EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1978

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1978 z dnia 31 października 2017 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego w zakresie szkarłupni odławianych poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/7212

OJ L 285, 1.11.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1978/oj

1.11.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1978

z dnia 31 października 2017 r.

zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego w zakresie szkarłupni odławianych poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 10 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 ustanowiono szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, odnoszące się do podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze. Rozporządzenie to stanowi między innymi, że podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze mogą wprowadzać do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego wyłącznie w przypadku, gdy zostały one przygotowane oraz poddane obróbce w zakładach spełniających określone wymogi, w tym odpowiednie wymogi ustanowione w załączniku III do tego rozporządzenia.

(2)

W sekcji VII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 określono, że sekcja ta ma zastosowanie do żywych małży oraz – z wykluczeniem przepisów dotyczących oczyszczania – ma także zastosowanie do żywych szkarłupni, żywych osłonic i żywych ślimaków morskich. W sekcji tej określono również, że szczególne wymogi mają zastosowanie do niebędących filtratorami Pectinidae i ślimaków morskich odławianych poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi.

(3)

W rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) ustanowiono szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego. Stanowi ono, że państwa członkowskie gwarantują, że produkcja i wprowadzanie do obrotu żywych małży oraz żywych szkarłupni, żywych osłonic i żywych ślimaków morskich są poddawane urzędowym kontrolom zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia. Rozdział II załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 stanowi, że obszary produkcyjne muszą zostać sklasyfikowane stosownie do poziomu zanieczyszczenia odchodami. Filtratory, takie jak małże, mogą kumulować mikroorganizmy stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego.

(4)

Szkarłupnie nie są co do zasady filtratorami. W rezultacie ryzyko, że takie zwierzęta kumulowałyby mikroorganizmy związane z zanieczyszczeniem odchodami, jest niewielkie. Ponadto nie zgłoszono żadnych danych epidemiologicznych, które wykazywałyby związek przepisów dotyczących klasyfikacji obszarów produkcyjnych, określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004, z zagrożeniami dla zdrowia publicznego związanymi ze szkarłupniami niebędącymi filtratorami. Z tego względu takie szkarłupnie należy również wyłączyć z zakresu zastosowania przepisów dotyczących klasyfikacji obszarów produkcyjnych ustanowionych w sekcji VII rozdział II załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

(5)

Ponadto w sekcji VII rozdział IX załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 określono szczególne wymogi dotyczące niebędących filtratorami Pectinidae i żywych ślimaków morskich odławianych poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi. Takie wymogi powinno się stosować również w odniesieniu do szkarłupni niebędących filtratorami.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić sekcję VII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206).


ZAŁĄCZNIK

W sekcji VII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części wprowadzającej pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Niniejsza sekcja ma zastosowanie do żywych małży. Z wykluczeniem przepisów dotyczących oczyszczania, ma ona także zastosowanie do żywych szkarłupni, żywych osłonic i żywych ślimaków morskich. Przepisy dotyczące klasyfikacji obszarów produkcyjnych ustanowione w rozdziale II część A tej sekcji nie mają zastosowania do niebędących filtratorami ślimaków morskich i szkarłupni.”;

2)

rozdział IX otrzymuje brzmienie:

„ROZDZIAŁ IX   SZCZEGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE NIEBĘDĄCYCH FILTRATORAMI PECTINIDAE, ŚLIMAKÓW MORSKICH I SZKARŁUPNI ODŁAWIANYCH POZA SKLASYFIKOWANYMI OBSZARAMI PRODUKCYJNYMI

Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze i dokonujące odłowu niebędących filtratorami Pectinidae, ślimaków morskich i szkarłupni poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi lub dokonujące obróbki takich Pectinidae lub takich ślimaków morskich lub szkarłupni, zobowiązane są zapewnić zgodność z poniższymi wymogami:

1.

Niebędących filtratorami Pectinidae, ślimaków morskich i szkarłupni nie można wprowadzać do obrotu, o ile nie zostały one odłowione i poddane obróbce zgodnie z rozdziałem II część B oraz nie spełniają norm ustanowionych w rozdziale V, udowodnionych za pomocą systemu samokontroli.

2.

W uzupełnieniu do pkt 1, jeżeli dane z urzędowych programów monitorowania umożliwiają właściwym organom sklasyfikowanie stref połowowych – w miarę potrzeb, we współpracy z podmiotami prowadzącymi przedsiębiorstwo spożywcze – do Pectinidae mają zastosowanie przez analogię przepisy rozdziału II część A.

3.

Niebędących filtratorami Pectinidae, ślimaków morskich i szkarłupni nie można wprowadzać do obrotu do celów spożycia przez ludzi w inny sposób niż za pośrednictwem aukcji rybnej, zakładu wysyłki lub zakładu przetwórczego. Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze i prowadzące zakłady, w których dokonuje się obróbki Pectinidae lub takich ślimaków morskich lub szkarłupni, zobowiązane są poinformować o tym fakcie właściwe organy oraz, w odniesieniu do zakładów wysyłki, spełniać odpowiednie wymogi rozdziałów III i IV.

4.

Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze i dokonujące obróbki niebędących filtratorami Pectinidae, żywych ślimaków morskich i żywych szkarłupni zobowiązane są zapewnić zgodność z następującymi wymogami:

a)

wymogami dotyczącymi dokumentacji zawartymi w rozdziale I pkt 3–7, w stosownych przypadkach. W takim przypadku dokument rejestracyjny musi wyraźnie wskazywać umiejscowienie obszaru odłowu Pectinidae lub żywych ślimaków morskich lub żywych szkarłupni; lub

b)

wymogami zawartymi w rozdziale VI pkt 2 dotyczącymi zamknięcia wszystkich opakowań żywych Pectinidae, żywych ślimaków morskich i żywych szkarłupni wysyłanych do sprzedaży detalicznej oraz wymogami zawartymi w rozdziale VII dotyczącymi znaków identyfikacyjnych i etykietowania.”.


Top