Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0967

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/967 z dnia 8 czerwca 2017 r. przyznające Republice Zielonego Przylądka tymczasowe odstępstwo od preferencyjnych reguł pochodzenia określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/2446 w odniesieniu do przetworzonych lub zakonserwowanych filetów z tuńczyka

C/2017/3839

OJ L 146, 9.6.2017, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/967/oj

9.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 146/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/967

z dnia 8 czerwca 2017 r.

przyznające Republice Zielonego Przylądka tymczasowe odstępstwo od preferencyjnych reguł pochodzenia określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/2446 w odniesieniu do przetworzonych lub zakonserwowanych filetów z tuńczyka

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 64 ust. 6 oraz art. 66 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Republika Zielonego Przylądka jest krajem korzystającym z ogólnego systemu preferencji taryfowych, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 (2) („GSP”). Preferencyjne reguły pochodzenia do celów GSP, inne niż przepisy proceduralne, określono w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/2446 (3).

(2)

Pismem z dnia 27 września 2016 r. Republika Zielonego Przylądka złożyła wniosek o tymczasowe odstępstwo od preferencyjnych reguł pochodzenia określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/2446. Wniosek dotyczył rocznej ilości 5 000 ton przetworzonych lub zakonserwowanych tuńczyków na okres dwóch lat od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Na zasadzie odstępstwa, którego dotyczył wniosek, produkty te byłyby uznawane za pochodzące z Republiki Zielonego Przylądka, nawet w przypadku gdy pomimo produkcji w Republice Zielonego Przylądka byłyby one wytwarzane z ryb niepochodzących z tego regionu.

(3)

We wniosku o odstępstwo Republika Zielonego Przylądka wyjaśniła, że ilości tuńczyka, jakie flota tego państwa obecnie łowi na jego wodach, są niewielkie, a bez odstępstwa flota, która może prowadzić połowy poza morzami terytorialnymi, jest ograniczona. Okres połowu tuńczyka jest ponadto ograniczony do czterech miesięcy w roku. Zmniejsza to możliwości połowów tuńczyka pochodzącego z tego regionu. Duże znaczenie ma też fakt, że Republika Zielonego Przylądka rozbudowała ostatnio swoją infrastrukturę portową. Umożliwia to przetwarzanie większych ilości tuńczyka, w związku z czym branża połowów tuńczyka ma teraz możliwość rozwoju. We wniosku podkreślono również trudności, z jakimi zmaga się Republika Zielonego Przylądka w wyniku opóźnień w wejściu w życie nowej umowy o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Unią a państwami Afryki Zachodniej parafowanej w dniu 30 czerwca 2014 r. Zaznaczono też, że Republika Zielonego Przylądka potrzebuje odstępstwa od preferencyjnych reguł pochodzenia, aby zrekompensować obecny brak możliwości polegania na zasadach kumulacji w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym.

(4)

Argumenty przedstawione we wniosku wskazują, że bez odstępstwa zdolność sektora przetwórstwa rybnego w Republice Zielonego Przylądka do prowadzenia wywozu przedmiotowych produktów do Unii w ramach GSP będzie w znacznym stopniu ograniczona. Może to zablokować dalszy rozwój floty Republiki Zielonego Przylądka w zakresie małych połowów pelagicznych oraz utrudnić temu państwu zapewnienie zgodności z regułami pochodzenia mającymi zastosowanie do tych produktów w przyszłości.

(5)

Republice Zielonego Przylądka należy zatem udzielić tymczasowego odstępstwa od wymogu wynikającego z preferencyjnych reguł pochodzenia, zgodnie z którym produkty zawierające materiały, które nie zostały całkowicie uzyskane w kraju korzystającym, muszą zostać poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu, aby uznano je za pochodzące z tego kraju. Odstępstwo powinno dotyczyć rocznej ilości 5 000 ton przetworzonych lub zakonserwowanych tuńczyków. Czas obowiązywania odstępstwa powinien być ograniczony do jednego roku, aby ocenić zdolność i wysiłki Republiki Zielonego Przylądka w zakresie przygotowań do przestrzegania reguł pochodzenia dotyczących przedmiotowych produktów. Jeżeli jednak umowa o partnerstwie gospodarczym wejdzie w życie przed końcem tego rocznego okresu, odstępstwo powinno wygasnąć w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień wejścia w życie umowy o partnerstwie gospodarczym.

(6)

Ilościami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia zarządza się zgodnie z art. 49–54 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 (4), które reguluje zarządzanie kontyngentami taryfowymi.

(7)

Odstępstwo należy przyznać pod warunkiem że organy celne Republiki Zielonego Przylądka podejmą niezbędne działania w celu prowadzenia kontroli ilościowych wywozu produktów objętych odstępstwem oraz prześlą Komisji sprawozdanie dotyczące ilości, w odniesieniu do których, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, wydano świadectwa pochodzenia na formularzu A, oraz numery seryjne tych świadectw.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny wejść w życie niezwłocznie po ich publikacji, aby uwzględnić sytuację Republiki Zielonego Przylądka i umożliwić temu krajowi stosowanie odstępstwa bez dalszej zwłoki.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 41 lit. b) oraz art. 45 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 przetworzone lub zakonserwowane tuńczyki objęte kodem CN 1604 14 produkowane w Republice Zielonego Przylądka z ryb niepochodzących uznaje się za pochodzące z Republiki Zielonego Przylądka zgodnie z art. 2, 3 i 4 tego rozporządzenia.

Artykuł 2

1.   Odstępstwo stosuje się do produktów, które wywieziono z Republiki Zielonego Przylądka oraz zgłoszono do dopuszczenia do obrotu w Unii w okresie od dnia 10 czerwca 2017 r. do:

a)

dnia 10 czerwca 2018 r.; lub

b)

jeżeli umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią a państwami Afryki Zachodniej parafowana w dniu 30 czerwca 2014 r. wejdzie w życie w dniu 10 czerwca 2018 r. lub przed tą datą, do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień wejścia w życie umowy o partnerstwie gospodarczym.

2.   Odstępstwo stosuje się do produktów do rocznej ilości określonej w załączniku.

3.   Odstępstwo stosuje się z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w art. 43 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446.

Artykuł 3

Ilościami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia zarządza się zgodnie z art. 49–54 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447, które reguluje zarządzanie kontyngentami taryfowymi.

Artykuł 4

Odstępstwa udziela się na następujących warunkach:

1)

organy celne Republiki Zielonego Przylądka podejmują niezbędne środki w celu przeprowadzania kontroli ilościowych wywozu produktów, o których mowa w art. 1;

2)

w polu 4 świadectwa pochodzenia na formularzu A, wydanego przez właściwe organy Republiki Zielonego Przylądka zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, umieszcza się następujący wpis: „Odstępstwo – rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/967”;

3)

co kwartał właściwe organy Republiki Zielonego Przylądka przesyłają Komisji sprawozdanie dotyczące ilości, w odniesieniu do których, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, wydano świadectwa pochodzenia na formularzu A, oraz numery seryjne tych świadectw.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 (Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).


ZAŁĄCZNIK

Numer porządkowy

Kod CN

Kod TARIC

Opis towarów

Okresy

Roczna ilość (w tonach masy netto)

09.1602

ex 1604 14 31

1604 14 36

10

Przetworzone lub zakonserwowane filety z tuńczyka (Thunnus albacares)

od dnia 10.6.2017 do dnia określonego zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) i b)

5 000


Top