EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0030

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/46 z dnia 29 listopada 2018 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz korekty wierzytelności krajowych banków centralnych odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym i uchylająca decyzję EBC/2013/26 (EBC/2018/30)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 190–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; Uchylony przez 32020D0140

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/46/oj

11.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/190


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/46

z dnia 29 listopada 2018 r.

określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz korekty wierzytelności krajowych banków centralnych odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym i uchylająca decyzję EBC/2013/26 (EBC/2018/30)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 30,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/43 (EBC/2018/27) (1) wprowadza korektę klucza subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC) (zwanego dalej „kluczem kapitałowym”) zgodnie z art. 29 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”) oraz określa, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r., nowe wagi przypisane poszczególnym krajowym bankom centralnym (KBC) w skorygowanym kluczu kapitałowym (zwane dalej „wagami klucza kapitałowego”).

(2)

W związku z korektą wag klucza kapitałowego i związanymi z nią zmianami udziałów KBC w subskrybowanym kapitale EBC niezbędna jest korekta wierzytelności, które zostały przyznane przez EBC zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu ESBC krajowym bankom centralnym państw członkowskich, których walutą jest euro (zwanym dalej „KBC strefy euro”) i które odpowiadają rezerwom walutowym przekazywanym przez KBC strefy euro na rzecz EBC (zwanych dalej „wierzytelnościami”). KBC strefy euro, których wierzytelności zwiększą się w wyniku podwyższenia przypisanych im wag klucza kapitałowego z dniem 1 stycznia 2019 r., powinny zatem dokonać wyrównawczego przekazania środków na rzecz EBC, natomiast EBC powinien dokonać wyrównawczego przekazania środków na rzecz tych KBC strefy euro, których wierzytelności zmniejszą się w wyniku obniżenia przypisanych im wag klucza kapitałowego.

(3)

Zgodnie z realizowanymi przez Statut ESBC ogólnymi zasadami słuszności, równego traktowania i ochrony uzasadnionych oczekiwań KBC strefy euro, których stosunkowy udział w całkowitej wartości kapitałowej EBC w wyniku wskazanej powyżej korekty wzrośnie, również powinny dokonać wyrównawczego przekazania środków na rzecz tych KBC strefy euro, których stosunkowy udział ulegnie zmniejszeniu.

(4)

Na potrzeby wyliczenia korekty wartości udziałów poszczególnych KBC strefy euro w całkowitej wartości kapitałowej EBC odpowiednie wagi klucza kapitałowego przypisane poszczególnym KBC strefy euro do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz od dnia 1 stycznia 2019 r. powinny zostać wyrażone jako procentowa część całkowitego kapitału EBC subskrybowanego przez wszystkie KBC strefy euro.

(5)

Dlatego też niezbędne jest przyjęcie nowej decyzji, uchylającej decyzję EBC/2013/26 (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej decyzji użyte w niej określenia oznaczają:

(a)   „całkowita wartość kapitałowa”– sumę rezerw kapitałowych EBC, rachunków różnic z wyceny i rezerw celowych równoważnych rezerwom kapitałowym, obliczoną przez EBC na dzień 31 grudnia 2018 r. Rezerwy kapitałowe EBC i równoważne im rezerwy celowe obejmują, bez naruszenia ogólnego znaczenia terminu „całkowita wartość kapitałowa”, ogólny fundusz rezerwowy oraz rezerwę celową na ryzyko kursowe, stopy procentowej, kredytowe i zmian ceny złota;

(b)   „data przekazania”– drugi dzień roboczy następujący po zatwierdzeniu przez Radę Prezesów sprawozdań finansowych EBC za rok obrotowy 2018.

Artykuł 2

Wkłady na rzecz rezerw kapitałowych i celowych EBC

1.   KBC strefy euro, którego udział w całkowitej wartości kapitałowej zwiększy się w związku ze wzrostem przypisanej mu od dnia 1 stycznia 2019 r. wagi klucza kapitałowego, przekaże na rzecz EBC w dacie przekazania kwotę określoną zgodnie z ust. 3.

2.   KBC strefy euro, którego udział w całkowitej wartości kapitałowej zmniejszy się w związku z obniżeniem przypisanej mu od dnia 1 stycznia 2019 r. wagi klucza kapitałowego, otrzyma od EBC w dacie przekazania kwotę określoną zgodnie z ust. 3.

3.   Najpóźniej w dniu zatwierdzenia przez Radę Prezesów sprawozdań finansowych EBC za rok obrotowy 2018 EBC dokona obliczenia – oraz poinformuje o jego wynikach poszczególne KBC strefy euro – kwot, jakie KBC strefy euro mają przekazać na rzecz EBC w sytuacji, gdy zastosowanie ma ust. 1, lub kwot, jakie KBC strefy euro mają otrzymać od EBC w sytuacji, gdy zastosowanie ma ust. 2. Z uwzględnieniem odpowiednich zaokrągleń przekazywane lub otrzymywane kwoty oblicza się jako iloczyn całkowitej wartości kapitałowej oraz wyrażonej w liczbach bezwzględnych różnicy pomiędzy wagą klucza kapitałowego przypisaną danemu KBC strefy euro w dniu 31 grudnia 2018 r. a wagą klucza kapitałowego tego KBC obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r., dzieląc wynik takiej operacji przez 100.

4.   Kwota obliczona zgodnie z ust. 3 będzie wymagalna w euro na dzień 1 stycznia 2019 r., ale zostanie faktycznie przekazana w dacie przekazania.

5.   W dacie przekazania KBC strefy euro lub EBC, zobowiązany do przekazania kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1 lub ust. 2, dokona także odrębnie przekazania odsetek naliczonych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do daty przekazania, odpowiednio w odniesieniu do każdej z kwot należnych od takiego KBC strefy euro lub EBC. Podmioty przekazujące i otrzymujące powyższe odsetki będą tożsame z podmiotami przekazującymi i otrzymującymi kwoty, z tytułu których odsetki te zostały naliczone.

6.   Jeżeli całkowita wartość kapitałowa jest mniejsza niż zero, kwoty, które mają zostać przekazane lub otrzymane zgodnie z ust. 3 i ust. 5, podlegają rozliczeniu w sposób odwrotny do wskazanego w ust. 3 i ust. 5.

Artykuł 3

Korekta wierzytelności odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym

1.   Wierzytelności KBC strefy euro zostaną skorygowane na dzień 1 stycznia 2019 r. zgodnie z odpowiednio skorygowanymi wagami klucza kapitałowego tych KBC. Wartość wierzytelności KBC strefy euro obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019 r. jest wskazana w trzeciej kolumnie tabeli zawartej w załączniku do niniejszej decyzji.

2.   Na mocy niniejszego postanowienia i bez konieczności dokonywania dalszych formalności lub wydawania dalszych aktów przyjmuje się, że w dniu 1 stycznia 2019 r. każdy KBC strefy euro przekazał lub otrzymał wyrażoną w liczbach bezwzględnych wartość wierzytelności (w euro) wskazanej obok nazwy danego KBC w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku do niniejszej decyzji, przy czym znak „–” odnosi się do wierzytelności, którą dany KBC strefy euro ma przekazać na rzecz EBC a znak „+” do wierzytelności, którą EBC ma przekazać na rzecz danego KBC strefy euro.

3.   W pierwszym dniu operacyjnym transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym („TARGET2”) następującym po 1 stycznia 2019 r. każdy KBC strefy euro przekaże lub otrzyma wyrażoną w liczbach bezwzględnych wartość kwoty (w euro) wskazanej obok nazwy danego KBC w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku do niniejszej decyzji, przy czym znak „+” odnosi się do kwoty, którą dany KBC strefy euro przekaże na rzecz EBC a znak „–” do kwoty, którą EBC przekaże na rzecz danego KBC strefy euro.

4.   W pierwszym dniu operacyjnym systemu TARGET2 następującym po 1 stycznia 2019 r. KBC strefy euro lub EBC, zobowiązany do przekazania kwoty ustalonej zgodnie z ust. 3, dokona także odrębnie przekazania odsetek naliczonych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do daty takiego przekazania od odpowiedniej kwoty należnej od takiego KBC strefy euro lub EBC. Podmioty przekazujące i otrzymujące powyższe odsetki będą tożsame z podmiotami przekazującymi i otrzymującymi kwoty, z tytułu których odsetki te zostały naliczone.

Artykuł 4

Postanowienia ogólne

1.   Odsetki naliczane zgodnie z art. 2 ust. 5 oraz art. 3 ust. 4 oblicza się w oparciu o okresy dzienne, przy użyciu metody naliczania przyjmującej 360-dniowy rok oraz przy zastosowaniu stopy procentowej równej ostatniej dostępnej krańcowej stopie procentowej zastosowanej przez Eurosystem w ofertach przetargowych na podstawowe operacje refinansujące.

2.   Każde przekazanie środków dokonane zgodnie z art. 2 ust. 1, 2 i 5 oraz art. 3 ust. 3 i 4 zostanie dokonane osobno, za pośrednictwem systemu TARGET2.

3.   EBC oraz KBC strefy euro zobowiązane do przekazania odpowiednich kwot zgodnie z ust. 2 wydadzą, przy zastosowaniu odpowiednich procedur, instrukcje niezbędne do prawidłowego i terminowego przekazania środków.

Artykuł 5

Wejście w życie i utrata mocy obowiązującej

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

2.   Z dniem 1 stycznia 2019 r. traci moc decyzja EBC/2013/26.

3.   Odniesienia do decyzji EBC/2013/26 należy rozumieć jako odniesienia do niniejszej decyzji.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 29 listopada 2018 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/43 z dnia 29 listopada 2018 r. dotycząca procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego i uchylająca decyzję EBC/2013/28 (EBC/2018/27) (zob. s. 178 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(2)  Decyzja EBC/2013/26 z dnia 29 sierpnia 2013 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz korekty wierzytelności krajowych banków centralnych odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym (Dz.U. L 16 z 21.1.2014, s. 47).


ZAŁĄCZNIK

WIERZYTELNOŚCI ODPOWIADAJĄCE PRZEKAZANYM EBC REZERWOM WALUTOWYM

KBC strefy euro

Wierzytelność odpowiadająca przekazanym EBC rezerwom walutowym, stan na 31 grudnia 2018 r.

(EUR)

Wierzytelność odpowiadająca przekazanym EBC rezerwom walutowym, stan od dnia 1 stycznia 2019 r.

(EUR)

Kwota przekazania

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 435 910 942,87

1 465 002 366,44

29 091 423,57

Deutsche Bundesbank

10 429 623 057,57

10 643 868 063,45

214 245 005,88

Eesti Pank

111 729 610,86

114 047 652,58

2 318 041,72

Central Bank of Ireland

672 637 755,83

681 156 559,14

8 518 803,31

Bank of Greece

1 178 260 605,79

1 002 089 435,15

– 176 171 170,64

Banco de España

5 123 393 758,49

4 832 595 424,83

– 290 798 333,66

Banque de France

8 216 994 285,69

8 232 583 116,25

15 588 830,56

Banca d'Italia

7 134 236 998,72

6 839 555 945,19

– 294 681 053,53

Central Bank of Cyprus

87 679 928,02

87 100 417,59

– 579 510,43

Latvijas Banka

163 479 892,24

158 264 298,37

– 5 215 593,87

Lietuvos bankas

239 453 709,58

235 223 283,44

– 4 230 426,14

Banque centrale du Luxembourg

117 640 617,24

131 548 867,56

13 908 250,32

Central Bank of Malta

37 552 275,85

42 420 163,46

4 867 887,61

De Nederlandsche Bank

2 320 070 005,55

2 357 274 575,15

37 204 569,60

Oesterreichische Nationalbank

1 137 636 924,67

1 177 854 948,49

40 218 023,82

Banco de Portugal

1 010 318 483,25

948 484 720,39

– 61 833 762,86

Banka Slovenije

200 220 853,48

194 773 455,44

– 5 447 398,04

Národná banka Slovenska

447 671 806,99

463 840 147,98

16 168 340,99

Suomen Pankki

728 096 903,95

736 441 854,14

8 344 950,19

Razem  (1) :

40 792 608 416,64

40 344 125 295,04

– 448 483 121,60


(1)  W związku z zaokrągleniami wskazane kwoty mogą nie sumować się do kwoty podanej w rubryce „Razem”.


Top