EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2055

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2055 z dnia 23 czerwca 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami w związku z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług przez instytucje płatnicze (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/4250

OJ L 294, 11.11.2017, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2055/oj

11.11.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/2055

z dnia 23 czerwca 2017 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami w związku z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług przez instytucje płatnicze

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającą dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającą dyrektywę 2007/64/WE (1), w szczególności jej art. 28 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby ułatwić współpracę między właściwymi organami oraz zapewnić, by instytucje płatnicze zamierzające skorzystać w skali transgranicznej ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług dysponowały spójną i skuteczną procedurą powiadamiania, należy określić ramy współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami państwa członkowskiego pochodzenia a właściwymi organami przyjmującego państwa członkowskiego, określając metody, środki i szczegóły dotyczące współpracy, a w szczególności zakres przedkładanych informacji oraz sposób postępowania z tymi informacjami, w tym wspólną terminologię i standardowe wzory powiadomień.

(2)

W celu określenia wspólnej terminologii i standardowych wzorów powiadomień należy zdefiniować pewne terminy techniczne, tak aby w przypadku instytucji płatniczych zamierzających prowadzić działalność w innym państwie członkowskim wyraźnie rozróżnić zgłoszenia dotyczące korzystania z usług oddziału, zgłoszenia dotyczące korzystania ze swobody świadczenia usług oraz zgłoszenia dotyczące korzystania z usług agenta.

(3)

Ustanowienie standardowych procedur określających język i sposoby przekazywania powiadomień dotyczących instytucji płatniczych zamierzających prowadzić działalność transgraniczną między właściwymi organami państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego ułatwia korzystanie ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług oraz zwiększa efektywność realizacji odpowiednich zadań i obowiązków spoczywających na właściwych organach w państwach członkowskich pochodzenia i przyjmujących państwach członkowskich.

(4)

Właściwe organy w państwach członkowskich pochodzenia powinny być zobowiązane do oceny kompletności i prawidłowości informacji przedłożonych przez instytucje płatnicze zamierzające świadczyć usługi w innym państwie członkowskim, tak aby zapewnić odpowiednią jakość zgłoszeń paszportowych. W tym celu właściwe organy w państwach członkowskich pochodzenia powinny informować instytucje płatnicze o konkretnych aspektach decydujących o tym, że dane zgłoszenie paszportowe jest uznawane za niekompletne lub nieprawidłowe, tak aby uprościć proces wykrywania i przekazywania brakujących lub nieprawidłowych informacji. Ponadto ocena kompletności i prawidłowości informacji powinna zapewniać skuteczność procedury powiadamiania poprzez wyraźne określenie, że terminy jednego miesiąca i trzech miesięcy, o których mowa, odpowiednio, w art. 28 ust. 2 akapit pierwszy i art. 28 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy (UE) 2015/2366, rozpoczynają bieg z dniem otrzymania zgłoszenia paszportowego zawierającego informacje, które właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia oceniają jako kompletne i prawidłowe.

(5)

W przypadku wszczęcia procedury rozstrzygania sporów między właściwymi organami różnych państw członkowskich, zgodnie z art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (2), właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia powinny poinformować instytucję płatniczą, że podjęcie decyzji w sprawie zgłoszenia paszportowego zostaje odroczone do czasu rozstrzygnięcia sporu zgodnie z tym przepisem.

(6)

Aby zapewnić skuteczną i sprawną procedurę powiadamiania, umożliwiającą właściwym organom państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego dokonanie stosownych ocen zgodnie z przepisami dyrektywy (UE) 2015/2366, należy jasno określić informacje, które mają być wymieniane między właściwymi organami w odniesieniu do, odpowiednio, zgłoszeń paszportowych dotyczących oddziału, zgłoszeń paszportowych dotyczących swobody świadczenia usług oraz zgłoszeń paszportowych dotyczących agenta. Należy również ustanowić standardowe wzory na potrzeby przekazywania tych informacji. We wzorach tych należy uwzględnić identyfikator podmiotu prawnego (LEI), o ile jest dostępny.

(7)

Aby ułatwić identyfikację instytucji płatniczych prowadzących działalność transgraniczną w różnych państwach członkowskich należy określić format odpowiedniego niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego stosowanego w każdym państwie członkowskim w celu identyfikacji instytucji płatniczych, ich oddziałów lub agentów zaangażowanych przez instytucje płatnicze na potrzeby świadczenia usług płatniczych w przyjmującym państwie członkowskim.

(8)

W przypadku gdy instytucja płatnicza prowadząca działalność w innym państwie członkowskim dokonuje zmian dotyczących informacji przekazanych we wcześniejszym zgłoszeniu, właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia powinny przekazać właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego tylko te informacje, których dotyczą zmiany zgodnie z art. 28 ust. 4 dyrektywy (UE) 2015/2366.

(9)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE (3) instytucje pieniądza elektronicznego są uprawnione nie tylko do emisji pieniądza elektronicznego, ale również do świadczenia usług płatniczych. Ponadto zgodnie z art. 3 ust. 1 tej dyrektywy procedury dotyczące zgłoszeń paszportowych instytucji płatniczych stosują się odpowiednio do instytucji pieniądza elektronicznego. Art. 3 ust. 4 dyrektywy 2009/110/WE stanowi również, że przepisy dotyczące zgłoszeń paszportowych instytucji płatniczych stosują się odpowiednio do instytucji pieniądza elektronicznego prowadzących dystrybucję pieniądza elektronicznego w innym państwie członkowskim za pośrednictwem osób fizycznych lub prawnych działających w ich imieniu. Art. 3 ust. 5 dyrektywy 2009/110/WE stanowi, że instytucje pieniądza elektronicznego nie mogą emitować pieniądza elektronicznego za pośrednictwem agentów, natomiast zezwala się im na świadczenie usług płatniczych za pośrednictwem agentów, o ile spełnione są warunki określone w art. 19 dyrektywy (UE) 2015/2366. Należy zatem ułatwić przekazywanie powiadomień między właściwymi organami w odniesieniu do informacji związanych ze zgłoszeniem paszportowym instytucji pieniądza elektronicznego zamierzającej skorzystać ze swobody przedsiębiorczości lub swobody świadczenia usług, w tym w celu świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem agenta lub w celu dystrybucji i wykupu pieniądza elektronicznego za pośrednictwem dystrybutora, działających w jej imieniu w innym państwie członkowskim, zgodnie z ramami mającymi zastosowanie do działalności, do której prowadzenia są uprawnione instytucje pieniądza elektronicznego.

(10)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB).

(11)

EUNB przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Bankowej Grupy Interesariuszy ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego w odniesieniu do zgłoszeń dotyczących korzystania ze swobody przedsiębiorczości lub swobody świadczenia usług przez instytucje płatnicze zgodnie z art. 28 dyrektywy (UE) 2015/2366.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się odpowiednio do przekazywania zgłoszeń między właściwymi organami państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego w odniesieniu do korzystania ze swobody przedsiębiorczości lub swobody świadczenia usług przez instytucje pieniądza elektronicznego, w tym gdy prowadzą one dystrybucję pieniądza elektronicznego za pośrednictwem osoby fizycznej lub prawnej, zgodnie z art. 3 ust. 1, 4 i 5 dyrektywy 2009/110/WE i art. 111 dyrektywy (UE) 2015/2366.

3.   Zakres informacji wymienianych między właściwymi organami zgodnie z ramami współpracy określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz sposób postępowania z tymi informacjami nie mają wpływu na kompetencje organów państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego zdefiniowane w dyrektywie (UE) 2015/2366.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„zgłoszenie paszportowe” oznacza zgłoszenie paszportowe dotyczące oddziału, zgłoszenie paszportowe dotyczące swobody świadczenia usług lub zgłoszenie paszportowe dotyczące agenta;

b)

„zgłoszenie paszportowe dotyczące oddziału” oznacza zgłoszenie dokonane zgodnie z art. 28 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/2366 przez posiadającą zezwolenie instytucję płatniczą zamierzającą utworzyć oddział w innym państwie członkowskim;

c)

„zgłoszenie paszportowe dotyczące swobody świadczenia usług” oznacza zgłoszenie dokonane zgodnie z art. 28 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/2366 przez posiadającą zezwolenie instytucję płatniczą zamierzającą świadczyć usługi w innym państwie członkowskim;

d)

„zgłoszenie paszportowe dotyczące agenta” oznacza zgłoszenie dokonane zgodnie z art. 28 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/2366 przez posiadającą zezwolenie instytucję płatniczą zamierzającą świadczyć usługi płatnicze w innym państwie członkowskim za pośrednictwem agenta zgodnie z art. 19 ust. 5 tej dyrektywy.

Artykuł 3

Wymogi ogólne

1.   Zgłoszenia, o których mowa w art. 1 ust. 1, przekazuje się przy użyciu wzorów określonych w załącznikach II, III, V i VI.

2.   Zgłoszenia, o których mowa w art. 1 ust. 2, przekazuje się przy użyciu wzorów określonych w załącznikach II, III, V i VI.

3.   Zgłoszenia, o których mowa w art. 1 ust. 2, w przypadku gdy instytucje pieniądza elektronicznego prowadzą dystrybucję pieniądza elektronicznego za pośrednictwem osoby fizycznej lub prawnej, przekazuje się przy użyciu wzorów określonych w załącznikach IV i VI.

4.   Wzory, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, oraz zawarte w nich informacje muszą spełniać następujące wymogi:

a)

są sporządzane na piśmie w języku uznawanym przez właściwe organy zarówno państwa członkowskiego pochodzenia, jak i przyjmującego państwa członkowskiego;

b)

są przekazywane środkami elektronicznymi, jeżeli środki te są uznawane przez właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego, w którym instytucja płatnicza zamierza świadczyć usługi płatnicze, przy czym te właściwe organy dokonują elektronicznego potwierdzenia odbioru, lub są przekazywane pocztą za potwierdzeniem odbioru.

5.   Każdy właściwy organ udostępnia innym właściwym organom następujące informacje:

a)

uznawane języki, zgodnie z ust. 4 lit. a);

b)

adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać informacje i wzory w przypadku ich przekazywania środkami elektronicznymi, lub adres, na który informacje i wzory należy przesłać pocztą.

Artykuł 4

Ocena kompletności i prawidłowości

1.   Po otrzymaniu zgłoszenia paszportowego od instytucji płatniczej właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia oceniają kompletność i prawidłowość informacji przekazanych zgodnie z art. 28 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/2366.

2.   Jeżeli informacje przekazane w zgłoszeniu zostały zgodnie z ust. 1 ocenione jako niekompletne lub nieprawidłowe, właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia niezwłocznie informują o tym instytucję płatniczą, wskazując, pod jakim względem informacje zostały uznane za niekompletne lub nieprawidłowe.

3.   Uznaje się, że terminy, o których mowa w art. 28 ust. 2 akapit pierwszy i art. 28 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy (UE) 2015/2366, rozpoczęły bieg z dniem otrzymania zgłoszenia paszportowego zawierającego kompletne i prawidłowe informacje.

Artykuł 5

Rozstrzyganie sporów między właściwymi organami

W przypadku wszczęcia, zgodnie z art. 27 dyrektywy (UE) 2015/2366, procedury rozstrzygania sporów między właściwymi organami poszczególnych państw członkowskich w odniesieniu do zgłoszenia paszportowego przekazanego przez instytucję płatniczą na podstawie art. 28 tej dyrektywy, właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia informują instytucję płatniczą, że podjęcie decyzji w sprawie zgłoszenia paszportowego zostaje odroczone do czasu rozstrzygnięcia sporu na podstawie art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

ROZDZIAŁ 2

ZGŁOSZENIE PASZPORTOWE DOTYCZĄCE ODDZIAŁU

Artykuł 6

Informacje, które należy przekazać

1.   Do celów art. 28 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy (UE) 2015/2366, w przypadku dokonania przez instytucję płatniczą zgłoszenia paszportowego dotyczącego oddziału, właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia przekazują następujące informacje właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego:

a)

datę otrzymania pełnego i prawidłowego zgłoszenia paszportowego od instytucji płatniczej zgodnie z art. 4;

b)

nazwę państwa członkowskiego, w którym instytucja płatnicza zamierza prowadzić działalność;

c)

rodzaj zgłoszenia paszportowego;

d)

nazwę, adres i, w stosownych przypadkach, numer zezwolenia i niepowtarzalny numer identyfikacyjny instytucji płatniczej w państwie członkowskim pochodzenia zgodnie z formatami określonymi w załączniku I;

e)

identyfikator podmiotu prawnego (LEI) instytucji płatniczej, jeżeli jest dostępny;

f)

tożsamość i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów w instytucji płatniczej dokonującej zgłoszenia paszportowego dotyczącego oddziału;

g)

adres oddziału, który ma zostać utworzony w przyjmującym państwie członkowskim;

h)

tożsamość i dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za zarządzanie oddziałem, który ma zostać utworzony w przyjmującym państwie członkowskim;

i)

usługi płatnicze, które mają być świadczone w przyjmującym państwie członkowskim;

j)

strukturę organizacyjną oddziału, który ma zostać utworzony w przyjmującym państwie członkowskim;

k)

biznesplan, obejmujący prognozę budżetu na pierwsze trzy lata obrotowe, z którego wynika, że oddział jest w stanie zastosować odpowiednie i proporcjonalne systemy, zasoby i procedury niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności w przyjmującym państwie członkowskim;

l)

opis stosowanych przez oddział zasad zarządzania i mechanizmów kontroli wewnętrznej, w tym procedur administracyjnych i procedur zarządzania ryzykiem, z którego to opisu wynika, że przedmiotowe zasady zarządzania, mechanizmy kontroli oraz procedury są proporcjonalne, właściwe, rzetelne i adekwatne w odniesieniu do prowadzenia działalności w zakresie usług płatniczych w przyjmującym państwie członkowskim oraz spełniają wymogi dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu ustanowione w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 (4).

2.   W przypadku gdy instytucja płatnicza powiadomiła właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia o zamiarze zlecenia wykonywania funkcji operacyjnych w ramach outsourcingu innym podmiotom w przyjmującym państwie członkowskim, właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia informują o tym odpowiednio właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego.

Artykuł 7

Przekazanie informacji

1.   Właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia przekazują informacje, o których mowa w art. 6, właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego za pomocą wzoru określonego w załączniku II oraz informują instytucję płatniczą o przekazaniu tych informacji.

2.   Jeżeli zachodzi konieczność przekazania informacji dotyczących więcej niż jednego zgłoszenia, właściwe organy mogą przekazać informacje w formie zagregowanej, korzystając z pól określonych w załączniku II.

Artykuł 8

Przekazanie zmian w zgłoszeniu

1.   W przypadku gdy zgodnie z art. 28 ust. 4 dyrektywy (UE) 2015/2366 instytucja płatnicza informuje właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia o wszelkich istotnych zmianach dotyczących informacji przekazanych we wcześniejszym zgłoszeniu, właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia przekazują informacje o tych istotnych zmianach właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego.

2.   Do celów ust. 1 właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia przekazują informacje o tych istotnych zmianach właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego, kompilując wyłącznie te części wzoru określonego w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, których dotyczą te zmiany.

Artykuł 9

Informacje o rozpoczęciu działalności przez oddział

Do celów art. 28 ust. 3 akapit trzeci dyrektywy (UE) 2015/2366 właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia bez zbędnej zwłoki przekazują właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego datę rozpoczęcia przez instytucję płatniczą działalności w tym przyjmującym państwie członkowskim, korzystając ze wzoru określonego w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ 3

ZGŁOSZENIE PASZPORTOWE DOTYCZĄCE AGENTA

Artykuł 10

Informacje, które należy przekazać

1.   Do celów art. 28 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy (UE) 2015/2366, w przypadku dokonania przez instytucję płatniczą zgłoszenia paszportowego dotyczącego agenta właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia przekazują następujące informacje właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego:

a)

datę otrzymania pełnego i prawidłowego zgłoszenia paszportowego od instytucji płatniczej zgodnie z art. 4;

b)

nazwę państwa członkowskiego, w którym instytucja płatnicza zamierza prowadzić działalność za pośrednictwem agenta;

c)

rodzaj zgłoszenia paszportowego;

d)

charakter zgłoszenia paszportowego oraz, w przypadku gdy korzystanie z usług agenta w przyjmującym państwie członkowskim nie oznacza korzystania ze swobody przedsiębiorczości, opis okoliczności uwzględnionych przez właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia w ich ocenie;

e)

nazwę, adres i, w stosownych przypadkach, numer zezwolenia i niepowtarzalny numer identyfikacyjny instytucji płatniczej w państwie członkowskim pochodzenia zgodnie z formatami określonymi w załączniku I;

f)

identyfikator podmiotu prawnego (LEI) instytucji płatniczej, jeżeli jest dostępny;

g)

tożsamość i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów w instytucji płatniczej dokonującej zgłoszenia paszportowego dotyczącego agenta;

h)

tożsamość i dane kontaktowe agenta zaangażowanego przez instytucję płatniczą;

i)

niepowtarzalny numer identyfikacyjny agenta w państwie członkowskim, w którym posiada on siedzibę lub miejsce zamieszkania, stosownie do przypadku, zgodnie z formatami określonymi w załączniku I;

j)

w stosownych przypadkach – tożsamość i dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za centralny punkt kontaktowy, jeżeli punkt taki został wyznaczony zgodnie z art. 29 ust. 4 dyrektywy (UE) 2015/2366;

k)

usługi płatnicze, które mają być świadczone w przyjmującym państwie członkowskim za pośrednictwem agenta;

l)

opis mechanizmów kontroli wewnętrznej, które będą stosowane przez agenta w celu spełnienia wymogów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/849;

m)

tożsamość i dane kontaktowe dyrektorów i osób odpowiedzialnych za zarządzanie agentem, którego usługi mają być wykorzystywane w ramach świadczenia usług płatniczych, a także – w przypadku agentów innych niż dostawcy usług płatniczych – dokumentację potwierdzającą, że posiadają oni właściwe kompetencje i reputację.

2.   W przypadku gdy instytucja płatnicza powiadomiła właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia o zamiarze zlecenia wykonywania funkcji operacyjnych w ramach outsourcingu innym podmiotom w przyjmującym państwie członkowskim, właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia informują o tym odpowiednio właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego.

Artykuł 11

Przekazanie informacji

1.   Właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia przekazują informacje, o których mowa w art. 10, właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego za pomocą wzoru określonego w załączniku III oraz informują instytucję płatniczą o przekazaniu tych informacji.

2.   Jeżeli zachodzi konieczność przekazania informacji dotyczących więcej niż jednego zgłoszenia, właściwe organy mogą przekazać informacje w formie zagregowanej, korzystając z pól określonych w załączniku III.

Artykuł 12

Przekazanie zmian w zgłoszeniu

1.   W przypadku gdy zgodnie z art. 28 ust. 4 dyrektywy (UE) 2015/2366 instytucja płatnicza informuje właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia o wszelkich istotnych zmianach dotyczących informacji przekazanych we wcześniejszym zgłoszeniu paszportowym dotyczącym agenta, właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia przekazują informacje o tych istotnych zmianach właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego.

2.   Do celów ust. 1 właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia przekazują informacje o tych istotnych zmianach właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego, kompilując wyłącznie te części wzoru określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, których dotyczą te zmiany.

Artykuł 13

Informacje o rozpoczęciu działalności przez agenta

Do celów art. 28 ust. 3 akapit trzeci dyrektywy (UE) 2015/2366 właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia bez zbędnej zwłoki przekazują właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego datę rozpoczęcia przez instytucję płatniczą działalności za pośrednictwem agenta w tym przyjmującym państwie członkowskim, korzystając ze wzoru określonego w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ 4

ZGŁOSZENIE PASZPORTOWE DOTYCZĄCE SWOBODY ŚWIADCZENIA USŁUG

Artykuł 14

Informacje, które należy przekazać

1.   Do celów art. 28 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy (UE) 2015/2366, w przypadku dokonania przez instytucję płatniczą zgłoszenia paszportowego dotyczącego swobody świadczenia usług właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia przekazują następujące informacje właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego:

a)

datę otrzymania pełnego i prawidłowego zgłoszenia paszportowego od instytucji płatniczej zgodnie z art. 4;

b)

nazwę państwa członkowskiego, w którym instytucja płatnicza zamierza świadczyć usługi;

c)

rodzaj zgłoszenia paszportowego;

d)

nazwę, adres i, w stosownych przypadkach, numer zezwolenia i niepowtarzalny numer identyfikacyjny instytucji płatniczej w państwie członkowskim pochodzenia zgodnie z formatami określonymi w załączniku I;

e)

identyfikator podmiotu prawnego (LEI) instytucji płatniczej, jeżeli jest dostępny;

f)

tożsamość i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów w instytucji płatniczej dokonującej zgłoszenia paszportowego dotyczącego swobody świadczenia usług;

g)

planowaną datę rozpoczęcia świadczenia usług w przyjmującym państwie członkowskim;

h)

usługę(-i) płatniczą(-e), która(-e) ma(ją) być świadczona(-e) w przyjmującym państwie członkowskim;

2.   W przypadku gdy instytucja płatnicza powiadomiła właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia o zamiarze zlecenia wykonywania funkcji operacyjnych w ramach outsourcingu innym podmiotom w przyjmującym państwie członkowskim, właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia informują o tym odpowiednio właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego.

Artykuł 15

Przekazanie informacji

1.   Właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia przekazują informacje, o których mowa w art. 14, właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego za pomocą wzoru określonego w załączniku V oraz informują instytucję płatniczą o przekazaniu tych informacji.

2.   Jeżeli zachodzi konieczność przekazania informacji dotyczących więcej niż jednego zgłoszenia, właściwe organy mogą przekazać informacje w formie zagregowanej, korzystając z pól określonych w załączniku V.

Artykuł 16

Przekazanie zmian w zgłoszeniu paszportowym dotyczącym świadczenia usług

1.   W przypadku gdy zgodnie z art. 28 ust. 4 dyrektywy (UE) 2015/2366 instytucja płatnicza informuje właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia o wszelkich istotnych zmianach dotyczących informacji przekazanych we wcześniejszym zgłoszeniu paszportowym dotyczącym swobody świadczenia usług, właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia przekazują informacje o tych istotnych zmianach właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego.

2.   Do celów ust. 1 właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia przekazują informacje o tych istotnych zmianach właściwym organom przyjmującego państwa członkowskiego, kompilując wyłącznie te części wzoru określonego w załączniku V do niniejszego rozporządzenia, których dotyczą te zmiany.

ROZDZIAŁ 5

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 17

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 35.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (Dz.U. L 267 z 10.10.2009, s. 7).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).


ZAŁĄCZNIK I

Format odpowiedniego niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego w każdym państwie członkowskim

Państwo członkowskie

Osoba prawna

Osoba fizyczna

Rodzaj numeru identyfikacyjnego

Format numeru identyfikacyjnego

Rodzaj numeru identyfikacyjnego

Format numeru identyfikacyjnego

Austria

Podmioty zarejestrowane:

Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

Maksymalnie: sześć cyfr + jedna litera kontrolna

Podmioty niezarejestrowane:

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

Belgia

Numer KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

0 + numer VAT (0XXX.XXX.XXX)

Numer KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE, Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

10 cyfr (0 + 9-cyfrowy numer VAT)

Bułgaria

„Jednolity Kod Identyfikacyjny” zgodnie z art. 23 paragraf 1 bułgarskiej ustawy o rejestrze handlowym.

9 cyfr

„Jednolity Kod Identyfikacyjny” zgodnie z art. 23 paragraf 1 bułgarskiej ustawy o rejestrze handlowym.

9 cyfr

Chorwacja

OIB

(numer podatkowy; osobni identifikacijski broj – osobisty numer identyfikacyjny)

11 cyfr

(10 cyfr wybranych losowo + 1 cyfra kontrolna)

OIB

(numer podatkowy; Osobni identifikacijski broj – osobisty numer identyfikacyjny)

11 cyfr

(10 cyfr wybranych losowo + 1 cyfra kontrolna)

Cypr

Numer identyfikacji podatkowej (TIN):

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 cyfr + 1 litera (np.: 99999999L)

Kod identyfikacji podatkowej (TIC):

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 cyfr + 1 litera (pierwszą cyfrą jest zawsze zero)

Republika Czeska

Osobisty numer identyfikacyjny (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 cyfr (np.: 12345678)

Osobisty numer identyfikacyjny (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 cyfr (np.: 12345678)

Dania

Numer rejestracyjny spółki (numer CVR)

8-cyfrowy numer (np.: 12345678)

Osobisty numer rejestracyjny (numer CPR)

10-cyfrowy numer w formacie „123456-7890”

Estonia

Kod rejestracyjny spółki, dostępny na stronie internetowej rejestru spółek handlowych. https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

8-cyfrowy numer

Osobisty kod identyfikacyjny (kod ID)

Osobisty kod identyfikacyjny (kod ID)

Finlandia

Lokalny „Business ID” (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)

lub

międzynarodowy numer VAT;

Lokalny „Business ID”: 7 cyfr, łącznik i znak kontrolny, np.: 1234567-8

Numer VAT: 8 cyfr (np.: FI12345678)

Francja

SIREN

9 cyfr

SIREN

9 cyfr

Niemcy

Podmioty zarejestrowane:

Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (numer w rejestrze handlowym; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), w tym miejsce rejestracji

HRA; HRB; GnR; PR;VR

HRA xxxx

HRB xxxx

GnR xxxx

PR xxxxx

VR xxxx

Należy wybrać odpowiedni format w zależności od rodzaju osoby (prawnej), uzupełniony liczbą o różnej ilości znaków.

Podmioty niezarejestrowane:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

(numer VAT)

DExxxxxxxxx

Po którym następuje 9-cyfrowy numer

Grecja

Numer identyfikacji podatkowej (Tax Identification Number, TIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 cyfr

Tax Identification Number (TIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 cyfr

Węgry

Numer rejestracyjny spółki:

Liczby (##-##-######)

Numer rejestracyjny przedsiębiorcy prywatnego

Numer rejestracyjny przedsiębiorstwa będącego własnością jednej osoby

Liczby (########);

Liczby (##-##-######)

Islandia

Irlandia

Numer rejestracyjny spółki:

https://www.cro.ie/

6 cyfr

Włochy

Numer rejestracyjny

5 cyfr

Kod podatkowy, dostępny na stronie internetowej OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):

https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

Kod alfanumeryczny złożony z 16 znaków (litery „SP”, po których następuje ciąg cyfr).

Łotwa

Podatkowy numer rejestracyjny (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

11 cyfr

Osobisty numer identyfikacyjny (XXXXXX–XXXXX) lub, jeżeli osoba jest podatnikiem-przedsiębiorcą indywidualnym, numer identyfikacji podatkowej (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

Podatkowy numer rejestracyjny: 11 cyfr

Liechtenstein

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) danego podmiotu lub, jeżeli nie jest dostępny:

Numer w rejestrze handlowym (Handelsregister-Nummer)

Prefiks FL + 11 cyfr (FL-XXXX.XXX.XXX–X).

Personenidentifikationsnummer (osobisty numer identyfikacyjny)

Maksymalnie 12 cyfr

Litwa

Kod spółki z rejestru podmiotów prawnych zarządzanego przez centrum rejestrów Republiki Litwy (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);

lub

9 cyfr (7 cyfr w przypadku kodów nadawanych do 2004 r.).

Kod podatnika – imię i nazwisko (kod podatnika jest identyczny z kodem osobistym, jednakże ze względów ochrony danych zazwyczaj nie jest ujawniany) lub

Imię i nazwisko (litery).

Luksemburg

Numer rejestracyjny spółki:

Litera B, po której następuje 6 cyfr (np. B 123456)

Numer ubezpieczenia społecznego

13 cyfr (pierwszych 8 cyfr stanowi data urodzenia w formacie RRRRMMDD)

Malta

Numer rejestracyjny spółki:

http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

Litera C, po której następuje 5 cyfr (np. C 28938)

Numer dowodu tożsamości LUB numer paszportu:

http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html

6 cyfr i duża litera – Przykładowo: 034976M

lub

6 cyfr (np.: 728349)

Niderlandy

Numer nadawany przez izbę handlową (KvK)

8 cyfr

Numer nadawany przez izbę handlową (KvK)

8 cyfr

Norwegia

Numer w rejestrze przedsiębiorstw (numer organizacji)

9 cyfr (np. 981 276 957)

Krajowy numer tożsamości/Numer „D”

11 cyfr (pierwszych 6 cyfr stanowi data urodzenia w formacie DD.MM.RR.).

Polska

NIP (numer identyfikacji podatkowej)

NIP (numer identyfikacji podatkowej)

Portugalia

Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

9 cyfr

Número de Identificação Fiscal (NIF)

9 cyfr

Rumunia

Republika Słowacka

Identifikačné číslo organizácie (IČO)/numer rejestracyjny spółki

8 cyfr

IČO – 00 000 000

Numer rejestracyjny spółki (IČO) jest nadawany osobom prawnym i przedsiębiorcom

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

8 cyfr

IČO – 00 000 000

Słowenia

Numer identyfikacyjny (rejestracyjny) przypisany przez słoweńską agencję ds. publicznych rejestrów prawnych i usług pokrewnych (www.ajpes.si)

10 cyfr

Numer identyfikacyjny (rejestracyjny) przypisany przez słoweńską agencję ds. publicznych rejestrów prawnych i usług pokrewnych (www.ajpes.si)

10 cyfr

Hiszpania

Kod LEI

W przypadku jego braku:

NIF (Número de Identificación Fiscal), numer identyfikacji podatkowej.

Dodatkowe informacje o strukturze numeru identyfikacji podatkowej są dostępne pod następującymi adresami internetowymi:

NIF (podmioty prawne):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

Składa się z 20 następujących znaków:

Znaki 1-4: Złożony z 4 znaków niepowtarzalny prefiks przydzielony każdej lokalnej jednostce operacyjnej.

Znaki 5-6: 2 zarezerwowane znaki zero.

Znaki 7-18: Specyficzna dla podmiotu część kodu wygenerowana i przydzielona przez lokalne jednostki operacyjne zgodnie z przejrzystymi, rzetelnymi i solidnymi zasadami przydzielania.

Znaki 19-20: Dwie cyfry kontrolne zgodnie z normą ISO 17442.

Składa się z 9 następujących znaków:

a)

litera określająca informacje o formie prawnej:

A.

Spółki akcyjne.

B.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

C.

Spółki osobowe.

D.

Spółki komandytowe.

E.

Wspólnoty majątkowe

F.

Spółdzielnie.

G.

Stowarzyszenia.

H.

Wspólnoty mieszkaniowe.

J.

Spółki cywilne

N.

Podmioty zagraniczne.

P.

Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym.

Q.

Organizacje prawa publicznego.

R.

Kongregacje i instytucje religijne.

S.

Rząd centralny i organy regionów autonomicznych.

U.

Spółki joint venture posiadające osobowość prawną

V.

Pozostałe podmioty niewymienione w innych punktach wykazu.

W.

Stałe miejsca prowadzenia działalności (gospodarczej) ustanowione przez podmioty niebędące rezydentami.

b)

Wygenerowana losowo liczba złożona z 7 cyfr.

c)

Litera lub liczba, w zależności od formy prawnej (kod kontrolny).

NIF (Número de Identificación Fiscal), numer identyfikacji podatkowej.

W przypadku obywateli hiszpańskich niebędących rezydentami, w przypadku obywateli hiszpańskich poniżej 14 roku życia oraz w przypadku obywateli innych państw niebędących rezydentami zawierających transakcje o transgranicznych skutkach podatkowych:

W przypadku obywateli innych państw: NIE (Número de Identidad de Extranjero).

Dodatkowe informacje o strukturze numeru identyfikacji podatkowej są dostępne pod następującymi adresami internetowymi:

NIF (osoby fizyczne) oraz NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

Składa się z 9 następujących znaków:

8 cyfr i końcowej litery stanowiącej kod kontrolny.

Składa się z litery („L” dla obywateli hiszpańskich niebędących rezydentami, „K” dla osób poniżej 14 roku życia oraz „M” dla obywateli innych państw niebędących rezydentami),

7 znaków alfanumerycznych oraz litera (kod kontrolny)

Składa się z 9 następujących znaków: początkowej litery „X”, po której następuje 7 cyfr, oraz końcowej litery stanowiącej kod kontrolny.

Po wyczerpaniu możliwości przydzielania kodów rozpoczynających się od litery „X” kolejne kody będą przydzielane w porządku alfabetycznym (tj. najpierw kody rozpoczynające się od litery „Y”, a następnie od litery „Z”).

Szwecja

Numer rejestracyjny (www.bolagsverket.se)

NNNNNN-XXXX

Numer ubezpieczenia społecznego

YYMMDD-XXXX

Zjednoczone Królestwo

Numer identyfikacji podatkowej (TIN):

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf

Numer identyfikacji podatkowej (TIN):

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf


ZAŁĄCZNIK II

Wzór powiadomienia do celów wymiany informacji w związku ze zgłoszeniami paszportowymi dotyczącymi oddziału przekazywanymi przez instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego

1)

Państwo członkowskie pochodzenia

 

2)

Nazwa właściwych organów państwa członkowskiego pochodzenia

 

3)

Data otrzymania przez właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia kompletnego i prawidłowego zgłoszenia od instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego

DD/MM/RR

4)

Państwo członkowskie, w którym ma zostać utworzony oddział

 

5)

Rodzaj zgłoszenia

☐ Pierwsze zgłoszenie

☐ Zmiana wcześniejszego zgłoszenia

☐ Zakończenie/zaprzestanie działalności

6)

Rodzaj instytucji

☐ Instytucja płatnicza

☐ Instytucja pieniądza elektronicznego

7)

Nazwa instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego

 

8)

Adres siedziby zarządu instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego

 

9)

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego w państwie członkowskim pochodzenia w formacie określonym w załączniku I (w stosownych przypadkach)

 

10)

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego (jeżeli jest dostępny)

 

11)

Numer zezwolenia instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego w państwie członkowskim pochodzenia (w stosownych przypadkach)

 

12)

Osoba wyznaczona do kontaktów w instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego

 

13)

Adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów w instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego

 

14)

Numer telefonu osoby wyznaczonej do kontaktów w instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego

 

15)

Adres oddziału

 

16)

Tożsamość osób odpowiedzialnych za zarządzanie oddziałem

 

17)

Adresy e-mail osób odpowiedzialnych za zarządzanie oddziałem

 

18)

Numery telefonu osób odpowiedzialnych za zarządzanie oddziałem

 

19)

Usługi płatnicze, które mają być świadczone

1.

☐ Usługi umożliwiające złożenie gotówki na rachunku płatniczym oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku płatniczego

2.

☐ Usługi umożliwiające wypłatę gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku płatniczego

3.

Realizacja transakcji płatniczych, w tym transfery środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy usług płatniczych użytkownika lub u innego dostawcy usług płatniczych:

a)

realizacja poleceń zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty ☐

b)

realizacja transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej lub podobnego urządzenia ☐

c)

realizacja poleceń przelewu, w tym zleceń stałych ☐

4.

Realizacja transakcji płatniczych, jeżeli środki pieniężne mają pokrycie w linii kredytowej przyznanej użytkownikowi usług płatniczych:

a)

realizacja poleceń zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty ☐

b)

realizacja transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej lub podobnego urządzenia ☐

c)

realizacja poleceń przelewu, w tym zleceń stałych ☐

W tym udzielanie kredytu zgodnie z art. 18 ust. 4 dyrektywy (UE) 2015/2366: ☐ tak ☐ nie

5.

☐ Wydawanie instrumentów płatniczych

☐ Usługi acquiringu transakcji płatniczych

W tym udzielanie kredytu zgodnie z art. 18 ust. 4 dyrektywy (UE) 2015/2366: ☐ tak ☐ nie

6.

☐ Usługi przekazu pieniężnego

7.

☐ Usługi inicjowania płatności

8.

☐ Usługi dostępu do informacji o rachunku

20)

Usługi związane z pieniądzem elektronicznym, które mają być świadczone (dotyczy wyłącznie instytucji pieniądza elektronicznego)

☐ Emisja pieniądza elektronicznego

☐ Dystrybucja i/lub wykup pieniądza elektronicznego

21)

Opis struktury organizacyjnej oddziału

 

22)

Biznesplan, z którego wynika, że oddział jest w stanie zastosować odpowiednie i proporcjonalne systemy, zasoby i procedury niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności w przyjmującym państwie członkowskim, obejmujący:

a)

najważniejsze cele i strategię działalności oddziału oraz wyjaśnienie, w jaki sposób oddział przyczyni się do realizacji strategii instytucji oraz, w stosownych przypadkach, jej grupy;

b)

prognozę budżetu na pierwsze trzy pełne lata obrotowe.

 

23)

Zasady zarządzania i mechanizmy kontroli wewnętrznej, obejmujące następujące elementy:

a)

opis struktury zarządzania oddziału, w tym funkcjonalnej i prawnej struktury podległości służbowej oraz pozycji i roli oddziału w strukturze organizacyjnej instytucji oraz, w stosownych przypadkach, jej grupy;

b)

opis stosowanych przez oddział mechanizmów kontroli wewnętrznej, obejmujący następujące elementy:

(i)

stosowane przez oddział wewnętrzne procedury kontroli ryzyka i ich powiązanie z wewnętrzną procedurą kontroli ryzyka stosowaną przez instytucję płatniczą/instytucję pieniądza elektronicznego oraz, w stosownych przypadkach, jej grupę;

(ii)

szczegółowe informacje na temat stosowanych przez oddział zasad audytu wewnętrznego;

(iii)

szczegółowe informacje na temat procedur służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, które mają zostać przyjęte przez oddział w przyjmującym państwie członkowskim, zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/849.

 

24)

W przypadku zlecenia w ramach outsourcingu wykonywania funkcji operacyjnych powiązanych z usługami płatniczymi/usługami związanymi z pieniądzem elektronicznym:

a)

nazwa i adres podmiotu, któremu ma zostać zlecone wykonywanie funkcji operacyjnych w ramach outsourcingu;

b)

dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu) osoby wyznaczonej do kontaktów w podmiocie, któremu ma zostać zlecone wykonywanie funkcji operacyjnych w ramach outsourcingu;

c)

rodzaj i wyczerpujący opis funkcji operacyjnych, których wykonywanie zlecono w ramach outsourcingu.

 


ZAŁĄCZNIK III

Wzór powiadomienia do celów wymiany informacji w związku ze zgłoszeniami paszportowymi przekazywanymi przez instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego korzystające z usług agentów

1)

Państwo członkowskie pochodzenia

 

2)

Przyjmujące państwo członkowskie, w którym agent ma świadczyć usługi płatnicze

 

3)

Nazwa właściwych organów państwa członkowskiego pochodzenia

 

4)

Data otrzymania przez właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia kompletnego i prawidłowego zgłoszenia od instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego

DD/MM/RR

5)

Rodzaj zgłoszenia

☐ Pierwsze zgłoszenie

☐ Zmiana wcześniejszego zgłoszenia

☐ Dodatkowi agenci

☐ Zaprzestanie korzystania z usług agenta

6)

Charakter zgłoszenia (wg oceny właściwych organów państwa członkowskiego pochodzenia)

☐ Korzystanie ze swobody przedsiębiorczości

☐ Korzystanie ze swobody świadczenia usług, na podstawie następujące okoliczności:

7)

Rodzaj instytucji

☐ Instytucja płatnicza

☐ Instytucja pieniądza elektronicznego

8)

Nazwa instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego

 

9)

Adres siedziby zarządu instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego

 

10)

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego w państwie członkowskim pochodzenia w formacie określonym w załączniku I (w stosownych przypadkach)

 

11)

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego (jeżeli jest dostępny)

 

12)

Numer zezwolenia instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego w państwie członkowskim pochodzenia (w stosownych przypadkach)

 

13)

Osoba wyznaczona do kontaktów w instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego

 

14)

Adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów w instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego

 

15)

Numer telefonu osoby wyznaczonej do kontaktów w instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego

 

16)

Szczegółowe informacje dotyczące agenta:

a)

W przypadku osoby prawnej:

(i)

Nazwa

(ii)

Adres(-y) siedziby

(iii)

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny w państwie członkowskim siedziby agenta, w formacie określonym w załączniku I (w stosownych przypadkach)

(iv)

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) agenta (jeżeli jest dostępny)

(v)

Numer telefonu

(vi)

Adres e-mail

(vii)

Imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia przedstawicieli prawnych

b)

W przypadku osoby fizycznej:

(i)

Imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia

(ii)

Adres(y) siedziby przedsiębiorstwa

(iii)

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny w państwie członkowskim siedziby agenta, w formacie określonym w załączniku I (w stosownych przypadkach)

(iv)

Numer telefonu

(v)

Adres e-mail

 

17)

W przypadku korzystania ze swobody przedsiębiorczości – dane centralnego punktu kontaktowego, jeżeli punkt taki został już wyznaczony lub jest wymagany przez organy przyjmującego państwa członkowskiego zgodnie z art. 29 ust. 4 dyrektywy (UE) 2015/2366:

a)

Nazwa/imię i nazwisko przedstawiciela

b)

Adres

c)

Numer telefonu

d)

Adres e-mail

 

18)

Usługi płatnicze, które mają być świadczone przez agenta

1.

☐ Usługi umożliwiające złożenie gotówki na rachunku płatniczym oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku płatniczego

2.

☐ Usługi umożliwiające wypłatę gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku płatniczego

3.

Realizacja transakcji płatniczych, w tym transfery środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy usług płatniczych użytkownika lub u innego dostawcy usług płatniczych:

a)

realizacja poleceń zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty ☐

b)

realizacja transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej lub podobnego urządzenia ☐

c)

realizacja poleceń przelewu, w tym zleceń stałych ☐

4.

Realizacja transakcji płatniczych, jeżeli środki pieniężne mają pokrycie w linii kredytowej przyznanej użytkownikowi usług płatniczych:

a)

realizacja poleceń zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty ☐

b)

realizacja transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej lub podobnego urządzenia ☐

c)

realizacja poleceń przelewu, w tym zleceń stałych ☐

W tym udzielanie kredytu zgodnie z art. 18 ust. 4 dyrektywy (UE) 2015/2366: ☐ tak ☐ nie

5.

☐ Wydawanie instrumentów płatniczych

☐ Usługi acquiringu transakcji płatniczych

W tym udzielanie kredytu zgodnie z art. 18 ust. 4 dyrektywy (UE) 2015/2366: ☐ tak ☐ nie

6.

☐ Usługi przekazu pieniężnego

7.

☐ Usługi inicjowania płatności

8.

☐ Usługi dostępu do informacji o rachunku

19)

Opis mechanizmów kontroli wewnętrznej, które będą stosowane przez instytucję płatniczą/instytucję pieniądza elektronicznego/agenta w celu spełnienia wymogów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/849

 

20)

Tożsamość i dane kontaktowe dyrektorów i osób odpowiedzialnych za zarządzanie zaangażowanym agentem

 

21)

W przypadku agentów innych niż dostawcy usług płatniczych – kryteria uwzględniane w celu zapewnienia, by dyrektorzy i osoby odpowiedzialne za zarządzanie agentem, którego usługi mają być wykorzystywane w ramach świadczenia usług płatniczych, posiadały właściwe kompetencje i reputację.

a)

☐ Zgromadzone przez instytucję płatniczą dowody potwierdzające, że dyrektorzy i osoby odpowiedzialne za zarządzanie agentem, którego usługi mają być wykorzystywane w ramach świadczenia usług płatniczych, posiadają właściwe kompetencje i reputację.

b)

☐ Działania podjęte przez właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia zgodnie z art. 19 ust. 3 dyrektywy (UE) 2015/2366 w celu weryfikacji informacji przedstawionych przez instytucję płatniczą.

22)

W przypadku zlecenia w ramach outsourcingu wykonywania funkcji operacyjnych powiązanych z usługami płatniczymi/usługami związanymi z pieniądzem elektronicznym:

a)

nazwa i adres podmiotu, któremu ma zostać zlecone wykonywanie funkcji operacyjnych w ramach outsourcingu

b)

dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu) osoby wyznaczonej do kontaktów w podmiocie, któremu ma zostać zlecone wykonywanie funkcji operacyjnych w ramach outsourcingu

c)

rodzaj i wyczerpujący opis funkcji operacyjnych, których wykonywanie zlecono w ramach outsourcingu

 


ZAŁĄCZNIK IV

Wzór powiadomienia do celów wymiany informacji w związku ze zgłoszeniami paszportowymi przekazywanymi przez instytucje pieniądza elektronicznego korzystające z usług dystrybutorów

1)

Państwo członkowskie pochodzenia

 

2)

Przyjmujące państwo członkowskie, w którym mają być świadczone usługi związane z pieniądzem elektronicznym

 

3)

Nazwa właściwych organów państwa członkowskiego pochodzenia

 

4)

Data otrzymania przez właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia kompletnego i prawidłowego zgłoszenia od instytucji pieniądza elektronicznego

DD/MM/RR

5)

Rodzaj zgłoszenia

☐ Pierwsze zgłoszenie

☐ Zmiana wcześniejszego zgłoszenia

☐ Dodatkowi dystrybutorzy

☐ Zaprzestanie korzystania z usług dystrybutora

6)

Charakter zgłoszenia (wg oceny właściwych organów państwa członkowskiego pochodzenia)

☐ Korzystanie ze swobody przedsiębiorczości

☐ Korzystanie ze swobody świadczenia usług, na podstawie następujące okoliczności:

7)

Nazwa instytucji pieniądza elektronicznego

 

8)

Adres siedziby zarządu instytucji pieniądza elektronicznego

 

9)

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny instytucji pieniądza elektronicznego w państwie członkowskim pochodzenia w formacie określonym w załączniku I (w stosownych przypadkach)

 

10)

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) instytucji pieniądza elektronicznego (jeżeli jest dostępny)

 

11)

Numer zezwolenia instytucji pieniądza elektronicznego w państwie członkowskim pochodzenia (w stosownych przypadkach)

 

12)

Osoba wyznaczona do kontaktów w instytucji pieniądza elektronicznego

 

13)

Adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów w instytucji pieniądza elektronicznego

 

14)

Numer telefonu osoby wyznaczonej do kontaktów w instytucji pieniądza elektronicznego

 

15)

Szczegółowe informacje dotyczące dystrybutora:

a)

W przypadku osoby prawnej:

(i)

Nazwa

(ii)

Adres(-y) siedziby

(iii)

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny w państwie członkowskim siedziby dystrybutora, w formacie określonym w załączniku I (w stosownych przypadkach)

(iv)

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dystrybutora (jeżeli jest dostępny)

(v)

Numer telefonu

(vi)

Adres e-mail

(vii)

Imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia przedstawicieli prawnych

b)

W przypadku osoby fizycznej:

(i)

Imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia

(ii)

Adres(y) siedziby przedsiębiorstwa

(iii)

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny w państwie członkowskim siedziby dystrybutora, w formacie określonym w załączniku I (w stosownych przypadkach)

(iv)

Numer telefonu

(v)

Adres e-mail

 

16)

Usługi związane z pieniądzem elektronicznym, które mają być świadczone przez dystrybutora

☐ Dystrybucja

☐ Wykup pieniądza elektronicznego

17)

Opis mechanizmów kontroli wewnętrznej, które będą stosowane przez instytucję pieniądza elektronicznego/dystrybutora w celu spełnienia wymogów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/849.

 

18)

W przypadku zlecenia w ramach outsourcingu wykonywania funkcji operacyjnych powiązanych z usługami związanymi z pieniądzem elektronicznym:

a)

nazwa i adres podmiotu, któremu ma zostać zlecone wykonywanie funkcji operacyjnych w ramach outsourcingu

b)

dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu) osoby wyznaczonej do kontaktów w podmiocie, któremu ma zostać zlecone wykonywanie funkcji operacyjnych w ramach outsourcingu

c)

rodzaj i wyczerpujący opis funkcji operacyjnych, których wykonywanie zlecono w ramach outsourcingu

 


ZAŁĄCZNIK V

Wzór powiadomienia do celów wymiany informacji w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi korzystania ze swobody świadczenia usług bez angażowania agenta lub dystrybutora

1)

Państwo członkowskie pochodzenia

 

2)

Nazwa właściwych organów państwa członkowskiego pochodzenia

 

3)

Data otrzymania przez właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia kompletnego i prawidłowego zgłoszenia od instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego

DD/MM/RR

4)

Państwo członkowskie, w którym mają być świadczone usługi

 

5)

Rodzaj zgłoszenia

☐ Pierwsze zgłoszenie

☐ Zmiana wcześniejszego zgłoszenia

☐ Zakończenie/zaprzestanie działalności

6)

Rodzaj instytucji

☐ Instytucja płatnicza

☐ Instytucja pieniądza elektronicznego

7)

Nazwa instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego

 

8)

Adres siedziby zarządu instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego

 

9)

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego w państwie członkowskim pochodzenia w formacie określonym w załączniku I (w stosownych przypadkach)

 

10)

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego (jeżeli jest dostępny)

 

11)

Numer zezwolenia instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego w państwie członkowskim pochodzenia (w stosownych przypadkach)

 

12)

Osoba wyznaczona do kontaktów w instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego

 

13)

Adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów w instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego

 

14)

Numer telefonu osoby wyznaczonej do kontaktów w instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego

 

15)

Planowana data rozpoczęcia świadczenia usług płatniczych/usług związanych z pieniądzem elektronicznym (nie może poprzedzać daty przekazania decyzji właściwych organów państwa członkowskiego pochodzenia, o której mowa w art. 28 ust. 3 dyrektywy (UE) 2015/2366)

DD/MM/RRRR

16)

Usługi płatnicze, które mają być świadczone

1.

☐ Usługi umożliwiające złożenie gotówki na rachunku płatniczym oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku płatniczego

2.

☐ Usługi umożliwiające wypłatę gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku płatniczego

3.

Realizacja transakcji płatniczych, w tym transfery środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy usług płatniczych użytkownika lub u innego dostawcy usług płatniczych:

a)

realizacja poleceń zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty ☐

b)

realizacja transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej lub podobnego urządzenia ☐

c)

realizacja poleceń przelewu, w tym zleceń stałych ☐

4.

Realizacja transakcji płatniczych, jeżeli środki pieniężne mają pokrycie w linii kredytowej przyznanej użytkownikowi usług płatniczych:

a)

realizacja poleceń zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty ☐

b)

realizacja transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej lub podobnego urządzenia ☐

c)

realizacja poleceń przelewu, w tym zleceń stałych ☐

W tym udzielanie kredytu zgodnie z art. 18 ust. 4 dyrektywy (UE) 2015/2366: ☐ tak ☐ nie

5.

☐ Wydawanie instrumentów płatniczych

☐ Usługi acquiringu transakcji płatniczych

W tym udzielanie kredytu zgodnie z art. 18 ust. 4 dyrektywy (UE) 2015/2366: ☐ tak ☐ nie

6.

☐ Usługi przekazu pieniężnego

7.

☐ Usługi inicjowania płatności

8.

☐ Usługi dostępu do informacji o rachunku

17)

Usługi związane z pieniądzem elektronicznym, które mają być świadczone (dotyczy wyłącznie instytucji pieniądza elektronicznego)

☐ Emisja pieniądza elektronicznego

☐ Dystrybucja i/lub wykup pieniądza elektronicznego

18)

W przypadku zlecenia w ramach outsourcingu wykonywania funkcji operacyjnych powiązanych z usługami płatniczymi/usługami związanymi z pieniądzem elektronicznym:

a)

nazwa i adres podmiotu, któremu ma zostać zlecone wykonywanie funkcji operacyjnych w ramach outsourcingu

b)

dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu) osoby wyznaczonej do kontaktów w podmiocie, któremu ma zostać zlecone wykonywanie funkcji operacyjnych w ramach outsourcingu

c)

rodzaj i wyczerpujący opis funkcji operacyjnych, których wykonywanie zlecono w ramach outsourcingu

 


ZAŁĄCZNIK VI

Wzór powiadomienia do celów wymiany informacji w związku z rozpoczęciem działalności przez oddział/agenta/dystrybutora na podstawie zgłoszenia paszportowego przekazywanego przez instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego

Data rozpoczęcia działalności

1)

Państwo członkowskie pochodzenia

 

2)

Nazwa właściwych organów państwa członkowskiego pochodzenia

 

3)

Data pierwotnego zgłoszenia zgodnie z załącznikiem II, III lub IV.

 

4)

Państwo członkowskie, w którym ma rozpocząć działalność oddział/agent/dystrybutor

 

5)

Rodzaj instytucji

☐ Instytucja płatnicza

☐ Instytucja pieniądza elektronicznego

6)

Nazwa instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego

 

7)

Adres siedziby zarządu instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego

 

8)

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego w państwie członkowskim pochodzenia w formacie określonym w załączniku I (w stosownych przypadkach)

 

9)

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego (jeżeli jest dostępny)

 

10)

Numer zezwolenia instytucji płatniczej/instytucji pieniądza elektronicznego w państwie członkowskim pochodzenia (w stosownych przypadkach)

 

11)

Podmiot, który ma świadczyć usługi na podstawie zgłoszenia paszportowego

☐ Oddział

☐ Agent

☐ Dystrybutor

12)

W przypadku agentów/dystrybutorów:

a)

W przypadku osoby prawnej:

(i)

Nazwa

(ii)

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny w państwie członkowskim siedziby agenta/dystrybutora, w formacie określonym w załączniku I (w stosownych przypadkach)

(iii)

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) agenta/dystrybutora (jeżeli jest dostępny)

(iv)

Numer telefonu

b)

W przypadku osoby fizycznej:

(i)

Imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia

(ii)

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny w państwie członkowskim siedziby agenta/dystrybutora, w formacie określonym w załączniku I (w stosownych przypadkach)

13)

W przypadku agentów i oddziałów – data wpisania do rejestru przez właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia

DD/MM/RRRR

14)

Data rozpoczęcia działalności przez oddział/agenta/dystrybutora (w przypadku agentów i oddziałów nie może poprzedzać daty wpisania agenta/oddziału do rejestru w państwie członkowskim pochodzenia, zgodnie z art. 28 ust. 3 dyrektywy (UE) 2015/2366)

DD/MM/RRRR


Top