EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1997

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1997 z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2016/184 i (UE) 2016/185 rozszerzające ostateczne cło wyrównawcze i antydumpingowe nałożone na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu

C/2017/7344

OJ L 289, 8.11.2017, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1997/oj

8.11.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1997

z dnia 7 listopada 2017 r.

zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2016/184 i (UE) 2016/185 rozszerzające ostateczne cło wyrównawcze i antydumpingowe nałożone na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (UE) 2016/1036 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1) („podstawowe rozporządzenie antydumpingowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4 oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (2) („podstawowe rozporządzenie antysubsydyjne”), w szczególności jego art. nr 23 ust. 6 i art. 24 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(1)

W dniu 2 grudnia 2013 r. Rada nałożyła środki antydumpingowe (3) i wyrównawcze (4) na moduły lub panele fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego oraz ogniwa w rodzaju stosowanych w modułach fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i główne komponenty (tj. ogniwa) pochodzące lub wysyłane z Chińskiej Republiki Ludowej („pierwotne środki”).

(2)

W dniu 11 lutego 2016 r. Komisja rozszerzyła wspomniane środki na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu, z wyjątkiem przywozu produktów wytwarzanych przez wymienione z nazwy przedsiębiorstwa zwolnione z tych środków („rozszerzone środki”) (5).

(3)

W dniu 5 grudnia 2015 r. Komisja wszczęła przeglądy wygaśnięcia obowiązujących środków antydumpingowych (6) i wyrównawczych (7), a także częściowy przegląd okresowy tych środków (8). Następnie, w dniu 1 marca 2017 r., Komisja nałożyła cła antydumpingowe i wyrównawcze na okres 18 miesięcy („dalsze środki”) oraz zakończyła częściowy przegląd okresowy (9).

(4)

W dniu 3 marca 2017 r. Komisja wszczęła częściowy przegląd okresowy ograniczony do formy i poziomu dalszych środków (10). Na podstawie tego przeglądu Komisja zmieniła dalsze środki, przy czym zmiana ta weszła w życie 15 dni po opublikowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1570 (11).

(5)

W związku z tym obowiązującymi środkami są środki wyrównawcze i antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/366 i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/367, ostatnio zmienionymi rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1570.

B.   PROCEDURA

1.   Wszczęcie postępowania

(6)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/242 (12) („rozporządzenie o wszczęciu postępowania”) Komisja wszczęła przegląd rozszerzonych środków w celu ustalenia możliwości przyznania zwolnienia z tych środków przedsiębiorstwu Jinko Solar Technology SDN.BHD („wnioskodawca” lub „Jinko Malezja”), malezyjskiemu producentowi eksportującemu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw). Rozporządzeniem wszczynającym przegląd uchylono również cła antydumpingowe w odniesieniu do wnioskodawcy, a przywóz od wnioskodawcy objęto rejestracją.

(7)

Przegląd wszczęto w następstwie wniosku złożonego przez wnioskodawcę, który zawierał wystarczające dowody prima facie na poparcie twierdzenia wnioskodawcy, że jest on nowym producentem eksportującym i spełnia kryteria dotyczące wyłączeń na mocy art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego oraz art. 23 ust. 6 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego, a mianowicie:

nie dokonywał wywozu produktu objętego przeglądem do Unii w okresie objętym dochodzeniem, które doprowadziło do rozszerzenia środków, czyli od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.,

nie stosował praktyk służących obejściu środków, oraz

zaciągnął nieodwołalne zobowiązanie umowne na wywóz znacznych ilości do Unii.

2.   Produkt objęty przeglądem

(8)

Produktem objętym niniejszym przeglądem są moduły lub panele fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego oraz ogniwa w rodzaju stosowanych w modułach lub panelach fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego (ogniwa o grubości nieprzekraczającej 400 mikrometrów), wysyłane z Malezji i Tajwanu, zgłoszone lub niezgłoszone jako pochodzące z Malezji i z Tajwanu, objęte obecnie kodami CN 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 i ex 8541 40 90.

(9)

Z definicji produktu objętego przeglądem wyklucza się następujące rodzaje produktów:

przenośne ładowarki solarne składające się z mniej niż sześciu ogniw, dostarczające energię elektryczną do urządzeń lub ładujące akumulatory,

cienkowarstwowe produkty fotowoltaiczne,

produkty fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego trwale wbudowane do urządzeń elektrycznych spełniających inną funkcję niż wytwarzanie energii elektrycznej i wykorzystujących energię elektryczną wytwarzaną przez wbudowane ogniwo lub ogniwa fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego,

moduły lub panele o napięciu wyjściowym nieprzekraczającym 50 V prądu stałego oraz mocy wyjściowej nieprzekraczającej 50 W, wyłącznie jako urządzenia do bezpośredniego ładowania akumulatorów w systemach o tej samej charakterystyce napięcia i mocy.

3.   Okres sprawozdawczy

(10)

Okres sprawozdawczy obejmował okres od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

4.   Dochodzenie

(11)

Komisja zawiadomiła przedsiębiorstwo Jinko Solar Technology SDN.BHD, przemysł unijny reprezentowany przez skarżącego w pierwotnym dochodzeniu (EU ProSun) oraz przedstawicieli Malezji i Chińskiej Republiki Ludowej o wszczęciu przeglądu.

(12)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne do celów przeprowadzenia przeglądu. W szczególności Komisja otrzymała odpowiedzi na kwestionariusz od wnioskodawcy i powiązanego z nim przedsiębiorstwa handlowego, Jinko Solar Technology Limited (Hongkong) („Jinko HK”). Przeprowadzono wizytę weryfikacyjną w siedzibie wnioskodawcy w Malezji. W odniesieniu do Jinko HK Komisja została poinformowana w trakcie dochodzenia, że chociaż przedsiębiorstwo to ma siedzibę w Hongkongu, cała dokumentacja dotycząca sprzedaży eksportowej jest prowadzona przez przedsiębiorstwo powiązane, Jinko Solar Co., Ltd., w Chińskiej Republice Ludowej („ChRL”). W związku z tym wizytę weryfikacyjną w odniesieniu do sprzedaży eksportowej przeprowadzono także na terenie przedsiębiorstwa powiązanego w Szanghaju w ChRL.

C.   USTALENIA

(13)

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w toku dochodzenia Jinko Malaysia jest faktycznym malezyjskim producentem modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego oraz ogniw, utworzonym w styczniu 2015 r. Przedsiębiorstwo rozpoczęło produkcję modułów i ogniw do celów handlowych w czerwcu/lipcu tego samego roku.

(14)

W toku dochodzenia Komisja ustaliła, że przedsiębiorstwo Jinko Malaysia nie dokonywało wywozu produktu objętego przeglądem do Unii w okresie objętym dochodzeniem, które doprowadziło do rozszerzenia środków, czyli od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. Ponadto ustalono, że przedsiębiorstwo nie zakupiło produktu objętego przeglądem z ChRL w celu dalszej odsprzedaży lub przeładunku do Unii. Co więcej Jinko Malaysia nie dokonywało wywozu produktu objętego przeglądem do Unii aż do końca okresu sprawozdawczego, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.

(15)

Jednakże w październiku 2016 r. przedsiębiorstwo zawarło umowę na wywóz znacznych ilości produktu objętego przeglądem do Unii. Zgodnie z warunkami umowy dostawa produktu w tych ilościach jest zawieszona w oczekiwaniu na wynik obecnego dochodzenia przeglądowego.

(16)

Komisja odnotowała, że skarżący jest spółką zależną, w której całościowy udział posiada Jinko Solar Co., Ltd., chiński producent produktu objętego przeglądem, który podlega obecnie środkom pierwotnym, z późniejszymi zmianami. Jak wskazano w rozporządzeniu o wszczęciu postępowania, Komisja uważnie przeanalizowała te powiązania i sprawdziła, czy przedsiębiorstwo Jinko Malaysia nie zostało ustanowione lub wykorzystane w celu obejścia obowiązujących środków.

(17)

Spółka Jinko Solar Co., Ltd. jest częścią większej grupy przedsiębiorstw należących do Jinko Solar Holding Co., Ltd. Przedsiębiorstwo to zostało zarejestrowane na Kajmanach, a jego akcje są notowane na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Jinko Solar Group jest obecna na rynkach całego świata i posiada zakłady produkcyjne w kilku krajach, obecnie w Chinach, Portugalii, RPA i Malezji. Według protokołu posiedzenia rady dyrektorów z 2014 r. strategia biznesowa grupy w ostatnich latach polegała na dalszym zwiększaniu liczby zagranicznych zakładów produkcyjnych i tworzeniu takich zakładów w krajach o dużym potencjale rozwoju projektów. W ramach tej strategii biznesowej rada dyrektorów podjęła decyzję o utworzeniu w tym samym roku zakładu produkcyjnego w Malezji.

(18)

Ponadto Komisja ustaliła, że Jinko Malaysia jest faktycznym producentem produktu objętego przeglądem, dysponującym kompletnymi i nowoczesnymi zakładami produkcji ogniw i modułów i prowadzącym między innymi działania badawczo-rozwojowe. Przedsiębiorstwo to nie prowadziło działań służących obejściu obowiązujących środków, takich jak przeładunek, montaż lub odsprzedaż do Unii modułów i ogniw fotowoltaicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

(19)

Komisja stwierdziła zatem, że przedsiębiorstwo Jinko Malaysia nie zostało utworzone ani nie było wykorzystywane do obchodzenia środków pierwotnych oraz że fakt bycia własnością chińskiego przedsiębiorstwa sam w sobie nie stanowi powodu do odrzucenia wniosku.

(20)

W związku z powyższym Komisja nie uznała za konieczne nałożenia jakichkolwiek szczególnych warunków monitorowania w przypadku przyznania zwolnienia. W celu zapewnienia właściwego stosowania zwolnienia Komisja uznała za odpowiednie zastosowanie środków szczególnych mających zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw, którym przyznano zwolnienia. Środki te polegają na wymogu przedstawienia organom celnym państw członkowskich ważnej faktury handlowej, która musi być zgodna z wymogami określonymi w art. 1 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/184 i art. 1 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/185. Przywóz, któremu nie towarzyszy taka faktura, podlega odpowiednio rozszerzonemu cłu antydumpingowemu i wyrównawczemu.

(21)

W świetle ustaleń opisanych w motywach 13–19 Komisja doszła do wniosku, że przedsiębiorstwo Jinko Solar Technology SDN.BHD spełnia kryteria ustanowione w art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego oraz w art. 23 ust. 6 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego i powinno zostać zwolnione z rozszerzonych środków.

(22)

Powyższe ustalenia zostały ujawnione wnioskodawcy i innym zainteresowanym stronom, które miały możliwość przedstawienia uwag. Odpowiedział jedynie wnioskodawca, który przesłał drobne uwagi natury technicznej.

D.   ZMIANA W WYKAZIE PRZEDSIĘBIORSTW KORZYSTAJĄCYCH ZE ZWOLNIENIA Z ROZSZERZONYCH ŚRODKÓW

(23)

Biorąc pod uwagę ustalenia, o których mowa powyżej, Komisja stwierdziła, że przedsiębiorstwo Jinko Solar Technology SDN.BHD należy dodać do wykazu przedsiębiorstw zwolnionych z cła wyrównawczego i cła antydumpingowego nałożonego na mocy, odpowiednio, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/184 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/185.

(24)

W związku z powyższym Jinko Solar Technology SDN.BHD powinno zostać dodane do wykazu przedsiębiorstw wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/184 i art. 1 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/185.

(25)

Ponadto stosowanie zwolnienia jest uwarunkowane spełnieniem wymogu określonego w art. 1 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/184 oraz w art. 1 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/185.

(26)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Tabelę w art. 1 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/184 zastępuje się następującą tabelą:

Państwo

Przedsiębiorstwo

Dodatkowy kod TARIC

Malezja

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

Tajwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096

Artykuł 2

Tabelę w art. 1 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/185 zastępuje się następującą tabelą:

Państwo

Przedsiębiorstwo

Dodatkowy kod TARIC

Malezja

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

Tajwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096

Artykuł 3

Poleca się organom celnym zaprzestania rejestracji przywozu prowadzonej na podstawie art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/242. Nie pobiera się cła antydumpingowego od tak zarejestrowanego przywozu.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.

(2)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 55.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1238/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 325 z 5.12.2013, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1239/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 325 z 5.12.2013, s. 66).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/184 z dnia 11 lutego 2016 r. rozszerzające ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1239/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. nakładającym ostateczne cło wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu (Dz.U. L 37 z 12.2.2016, s. 56) oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/185 z dnia 11 lutego 2016 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1238/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. nakładającym ostateczne cło antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu (Dz.U. L 37 z 12.2.2016, s. 76).

(6)  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2015/C 405/08; Dz.U. C 405 z 5.12.2015, s. 8.

(7)  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2015/C 405/09; Dz.U. C 405 z 5.12.2015, s. 20.

(8)  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2015/C 405/10; Dz.U. C 405 z 5.12.2015, s. 33.

(9)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/366 z dnia 1 marca 2017 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 i kończące dochodzenie w ramach częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1037, Dz.U. L 56 z 3.3.2017, s. 1, oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/367 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 i kończące dochodzenie w ramach częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1036, Dz.U. L 56 z 3.3.2017, s. 131.

(10)  Dz.U. C 67 z 3.3.2017, s. 16.

(11)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1570 z dnia 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/366 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/367 nakładające ostateczne cła antydumpingowe i wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i uchylające decyzję wykonawczą 2013/707/UE potwierdzającą przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych, Dz.U. L 238 z 16.9.2017, s. 22.

(12)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/242 z dnia 10 lutego 2017 r. wszczynające przegląd rozporządzeń wykonawczych (UE) 2016/184 i 2016/185 (rozszerzających ostateczne cła wyrównawcze i antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu) w celu ustalenia możliwości przyznania zwolnienia od tych środków jednemu producentowi eksportującemu z Malezji, uchylenia cła antydumpingowego w odniesieniu do towarów przywożonych przez tego producenta eksportującego oraz objęcia rejestracją towarów przywożonych przez tego producenta eksportującego (Dz.U. L 36 z 11.2.2017, s. 47).


Top