EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1530

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1530 z dnia 7 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej chizalofop-P-tefurylowy (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/6035

OJ L 232, 8.9.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1530/oj

8.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1530

z dnia 7 września 2017 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej chizalofop-P-tefurylowy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 17 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (2) określono substancje czynne uznane za zatwierdzone rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009.

(2)

Ze względu na czas i zasoby konieczne do przeprowadzenia oceny wniosków o odnowienie zatwierdzeń wielu substancji czynnych, których zatwierdzenia wygasną w latach 2019–2021, decyzją wykonawczą Komisji C(2016) 6104 (3) ustanowiono program prac, w którym zgrupowano podobne substancje czynne i wyznaczono priorytety na podstawie potencjalnego niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i zwierząt lub środowiska zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(3)

Zatwierdzenia substancji czynnych: propachizafop, chizalofop-P-etylowy i chizalofop-P-tefurylowy pierwotnie miały wygasnąć w latach 2019–2021. Ponieważ te trzy substancje są wariantami estrowymi chizalofopu, mają podobne właściwości. Uwzględniając decyzję wykonawczą C(2016) 6104, niebezpieczne właściwości chizalofopu-P-tefurylowego (4) oraz fakt, że wspomniane trzy substancje wykazują istotne podobieństwa, należy je zgrupować w celu dostosowania harmonogramu ich oceny i procesu weryfikacji przeprowadzanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. W związku z tym dokumentacja dotycząca tych trzech substancji powinna zostać przedłożona do odpowiednich państw członkowskich pełniących rolę sprawozdawców w tych samych ramach czasowych.

(4)

Zatwierdzenia propachizafopu i chizalofopu-P-etylowego wygasają w dniu 30 listopada 2021 r. W celu dostosowania terminu oceny substancji chizalofop-P-tefurylowy do terminu oceny pozostałych dwóch substancji należy przedłużyć okres zatwierdzenia substancji chizalofop-P-tefurylowy.

(5)

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 844/2012 (5) złożono wniosek o odnowienie zatwierdzenia substancji chizalofop-P-tefurylowy.

(6)

Mając na uwadze cel określony w art. 17 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w odniesieniu do przypadków nieprzedłożenia dodatkowej dokumentacji zgodnej z przepisami rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 844/2012 nie później niż 30 miesięcy przed datą wygaśnięcia określoną w art. 1 niniejszego rozporządzenia Komisja wyznaczy taką samą datę wygaśnięcia jak data obowiązująca przed niniejszym rozporządzeniem lub najwcześniejszą następną datę.

(7)

Mając na uwadze cel określony w art. 17 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w przypadkach przyjęcia przez Komisję rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, o której mowa w niniejszym rozporządzeniu, ze względu na brak spełnienia kryteriów zatwierdzenia, Komisja wyznaczy taką samą datę wygaśnięcia jak data obowiązująca przed niniejszym rozporządzeniem lub ustali ją na dzień wejścia w życie rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. W przypadkach przyjęcia przez Komisję rozporządzenia stanowiącego o odnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, o której mowa w niniejszym rozporządzeniu, Komisja postara się, stosownie do okoliczności, wyznaczyć najwcześniejszą możliwą datę stosowania.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 w kolumnie szóstej („data wygaśnięcia zatwierdzenia”) w pozycji 279 datę „30 listopada 2019 r.” w odniesieniu do chizalofopu-P-tefurylowego zastępuje się datą „30 listopada 2021 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 września 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1.

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustanowienia programu prac nad oceną wniosków o odnowienie wygasających w latach 2019, 2020 i 2021 zatwierdzeń substancji czynnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. C 357 z 29.9.2016, s. 9).

(4)  Opinia Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC) Europejskiej Agencji Chemikaliów w sprawie proponowanej harmonizacji klasyfikacji i oznakowania chizalofopu-P-tefurylowego na poziomie UE. Przyjęta dnia 3 czerwca 2016 r.

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26).


Top