EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2391

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2391 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w odniesieniu do typologii terytorialnych (Tercet)

OJ L 350, 29.12.2017, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2391/oj

29.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2391

z dnia 12 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w odniesieniu do typologii terytorialnych (Tercet)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1059/2003 (4) ustalono wspólną statystyczną klasyfikację jednostek terytorialnych (Nomenklaturę jednostek terytorialnych do celów statystycznych, określaną jako „NUTS”) w celu umożliwienia zbierania, zestawiania i rozpowszechniania zharmonizowanych statystyk regionalnych w Unii Europejskiej.

(2)

Komisja, we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, określiła szereg podstawowych i najbardziej użytecznych typologii terytorialnych w celu klasyfikacji jednostek statystycznych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003.

(3)

Europejski System Statystyczny stosuje już te typologie, w szczególności stopień urbanizacji, obejmujący również definicję miasta.

(4)

Ujednolicenie typologii jest konieczne, aby określić jednoznaczne definicje i warunki dla typów terytorialnych, zapewniając zharmonizowane i przejrzyste ich stosowanie oraz stabilność typologii w celu wsparcia zestawiania i rozpowszechniania europejskich statystyk. Te typologie statystyczne pozostają bez uszczerbku dla identyfikacji obszarów szczególnych do celów polityk Unii.

(5)

System siatek statystycznych należy stosować do obliczania i przypisywania typów terytorialnych do odnośnych regionów i obszarów, gdyż typy terytorialne zależą od rozmieszczenia i gęstości ludności w komórkach siatki o powierzchni jednego kilometra kwadratowego.

(6)

Należy również doprecyzować szereg dalszych aspektów dotyczących lokalnych jednostek administracyjnych (LAU), aby uprościć terminologię i mechanizmy przekazywania wykazów LAU z państw członkowskich do Komisji (Eurostatu).

(7)

W celu dostosowania do odpowiednich zmian zachodzących w państwach członkowskich należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian – zgodnie z informacjami przekazanymi przez państwa członkowskie – klasyfikacji NUTS w załączniku I, wykazu istniejących jednostek administracyjnych w załączniku II oraz wykazu LAU w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja przeprowadzała stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (5). W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(8)

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do stosowania typologii terytorialnych i szeregów czasowych, które państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji w przypadku zmian w klasyfikacji NUTS. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (6).

(9)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie harmonizacja klasyfikacji regionalnej, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1059/2003,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Przedmiot

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólną klasyfikację jednostek terytorialnych (NUTS), aby zapewnić zbieranie, zestawianie i rozpowszechnianie europejskich danych statystycznych na różnych poziomach terytorialnych Unii.

2.   Klasyfikację NUTS przedstawiono w załączniku I.

3.   Lokalne jednostki administracyjne (LAU), o których mowa w art. 4, uzupełniają klasyfikację NUTS.

4.   Siatki statystyczne, o których mowa w art. 4a, uzupełniają klasyfikację NUTS. Te siatki statystyczne są wykorzystywane do obliczania typologii terytorialnych opartych na danych dotyczących liczby ludności.

5.   Unijne typologie terytorialne, o których mowa w art. 4b, uzupełniają klasyfikację NUTS przez przypisanie typów do jednostek terytorialnych.”;

2)

w art. 2 uchyla się ust. 5;

3)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Istniejące jednostki administracyjne wykorzystywane do celów klasyfikacji NUTS przedstawiono w załączniku II. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 7a, w celu zmiany załącznika II na podstawie zmian w jednostkach administracyjnych, o których Komisja została powiadomiona przez dane państwo członkowskie zgodnie z art. 5 ust. 1.”;

b)

ust. 5 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Niektóre jednostki nieadministracyjne mogą jednak odbiegać od tych przedziałów z powodu szczególnych uwarunkowań geograficznych, społeczno-ekonomicznych, historycznych, kulturowych lub środowiskowych, w szczególności na wyspach i w regionach najbardziej oddalonych.”;

4)

art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Lokalne jednostki administracyjne

1.   W każdym państwie członkowskim lokalne jednostki administracyjne (LAU) dzielą poziom NUTS 3 na jeden lub dwa kolejne poziomy jednostek terytorialnych. Co najmniej jeden z poziomów LAU jest jednostką administracyjną zdefiniowaną w art. 3 ust. 1 i określoną w załączniku III. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 7a, w celu zmiany wykazu LAU w załączniku III na podstawie zmian w jednostkach administracyjnych, o których Komisja została powiadomiona przez dane państwo członkowskie zgodnie z art. 5 ust. 1.

2.   W ciągu pierwszych sześciu miesięcy każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi), według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, wykaz LAU, wskazując wszelkie zmiany oraz region NUTS 3, do którego dane LAU należą. Stosują przy tym elektroniczny format danych wymagany przez Komisję (Eurostat).

3.   Komisja (Eurostat) publikuje wykaz LAU w przeznaczonej do tego sekcji swojej strony internetowej do dnia 31 grudnia każdego roku.”;

5)

dodaje się art. 4a i 4b w brzmieniu:

„Artykuł 4a

Siatki statystyczne

Komisja (Eurostat) prowadzi i publikuje system siatek statystycznych na szczeblu Unii w przeznaczonej do tego sekcji swojej strony internetowej. Siatki statystyczne muszą być zgodne ze specyfikacjami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1089/2010 (*1).

Artykuł 4b

Unijne typologie terytorialne

1.   Komisja (Eurostat) prowadzi i publikuje w przeznaczonej do tego sekcji swojej strony internetowej typologie unijne składające się z jednostek terytorialnych na poziomie NUTS, LAU i komórek siatki.

2.   Ustala się następującą typologię opartą na siatce o poziomie rozdzielczości wynoszącym 1 km2:

»ośrodki miejskie«,

»klastry miejskie«,

»komórki siatki obszarów wiejskich«.

3.   Następujące typologie ustalane są na poziomie LAU:

a)

stopień urbanizacji (DEGURBA):

»obszary miejskie«:

»miasta« lub »obszary gęsto zaludnione«,

»małe miasta i przedmieścia« lub »obszary o średniej gęstości zaludnienia«,

»obszary wiejskie« lub »obszary słabo zaludnione«;

b)

funkcjonalne obszary miejskie:

»miasta« wraz z ich »strefami dojazdu do pracy«;

c)

obszary przybrzeżne:

»obszary przybrzeżne«,

»obszary nieprzybrzeżne«.

Jeżeli istnieje więcej niż jeden poziom administracyjny LAU w państwie członkowskim, Komisja (Eurostat) zasięga opinii tego państwa członkowskiego w celu określenia poziomu administracyjnego LAU, który należy zastosować przy przypisywaniu typologii.

4.   Następujące typologie i oznaczenia są ustalane na poziomie NUTS 3:

a)

typologia obszarów miejskich i wiejskich:

»regiony przeważająco miejskie«,

»regiony pośrednie«,

»regiony przeważająco wiejskie«;

b)

typologia obszarów metropolitarnych:

»regiony metropolitalne«,

»regiony niemetropolitalne«;

c)

typologia obszarów przybrzeżnych:

»regiony przybrzeżne«,

»regiony nieprzybrzeżne«.

5.   Komisja w drodze aktów wykonawczych określa jednolite warunki zharmonizowanego stosowania typologii na poziomie Unii. Warunki te określają metodę przypisywania typologii do poszczególnych LAU i regionów z poziomu NUTS 3. Przy stosowaniu jednolitych warunków Komisja uwzględnia uwarunkowania geograficzne, społeczno-ekonomiczne, historyczne, kulturowe i środowiskowe. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7.

(*1)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz.U. L 323 z 8.12.2010, s. 11).”;"

6)

w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Zmiany w klasyfikacji NUTS w załączniku I przyjmuje się w drugiej połowie roku kalendarzowego, nie częściej niż co trzy lata, na podstawie kryteriów określonych w art. 3. Niemniej jednak w przypadku znaczącej reorganizacji struktury administracyjnej państwa członkowskiego takie zmiany w klasyfikacji NUTS mogą być przyjmowane w krótszych odstępach czasu.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 7a, w celu zmiany klasyfikacji NUTS, o której mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, na podstawie zmian w jednostkach terytorialnych, o których Komisja została powiadomiona przez dane państwo członkowskie zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu. Dane regionalne przesyłane Komisji (Eurostatowi) przez państwa członkowskie opierają się na zmienionej klasyfikacji NUTS, począwszy od 1 stycznia drugiego roku po przyjęciu tego aktu delegowanego.”;

b)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   W przypadku przyjęcia przez Komisję aktu delegowanego, o którym mowa w ust. 4, dane państwo członkowskie przekazuje Komisji (Eurostatowi) szereg czasowy dla nowego podziału regionalnego w celu zastąpienia przekazanych wcześniej danych. Dane państwo członkowskie przekazuje te szeregi czasowe do dnia 1 stycznia czwartego roku po przyjęciu tego aktu delegowanego.

Komisja w drodze aktów wykonawczych określa jednolite warunki dotyczące szeregów czasowych oraz ich długości, biorąc pod uwagę możliwość ich dostarczenia. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7.”;

7)

art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Procedura komitetowa

1.   Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.”;

8)

dodaje się art. 7a w brzmieniu:

„Artykuł 7a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 18 stycznia 2018 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 ust. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

5.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

9)

uchyla się art. 8;

10)

tytuł załącznika III otrzymuje brzmienie:

„LOKALNE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 12 grudnia 2017 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

A. TAJANI

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. MAASIKAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 209 z 30.6.2017, s. 71.

(2)  Dz.U. C 342 z 12.10.2017, s. 74.

(3)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2017 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2017 r.

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).

(5)  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).


Top