with Abundance)

0,80

0,60

Zjednoczone Królestwo

RSL – skrócony wykaz gatunków żyjących u wybrzeży skalistych (RSL – Rocky Shore Reduced Species List)

0,80

0,60

Typ NEA7 glony makroskopowe w obszarze międzypływowym

 

Norwegia

RSLA – skrócony wykaz gatunków żyjących u wybrzeży skalistych wraz z obfitością (RSLA – Rocky Shore Reduced Species List with Abundance)

0,80

0,60

Zjednoczone Królestwo

RSL – skrócony wykaz gatunków żyjących u wybrzeży skalistych (RSL – Rocky Shore Reduced Species List)

0,80

0,60

Typ NEA8a/9/10 glony makroskopowe poniżej strefy pływów

Norwegia

MSMDI – wielogatunkowy indeks maksymalnej głębokości (Multi Species Maximum Depth Index)

0,80

0,60

Szwecja

MSMDI – wielogatunkowy indeks maksymalnej głębokości (Multi Species Maximum Depth Index)

0,80

0,60

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK”

Biologiczny element jakości

Glony makroskopowe i rośliny okrytozalążkowe

Biologiczny podelement jakości

Glony makroskopowe

Zakwity glonów makroskopowych, dno miękkie, określający obfitość

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj i typ

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Typ NEA 1/26

Niemcy

OMAI – oportunistyczne glony makroskopowe – pokrycie/wielkość powierzchni na osadach miękkich w obszarze międzypływowym na wodach przybrzeżnych (Opportunistic Macroalgae-cover/acreage on soft sediment intertidal in coastal waters)

0,78

0,59

Francja

CWOGA –Ocena zakwitu glonów makroskopowych (Macroalgal Bloom Assessment)

0,825

0,617

Irlandia

Narzędzie OGA – obfitość oportunistycznych zielonych glonów makroskopowych (OGA tool – Opportunistic Green Macroalgal Abundance)

0,80

0,60

Zjednoczone Królestwo

OMBT – Narzędzie do badania zakwitu oportunistycznych glonów makroskopowych (Opportunistic macroalgal blooming tool)

0,80

0,60

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK”

Biologiczny element jakości

Glony makroskopowe i rośliny okrytozalążkowe

Biologiczny podelement jakości

Rośliny okrytozalążkowe

Trawy morskie

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj i typ

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Typ NEA 1/26

Niemcy

SG – Narzędzie oceny traw morskich w obszarze międzypływowym w wodach przybrzeżnych i przejściowych (Assessment tool for intertidal seagrass in coastal and transitional waters)

0,80

0,60

Francja

SBQ – zbiorowiska trawy morskiej w przybrzeżnych i przejściowych częściach wód (SBQ – Seagrass beds quality in coastal and transitional water bodies)

0,80

0,645

Irlandia

narzędzie oceny traw morskich w obszarze międzypływowym (Intertidal Seagrass tool)

0,80

0,61

Niderlandy

SG – Monitorowanie zbiorowisk trawy morskiej w częściach wód z wykorzystaniem zdjęć lotniczych i obserwacji terenowych oraz określanie powierzchni i zagęszczenia dla poszczególnych gatunków (Monitoring beds of SG per waterbody using arial photographs, ground truth and specifyting surface & density per species)

0,80

0,60

Portugalia

SQI – Indeks jakości traw morskich (Seagrass quality index)

0,80

0,60

Zjednoczone Królestwo

Narzędzie oceny traw morskich w obszarze międzypływowym (Intertidal Seagrass tool)

0,80

0,61

Typ NEA 3/4

Niemcy

Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Niderlandy

Monitorowanie zbiorowisk trawy morskiej w częściach wód z wykorzystaniem zdjęć lotniczych i obserwacji terenowych oraz określanie powierzchni i zagęszczenia dla poszczególnych gatunków (Monitoring beds of SG per waterbody using arial photographs, ground truth and specifyting surface and density per species)

0,80

0,60

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK”

Biologiczny element jakości

Bezkręgowce bentosowe

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj i typ

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Typ NEA 1/26

Belgia

BEQI – Bentosowy indeks jakości ekosystemu (Benthic Ecosystem Quality Index)

0,80

0,60

Dania

Duński indeks jakości (Danish Quality Index (DKI))

0,80

0,60

Niemcy

M-AMBI – wielowymiarowy morski indeks biotyczny AZTI (Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index)

0,85

0,70

Francja

M-AMBI – wielowymiarowy morski indeks biotyczny AZTI (Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index)

0,77

0,53

Irlandia

IQI – indeks jakości infauny (Infaunal Quality Index)

0,75

0,64

Niderlandy

BEQI2 – Bentosowy indeks jakości ekosystemu 2 (Benthic Ecosystem Quality Index 2)

0,80

0,60

Norwegia

NQI – norweski indeks jakości (Norwegian Quality Index)

0,72

0,63

Portugalia

BAT – bentosowe narzędzie oceny (Benthic Assessment Tool)

0,79

0,58

Hiszpania

M-AMBI – wielowymiarowy morski indeks biotyczny AZTI (Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index)

0,77

0,63

Zjednoczone Królestwo

IQI – indeks jakości infauny (Infaunal Quality Index)

0,75

0,64

Typ NEA 3/4

Niemcy

M-AMBI – wielowymiarowy morski indeks biotyczny AZTI (Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index)

0,85

0,70

Niderlandy

BEQI2 – Bentosowy indeks jakości ekosystemu 2 (Benthic Ecosystem Quality Index 2)

0,80

0,60

Typ NEA 7:

Norwegia

NQI – norweski indeks jakości (Norwegian Quality Index)

0,72

0,63

Zjednoczone Królestwo

IQI – indeks jakości infauny (Infaunal Quality Index)

0,75

0,64

Typ NEA 8b

Dania

Duński indeks jakości (Danish Quality Index (DKI))

0,84

0,68

Szwecja

BQI– Szwedzki multimetryczny indeks jakości biologicznej (infauna żyjąca w miękkich osadach) (BQI – Swedish multimetric biological quality index (soft sediment infauna))

0,71

0,54

Typ NEA 8a/9/10

Norwegia

NQI – norweski indeks jakości (Norwegian Quality Index)

0,82

0,63

Szwecja

BQI– Szwedzki multimetryczny indeks jakości biologicznej (infauna żyjąca w miękkich osadach) (BQI – Swedish multimetric biological quality index (soft sediment infauna))

0,71

0,54

Kategoria wód

Wody przybrzeżne

Geograficzna grupa interkalibracji

Morze Śródziemne

Opis typów objętych interkalibracją (dotyczy wyłącznie fitoplanktonu)

Wyniki interkalibracji dotyczące bezkręgowców bentosowych, glonów makroskopowych i traw morskich mają zastosowanie do całego obszaru Morza Śródziemnego należącego do danego państwa.

Typ

Opis

Zagęszczenie (kg/m3)

Średnioroczne zasolenie (psu)

Typ I

Pod silnym oddziaływaniem napływu wody słodkiej

< 25

< 34,5

Typ IIA, IIA Adriatyk

Pod umiarkowanym oddziaływaniem napływu wody słodkiej (oddziaływanie kontynentalne)

25–27

34,5 –37,5

Typ IIIW

Wybrzeże kontynentalne, bez oddziaływania napływu wody słodkiej (basen zachodni).

> 27

> 37,5

Typ IIIE

Bez oddziaływania napływu wody słodkiej (basen wschodni)

> 27

> 37,5

Typ wyspowy-W*

Wybrzeże wyspowe (basen zachodni)

Cały zakres

Cały zakres

Państwa, dla których typy objęte interkalibracją są wspólne:

Typ I:

Francja, Włochy

Typ IIA:

Francja, Hiszpania, Włochy

Typ IIA Adriatyk:

Włochy, Słowenia

Typ wyspowy-W* (brak granic dla tego typu oraz niemożliwa interkalibracja z uzasadnionych powodów):

Francja, Hiszpania, Włochy

Typ IIIW:

Francja, Hiszpania, Włochy

Typ IIIE:

Grecja, Cypr

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „MORZE ŚRÓDZIEMNE”

Biologiczny element jakości

Fitoplankton

Fitoplankton:

parametr określający parametr biomasy (chlorofil „a”)

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej i wartości parametrów

Wartości parametrów są wyrażone w μg/l chlorofilu „a” dla 90. percentyla obliczanego na przestrzeni roku przynajmniej w okresie pięciu lat.

Kraj i typ

Współczynniki jakości ekologicznej

Wartości (μg/l)

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Typ II A

Francja

0,67

0,37

1,92

3,50

Hiszpania

0,67

0,37

1,92

3,50

Typ IIA Adriatyk

Chorwacja

0,82

0,61

1,70

4,00

Włochy

0,82

0,61

1,70

4,00

Słowenia

0,82

0,61

1,70

4,00

Typ IIIW

Francja

0,67

0,42

1,18

1,89

Hiszpania

0,67

0,42

1,18

1,89

Typ IIIE

Cypr

0,66

0,37

0,29

0,53

Grecja

0,66

0,37

0,29

0,53

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „MORZE ŚRÓDZIEMNE”

Biologiczny element jakości

Glony makroskopowe i rośliny okrytozalążkowe

Biologiczny podelement jakości

Glony makroskopowe

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Następujące wyniki stosuje się do górnej strefy występowania roślinności (głębokość 3,5 – 0,2 m) wybrzeży skalistych:

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Cypr

EEI-c – Indeks oceny ekologicznej (Ecological Evaluation Index – EEI-c)

0,76

0,48

Francja

CARLIT – Mapowanie zbiorowisk litoralnych i górnych sublitoralnych u wybrzeży skalistych (CARLIT – Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities)

0,75

0,60

Grecja

EEI-c – Indeks oceny ekologicznej (Ecological Evaluation Index – EEI-c)

0,76

0,48

Chorwacja

CARLIT – Mapowanie zbiorowisk litoralnych i górnych sublitoralnych u wybrzeży skalistych (CARLIT – Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities)

0,75

0,60

Włochy

CARLIT – Mapowanie zbiorowisk litoralnych i górnych sublitoralnych u wybrzeży skalistych (CARLIT – Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities)

0,75

0,60

Malta

CARLIT – Mapowanie zbiorowisk litoralnych i górnych sublitoralnych u wybrzeży skalistych (CARLIT – Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities)

0,75

0,60

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi makroalg

0,76

0,48

Hiszpania

CARLIT – Mapowanie zbiorowisk litoralnych i górnych sublitoralnych u wybrzeży skalistych (CARLIT – Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities)

0,75

0,60

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „MORZE ŚRÓDZIEMNE”

Biologiczny element jakości

Glony makroskopowe i rośliny okrytozalążkowe

Biologiczny podelement jakości

Rośliny okrytozalążkowe

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Chorwacja

POMI – wielowymiarowy indeks dla Posidonia oceanica (Posidonia oceanica Multivariate Index)

0,775

0,55

Cypr

PREI – uproszczony indeks dla Posidonia oceanica (Posidonia oceanica Rapid Easy Index)

0,775

0,55

Francja

PREI – uproszczony indeks dla Posidonia oceanica (Posidonia oceanica Rapid Easy Index)

0,775

0,55

Włochy

PREI – uproszczony indeks dla Posidonia oceanica (Posidonia oceanica Rapid Easy Index)

0,775

0,55

Malta

PREI – uproszczony indeks dla Posidonia oceanica (Posidonia oceanica Rapid Easy Index)

0,775

0,55

Hiszpania

POMI – wielowymiarowy indeks dla Posidonia oceanica (Posidonia oceanica Multivariate Index)

0,775

0,55

Hiszpania

Valencian-CS

0,775

0,55

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „MORZE ŚRÓDZIEMNE”

Biologiczny element jakości

Bezkręgowce bentosowe

Biologiczny element jakości

 

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Włochy

M-AMBI – wielowymiarowy morski indeks biotyczny AZTI (Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index)

0,81

0,61

Słowenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,83

0,62

Cypr

Bentix

0,75

0,58

Francja

AMBI

0,83

0,58

Grecja

Bentix

0,75

0,58

Hiszpania

BOPA

0,95

0,54

Hiszpania

MEDOCC

0,73

0,47

Kategoria wód

Wody przybrzeżne

Geograficzna grupa interkalibracji

Morze Czarne

Opis typów objętych interkalibracją

Typ

Opis

CW-BL1

Mezohaliczne, mikropływowe (< 1 m), płytkie (< 30 m), umiarkowanie wyeksponowane do bardzo wyeksponowanych, mieszany substrat dna (piasek drobny dla zoobentosu)

Państwa, dla których typy objęte interkalibracją są wspólne: Bułgaria i Rumunia

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „MORZE CZARNE”

Biologiczny element jakości

Fitoplankton

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Bułgaria

IBI

0,80

0,63

Rumunia

IBI

0,80

0,63

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „MORZE CZARNE”

Biologiczny element jakości

Glony makroskopowe i rośliny okrytozalążkowe

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Bułgaria

EI – Indeks ekologiczny (Ecological index)

0,837

0,644

Rumunia

EI – Indeks ekologiczny (Ecological index)

0,837

0,644

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „MORZE CZARNE”

Biologiczny element jakości

Bezkręgowce bentosowe

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Bułgaria

M-AMBI(n) – znormalizowany wielowymiarowy morski indeks biotyczny AZTI (Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized)

0,90

0,68

Rumunia

M-AMBI(n) – znormalizowany wielowymiarowy morski indeks biotyczny AZTI (Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized)

0,90

0,68

Kategoria wód

Wody przejściowe

Geograficzna grupa interkalibracji

Bałtycka

Opis typów objętych interkalibracją

Typ

Zasolenie wód powierzchniowych (psu)

Zasolenie dna (psu)

Ekspozycja

Liczba dni utrzymywania się pokrywy lodowej

Inne cechy charakterystyczne

BT1

0–8 Oligohalinowe

0–8

Bardzo osłonięte

Zalew Wiślany w Polsce i Zalew Kuroński na Litwie

Państwa, dla których typy objęte interkalibracją są wspólne:

Litwa i Polska

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „MORZE BAŁTYCKIE”

Biologiczny element jakości

Fitoplankton

Wyniki dla parametru określającego biomasę (chlorofil „a”):

Następujące wyniki odnoszą się do średniej okresu letniego maj/czerwiec – wrzesień

Kraj

Współczynniki jakości ekologicznej

Wartości (μg/l)

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Litwa

0,83

0,57

31,70

46,60

Polska

0,77

0,61

33,46

42,20

Kategoria wód

Wody przejściowe

Geograficzna grupa interkalibracji

Północno-wschodni Atlantyk

Opis typów objętych interkalibracją

Typ

Charakterystyka

Zasolenie (psu),

amplituda pływu (m), głębokość (m)

Prędkość prądu (węzły), Ekspozycja

Mieszanie

Czas retencji

NEA 11

Wody przejściowe

0– 35 Mikropływowe do makropływowych < 30

Zmienna Osłonięte lub umiarkowanie wyeksponowane

Częściowo permanentna stratyfikacja Dni do tygodni

Państwa, dla których typy objęte interkalibracją są wspólne

Belgia, Niemcy, Francja, Irlandia, Niderlandy, Portugalia, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo

Opis wspólnych podtypów interkalibracyjnych dla biologicznego elementu jakości: bezkręgowce bentosowe

Podtyp

Charakterystyka

Państwa, dla których podtyp jest wspólny

A

Zalewy

Irlandia, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo

B

Wody słodkie, oligohaliczne, średni przepływ rzek

Irlandia, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo

C

Estuarium mezoprzepływowe, nieregularny przepływ rzeki

Portugalia, Hiszpania

D

Duże estuaria

Niemcy, Irlandia, Niderlandy, Portugalia, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo

E

Małe–średnie estuarium z > 50 % obszaru międzypływowego

Irlandia, Niemcy, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo

F

Małe–średnie estuarium z < 50 % obszaru międzypływowego

Irlandia, Portugalia, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK”

Biologiczny element jakości:

Fitoplankton

Fitoplankton:

parametr określający parametr biomasy (chlorofil „a”)

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej i wartości parametrów

Wartości liczbowe parametrów wyraża się w μg/l, mierzone jako krajowy wskaźnik chlorofilu „a” obliczanego w okresie sześciu lat. Krajowe wskaźniki dla Francji, Niderlandów, Portugalii i Hiszpanii zazwyczaj wykorzystują pomiar P90 chlorofilu „a” z dostosowanymi progami zasolenia, w Irlandii stosuje się połączenie pomiaru P90 chlorofilu „a” i wartości mediany, a w Zjednoczonym Królestwie stosuje się wskaźnik oparty o liczbę przekroczeń określonych pomiarów statystycznych. W przypadku Zjednoczonego Królestwa wartości P90 obliczono tylko do celów interkalibracji.

Kraj

Współczynniki jakości ekologicznej

Wartości (μg/l)

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Francja

0,67

0,397

5,33

8,88

Irlandia

0,80

0,60

12,96

25,96

Niderlandy

0,80

0,60

12,00

18,00

Portugalia – północ

0,667

0,467

10,000

14,288

Hiszpania – centralne estuaria Kantabrii i Galicji – strefa mieszania (*6)

0,67

0,44

8,00

12,00

Hiszpania – centralne estuaria Kantabrii i Galicji – euhaliczne (*6)

0,67

0,33

4,00

8,00

Hiszpania – wschodnie estuaria Kantabrii – euhaliczne (*6)

0,67

0,33

1,95

3,90

Hiszpania – wschodnie estuaria Kantabrii – polihaliczne (*6)

0,67

0,33

3,30

6,60

Hiszpania – wschodnie estuaria Kantabrii – mezohaliczne (*6)

0,67

0,33

5,10

10,20

Hiszpania – wschodnie estuaria Kantabrii – oligohaliczne (*6)

0,67

0,33

6,60

13,20

Hiszpania – centralne estuaria Zatoki Kadyksu – strefa mieszania (*6)

0,67

0,33

3,75

7,50

Hiszpania – centralne estuaria Zatoki Kadyksu – euhaliczne (*6)

0,67

0,33

3,00

6,00

Zjednoczone Królestwo

0,80

0,60

10,00

15,00

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK”

Biologiczny element jakości:

Glony makroskopowe i rośliny okrytozalążkowe

Biologiczny podelement jakości

Glony makroskopowe

Zakwity glonów makroskopowych, dno miękkie, określający obfitość

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Francja

TWOGA –Ocena zakwitu glonów makroskopowych (Macroalgal Bloom Assessment)

0,80

0,60

Irlandia

Narzędzie OGA – obfitość oportunistycznych zielonych glonów makroskopowych (OGA tool – Opportunistic Green Macroalgal Abundance)

0,80

0,60

Zjednoczone Królestwo

OMBT – Narzędzie do badania zakwitu oportunistycznych glonów makroskopowych (Opportunistic macroalgal blooming tool)

0,80

0,60

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK”

Biologiczny element jakości:

Glony makroskopowe i rośliny okrytozalążkowe

Biologiczny podelement jakości

Rośliny okrytozalążkowe

Trawy morskie

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Niemcy

Narzędzie oceny traw morskich w obszarze międzypływowym w wodach przybrzeżnych i przejściowych (Assessment tool for intertidal seagrass in coastal and transitional waters)

0,80

0,60

Francja

SBQ – zbiorowiska trawy morskiej w przybrzeżnych i przejściowych częściach wód (SBQ – Seagrass beds quality in coastal and transitional water bodies)

0,80

0,645

Irlandia

Narzędzie oceny traw morskich w obszarze międzypływowym (Intertidal Seagrass tool)

0,80

0,61

Niderlandy

Monitorowanie zbiorowisk trawy morskiej w częściach wód z wykorzystaniem zdjęć lotniczych i obserwacji terenowych oraz określanie powierzchni i zagęszczenia dla poszczególnych gatunków (Monitoring beds of SG per waterbody using arial photographs, ground truth and specifyting surface & density per species)

0,80

0,60

Portugalia

SQI – indeks jakości trawy morskiej (Seagrass Quality Index)

0,800

0,600

Zjednoczone Królestwo

Narzędzie oceny traw morskich w obszarze międzypływowym (Intertidal Seagrass tool)

0,80

0,61

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK”

Biologiczny element jakości:

Glony makroskopowe i rośliny okrytozalążkowe

Biologiczny podelement jakości

Rośliny okrytozalążkowe

Mokradła słone

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Hiszpania – Kantabria

AQI – indeks jakości okrytozalążkowych

0,88

0,73

Portugalia

AQuA – indeks oceny jakości okrytozalążkowych

0,800

0,600

Zjednoczone Królestwo

SM – brytyjskie narzędzie oceny mokradeł słonych (UK Saltmarsh Tool)

0,800

0,600

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK”

Biologiczny element jakości:

Bezkręgowce bentosowe

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Podtyp D

Niemcy

M-AMBI – wielowymiarowy morski indeks biotyczny AZTI (Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index)

0,850

0,700

Niderlandy

BEQI2 – Bentosowy indeks jakości ekosystemu 2 (Benthic Ecosystem Quality Index 2)

0,800

0,600

Hiszpania

M-AMBI – wielowymiarowy morski indeks biotyczny AZTI (Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index)

0,770

0,530

Portugalia

BAT – bentosowe narzędzie oceny (Benthic Assessment Tool)

0,838

0,582

Podtyp E

Hiszpania

M-AMBI – wielowymiarowy morski indeks biotyczny AZTI (Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index)

0,770

0,530

Hiszpania

QSB – jakość dna miękkiego (Quality of Soft Bottoms)

0,800

0,600

Podtyp F

Hiszpania

M-AMBI – wielowymiarowy morski indeks biotyczny AZTI (Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index)

0,770

0,530

Portugalia

BAT – bentosowe narzędzie oceny (Benthic Assessment Tool)

0,806

0,580

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK”

Biologiczny element jakości:

Ryby

Wyniki:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Belgia

EBI – biotyczny indeks estuarium Skaldy (Zeeschelde Estuarine Biotic Index)

0,850

0,615

Francja

ELFI – indeks rybny dla estuariów i zalewów (Estuarine and Lagoon Fish Index)

0,910

0,675

Niemcy

FAT – TW – Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare

0,840

0,620

Irlandia

TFCI – Indeks klasyfikacji wód przejściowych na podstawie ryb (Transitional Fish Classification Index)

0,810

0,580

Irlandia

EMFI – multimetryczny indeks rybny dla estuariów (Estuarine Multi-metric Fish Index)

0,920

0,650

Niderlandy

FAT – TW Indeks rybny dla wód przejściowych, typ O2 do celów ramowej dyrektywy wodnej (FAT – TW – WFD Fish index for transitional waters, type O2)

0,800

0,600

Portugalia

EFAI – indeks oceny estuariów na podstawie ryb (EFAI – Estuarine Fish Assessment Index)

0,865

0,700

Hiszpania

AFI – Indeks rybny AZTI (AZTI’s Fish Index)

0,780

0,550

Hiszpania

TFCI – Indeks klasyfikacji wód przejściowych na podstawie ryb (Transitional Fish Classification Index)

0,900

0,650

Zjednoczone Królestwo

TFCI – Indeks klasyfikacji wód przejściowych na podstawie ryb (Transitional Fish Classification Index)

0,810

0,580

Zjednoczone Królestwo

EMFI – multimetryczny indeks rybny dla estuariów (Estuarine Multi-metric Fish Index)

0,920

0,650

Kategoria wód

Wody przejściowe

Geograficzna grupa interkalibracji

Morze Śródziemne

Opis typów objętych interkalibracją

Wspólny typ interkalibracyjny

Cechy charakterystyczne typu

Państwa członkowskie, dla których typ interkalibracji jest wspólny

CL – oligohaliczne

Zalewy przybrzeżne (zasolenie < 5 psu)

Hiszpania, Francja, Włochy

CL – mezohaliczne, odcięte od morza i ograniczone

Zalewy przybrzeżne (zasolenie 5–18 psu)

Hiszpania (*7), Francja (*7), Włochy, Grecja

CL – polieuhaliczne, odcięte od morza i ograniczone

Zalewy przybrzeżne (zasolenie 18–40 psu)

Hiszpania (*7), Francja (*7), Włochy, Grecja

hiperhaliczne (zasolenie > 40 psu)

hiperhaliczne (zasolenie > 40 psu)

Hiszpania

Estuaria

Estuaria (typ słonawy)

Hiszpania, Chorwacja

WYNIKI GEOGRAFICZNEJ GRUPY INTERKALIBRACJI „MORZE ŚRÓDZIEMNE”

Biologiczny element jakości:

Fitoplankton

Fitoplankton:

współczynniki jakości ekologicznej krajowych systemów klasyfikacji objętych interkalibracją

Kraj i typ

Krajowe systemy klasyfikacji objęte interkalibracją

Współczynniki jakości ekologicznej

Granica stanów b. dobrego/dobrego

Granica stanów dobrego/umiarkowanego

Zalewy przybrzeżne, polihaliczne, odcięte od morza

Francja

PhIL – indeks fitoplanktonu dla śródziemnomorskich zalewów polieuhalicznych (Phytoplankton index for Mediterranean poly-euhaline lagoons)

0,710

0,390

Grecja

MPI – multimetryczny indeks fitoplanktonu (Multimetric Phytoplankton Index)

0,780

0,510

Włochy