EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1018

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1018 z dnia 29 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje zgłaszane przez firmy inwestycyjne, operatorów rynku i instytucje kredytowe (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2016/3917

OJ L 155, 17.6.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1018/oj

17.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1018

z dnia 29 czerwca 2016 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje zgłaszane przez firmy inwestycyjne, operatorów rynku i instytucje kredytowe

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (1), w szczególności jej art. 34 ust. 8 akapit trzeci oraz art. 35 ust. 11 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy określić szczegółowe informacje, które firmy inwestycyjne, operatorzy rynku oraz, gdy wymaga tego dyrektywa 2014/65/UE, instytucje kredytowe powinny zgłaszać właściwym organom ich macierzystego państwa członkowskiego, jeżeli chcą świadczyć usługi inwestycyjne lub prowadzić działalność inwestycyjną, a także świadczyć usługi dodatkowe w innym państwie członkowskim, w celu ustanowienia jednolitych wymagań informacyjnych i skorzystania z możliwości świadczenia usług na całym terytorium Unii.

(2)

Zakres i treść informacji, które mają być przekazywane właściwemu organowi państwa macierzystego przez firmy inwestycyjne, instytucje kredytowe lub operatorów rynku, którzy chcą świadczyć usługi inwestycyjne lub prowadzić działalność inwestycyjną, jak również prowadzić działalność pomocniczą lub zapewniać rozwiązania ułatwiające dostęp i handel, są zróżnicowane w zależności od celu i formy praw paszportowych. Dla jasności właściwe jest zatem określenie różnych typów powiadomień paszportowych do celów niniejszego rozporządzenia.

(3)

Z tych samych powodów należy również sprecyzować informacje, które firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku prowadzący wielostronną platformę obrotu („MTF”) lub zorganizowaną platformę obrotu („OTF”) powinni przedłożyć, kiedy chcą ułatwić, na terytorium innego państwa członkowskiego, dostęp do tych systemów i obrót w tych systemach przez użytkowników zdalnych, członków zdalnych lub uczestników zdalnych mających siedzibę w tym innym państwie członkowskim.

(4)

Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego i przyjmującego państwa członkowskiego powinny otrzymać zaktualizowane informacje w przypadku jakiejkolwiek zmiany szczegółowych danych w powiadomieniu paszportowym, w tym cofnięcia lub unieważnienia zezwolenia na świadczenie usług inwestycyjnych i prowadzenie działalności inwestycyjnej. Dzięki tym informacjom odnośne właściwe organy powinny być w stanie podjąć świadomą decyzję zgodną z ich kompetencjami i zakresem odpowiedzialności.

(5)

Zmiany dotyczące nazwy, adresu i danych kontaktowych firm inwestycyjnych w macierzystym państwie członkowskim uznawane są za istotne, powinny zatem być zgłoszone jako powiadomienie dotyczące zmiany szczegółowych informacji na temat oddziału lub jako powiadomienie dotyczące zmiany szczegółowych informacji na temat agenta.

(6)

Ważne jest, aby właściwe organy macierzystego i przyjmującego państwa członkowskiego współpracowały w celu wyeliminowania zagrożenia prania pieniędzy. Niniejsze rozporządzenie, a w szczególności przekazywanie programu działania firmy inwestycyjnej, powinno ułatwić właściwemu organowi przyjmującego państwa członkowskiego ocenę i nadzór adekwatności systemów i mechanizmów kontroli oddziału z siedzibą na jego terytorium, które służą zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym umiejętności, wiedzy i nieskazitelnego charakteru osoby odpowiedzialnej w odniesieniu do prania pieniędzy.

(7)

Przepisy zawarte w niniejszym rozporządzeniu są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ dotyczą powiadomień związanych z korzystaniem ze swobody świadczenia usług inwestycyjnych i prowadzenia działalności inwestycyjnej oraz z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości, które mają zastosowanie do firm inwestycyjnych, operatorów rynku, oraz, w przewidzianych prawem przypadkach, instytucji kredytowych. W celu zapewnienia spójności między tymi przepisami, które powinny wejść w życie w tym samym czasie, oraz w celu ułatwienia osobom podlegającym tym obowiązkom całościowego wglądu w te przepisy i łatwego dostępu do nich wskazane jest włączenie do jednego rozporządzenia wszystkich regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania informacji wymaganych zgodnie z przepisami tytułu II rozdział III dyrektywy 2014/65/UE.

(8)

W celu zachowania spójności oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych konieczne jest, by przepisy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu i powiązane przepisy krajowe transponujące dyrektywę 2014/65/UE miały zastosowanie od tego samego dnia.

(9)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji Europejskiej przez ESMA.

(10)

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (2) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przeprowadził otwarte konsultacje publiczne poświęcone projektowi regulacyjnych standardów technicznych, przeanalizował związane z nimi potencjalne koszty i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej zgodnie z art. 37 tego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do firm inwestycyjnych i operatorów rynku prowadzących wielostronną platformę obrotu (MTF) lub zorganizowaną platformę obrotu (OTF).

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się również do instytucji kredytowych posiadających zezwolenie na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (3), które świadczą jedną usługę inwestycyjną lub większą ich liczbę lub prowadzą działalność inwestycyjną oraz zamierzają korzystać z usług agentów w oparciu o następujące prawa:

a)

prawo do swobody świadczenia usług inwestycyjnych i prowadzenia działalności inwestycyjnej zgodnie z art. 34 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE;

b)

prawo przedsiębiorczości zgodnie z art. 35 ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„powiadomienie paszportowe dotyczące usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej” oznacza powiadomienie dokonane zgodnie z art. 34 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE lub zgodnie z art. 34 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE;

b)

„powiadomienie paszportowe dotyczące oddziału” lub „powiadomienie paszportowe dotyczące agenta” oznacza powiadomienie dokonane zgodnie z art. 35 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE lub zgodnie z art. 35 ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE;

c)

„powiadomienie dotyczące rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF” oznacza powiadomienie dokonane zgodnie z art. 34 ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE;

d)

„powiadomienie paszportowe” oznacza powiadomienie paszportowe dotyczące usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej, powiadomienie paszportowe dotyczące oddziału, powiadomienie paszportowe dotyczące agenta lub powiadomienie dotyczące rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF.

Artykuł 3

Informacje, które należy przekazać w powiadomieniu paszportowym dotyczącym usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej

1.   Firmy inwestycyjne zapewniają, by przedłożone zgodnie z art. 34 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE powiadomienie paszportowe dotyczące usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej zawierało następujące informacje:

a)

nazwę, adres i dane kontaktowe firmy inwestycyjnej oraz nazwisko określonej osoby kontaktowej w firmie inwestycyjnej;

b)

program działania obejmujący następujące pozycje:

(i)

szczegółowe informacje na temat konkretnych usług inwestycyjnych, działalności inwestycyjnej i usług dodatkowych, które mają być zapewniane w przyjmującym państwie członkowskim oraz instrumentów finansowych, które mają zostać wykorzystane; oraz

(ii)

potwierdzenie, czy firma inwestycyjna zamierza korzystać z usług agentów mających siedzibę w jej macierzystym państwie członkowskim w celu świadczenia usług w przyjmującym państwie członkowskim, a jeśli tak, nazwisko, adres, dane kontaktowe każdego z takich agentów oraz usługi inwestycyjne lub działalność inwestycyjną, usługi pomocnicze oraz instrumenty finansowe przez nich zapewniane.

2.   Instytucje kredytowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), przedkładające powiadomienie paszportowe dotyczące usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej zgodnie z art. 34 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE zapewniają, by takie powiadomienie zawierało informacje określone w ust. 1 lit. a) i lit. b) ppkt (ii).

Artykuł 4

Informacje, które należy przekazać w powiadomieniu dotyczącym zmiany danych związanych z usługami inwestycyjnymi i działalnością inwestycyjną

Firmy inwestycyjne i instytucje kredytowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), zapewniają, by powiadomienie dotyczące zmiany danych, zgodnie z art. 34 ust. 4 dyrektywy 2014/65/UE, zawierało szczegółowe informacje o wszelkich zmianach w zakresie informacji zawartych w pierwotnym powiadomieniu paszportowym dotyczącym usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej.

Artykuł 5

Informacje, które należy przekazać w powiadomieniu dotyczącym rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF

Firmy inwestycyjne i operatorzy rynku przedkładający powiadomienia dotyczące rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF zgodnie z art. 34 ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE zapewniają, by takie powiadomienie zawierało następujące informacje:

a)

nazwę, adres i dane kontaktowe firmy inwestycyjnej lub operatora rynku oraz nazwisko określonej osoby kontaktowej w firmie inwestycyjnej lub u operatora rynku;

b)

krótki opis odpowiednich rozwiązań oraz datę, od której rozwiązania te zostaną udostępnione w przyjmującym państwie członkowskim;

c)

krótki opis modelu biznesowego MTF lub OTF, w tym rodzaj instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu, rodzaj uczestników oraz podejście marketingowe MTF lub OTF do docelowych użytkowników zdalnych, członków zdalnych lub uczestników zdalnych.

Artykuł 6

Informacje, które należy przekazać w powiadomieniu paszportowym dotyczącym oddziału lub w powiadomieniu paszportowym dotyczącym agenta

1.   Firmy inwestycyjne i instytucje kredytowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), zapewniają, by powiadomienie paszportowe dotyczące oddziału lub powiadomienie paszportowe dotyczące agenta, przedkładane zgodnie z art. 35 ust. 2 lub art. 35 ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE, stosownie do przypadku, zawierało następujące informacje:

a)

nazwę, adres i dane kontaktowe firmy inwestycyjnej lub instytucji kredytowej w macierzystym państwie członkowskim oraz nazwisko określonej osoby kontaktowej w firmie inwestycyjnej lub instytucji kredytowej;

b)

nazwę, adres i dane kontaktowe oddziału lub nazwisko, adres i dane kontaktowe agenta w przyjmującym państwie członkowskim, u których można uzyskać dokumenty;

c)

nazwiska osób odpowiedzialnych za zarządzanie oddziałem lub agentem;

d)

odniesienie do lokalizacji, w formie elektronicznej lub innej, rejestru publicznego, w którym zarejestrowany jest agent; oraz

e)

program działania.

2.   Program działania, o którym mowa w ust. 1 lit. e), zawiera następujące elementy:

a)

wykaz zapewnianych usług inwestycyjnych, działalności inwestycyjnej, usług dodatkowych i instrumentów finansowych;

b)

zestawienie ukazujące, w jaki sposób oddział lub agent przyczyni się do realizacji strategii firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej lub grupy, oraz określające, czy firma inwestycyjna jest członkiem grupy i jakie będą główne funkcje oddziału lub agenta;

c)

opis rodzaju klientów lub kontrahentów obsługiwanych przez dany oddział lub danego agenta oraz sposobu, w jaki firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa będzie pozyskiwać i obsługiwać tych klientów i kontrahentów;

d)

następujące informacje dotyczące struktury organizacyjnej oddziału lub agenta:

(i)

funkcjonalną, geograficzną i prawną strukturę podległości służbowej, jeżeli funkcjonuje macierz struktury zarządczej;

(ii)

opis sposobu funkcjonowania oddziału lub agenta w strukturze korporacyjnej firmy inwestycyjnej lub instytucji kredytowej lub grupy, jeżeli dana firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa jest członkiem grupy;

(iii)

zasady dotyczące sprawozdawczości oddziału lub agenta wobec centrali;

e)

informacje dotyczące osób pełniących kluczowe funkcje w oddziale lub u agenta, w tym osób odpowiedzialnych w oddziale lub u agenta za bieżącą działalność, zgodność z prawem i rozpatrywanie skarg w oddziale lub agenta;

f)

szczegółowe informacje na temat wszelkich ustaleń dotyczących outsourcingu mających kluczowe znaczenie dla działalności oddziału lub agenta;

g)

podsumowanie informacji na temat systemów i mechanizmów kontroli, które zostaną wprowadzone, obejmujące:

(i)

ustalenia, które zostaną wprowadzone w celu zabezpieczenia środków pieniężnych i aktywów klientów;

(ii)

ustalenia dotyczące przestrzegania zasad prowadzenia działalności i innych obowiązków, które wchodzą w zakres kompetencji właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego zgodnie z art. 35 ust. 8 dyrektywy 2014/65/UE i przechowywania zapisów zgodnie z art. 16 ust. 6 tej dyrektywy;

(iii)

wewnętrzne mechanizmy kontroli personelu, które obejmują kontrole nad prowadzeniem transakcji na własny rachunek;

(iv)

ustalenia służące wypełnieniu zobowiązań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy;

(v)

szczegółowe informacje dotyczące kontrolowania ustaleń dotyczących outsourcingu i innych ustaleń z osobami trzecimi w związku z usługami inwestycyjnymi lub działalnością inwestycyjną oddziału lub agenta;

(vi)

nazwa, adres i dane kontaktowe podmiotu akredytowanego systemu rekompensat, którego firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa jest członkiem;

h)

prognozy dotyczące zarówno zysków i strat, jak i przepływu środków pieniężnych przez początkowy okres trzydziestu sześciu miesięcy.

3.   Jeżeli ma zostać utworzony oddział w przyjmującym państwie członkowskim i planowane jest korzystanie w nim z usług agentów w tym państwie członkowskim, zgodnie z art. 35 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE, program działania, o którym mowa w ust. 1 lit. e), obejmuje również informacje dotyczące tożsamości, adresu i danych kontaktowych każdego takiego agenta.

Artykuł 7

Informacje, które należy przekazać w powiadomieniu dotyczącym zmiany danych oddziału lub agenta

1.   Firmy inwestycyjne i instytucje kredytowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), zapewniają, by powiadomienie dotyczące zmiany danych, zgodnie z art. 35 ust. 10 dyrektywy 2014/65/UE, zawierało szczegółowe informacje o wszelkich zmianach w zakresie informacji zawartych w pierwotnym powiadomieniu paszportowym dotyczącym oddziału lub powiadomieniu paszportowym dotyczącym agenta.

2.   Firmy inwestycyjne i instytucje kredytowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), zapewniają, by wszelkie zmiany w powiadomieniu paszportowym dotyczącym oddziału lub powiadomieniu paszportowym dotyczącym agenta, związane z zakończeniem działalności oddziału lub zaprzestaniem korzystania z usług agenta, zawierały następujące informacje:

a)

nazwiska osoby lub osób, które będą odpowiedzialne za proces zakończenia działalności oddziału lub agenta;

b)

harmonogram planowanego zakończenia działalności;

c)

proponowane szczegóły i procedury związane z likwidacją działalności gospodarczej, w tym szczegóły dotyczące sposobu, w jaki mają być chronione interesy klientów, rozpatrywane skargi i wypełniane jeszcze nieuregulowane zobowiązania.

Artykuł 8

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia, który jest wymieniony jako pierwszy w art. 93 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2014/65/UE.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).


Top