EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2279

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2279 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające załączniki II, IV, VI, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/8238

OJ L 328, 12.12.2017, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2279/oj

12.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/2279

z dnia 11 grudnia 2017 r.

zmieniające załączniki II, IV, VI, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (1), w szczególności jego art. 20 ust. 2 i art. 27 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby etykiety paszy dla zwierząt domowych były zrozumiałe, w niektórych językach unijnych dozwolone jest stosowanie szczególnych wyrażeń. W wyniku rozwoju sytuacji w sektorze karmy dla zwierząt domowych w dwóch państwach członkowskich takie szczególne wyrażenia dotyczące karmy dla zwierząt domowych stały się również odpowiednie w języku tych państw członkowskich.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 767/2009.

(3)

Należy zmienić tolerancje składników analitycznych i dodatków paszowych w materiałach paszowych i mieszankach paszowych, aby uwzględnić postęp technologiczny w dziedzinie badań analitycznych oraz doświadczenia zdobyte w ramach dobrej praktyki laboratoryjnej. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009.

(4)

Coraz większa liczba zezwoleń na stosowanie dodatków paszowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) zawiera przepisy określające maksymalną zawartość dodatków w mieszankach paszowych i materiałach paszowych, w odniesieniu do których wcześniej nie ustalano takich wartości; w innych zezwoleniach stosuje się natomiast od niedawna pojęcie zalecanej maksymalnej zawartości dodatku w mieszankach paszowych pełnoporcjowych. Ponadto technologia produkcji paszy może prowadzić do zmniejszenia ilości stosowanych dodatków takich jak witaminy, które mogą również naturalnie występować w produkcie końcowym. W praktyce może to prowadzić do nieporozumień, w przypadku gdy podmiot ma obowiązek wskazać na etykiecie dodaną ilość dodatku, a organ kontroli może jedynie zbadać i sprawdzić jego ilość w produkcie końcowym. Aby uwzględnić te zmiany oraz zapewnić wyważone, stosowne i zrozumiałe etykietowanie materiałów paszowych i mieszanek paszowych, należy odpowiednio zmienić załączniki VI i VII do rozporządzenia (WE) nr 767/2009.

(5)

Rozwój technologiczny umożliwia coraz częstsze stosowanie jako paszy żywności, która nie nadaje się już do spożycia przez ludzi. W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 68/2013 (3) włączono takie „wycofane środki spożywcze” do wykazu materiałów paszowych. Ponieważ jednak jakość takich wycofanych środków spożywczych może być w niektórych przypadkach niezgodna z wymaganiami dotyczącymi paszy, na etykietach takich wycofanych środków spożywczych należy wskazać, że można je stosować jako paszę wyłącznie po przetworzeniu. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 767/2009.

(6)

Jako że względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w załącznikach, należy przewidzieć środki przejściowe zapewniające sprawną zmianę etykietowania, aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń w praktykach handlowych i zapobiec zbędnemu obciążeniu administracyjnemu podmiotów.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II, IV, VI, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

1.   Materiały paszowe i mieszanki paszowe opatrzone etykietami przed dniem 1 stycznia 2019 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 2018 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność.

2.   Materiały paszowe i mieszanki paszowe opatrzone etykietami przed dniem 1 stycznia 2020 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 2018 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których ani z których nie pozyskuje się żywności.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz.U. L 29 z 30.1.2013, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

1)

W załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

pkt 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

przy oznaczaniu pasz dla zwierząt domowych dopuszcza się następujące wyrażenia: w języku bułgarskim »храна«; w języku hiszpańskim »alimento«; w języku czeskim oznaczenie »kompletní krmná směs« może być zastąpione przez »kompletní krmivo«, a »doplňková krmná směs« może być zastąpione przez »doplňkové krmivo«; w języku angielskim »pet food«; w języku włoskim »alimento«; w języku węgierskim »állateledel«; w języku niderlandzkim »samengesteld voeder«; w języku polskim »karma«; w języku słoweńskim »hrana za hišne živali«; w języku fińskim »lemmikkieläinten ruoka«; w języku estońskim »lemmikloomatoit«; w języku chorwackim »hrana za kućne ljubimce«.”;

2)

w załączniku IV wprowadza się następujące zmiany:

część A otrzymuje brzmienie:

„Część A: Tolerancje dla składników analitycznych określonych w załącznikach I, V, VI i VII

1)

Tolerancje określone w niniejszej części obejmują odchylenia techniczne i analityczne. Po ustaleniu na szczeblu unijnym tolerancji analitycznych, obejmujących niepewności pomiaru i różnice proceduralne, należy odpowiednio dostosować wartości określone w pkt 2 w celu objęcia wyłącznie tolerancji technicznych.

2)

W przypadku stwierdzenia, że skład materiału paszowego lub mieszanki paszowej odbiega od podanej na etykiecie wartości składników analitycznych, określonej w załącznikach I, V, VI i VII, dopuszcza się następujące tolerancje:

Składnik

Deklarowana zawartość składnika

Tolerancja (1)

 

[%]

Poniżej wartości podanej na etykiecie

Powyżej wartości podanej na etykiecie

tłuszcz surowy

< 8

1

2

8–24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

tłuszcz surowy, pasza dla zwierząt niewykorzystywanych do produkcji żywności

< 16

2

4

16–24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

białko surowe

< 8

1

1

8–24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

białko surowe, pasza dla zwierząt niewykorzystywanych do produkcji żywności

< 16

2

2

16–24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

popiół surowy

< 8

2

1

8–32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

włókno surowe

< 10

1,75

1,75

10–20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

cukier

< 10

1,75

3,5

10–20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

skrobia

< 10

3,5

3,5

10–20

35 %

35 %

> 20

7

7

wapń

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

magnez

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

sód

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

fosfor całkowity

< 1

0,3

0,3

1–5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

popiół nierozpuszczalny w kwasie chlorowodorowym

< 1

nie ustanowiono ograniczeń

0,3

1–< 5

30 %

> 5

1,5

potas

< 1

0,2

0,4

1–5

20 %

40 %

> 5

1

2

wilgotność

< 2

nie ustanowiono ograniczeń

0,4

2–< 5

20 %

5–12,5

1

> 12,5

8 %

wartość energetyczna (2)

 

5 %

10 %

wartość białkowa (2)

 

10 %

20 %

3)

załącznik VI otrzymuje brzmienie:

ZAŁĄCZNIK VI

Dane szczegółowe podlegające etykietowaniu w odniesieniu do materiałów paszowych i mieszanek paszowych dla zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności

Rozdział I: Obowiązkowe i dobrowolne etykietowanie dodatków paszowych, o którym mowa w art. 15 lit. f) i art. 22 ust. 1

1.

Wyszczególnia się następujące dodatki z podaniem ich szczególnej nazwy lub ich numeru identyfikacyjnego, dodanej ilości oraz nazwy grupy funkcjonalnej, określonej w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, lub kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia:

a)

dodatki, w przypadku których określona jest maksymalna zawartość dla co najmniej jednego zwierzęcia wykorzystywanego do produkcji żywności;

b)

dodatki należące do kategorii »dodatki zootechniczne« oraz »kokcydiostatyki i histomonostatyki«;

c)

dodatki, w przypadku których przekroczone są zalecane maksymalne zawartości określone w akcie prawnym dopuszczającym dodatek paszowy.

Dane szczegółowe podlegające etykietowaniu podaje się zgodnie z aktem prawnym dopuszczającym dany dodatek paszowy.

Dodana ilość, o której mowa w akapicie pierwszym, wyrażona jest jako ilość dodatku paszowego, z wyjątkiem przypadków, gdy w akcie prawnym dopuszczającym odpowiedni dodatek paszowy wskazano substancję w kolumnie »minimalna/maksymalna zawartość«. W tym drugim przypadku dodaną ilość wyraża się jako ilość tej substancji.

2.

W przypadku dodatków paszowych należących do grupy funkcjonalnej »witaminy, pro-witaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu«, które muszą być wymienione zgodnie z pkt 1, zamiast wskazywać na etykiecie dodaną ilość pod nagłówkiem »dodatki«, można wskazać całkowitą ilość gwarantowaną przez cały okres przydatności do spożycia pod nagłówkiem »składniki analityczne«.

3.

Nazwę grupy funkcjonalnej, o której mowa w pkt 1, 4 i 6, można zastąpić następującym skrótem, jeśli skrótu takiego nie ustanowiono w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003:

Grupa funkcjonalna

Nazwa i opis

Nazwa skrócona

1h

Substancje służące do kontroli zanieczyszczenia radionuklidami: substancje, które wstrzymują absorpcję radionuklidów lub zwiększają ich ekskrecję

Kontrolery radionuklidów

1m

Substancje redukujące zanieczyszczenie paszy mikotoksynami: substancje, które mogą hamować lub redukować wchłanianie mikotoksyn, pobudzać ich wydalanie lub modyfikować sposób ich działania

Reduktory mikotoksyn

1n

Substancje polepszające stan higieniczny: substancje lub, w stosownych przypadkach, drobnoustroje, które korzystnie wpływają na higieniczne właściwości paszy poprzez zmniejszenie określonego zanieczyszczenia mikrobiologicznego

Polepszacze higieny

2b

Substancje aromatyzujące: substancje, których dodanie do pasz wzmacnia ich zapach i właściwości smakowe

Środki aromatyzujące

3a

Witaminy, pro-witaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu

Witaminy

3b

Mieszanki pierwiastków śladowych

Pierwiastki śladowe

3c

Aminokwasy, ich sole i podobne produkty

Aminokwasy

3d

Mocznik i jego pochodne

Mocznik

4c

Substancje, które korzystnie wpływają na środowisko

Substancje korzystne dla środowiska

4.

Dodatki paszowe, których obecność jest podkreślona na etykiecie za pomocą słów, ilustracji lub symboli graficznych, wskazuje się zgodnie z pkt 1 lub 2, w zależności od przypadku.

5.

Osoba odpowiedzialna za etykietowanie ujawnia kupującemu na jego wniosek nazwę, numer identyfikacyjny i grupę funkcjonalną dodatków paszowych niewymienionych w pkt 1, 2 i 4. Niniejszego przepisu nie stosuje się do substancji aromatyzujących.

6.

Dodatki paszowe niewymienione w pkt 1, 2 i 4 można wskazać dobrowolnie, podając co najmniej ich nazwę lub, w przypadku substancji aromatyzujących, co najmniej ich grupę funkcjonalną.

7.

Nie naruszając przepisów pkt 6, jeżeli sensoryczny lub dietetyczny dodatek paszowy jest wskazany na etykiecie dobrowolnie, zastosowaną ilość tego dodatku wskazuje się zgodnie z pkt 1 lub 2, w zależności od przypadku.

8.

Jeżeli dodatek należy do więcej niż jednej grupy funkcjonalnej, podaje się grupę funkcjonalną lub kategorię odpowiednią dla jego zasadniczej funkcji w danej paszy.

9.

Należy podać dane szczegółowe podlegające etykietowaniu dotyczące właściwego stosowania materiałów paszowych i mieszanek paszowych, określone w akcie prawnym dopuszczającym dany dodatek paszowy.

Rozdział II: Etykietowanie składników analitycznych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. f) i art. 22 ust. 1

1.

Składniki analityczne mieszanek paszowych dla zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności, poprzedzone nagłówkiem »składniki analityczne« (3), należy wskazać na etykiecie w następujący sposób:

Mieszanki paszowe

Gatunki docelowe

Składniki analityczne i poziomy

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

Wszystkie gatunki

Wszystkie gatunki

Wszystkie gatunki

Wszystkie gatunki

Wszystkie gatunki

Wszystkie gatunki

Wszystkie gatunki

Świnie i drób

Świnie i drób

Białko surowe

Włókno surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

Wapń

Sód

Fosfor

Lizyna

Metionina

Mieszanki paszowe uzupełniające – mineralne

Wszystkie gatunki

Wszystkie gatunki

Wszystkie gatunki

Świnie i drób

Świnie i drób

Przeżuwacze

Wapń

Sód

Fosfor

Lizyna

Metionina

Magnez

Inne mieszanki paszowe uzupełniające

Wszystkie gatunki

Wszystkie gatunki

Wszystkie gatunki

Wszystkie gatunki

Wszystkie gatunki

Wszystkie gatunki

Wszystkie gatunki

Świnie i drób

Świnie i drób

Przeżuwacze

Białko surowe

Włókno surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

Wapń ≥ 5 %

Sód

Fosfor ≥ 2 %

Lizyna

Metionina

Magnez ≥ 0,5 %

2.

Substancje wskazane pod niniejszym nagłówkiem będące również dodatkami sensorycznymi lub dietetycznymi, deklaruje się, podając ich całkowitą ilość.

3.

Jeżeli wskazane zostały wartości energetyczne lub białkowe, wskazanie takie musi być zgodne z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

”;

4)

załącznik VII otrzymuje brzmienie:

ZAŁĄCZNIK VII

Dane szczegółowe podlegające etykietowaniu w odniesieniu do materiałów paszowych i mieszanek paszowych dla zwierząt niewykorzystywanych do produkcji żywności

Rozdział I: Obowiązkowe i dobrowolne etykietowanie dodatków paszowych, o którym mowa w art. 15 lit. f) i art. 22 ust. 1

1.

Wyszczególnia się następujące dodatki z podaniem ich szczególnej nazwy lub ich numeru identyfikacyjnego, dodanej ilości oraz nazwy grupy funkcjonalnej, określonej w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, lub kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia:

a)

dodatki, w przypadku których określona jest maksymalna zawartość dla co najmniej jednego zwierzęcia niewykorzystywanego do produkcji żywności;

b)

dodatki należące do kategorii »dodatki zootechniczne« oraz »kokcydiostatyki i histomonostatyki«;

c)

dodatki, w przypadku których przekroczone są zalecane maksymalne zawartości określone w akcie prawnym dopuszczającym dodatek paszowy.

Dane szczegółowe podlegające etykietowaniu podaje się zgodnie z aktem prawnym dopuszczającym dany dodatek paszowy.

Dodana ilość, o której mowa w akapicie pierwszym, wyrażona jest jako ilość dodatku paszowego, z wyjątkiem przypadków, gdy w akcie prawnym dopuszczającym odpowiedni dodatek paszowy wskazano substancję w kolumnie »minimalna/maksymalna zawartość«. W tym drugim przypadku dodaną ilość wyraża się jako ilość tej substancji.

2.

W przypadku dodatków paszowych należących do grupy funkcjonalnej »witaminy, pro-witaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu«, które muszą być wymienione zgodnie z pkt 1, zamiast wskazywać na etykiecie dodaną ilość pod nagłówkiem »dodatki«, można wskazać całkowitą ilość gwarantowaną przez cały okres przydatności do spożycia pod nagłówkiem »składniki analityczne«.

3.

Nazwę grupy funkcjonalnej, o której mowa w pkt 1, 5 i 7, można zastąpić skrótem zgodnie z tabelą w załączniku VI pkt 3, jeśli skrótu takiego nie ustanowiono w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

4.

Dodatki paszowe, których obecność jest podkreślona na etykiecie za pomocą słów, ilustracji lub symboli graficznych, wskazuje się zgodnie z pkt 1 lub 2, w zależności od przypadku.

5.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 1, dla dodatków należących do grup funkcjonalnych »konserwanty«, »przeciwutleniacze«, »barwniki« i »substancje aromatyzujące« należy podać tylko daną grupę funkcjonalną. W takim przypadku informacje, o których mowa w pkt 1 i 2, są ujawniane kupującemu na jego wniosek przez osobę odpowiedzialną za etykietowanie.

6.

Osoba odpowiedzialna za etykietowanie ujawnia kupującemu na jego wniosek nazwę, numer identyfikacyjny i grupę funkcjonalną dodatków paszowych niewymienionych w pkt 1, 2 i 4. Niniejszego przepisu nie stosuje się do substancji aromatyzujących.

7.

Dodatki paszowe niewymienione w pkt 1, 2 i 4 można wskazać dobrowolnie, podając co najmniej ich nazwę lub, w przypadku związków aromatyzujących, co najmniej ich grupę funkcjonalną.

8.

Jeżeli sensoryczny lub dietetyczny dodatek paszowy jest wskazywany na etykiecie dobrowolnie, dodaną ilość tego dodatku należy wskazać zgodnie z pkt 1 lub 2, w zależności od przypadku.

9.

Jeżeli dodatek należy do więcej niż jednej grupy funkcjonalnej, podaje się grupę funkcjonalną lub kategorię odpowiednią dla jego zasadniczej funkcji w danej paszy.

10.

Należy podać dane szczegółowe podlegające etykietowaniu dotyczące właściwego stosowania materiałów paszowych i mieszanek paszowych, określone w akcie prawnym dopuszczającym dany dodatek paszowy.

Rozdział II: Etykietowanie składników analitycznych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. f) i art. 22 ust. 1

1.

Składniki analityczne mieszanek paszowych dla zwierząt niewykorzystywanych do produkcji żywności wymienia się pod nagłówkiem »składniki analityczne« (4) i oznacza na etykiecie w następujący sposób:

Mieszanki paszowe

Gatunki docelowe

Składniki analityczne

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

Koty, psy i zwierzęta futerkowe

Koty, psy i zwierzęta futerkowe

Koty, psy i zwierzęta futerkowe

Koty, psy i zwierzęta futerkowe

Białko surowe

Włókno surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

Mieszanki paszowe uzupełniające – mineralne

Wszystkie gatunki

Wszystkie gatunki

Wszystkie gatunki

Wapń

Sód

Fosfor

Inne mieszanki paszowe uzupełniające

Koty, psy i zwierzęta futerkowe

Koty, psy i zwierzęta futerkowe

Koty, psy i zwierzęta futerkowe

Koty, psy i zwierzęta futerkowe

Białko surowe

Włókno surowe

Tłuszcz surowy

Popiół surowy

2.

Substancje wskazane pod niniejszym nagłówkiem będące również dodatkami sensorycznymi lub dietetycznymi, deklaruje się, podając ich całkowitą ilość.

3.

Jeżeli wskazane zostały wartości energetyczne lub białkowe, wskazanie takie musi być zgodne z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

”;

5)

w załączniku VIII wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Materiały skażone są etykietowane jako »pasza zawierająca nadmierny(-e) poziom(-y) … (oznaczenie niepożądanej(-ych) substancji zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 2002/32/WE), do zastosowania wyłącznie jako pasza po detoksykacji w zatwierdzonym zakładzie«. Zatwierdzanie wspomnianych zakładów dokonywane jest zgodnie z art. 10 ust. 2 lub 3 rozporządzenia (WE) nr 183/2005.”;

b)

dodaje się punkt w brzmieniu:

„3.

Nie naruszając przepisów pkt 1 i 2, wycofane środki spożywcze, które przed wykorzystaniem jako pasza muszą zostać przetworzone, etykietuje się w następujący sposób: »wycofana żywność, do wykorzystania jako materiał paszowy wyłącznie po … (określenie stosownego procesu zgodnie z częścią B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 68/2013)«.”.


(1)  Tolerancje podane są jako bezwzględna wartość procentowa (tę wartość należy odjąć od lub dodać do deklarowanej zawartości) albo jako wartość względna, po której zamieszczono znak »%« (tę wartość procentową należy zastosować do deklarowanej zawartości, aby obliczyć dopuszczalne odchylenie).

(2)  Tolerancje mają zastosowanie w przypadku, gdy nie określono tolerancji zgodnie z metodą UE, zgodnie z urzędową metodą krajową w państwie członkowskim, w którym pasza jest wprowadzana na rynek, lub zgodnie z metodą przyjętą przez Europejski Komitet Normalizacyjny (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).”;

(3)  W języku niemieckim określenie »analytische Bestandteile« można zastąpić określeniem »Inhaltsstoffe«. W języku szwedzkim określenie »Analytiska beståndsdelar« można zastąpić określeniem »Analyserat innehåll«.

(4)  W języku niemieckim określenie »analytische Bestandteile« można zastąpić określeniem »Inhaltsstoffe«. W języku szwedzkim określenie »Analytiska beståndsdelar« można zastąpić określeniem »Analyserat innehåll«.


Top