EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0032

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/48 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro i uchylająca decyzję EBC/2013/31 (EBC/2018/32)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 196–197 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; Uchylony przez 32020D0136

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/48/oj

11.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/196


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/48

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro i uchylająca decyzję EBC/2013/31 (EBC/2018/32)

RADA OGÓLNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 47,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 47 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”) krajowe banki centralne państw członkowskich objętych derogacją (zwane dalej „KBC spoza strefy euro”) nie opłacają subskrybowanego przez siebie kapitału, chyba że Rada Ogólna Europejskiego Banku Centralnego (EBC), stanowiąc większością reprezentującą przynajmniej dwie trzecie subskrybowanego kapitału EBC i przynajmniej połowę akcjonariuszy, podejmie decyzję, że tytułem wkładu w koszty operacyjne EBC musi zostać opłacony określony minimalny procent kapitału.

(2)

Zgodnie z art. 1 decyzji EBC/2013/31 (1) każdy KBC spoza strefy euro jest zobowiązany do opłacenia 3,75 % swojego udziału w subskrybowanym kapitale EBC z dniem 1 stycznia 2014 r.

(3)

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/43 (EBC/2018/27) (2) wprowadza korektę klucza subskrypcji kapitału EBC (zwanego dalej „kluczem kapitałowym”) zgodnie z art. 29 ust. 3 Statutu ESBC oraz określa, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r., nowe wagi przypisane poszczególnym KBC w skorygowanym kluczu kapitałowym (zwane dalej „wagami klucza kapitałowego”).

(4)

Dokonywana co pięć lat korekta klucza kapitałowego wymaga przyjęcia nowej decyzji EBC uchylającej z dniem 1 stycznia 2019 r. decyzję EBC/2013/31 oraz ustalającej procentową część subskrybowanego kapitału EBC, do opłacenia której KBC spoza strefy euro będą zobowiązane z dniem 1 stycznia 2019 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakres i forma subskrybowanego i opłaconego kapitału

Każdy z KBC spoza strefy euro jest zobowiązany do opłacenia 3,75 % swojego udziału w subskrybowanym kapitale EBC z dniem 1 stycznia 2019 r. Biorąc pod uwagę nowe wagi klucza kapitałowego określone w art. 2 decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/43 (EBC/2018/27), poszczególnym KBC spoza strefy euro przysługuje całkowity subskrybowany i opłacony kapitał w kwocie wskazanej w poniższej tabeli obok nazwy danego KBC:

KBC spoza strefy euro

Subskrybowany kapitał wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.

(euro)

Opłacony kapitał wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.

(euro)

Българска народна банка

(Narodowy Bank Bułgarii)

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges Riksbank

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Artykuł 2

Korekta opłaconego kapitału

1.   Zważywszy, że wszystkie KBC spoza strefy euro opłaciły już 3,75 % swoich udziałów w subskrybowanym kapitale EBC według stanu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2018 r. zgodnie z decyzją EBC/2013/31, każdy KBC spoza strefy euro – w celu wyrównania do kwot wskazanych w trzeciej kolumnie tabeli zawartej w art. 1 – przekaże EBC dodatkową kwotę bądź otrzyma od EBC zwrot.

2.   Przekazywanie kwot na podstawie niniejszego artykułu podlega postanowieniom decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/45 (EBC/2018/29) (3).

Artykuł 3

Wejście w życie i utrata mocy obowiązującej

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

2.   Z dniem 1 stycznia 2019 r. traci moc decyzja EBC/2013/31.

3.   Odniesienia do decyzji EBC/2013/31 należy rozumieć jako odniesienia do niniejszej decyzji.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 30 listopada 2018 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Decyzja EBC/2013/31 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (Dz.U. L 16 z 21.1.2014, s. 63).

(2)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/43 z dnia 29 listopada 2018 r. dotycząca procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego i uchylająca decyzję EBC/2013/28 (EBC/2018/27) (zob. s. 178 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(3)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/45 z dnia 29 listopada 2018 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału i uchylająca decyzję EBC/2013/29 (EBC/2018/29) (zob. s. 183 niniejszego Dziennika Urzędowego).


Top