EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0999

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/999 z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/3908

OJ L 150, 14.6.2017, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/999/oj

14.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/999

z dnia 13 czerwca 2017 r.

zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 58 i 131,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Substancja 1-bromopropan (bromek n-propylu) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (2), w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(2)

Substancja ftalan diizopentylu spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(3)

Substancja estry alkilowe o łańcuchach rozgałęzionych di-C6-8 kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego, bogate w C7 spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(4)

Substancja estry alkilowe o łańcuchach prostych i rozgałęzionych di-C7-11 kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(5)

Substancja ester dipentylowy o łańcuchach prostych i rozgałęzionych kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(6)

Substancja ftalan bis(2-metoksyetylu) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(7)

Substancja ftalan dipentylu spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(8)

Substancja ftalan n-pentylo-izopentylu spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(9)

Przy określonej procentowej zawartości benzo[a]pirenu substancja olej antracenowy spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. a) tego rozporządzenia. Substancja ta jest również substancją trwałą, wykazującą zdolność do bioakumulacji i toksyczną oraz bardzo trwałą i wykazującą bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do tego rozporządzenia określone w art. 57 lit. d) i e) tego rozporządzenia.

(10)

Substancja pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. a) tego rozporządzenia. Substancja ta jest również substancją trwałą, wykazującą zdolność do bioakumulacji i toksyczną oraz bardzo trwałą i wykazującą bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do tego rozporządzenia określone w art. 57 lit. d) i e) tego rozporządzenia.

(11)

Grupa substancji 4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol oksyetylenowany (obejmująca dobrze zdefiniowane substancje oraz substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne („substancje UVCB”), polimery i homologi) to substancje, które w wyniku ich rozkładu posiadają właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną, w odniesieniu do których istnieją naukowe dowody prawdopodobnych poważnych skutków dla środowiska. Jako takie dają one powody do obaw równoważnych obawom stwarzanym przez pozostałe substancje wymienione w art. 57 lit. a)–e) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w związku z czym spełniają kryteria włączenia do załącznika XIV do tego rozporządzenia określone w art. 57 lit. f) tego rozporządzenia.

(12)

Grupa substancji 4-nonylfenol oksyetylenowany o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym (w tym substancje o prostym lub rozgałęzionym łańcuchu alkilowym z liczbą atomów węgla równą dziewięć, związanym kowalencyjnie z atomem węgla nr 4 w pierścieniu fenolu, oksyetylenowany, do których należą substancje UVCB oraz dobrze zdefiniowane substancje, polimery i homologi, które obejmują wszelkie poszczególne izomery lub ich kombinacje) to substancje, które w wyniku ich rozkładu posiadają właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną, w odniesieniu do których istnieją naukowe dowody prawdopodobnych poważnych skutków dla środowiska. Jako takie dają one powody do obaw równoważnych obawom stwarzanym przez pozostałe substancje wymienione w art. 57 lit. a)–e) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w związku z czym spełniają kryteria włączenia do załącznika XIV do tego rozporządzenia określone w art. 57 lit. f) tego rozporządzenia.

(13)

Substancje te zostały zidentyfikowane i wpisane na kandydacką listę substancji zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Dodatkowo Europejska Agencja Chemikaliów („Agencja”) w zaleceniach z dnia 6 lutego 2014 r. (3) i 1 lipca 2015 r. (4) uznała za priorytet włączenie tych substancji do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zgodnie z art. 58 tego rozporządzenia. Ponadto Komisja otrzymała informacje na temat społeczno-ekonomicznych skutków, przekazane przez strony zainteresowane w licznych komentarzach po otrzymaniu piątego zalecenia Agencji lub w drodze konsultacji publicznych, prowadzonych równolegle do konsultacji publicznych Agencji w sprawie projektu jej szóstego zalecenia. Niezależnie od otrzymanych informacji wskazane jest włączenie tych substancji do tego załącznika.

(14)

Należy wskazać daty, o których mowa w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, zgodnie z zaleceniami Agencji z dnia 6 lutego 2014 r. i 1 lipca 2015 r. Daty te ustalono na podstawie szacowanego czasu wymaganego do przygotowania wniosku o udzielenie zezwolenia, uwzględniając informacje dostępne dla poszczególnych substancji oraz informacje uzyskane podczas konsultacji publicznych przeprowadzonych zgodnie z art. 58 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. W tym celu, zgodnie z art. 58 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, należy także uwzględnić możliwość rozpatrzenia przez Agencję wniosków w terminie przewidzianym w tym rozporządzeniu.

(15)

W przypadku żadnej z substancji wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia nie istnieją powody, dla których data, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, powinna przypadać później niż 18 miesięcy po dacie, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) tego rozporządzenia.

(16)

W art. 58 ust. 1 lit. e) w związku z art. 58 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 przewidziano możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia dla zastosowań lub kategorii zastosowań, dla których konkretne przepisy unijne ustalają minimalne wymagania dotyczące ochrony zdrowia ludzkiego lub środowiska, z których wynika, że ryzyko jest objęte właściwą kontrolą. Zgodnie z dostępnymi obecnie informacjami nie jest właściwe ustanawianie zwolnień w oparciu o te przepisy.

(17)

Na podstawie dostępnych obecnie informacji nie jest właściwe ustanawianie zwolnień dla działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji.

(18)

Na podstawie dostępnych obecnie informacji nie jest właściwe wyznaczanie okresów przeglądu określonych zastosowań. Na podstawie art. 60 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 czas trwania przeglądu zezwolenia określa się dla każdego przypadku indywidualnie, uwzględniając między innymi ryzyko stwarzane przez zastosowania substancji, korzyści społeczno-ekonomiczne wynikające z zastosowania substancji i analizę substancji alternatywnych lub planu zastąpienia, przedstawionego dla zastosowań, dla których złożone zostały wnioski o wydanie zezwolenia. W przypadkach gdy nie istnieje odpowiednia substancja alternatywna, ryzyko stwarzane przez zastosowanie substancji jest ograniczane dzięki właściwym i skutecznym środkom zarządzania ryzykiem, a jeśli oczekuje się, że korzyści wynikające z zastosowania substancji mogą być duże – np. w przypadku zastosowań w produkcji produktów leczniczych lub wyrobów medycznych – czas trwania przeglądu może być długi.

(19)

Aby uniknąć przedwczesnej utraty przydatności wyrobów, które nie są już produkowane po dacie ostatecznej, o której mowa w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, niektóre substancje (w ich postaci własnej lub w mieszaninach) wymienione w tym załączniku muszą być dostępne do produkcji części zamiennych służących do naprawy tych wyrobów, jeśli wyroby te nie mogą działać zgodnie z przeznaczeniem bez tych części zamiennych oraz jeśli niektóre substancje z załącznika XIV (w ich postaci własnej lub jako składnik mieszaniny) są niezbędne do naprawy tych wyrobów. W tym celu należy uprościć wnioski o udzielenie zezwolenia na stosowanie substancji z załącznika XIV w celu produkcji takich części zamiennych oraz naprawy takich wyrobów. Uregulowania przejściowe mające zastosowanie do substancji, których dotyczą te zastosowania, należy przedłużyć, aby umożliwić przyjęcie środków wykonawczych dla takich uproszczonych wniosków o udzielenie zezwolenia.

(20)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

(21)

N,N-dimetyloformamid (DMF) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia. Substancja ta została również zidentyfikowana i wpisana na kandydacką listę substancji zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, a także, zgodnie z art. 58 tego rozporządzenia, w zaleceniu z dnia 6 lutego 2014 r. Agencja uznała za priorytet włączenie tej substancji do załącznika XIV do tego rozporządzenia. DMF ma właściwości swoiste podobne do właściwości swoistych N,N-dimetyloacetamidu (DMAC) i N-metylo-2-pirolidonu (NMP), a te trzy substancje można uznać za potencjalne substancje alternatywne w przypadku niektórych najważniejszych zastosowań. NMP jest obecnie objęty trwającą procedurą wprowadzania ograniczeń zgodnie z art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Wobec podobieństw tych trzech substancji, zarówno pod względem właściwości swoistych, jak i zastosowań przemysłowych, Komisja uważa, że aby zapewnić spójne podejście regulacyjne, należy odroczyć decyzję w sprawie włączenia DMF do załącznika XIV, co uczyniono już w przypadku DMAC, kiedy Komisja rozpatrzyła zalecenie Agencji z dnia 17 stycznia 2013 r.

(22)

Dikarbamoilodiazen (C,C′ -azodi(formamid)) (ADCA) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca uczulająco na drogi oddechowe (Resp. Sens.1). Uwzględniając wszystkie dostępne informacje na temat właściwości swoistych ADCA i jego szkodliwych działań, Agencja stwierdziła, że można go uznać za substancję, w odniesieniu do której istnieją naukowe dowody prawdopodobnych poważnych skutków dla zdrowia ludzkiego dające powody do obaw równoważnych obawom stwarzanym przez pozostałe substancje wymienione w art. 57 lit. a)–e) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w związku z czym spełnia on kryteria włączenia do załącznika XIV do tego rozporządzenia określone w art. 57 lit. f) tego rozporządzenia. Substancja ta została również zidentyfikowana i wpisana na kandydacką listę substancji zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, a także, zgodnie z art. 58 tego rozporządzenia, w zaleceniu z dnia 6 lutego 2014 r. Agencja uznała za priorytet włączenie tej substancji do załącznika XIV do tego rozporządzenia. Zastosowania ADCA są bardzo różnorodne i dotyczą szerokiego spektrum różnych branż wytwórczych, co – jak się oczekuje – będzie skutkowało bardzo skomplikowanymi wnioskami o udzielenie zezwolenia. Jako że obecnie doświadczenie w zakresie rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwolenia dotyczących szerokiego spektrum zastosowań jest nadal ograniczone, należy na razie odroczyć decyzję w sprawie włączenia ADCA do załącznika XIV.

(23)

Niektóre glinokrzemianowe ogniotrwałe włókna ceramiczne (Al-RCF) oraz cyrkonowe glinokrzemianowe ogniotrwałe włókna ceramiczne (Zr-RCF) spełniają kryteria klasyfikacji jako substancje rakotwórcze (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełniają kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. a) tego rozporządzenia. Zostały one również zidentyfikowane i wpisane na kandydacką listę substancji zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, a także, zgodnie z art. 58 tego rozporządzenia, w zaleceniu z dnia 6 lutego 2014 r. Agencja uznała za priorytet włączenie tych substancji do załącznika XIV do tego rozporządzenia. Włókna te są produkowane w bardzo niewielu zakładach przemysłowych i co do zasady są bezpośrednio przetwarzane w tym samym procesie produkcji w wyroby, które są następnie wykorzystywane w szeregu urządzeń przemysłowych do izolacji wysokotemperaturowej, co może potencjalnie prowadzić do znacznego narażenia pracowników. Jednak zastosowanie wyrobów wykonanych z włókien nie podlega udzieleniu zezwolenia na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Aby przyjąć najwłaściwsze podejście regulacyjne, Komisja uznaje, że należy na razie odroczyć decyzję o włączeniu Al-RCF i Zr-RCF do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(24)

Kwas borowy, tetraboran disodu (bezwodny), tritlenek diboru i heptatlenek disodu tetraboru (hydrat) spełniają kryteria klasyfikacji jako substancje działające szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełniają kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia. Zostały one również zidentyfikowane i wpisane na kandydacką listę substancji zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, a także, zgodnie z art. 58 tego rozporządzenia, w zaleceniu z dnia 1 lipca 2015 r. Agencja uznała za priorytet włączenie tych substancji do załącznika XIV do tego rozporządzenia. Zastosowania tych substancji są bardzo różnorodne i dotyczą szerokiego spektrum różnych branż wytwórczych, co – jak się oczekuje – będzie skutkowało bardzo skomplikowanymi wnioskami o udzielenie zezwolenia. Jako że obecnie doświadczenie w zakresie rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwolenia dotyczących szerokiego spektrum zastosowań jest nadal ograniczone, należy na razie odroczyć decyzję w sprawie włączenia tych substancji do załącznika XIV.

(25)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf


ZAŁĄCZNIK

W tabeli znajdującej się w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się pozycje w brzmieniu:

 

 

 

Procedury przejściowe

 

 

Pozycja nr

Substancja

Swoista właściwość (swoiste właściwości), wymienione w art. 57

Ostateczny termin składania wniosków (1)

Data ostateczna (2)

Wyłączone zastosowania (kategorie zastosowań)

Terminy przeglądów

„32.

1-bromopropan (bromek n-propylu)

Nr WE

:

203-445-0

Nr CAS

:

106-94-5

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.

4 lipca 2020 r.

33.

Ftalan diizopentylu

Nr WE

:

210-088-4

Nr CAS

:

605-50-5

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.

4 lipca 2020 r.

34.

Estry alkilowe o łańcuchach rozgałęzionych di-C6-8 kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego, bogate w C7

Nr WE

:

276-158-1

Nr CAS

:

71888-89-6

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.

4 lipca 2020 r.

35.

Estry alkilowe o łańcuchach prostych i rozgałęzionych di-C7-11 kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego

Nr WE

:

271-084-6

Nr CAS

:

68515-42-4

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.

4 lipca 2020 r.

36.

Ester dipentylowy o łańcuchach prostych i rozgałęzionych kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego

Nr WE

:

284-032-2

Nr CAS

:

84777-06-0

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.

4 lipca 2020 r.

37.

Ftalan bis(2-metoksyetylu)

Nr WE

:

204-212-6

Nr CAS

:

117-82-8

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.

4 lipca 2020 r.

38.

Ftalan dipentylu

Nr WE

:

205-017-9

Nr CAS

:

131-18-0

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.

4 lipca 2020 r.

39.

Ftalan n-pentylo-izopentylu

Nr WE

:

Nr CAS

:

776297-69-9

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.

4 lipca 2020 r.

40.

Olej antracenowy

Nr WE

:

292-602-7

Nr CAS

:

90640-80-5

Rakotwórcza

(kategorii 1B)***, PBT, vPvB

4 kwietnia 2019 r.

4 października 2020 r.

41.

Pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa

Nr WE

:

266-028-2

Nr CAS

:

65996-93-2

Rakotwórcza

(kategorii 1B), PBT, vPvB

4 kwietnia 2019 r.

4 października 2020 r.

42.

4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol oksyetylenowany

[obejmuje dobrze zdefiniowane substancje oraz substancje UVCB, polimery i homologi]

Nr WE

:

Nr CAS

:

Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną (art. 57 lit. f) – środowisko)

4 lipca 2019 r.

4 stycznia 2021 r.

43.

4-nonylfenol oksyetylenowany o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym

[substancje o prostym lub rozgałęzionym łańcuchu alkilowym z liczbą atomów węgla równą dziewięć, związanym kowalencyjnie z atomem węgla nr 4 w pierścieniu fenolu, oksyetylenowany, do których należą substancje UVCB oraz dobrze zdefiniowane substancje, polimery i homologi, które obejmują wszelkie poszczególne izomery lub ich kombinacje]

Nr WE

:

Nr CAS

:

Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną (art. 57 lit. f) – środowisko)

4 lipca 2019 r.

4 stycznia 2021 r.

—”

2)

wstawia się symbol „(*)” przy terminie wskazanym w kolumnie „Ostateczny termin składania wniosków” w przypadku następujących numerów pozycji substancji: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 i 31;

3)

wstawia się symbol „(**)” przy terminie wskazanym w kolumnie „Data ostateczna” w przypadku następujących numerów pozycji substancji: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 i 31;

4)

pod tabelą dodaje się uwagi w brzmieniu:

„(*)

1 września 2019 r. w przypadku zastosowania substancji do produkcji części zamiennych służących do naprawy wyrobów, których produkcji zaprzestano lub których produkcja zostanie zaprzestana przed datą ostateczną wskazaną w pozycji dotyczącej tej substancji, jeśli substancja ta została użyta do produkcji tych wyrobów, a wyroby nie mogą działać zgodnie z przeznaczeniem bez tych części zamiennych oraz w przypadku zastosowania substancji (w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny) do naprawy tych wyrobów, jeśli substancji tej użyto w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny do produkcji tych wyrobów, a wyrobów tych nie można naprawić bez zastosowania tej substancji.

(**)

1 marca 2021 r. w przypadku zastosowania substancji do produkcji części zamiennych służących do naprawy wyrobów, których produkcji zaprzestano lub których produkcja zostanie zaprzestana przed datą ostateczną wskazaną w pozycji dotyczącej tej substancji, jeśli substancja ta została użyta do produkcji tych wyrobów, a wyroby nie mogą działać zgodnie z przeznaczeniem bez tych części zamiennych oraz w przypadku zastosowania substancji (w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny) do naprawy tych wyrobów, jeśli substancji tej użyto do produkcji tych wyrobów, a wyrobów tych nie można naprawić bez zastosowania tej substancji.

(***)

Nie spełnia kryteriów identyfikacji jako substancja rakotwórcza, jeśli zawiera < 0,005 % (w/w) benzo[a]pirenu (nr EINECS 200-028-5).”.


(1)  Termin określony w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (ii).

(2)  Termin określony w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (i).


Top