EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0029

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/45 z dnia 29 listopada 2018 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału i uchylająca decyzję EBC/2013/29 (EBC/2018/29)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 183–189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; Uchylony przez 32020D0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/45/oj

11.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/183


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/45

z dnia 29 listopada 2018 r.

określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału i uchylająca decyzję EBC/2013/29 (EBC/2018/29)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 28 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/43 (EBC/2018/27) (1) dokonuje korekty wag przypisanych krajowym bankom centralnym (KBC) w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC) (zwanych dalej „wagami klucza kapitałowego” i „kluczem kapitałowym”). Korekta ta wymaga, aby Rada Prezesów określiła warunki przenoszenia udziałów kapitałowych pomiędzy KBC będącymi członkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych w dniu 31 grudnia 2018 r. – tak, aby zapewnić zgodność pomiędzy udziałami w kapitale a wprowadzonymi korektami. Dlatego też niezbędne jest przyjęcie nowej decyzji, uchylającej decyzję EBC/2013/29 (2) ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r.

(2)

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/44 (EBC/2018/28) (3) określa sposób i zakres obowiązku opłacenia przez KBC państw członkowskich, których walutą jest euro (zwane dalej „KBC strefy euro”) kapitału EBC w związku z korektą klucza kapitałowego. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/48 (EBC/2018/32) (4) określa wartość procentową, jaką KBC państw członkowskich, których walutą nie jest euro (zwane dalej „KBC spoza strefy euro”) są zobowiązane opłacić z dniem 1 stycznia 2019 r. w związku z korektą klucza kapitałowego.

(3)

Zważywszy, że wszystkie KBC strefy euro opłaciły już swoje pełne udziały w subskrybowanym kapitale EBC według stanu obowiązującego do dnia 31 grudnia 2018 r. zgodnie z decyzją Europejskiego Banku Centralnego EBC/2013/30 (5) oraz – w odniesieniu do Lietuvos bankas – zgodnie z art. 2 decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/287 (EBC/2014/61) (6) w związku z decyzją EBC/2013/31 (7), każdy z KBC strefy euro powinien – w celu wyrównania do kwot wskazanych w tabeli zawartej w art. 1 decyzji (UE) 2019/44 (EBC/2018/28) – przekazać EBC dodatkową kwotę bądź otrzymać od EBC zwrot.

(4)

Ponadto, zważywszy, że KBC spoza strefy euro opłaciły już część swoich udziałów w subskrybowanym kapitale EBC według stanu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2018 r. zgodnie z decyzją EBC/2013/31, każdy KBC spoza strefy euro – w celu wyrównania do kwot wskazanych w trzeciej kolumnie tabeli zawartej w art. 1 decyzji (UE) 2019/48 (EBC/2018/32) – powinien przekazać EBC dodatkową kwotę bądź otrzymać od EBC zwrot,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przekazanie udziałów kapitałowych

Uwzględniając udział w kapitale EBC subskrybowany przez poszczególne KBC na dzień 31 grudnia 2018 r., jak również udział w kapitale EBC subskrybowany przez poszczególne KBC od dnia 1 stycznia 2019 r. w wyniku korekty wag klucza kapitałowego zgodnie z art. 2 decyzji (UE) 2019/43 (EBC/2018/27), KBC dokonają samodzielnie odpowiedniego przekazania udziałów kapitałowych pomiędzy sobą w drodze przekazów do EBC bądź z EBC – tak, aby zapewnić zgodność pomiędzy udziałami w kapitale na dzień 1 stycznia 2019 r. a skorygowanymi wagami. W tym celu uznaje się, na mocy postanowień niniejszego artykułu i bez konieczności dokonywania dalszych formalności lub wydawania dalszych aktów, że poszczególne KBC przekazały lub otrzymały z dniem 1 stycznia 2019 r. udziały w subskrybowanym kapitale EBC wskazane obok ich nazw w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku I do niniejszej decyzji, przy czym znak „+” odnosi się do udziału kapitałowego, który EBC przekaże na rzecz danego KBC, a znak „-” do udziału kapitałowego, który dany KBC przekaże na rzecz EBC.

Artykuł 2

Korekta opłaconego kapitału

1.   Uwzględniając wysokość kapitału EBC, który poszczególne KBC już opłaciły, oraz wysokość kapitału EBC, który poszczególne KBC opłacą z dniem 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 1 decyzji (UE) 2019/44 (EBC/2018/28) – w odniesieniu do KBC strefy euro, oraz zgodnie z art. 1 decyzji (UE) 2019/48 (EBC/2018/32) – w odniesieniu do KBC spoza strefy euro, w pierwszym dniu operacyjnym transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) następującym po 1 stycznia 2019 r. poszczególne KBC przekażą lub otrzymają kwotę netto wskazaną obok ich nazw w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku II do niniejszej decyzji, przy czym znak „+” odnosi się do kwoty, którą KBC przekaże na rzecz EBC, a znak „-” do kwoty, którą EBC przekaże na rzecz KBC.

2.   W pierwszym dniu operacyjnym systemu TARGET2 następującym po dniu 1 stycznia 2019 r. EBC i KBC zobowiązane do przekazania określonych kwot zgodnie z ust. 1 przekażą osobno odsetki od odpowiednich kwot naliczone za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia takiego przekazania. Podmioty przekazujące i otrzymujące powyższe odsetki będą tożsame z podmiotami przekazującymi i otrzymującymi kwoty, z tytułu których odsetki te zostały naliczone.

Artykuł 3

Postanowienia ogólne

1.   Przekazy określone w art. 2 zostaną dokonane za pośrednictwem systemu TARGET2.

2.   W przypadku gdy dany KBC nie ma dostępu do systemu TARGET2, przekaże on kwoty określone w art. 2 w drodze uznania rachunku wskazanego w odpowiednim czasie przez EBC lub KBC.

3.   Odsetki naliczane zgodnie z art. 2 ust. 2 oblicza się w oparciu o okresy dzienne, przy użyciu metody naliczania przyjmującej 360-dniowy rok oraz przy zastosowaniu stopy procentowej równej ostatniej dostępnej krańcowej stopie procentowej zastosowanej przez Eurosystem w ofertach przetargowych na podstawowe operacje refinansujące.

4.   EBC oraz KBC zobowiązane do przekazania odpowiednich kwot zgodnie z art. 2 wydadzą, przy zastosowaniu odpowiednich procedur, instrukcje niezbędne do prawidłowego i terminowego przekazania środków.

Artykuł 4

Wejście w życie i utrata mocy obowiązującej

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

2.   Z dniem 1 stycznia 2019 r. traci moc decyzja EBC/2013/29.

3.   Odniesienia do decyzji EBC/2013/29 należy rozumieć jako odniesienia do niniejszej decyzji.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 29 listopada 2018 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/43 z dnia 29 listopada 2018 r. dotycząca procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego i uchylajaca decyzję EBC/2013/28 (EBC/2018/27) (zob. s. 178 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(2)  Decyzja EBC/2013/29 z dnia 29 sierpnia 2013 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału (Dz.U. L 16 z 21.1.2014, s. 55).

(3)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/44 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, zmieniająca decyzję EBC/2014/61 i uchylająca decyzję EBC/2013/30 (EBC/2018/28) (zob. s. 180 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(4)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/48 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro i uchylająca decyzję EBC/2013/31 (EBC/2018/32) (zob. s. 196 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(5)  Decyzja EBC/2013/30 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (Dz.U. L 16 z 21.1.2014, s. 61).

(6)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/287 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie opłacenia przez Lietuvos bankas kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2014/61) (Dz.U. L 50 z 21.2.2015, s. 44).

(7)  Decyzja EBC/2013/31 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (Dz.U. L 16 z 21.1.2014, s. 63).


ZAŁĄCZNIK I

KAPITAŁ SUBSKRYBOWANY PRZEZ KBC

 

Udział subskrybowany na dzień 31 grudnia 2018 r.

(euro)

Udział subskrybowany od dnia 1 stycznia 2019 r.

(euro)

Udział podlegający przekazaniu

(euro)

KBC strefy euro

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

KBC spoza strefy euro

Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarii)

92 986 810,73

92 131 635,17

– 855 175,56

Česká národní banka

174 011 988,64

175 062 014,33

1 050 025,69

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

162 223 555,95

1 223 225,80

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

61 410 265,11

– 3 788 752,47

Magyar Nemzeti Bank

149 363 447,55

144 492 194,37

– 4 871 253,18

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

563 636 468,10

9 071 355,92

Banca Naţională a României

281 709 983,98

264 887 922,99

– 16 822 060,99

Sveriges Riksbank

246 041 585,69

273 028 328,31

26 986 742,62

Bank of England

1 480 243 941,72

1 552 024 563,60

71 780 621,88

Razem  (1):

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0,00


(1)  W związku z zaokrągleniami wskazane kwoty mogą nie sumować się do kwoty podanej w rubryce „Razem”.


ZAŁĄCZNIK II

KAPITAŁ OPŁACONY PRZEZ KBC

 

Udział opłacony na dzień 31 grudnia 2018 r.

(euro)

Udział opłacony od dnia 1 stycznia 2019 r.

(euro)

Kwota przekazywanej płatności

(euro)

KBC strefy euro

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

KBC spoza strefy euro

Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarii)

3 487 005,40

3 454 936,32

– 32 069,08

Česká národní banka

6 525 449,57

6 564 825,54

39 375,97

Danmarks Nationalbank

6 037 512,38

6 083 383,35

45 870,97

Hrvatska narodna banka

2 444 963,16

2 302 884,94

– 142 078,22

Magyar Nemzeti Bank

5 601 129,28

5 418 457,29

– 182 671,99

Narodowy Bank Polski

20 796 191,71

21 136 367,55

340 175,84

Banca Naţională a României

10 564 124,40

9 933 297,11

– 630 827,29

Sveriges Riksbank

9 226 559,46

10 238 562,31

1 012 002,85

Bank of England

55 509 147,81

58 200 921,14

2 691 773,33

Razem  (1):

7 740 076 934,57

7 659 443 757,27

– 80 633 177,30


(1)  W związku z zaokrągleniami wskazane kwoty mogą nie sumować się do kwoty podanej w rubryce „Razem”.


Top