EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0021

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/1148 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką i uchylająca decyzję (UE) 2016/1041 (EBC/2018/21)

OJ L 208, 17.8.2018, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1148/oj

17.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/91


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2018/1148

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką i uchylająca decyzję (UE) 2016/1041 (EBC/2018/21)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 12 ust. 1, art. 18 oraz art. 34 ust. 1 tiret drugie,

uwzględniając wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60) (1) (wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej), w szczególności art. 1 ust. 4, część czwartą tytuł I, II, IV, V, VI i VIII oraz część szóstą,

uwzględniając wytyczne EBC/2014/31 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (2), w szczególności art. 1 ust. 3, art. 6 ust. 1 oraz art. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, mogą dokonywać właściwie zabezpieczonych operacji kredytowych z instytucjami kredytowymi oraz innymi uczestnikami rynku.

(2)

Standardowe kryteria i minimalne wymogi w zakresie jakości kredytowej określające kryteria kwalifikowania aktywów rynkowych jako zabezpieczenia na potrzeby operacji polityki pieniężnej Eurosystemu określone są w wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60), w szczególności w art. 59 oraz w części czwartej tytuł II.

(3)

Zgodnie z art. 1 ust. 4 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) Rada Prezesów EBC może w dowolnym czasie zmieniać narzędzia, instrumenty, wymogi, kryteria i procedury realizacji operacji polityki pieniężnej Eurosystemu. Zgodnie z art. 59 ust. 6 wytycznych (UE) 2015/510 (ECB/2014/60) Eurosystem zastrzega sobie prawo do ustalenia, czy określona emisja, emitent, dłużnik lub gwarant spełnia wymogi jakości kredytowej Eurosystemu na podstawie informacji, jakie uzna za właściwe w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Eurosystemu przed ryzykiem.

(4)

W drodze odstępstwa od wymogów Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej dotyczących aktywów rynkowych, zgodnie z art. 8 ust. 2 wytycznych EBC/2014/31 wymogi Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej nie mają zastosowania do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez rządy centralne państw członkowskich strefy euro objętych programem Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego, chyba że Rada Prezesów uzna, że dane państwo członkowskie nie spełnia warunków udzielenia wsparcia finansowego lub warunków programu makroekonomicznego.

(5)

W dniu 19 sierpnia 2015 r., po wygaśnięciu poprzedniego programu europejskiego instrumentu stabilności finansowej (EFSF) w zakresie pomocy finansowej dla Grecji, rada zarządzająca Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) zatwierdziła bieżący trzyletni program wsparcia finansowego dla Grecji.

(6)

Rada Prezesów dokonała oceny skutków wspomnianego programu EMS dla Grecji, jego trwającego wdrażania oraz determinacji władz Grecji, aby doprowadzić do pełnego wdrożenia programu. Na podstawie tej oceny Rada Prezesów uznała, że Republika Grecka spełnia warunki programu. W konsekwencji w dniu 22 czerwca 2016 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/1041 (EBC/2016/18) (3), na mocy której przywrócono rynkowym instrumentom dłużnym emitowanym lub w pełni gwarantowanym przez Republikę Grecką status kwalifikowanego zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, z takim zastrzeżeniem, że do instrumentów tych będą stosowane określone redukcje wartości oraz pod warunkiem że Republikę Grecką uważać się będzie za państwo członkowskie strefy euro realizujące program Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

(7)

Aktualnie, zgodnie z art. 1 ust. 3 wytycznych EBC/2014/31, na potrzeby art. 6 ust. 1 art. 8 tych wytycznych Republikę Grecką uważa się za państwo członkowskie strefy euro realizujące program Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 3 tych wytycznych, rynkowe instrumenty dłużne emitowane lub w pełni gwarantowane przez Republikę Grecką podlegają określonym redukcjom wartości wskazanym w załączniku I do tych wytycznych.

(8)

Zgodnie z art. 1 umowy pomocy finansowej pomiędzy europejskim mechanizmem stabilności, Republiką Grecką, Bank of Greece i Greckim Funduszem Stabilności Finansowej z dnia 19 sierpnia 2015 r. (4) dniem zakończenia bieżącego programu EMS jest 20 sierpnia 2018 r. Od dnia 21 sierpnia 2018 r. Republika Grecka nie może być już zatem uważana za państwo członkowskie strefy euro objęte programem Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W rezultacie od tego dnia warunki tymczasowego zawieszenia stosowana minimalnych wymogów Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej w odniesieniu do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką, zgodnie z art. 8 ust. 2 wytycznych EBC/2014/31, przestaną być spełniane.

(9)

Rada Prezesów zdecydowała zatem, że od dnia 21 sierpnia 2018 r. w odniesieniu do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką powinny mieć zastosowanie standardowe kryteria i wymogi w zakresie jakości kredytowej Eurosystemu oraz że takie instrumenty dłużne będą podlegały standardowym redukcjom wartości określonym w wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/65 (EBC/2015/35) (5),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Kryteria kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką

1.   Na potrzeby art. 1 ust. 3, art. 6 ust. 1 i art. 8 wytycznych EBC/2014/31 Republikę Grecką przestaje się uważać za państwo członkowskie strefy euro realizujące program Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

2.   W odniesieniu do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką mają zastosowanie minimalne wymogi Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej określone w wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60), w szczególności w art. 59 oraz w części czwartej tytuł II.

3.   Rynkowe instrumenty dłużne emitowane lub w pełni gwarantowane przez Republikę Grecką przestają podlegać szczególnym redukcjom wartości wskazanym w załączniku I do wytycznych EBC/2014/31.

Artykuł 2

Uchylenie obowiązujących przepisów

Uchyla się decyzję (UE) 2016/1041 (EBC/2016/18).

Artykuł 3

Postanowienia końcowe

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2018 r.

2.   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej decyzji a postanowieniami wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) lub wytycznych EBC/2014/31 wdrożonych na poziomie krajowym przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, decydujące znaczenie mają postanowienia niniejszej decyzji.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 10 sierpnia 2018 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3.

(2)  Dz.U. L 240 z 13.8.2014, s. 28.

(3)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/1041 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką i uchylająca decyzję (UE) 2015/300 (EBC/2016/18) (Dz.U. L 169 z 28.6.2016, s. 14).

(4)  Dostępna na stronie internetowej EMS pod adresem www.esm.europa.eu.

(5)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/65 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2015/35) (Dz.U. L 14 z 21.1.2016, s. 30).


Top