EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0012

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/667 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2018 r. (EBC/2018/12)

Dz.U. L 111 z 2.5.2018, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/667/oj

2.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/3


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2018/667

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2018 r. (EBC/2018/12)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 30,

uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1163/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie opłat nadzorczych (EBC/2014/41) (2), w szczególności art. 3 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych nakładanych na podstawie art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) powinna pokrywać wydatki ponoszone przez EBC w okresie objętym opłatą w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań nadzorczych, lecz nie powinna tych wydatków przekraczać. Wydatki te obejmują przede wszystkim koszty bezpośrednio związane z zadaniami nadzorczymi EBC, takie jak bezpośredni nadzór nad istotnymi nadzorowanymi podmiotami, nadzór zwierzchni nad mniej istotnymi nadzorowanymi podmiotami oraz wykonywanie zadań horyzontalnych i specjalistycznych. Wydatki te obejmują także koszty związane pośrednio z zadaniami nadzorczymi EBC, takie jak koszty usług świadczonych przez służby wsparcia EBC, w tym w zakresie zaplecza biurowego, zarządzania kadrami, obsługi administracyjnej, budżetu i kontrolingu, księgowości, obsługi prawnej, obsługi z zakresu komunikacji i tłumaczeń, audytu wewnętrznego, statystyki i informatyki.

(2)

Obliczenie rocznych opłat nadzorczych dotyczących istotnych nadzorowanych podmiotów i istotnych nadzorowanych grup oraz mniej istotnych nadzorowanych podmiotów i mniej istotnych nadzorowanych grup wymaga podziału całkowitych kosztów według wydatków przydzielonych odpowiednim funkcjom wykonującym bezpośredni nadzór istotnych nadzorowanych podmiotów i istotnych nadzorowanych grup oraz pośredni nadzór mniej istotnych nadzorowanych podmiotów i mniej istotnych nadzorowanych grup.

(3)

Całkowita kwota rocznej opłaty nadzorczej za rok 2018 stanowi sumę: a) szacowanych rocznych kosztów wykonywania zadań nadzorczych w 2018 r. opartych na zatwierdzonym budżecie EBC na 2018 r., z uwzględnieniem zmian szacowanych rocznych kosztów, jakie mają być poniesione przez EBC, które były znane w momencie przyjmowania niniejszej decyzji; oraz b) nadwyżki lub deficytu z roku 2017.

(4)

Nadwyżkę lub deficyt ustala się poprzez odjęcie faktycznych rocznych kosztów wykonywania zadań nadzorczych poniesionych w 2017 r., wskazanych w Rocznym sprawozdaniu finansowym EBC za rok 2017 (3), od szacowanych rocznych kosztów pobranych za 2017 r., określonych w załączniku I do decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/760 (EBC/2017/11) (4).

(5)

Zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) przy ustalaniu szacowanych rocznych kosztów wykonywania zadań nadzorczych w 2018 r. należy również brać pod uwagę kwoty opłat związanych z poprzednimi okresami objętymi opłatą, których pobranie nie było możliwe, odsetki otrzymane stosownie do art. 14 oraz inne kwoty otrzymane lub zwrócone zgodnie z art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej decyzji stosuje się definicje zawarte w rozporządzeniu Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) (5) oraz rozporządzeniu (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41).

Artykuł 2

Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych za 2018 r.

1.   Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych za 2018 r. wynosi 474 785 269 EUR; kwota ta została wyliczona w sposób wskazany w załączniku I.

2.   Poszczególne kategorie nadzorowanych podmiotów i nadzorowanych grup opłacają następujące całkowite kwoty rocznych opłat nadzorczych:

a)

istotne nadzorowane podmioty i istotne nadzorowane grupy: 428 485 342 EUR;

b)

mniej istotne nadzorowane podmioty i mniej istotne nadzorowane grupy: 46 299 927 EUR.

Podział całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2018 r. podlegających zapłacie w odniesieniu do każdej kategorii zawarty jest w załączniku II.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dwudziestym dniu po dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 19 kwietnia 2018 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Dz.U. L 311 z 31.10.2014, s. 23.

(3)  Dokument opublikowany na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu w lutym 2018 r.

(4)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/760 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2017 r. (EBC/2017/11) (Dz.U. L 113 z 29.4.2017, s. 52).

(5)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Obliczenie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2018 r.

(euro)

Szacowane koszty roczne za 2018 r.

502 467 814

Wynagrodzenia i świadczenia

247 584 306

Wynajem i utrzymanie budynków

53 932 669

Pozostałe koszty operacyjne

200 950 839

Nadwyżka/deficyt za 2017 r.

– 27 930 375

Kwoty uwzględnione zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) 1163/2014 (EBC/2014/41)

247 830

Kwoty opłat związanych z poprzednimi okresami objętymi opłatą, których pobranie nie było możliwe

0

Odsetki otrzymane zgodnie z art. 14 powyższego rozporządzenia

– 7 079

Kwoty otrzymane lub zwrócone zgodnie z art. 7 ust. 3. powyższego rozporządzenia

254 909

RAZEM

474 785 269


ZAŁĄCZNIK II

Podział całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2018 r.

(EUR)

 

Istotne nadzorowane podmioty i istotne nadzorowane grupy

Mniej istotne nadzorowane podmioty i mniej istotne nadzorowane grupy

Razem

Szacunkowe roczne koszty na 2018 r.

458 594 063

43 873 751

502 467 814

Nadwyżka/deficyt za 2017 r.

– 30 206 780

2 276 405

– 27 930 375

Kwoty uwzględnianie zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) Nr 1163/2014 (EBC/2014/41)

98 059

149 771

247 830

Kwoty opłat związanych z poprzednimi okresami objętymi opłatą, których pobranie nie było możliwe

0

0

0

Odsetki otrzymane zgodnie z art. 14 powyższego rozporządzenia

– 3 859

– 3 220

– 7 079

Kwoty otrzymane lub zwrócone zgodnie z art. 7 ust. 3 powyższego rozporządzenia

101 918

152 991

254 909

RAZEM

428 485 342

46 299 927

474 785 269


Top