EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0953

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/953 z dnia 6 czerwca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i terminu składania sprawozdań dotyczących pozycji przez firmy inwestycyjne i operatorów rynku prowadzących system obrotu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/3671

OJ L 144, 7.6.2017, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/953/oj

7.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/12


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/953

z dnia 6 czerwca 2017 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i terminu składania sprawozdań dotyczących pozycji przez firmy inwestycyjne i operatorów rynku prowadzących system obrotu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (1), w szczególności jej art. 58 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby zwiększyć przejrzystość rynków towarowych instrumentów pochodnych, uprawnień do emisji oraz związanych z nimi instrumentów pochodnych, firmy inwestycyjne i operatorzy rynku prowadzący system obrotu, na którym prowadzony jest obrót tymi instrumentami finansowymi, powinni podawać do publicznej wiadomości cotygodniowe sprawozdanie zawierające informacje o łącznej liczbie osób posiadających dany kontrakt oraz całkowitej otwartej pozycji dla każdego towarowego instrumentu pochodnego, uprawnienia do emisji lub związanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku którego przekroczone są progi określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/591 (2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących stosowania limitów pozycji dla towarowych instrumentów pochodnych, oraz przekazywać to sprawozdanie Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

(2)

Szybkie przekazanie sprawozdań, które zostały uprzednio podane do publicznej wiadomości przez systemy obrotu, następujące w jasno określonym i jednolitym terminie, ułatwia ESMA cotygodniową scentralizowaną publikację informacji zawartych w tych sprawozdaniach pochodzących z całej Unii.

(3)

Ze względów spójności oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych konieczne jest, aby przepisy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu oraz przepisy ustanowione w dyrektywie 2014/65/UE były stosowane od tej samej daty.

(4)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedstawiony Komisji przez ESMA.

(5)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu wykonawczego standardu technicznego, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy możliwych powiązanych z nim kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Terminy przekazywania sprawozdań

Operatorzy rynku i firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 58 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE, przekazują ESMA cotygodniowe sprawozdanie, o którym mowa w lit. a) tego artykułu, w odniesieniu do łącznych pozycji posiadanych na koniec każdego tygodnia roboczego najpóźniej w środę w kolejnym tygodniu do godziny 17.30 czasu środkowoeuropejskiego.

Jeżeli poniedziałek, wtorek lub środa w tygodniu, w którym należy przekazać to sprawozdanie, nie jest dniem roboczym dla operatora rynku lub firmy inwestycyjnej, o których mowa w ust. 1, operator rynku lub firma inwestycyjna przekazuje sprawozdanie jak najszybciej, a najpóźniej w czwartek w tym tygodniu o godzinie 17.30 czasu środkowoeuropejskiego.

Artykuł 2

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/591 z dnia 1 grudnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących stosowania limitów pozycji dla towarowych instrumentów pochodnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 479).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


Top