EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0893

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/893 z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 oraz załączniki X, XIV i XV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do przepisów dotyczących przetworzonego białka zwierzęcego (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/3399

Dz.U. L 138 z 25.5.2017, p. 92–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/893/oj

25.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/92


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/893

z dnia 24 maja 2017 r.

zmieniające załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 oraz załączniki X, XIV i XV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do przepisów dotyczących przetworzonego białka zwierzęcego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 23 akapit pierwszy,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (2), w szczególności jego art. 31 ust. 2 akapit drugi, art. 41 ust. 3 akapit trzeci i art. 42 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 ustanowiono przepisy dotyczące zapobiegania pasażowalnym encefalopatiom gąbczastym (TSE) oraz ich kontroli i zwalczania u bydła, owiec i kóz. Rozporządzenie to ma zastosowanie do produkcji oraz wprowadzania do obrotu żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, a w pewnych określonych przypadkach – do ich wywozu.

(2)

Art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 zabrania karmienia przeżuwaczy białkami pochodzenia zwierzęcego. Art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia rozszerza ten zakaz na zwierzęta inne niż przeżuwacze i ogranicza ten zakaz, jeśli chodzi o karmienie tych zwierząt produktami pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z załącznikiem IV do tego rozporządzenia.

(3)

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 rozszerza zakaz przewidziany w art. 7 ust. 1 na karmienie zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: mięsożerne zwierzęta futerkowe), między innymi przetworzonym białkiem zwierzęcym. Jednak na zasadzie odstępstwa i na określonych warunkach w załączniku IV rozdział II lit. c) zezwala się na karmienie wyłącznie zwierząt akwakultury przetworzonym białkiem zwierzęcym pochodzącym od zwierząt innych niż przeżuwacze, jeśli przetworzone białko zwierzęce i mieszanki paszowe zawierające takie białko zostały wyprodukowane zgodnie z warunkami ustanowionymi w rozdziale IV sekcja D załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001. W sekcji tej obecnie przewidziany jest wymóg, by produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego wykorzystywane w produkcji takiego przetworzonego białka zwierzęcego pochodziły z rzeźni lub zakładów rozbioru. Z uwagi na proces produkcji przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów wymóg ten nie może być spełniony w przypadku owadów. Dlatego obecnie nie zezwala się na wykorzystywanie w paszy dla zwierząt akwakultury przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów.

(4)

W kilku państwach członkowskich rozpoczęto chów owadów do produkcji przetworzonego białka zwierzęcego oraz innych owadzich produktów pochodnych przeznaczonych na karmę dla zwierząt domowych. Produkcja ta podlega krajowym systemom kontroli, za które odpowiadają właściwe organy państw członkowskich. Badania wykazały, że owady gospodarskie mogłyby stanowić trwałą alternatywę dla konwencjonalnych źródeł białka zwierzęcego przeznaczonego na paszę dla zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze.

(5)

W dniu 8 października 2015 r. EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) opublikowała opinię naukową na temat profilu ryzyka związanego z produkcją i konsumpcją owadów w żywności i paszy (3). Jeśli chodzi o ryzyko związane z obecnością prionów, EFSA stwierdza, że w porównaniu do występowania zagrożeń w dozwolonych obecnie źródłach białka zwierzęcego oczekuje się, że występowanie zagrożeń w nieprzetworzonych owadach będzie na takim samym lub niższym poziomie, o ile owady będą karmione substratami, które nie zawierają materiału pochodzącego od przeżuwaczy ani materiału pochodzenia ludzkiego (obornik). Ponieważ przetwarzanie owadów może jeszcze bardziej ograniczyć zagrożenia biologiczne, stwierdzenie to jest również ważne w odniesieniu do przetworzonych białek zwierzęcych pochodzących od owadów.

(6)

Na podstawie definicji „zwierząt gospodarskich” zawartej w art. 3 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 owady hodowane do produkcji przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów należy uznać za zwierzęta gospodarskie, podlegają one zatem przepisom dotyczącym zakazu karmienia określonym w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 i w załączniku IV do niego oraz przepisom dotyczącym skarmiania zwierząt określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009. W związku z tym zakazane jest stosowanie białek z przeżuwaczy, odpadów gastronomicznych, mączki mięsno-kostnej i obornika jako karmy dla owadów. Co więcej, zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 (4) stosowanie kału w celu żywienia zwierząt jest zabronione.

(7)

Należy zatem zezwolić na stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów oraz mieszanek paszowych zawierających takie przetworzone białko zwierzęce do karmienia zwierząt akwakultury. Należy więc odpowiednio zmienić rozdział II lit. c) załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, a w rozdziale IV załącznika IV do tego rozporządzenia należy dodać sekcję ustanawiającą związane z TSE warunki produkcji przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich oraz mieszanek paszowych zawierających takie białko.

(8)

Analogicznie do mających zastosowanie przepisów dotyczących przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze oraz mieszanek paszowych zawierających takie białko przeznaczonych do karmienia zwierząt akwakultury należy ustanowić szczegółowe warunki dotyczące produkcji i stosowania przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego innymi białkami, które mogłyby stwarzać ryzyko TSE dla przeżuwaczy. W szczególności, analogicznie do warunków ustanowionych w rozdziale IV sekcja A załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów powinno być wytwarzane w zakładach przeznaczonych wyłącznie do produkcji produktów pochodzących od owadów gospodarskich.

(9)

Ponadto w celu zapewnienia pewności prawnej w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 należy wprowadzić definicję owadów gospodarskich.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

(11)

W załączniku X do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 (5) ustanowiono zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, w tym parametry produkcji bezpiecznej paszy pochodzenia zwierzęcego przeznaczonej do karmienia zwierząt gospodarskich. Jedynie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne spełniające wymogi określone w załączniku X do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 mogą być używane do karmienia zwierząt gospodarskich innych niż zwierzęta futerkowe. Choć przepisy określone w załączniku X do tego rozporządzenia nie dotyczą stosowania owadów żywych i suszonych w paszy dla zwierząt gospodarskich, stosowanie owadów suszonych jako karma lub składnik karmy dla zwierząt domowych podlega przepisom określonym w załączniku XIII do wspomnianego wyżej rozporządzenia.

(12)

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 999/2001 w celu zezwolenia na karmienie zwierząt akwakultury przetworzonym białkiem zwierzęcym pochodzącym od owadów może otworzyć możliwość zwiększenia produkcji w Unii takiego białka. Mimo że obecna, prowadzona na małą skalę, hodowla owadów przeznaczonych na karmę dla zwierząt domowych może być odpowiednio uregulowana w ramach już istniejących krajowych systemów kontroli, przepisy na szczeblu unijnym dotyczące zdrowia zwierząt, zdrowia publicznego, zdrowia roślin lub ryzyka środowiskowego są właściwe w celu zapewnienia, aby hodowla owadów w Unii na szerszą skalę była bezpieczna. Jeśli chodzi o gatunki owadów hodowanych w Unii, to nie powinny to być gatunki chorobotwórcze i nie powinny one mieć innych niepożądanych skutków dla zdrowia roślin, zwierząt ani ludzi; nie powinny one być uznane za wektory patogenów ludzkich, zwierzęcych ani roślinnych i nie powinny być chronione ani zdefiniowane jako inwazyjne gatunki obce. Przy uwzględnieniu tych krajowych ocen ryzyka oraz opinii EFSA z dnia 8 października 2015 r. można uznać, że następujące gatunki owadów spośród tych hodowanych w Unii spełniają wyżej wymienione warunki bezpieczeństwa w zakresie produkcji owadów do celów paszowych: czarna mucha (Hermetia illucens), mucha domowa (Musca domestica), mącznik młynarek (Tenebrio molitor), pleśniakowiec złocisty(Alphitobius diaperinus), świerszcz domowy (Acheta domesticus), świerszcz bananowy (Gryllodes sigillatus) i świerszcz kubański (Gryllus assimilis).

(13)

Należy zatem zmienić załącznik X do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w celu dodania w rozdziale II sekcja 1 wykazu gatunków owadów, które można wykorzystywać do produkcji przetworzonego białka zwierzęcego uzyskanego z owadów gospodarskich. Wykaz powinien zawierać wspomniane powyżej gatunki owadów i może zostać w przyszłości zmieniony na podstawie oceny ryzyka stwarzanego przez owady odnośnych gatunków dla zdrowia zwierząt, zdrowia publicznego, zdrowia roślin lub dla środowiska.

(14)

W załączniku XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 ustanowiono wymogi dotyczące przywozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych z państw trzecich. Wymogi bezpieczeństwa dotyczące hodowli owadów przeznaczonych do wykorzystania w paszy dla zwierząt akwakultury oraz do wprowadzania do obrotu przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od tych owadów, zwłaszcza w odniesieniu do gatunków owadów, które mogą być wykorzystane, i do paszy, którą mogą być karmione owady, powinny mieć zastosowanie również w przypadku przywozu z państw trzecich. Należy zatem zmienić rozdział I sekcje 1 i 2 załącznika XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, aby ustanowić te wymogi dotyczące przywozu do Unii.

(15)

Załącznik XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 ustanawia wzory świadectw zdrowia mające zastosowanie do przywozu do Unii produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Wzór świadectwa zdrowia ustanowiony w rozdziale 1 załącznika XV do tego rozporządzenia stosuje się do przywozu do Unii przetworzonego białka zwierzęcego. Do celu przywozu przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich należy ustanowić nowy wzór świadectwa zdrowia, uwzględniający szczegółowe wymogi dotyczące hodowli owadów gospodarskich z przeznaczeniem do produkcji przetworzonego białka zwierzęcego, o których mowa w załączniku XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, jak też pozostałe odnośne wymogi dotyczące przywozu przetworzonego białka zwierzęcego. W związku z tym w rozdziale 1 załącznika XV należy dodać nowy wzór świadectwa zdrowia do celów przywozu przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich.

(16)

Ponadto nowy wzór świadectwa zdrowia dodany w rozdziale 1 załącznika XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 powinien również uwzględniać wprowadzone rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1396 (6) zmiany wymogów związanych z TSE i mających zastosowanie do przywozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzenia bydlęcego, owczego lub koziego, ustanowionych w rozdziale D załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

(17)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki X, XIV i XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

(18)

W rozdziale III sekcja A załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 ustanowiono wymogi służące zapobieganiu zanieczyszczeniu krzyżowemu przy przewozie luzem między – z jednej strony – mączką rybną, dizasadowym i trizasadowym fosforanem wapnia pochodzenia zwierzęcego, produktami z krwi pochodzącymi od zwierząt innych niż przeżuwacze i mieszankami paszowymi zawierającymi te produkty, przeznaczonymi do karmienia zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze, a – z drugiej strony – paszą przeznaczoną dla przeżuwaczy. Biorąc pod uwagę, że podobne ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego istnieje przy składowaniu tych materiałów luzem, należy rozszerzyć wymogi zawarte w rozdziale III sekcja A załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, tak aby obejmowały składowanie luzem mączki rybnej, dizasadowego i trizasadowego fosforanu wapnia pochodzenia zwierzęcego, produktów z krwi pochodzących od zwierząt innych niż przeżuwacze i mieszanek paszowych zawierających te materiały.

(19)

W rozdziale V sekcja B załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 ustanowiono wymogi służące zapobieganiu zanieczyszczeniu krzyżowemu przy przewozie między – z jednej strony – materiałami paszowymi luzem i mieszankami paszowymi luzem zawierającymi produkty pochodzące od przeżuwaczy inne niż mleko i produkty na bazie mleka, dizasadowym i trizasadowym fosforanem wapnia pochodzenia zwierzęcego i hydrolizatami białkowymi pochodzącymi ze skór i skórek przeżuwaczy a – z drugiej strony – paszą przeznaczoną dla zwierząt gospodarskich innych niż zwierzęta futerkowe. Biorąc pod uwagę, że podobne ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego istnieje przy składowaniu tych materiałów luzem, należy rozszerzyć wymogi zawarte w rozdziale V sekcja B załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, tak aby obejmowały składowanie luzem materiałów paszowych i mieszanek paszowych zawierających produkty pochodzące od przeżuwaczy inne niż mleko i produkty na bazie mleka, dizasadowego i trizasadowego fosforanu wapnia pochodzenia zwierzęcego i hydrolizatów białkowych pochodzących ze skór i skórek przeżuwaczy.

(20)

W rozdziale IV sekcja D lit. a) załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 przewidziano wymóg, by produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego wykorzystywane w produkcji przetworzonego białka zwierzęcego, innego niż mączka rybna, pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze i przeznaczonego do wykorzystania w karmieniu zwierząt akwakultury, pochodziły z rzeźni, które nie zajmują się ubojem przeżuwaczy, i z zakładów rozbioru, które nie zajmują się oddzielaniem od kości ani rozbiorem mięsa przeżuwaczy. W lit. a) przewidziano odstępstwo od tego wymogu w odniesieniu do rzeźni, które stosują skuteczne środki w celu zapobiegania zanieczyszczeniu krzyżowemu między produktami ubocznymi z przeżuwaczy a produktami ubocznymi ze zwierząt innych niż przeżuwacze i które podlegają kontroli przeprowadzanej przez właściwy organ i otrzymały od takiego organu na tej podstawie zezwolenie.

(21)

Aby zaoferować więcej możliwości w zakresie rodzajów surowców wykorzystywanych w produkcji przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze i przeznaczonego do wykorzystania jako pasza dla zwierząt akwakultury lub przeznaczonego na wywóz, należy zmienić rozdział IV sekcja D lit. a) w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 w celu zezwolenia na wykorzystywanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z przedsiębiorstw innych niż rzeźnie lub zakłady rozbioru, pod warunkiem że te inne przedsiębiorstwa są przeznaczone wyłącznie do obróbki materiałów ze zwierząt innych niż przeżuwacze lub uzyskały od właściwego organu zezwolenie w następstwie kontroli na miejscu, oparte na takich samych wymogach w zakresie kierowania co wymogi przewidziane na mocy obowiązującego obecnie odstępstwa dotyczącego rzeźni, jako że te wymogi w zakresie kierowania zapewniają niezbędne gwarancje, że zapobiega się zanieczyszczeniu krzyżowemu i przeprowadzane są kontrole w tym zakresie. Należy ponadto rozszerzyć obecne odstępstwo dotyczące rzeźni na zakłady rozbioru, pod warunkiem że będą miały zastosowanie takie same wymogi dotyczące kierowania. Należy zatem odpowiednio zmienić rozdział IV sekcja D w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

(22)

W rozdziale IV sekcja A lit. b) załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 przewidziano wymóg, by w dokumencie handlowym lub świadectwie zdrowia towarzyszącym mączce rybnej i mieszankom paszowym zawierającym mączkę rybną oraz na wszelkich opakowaniach zawierających takie produkty znajdował się napis „zawiera mączkę rybną – nie stosować do karmienia przeżuwaczy”. Dokument handlowy ani świadectwo zdrowia, o których mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, nie są jednak wymagane w odniesieniu do mieszanek paszowych. Należy zatem odpowiednio zmienić rozdział IV sekcja A lit. b) w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 w celu wyjaśnienia, że w przypadku mieszanki paszowej zawierającej mączkę rybną napis „zawiera mączkę rybną – nie stosować do karmienia przeżuwaczy” powinno się umieszczać wyłącznie na etykiecie mieszanki paszowej. W związku z tym należy również wprowadzić zmiany w rozdziale IV sekcja B, sekcja C lit. d) i sekcja D lit. e) w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

(23)

W rozdziale V sekcja C załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 ustanowiono zakaz produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich innych niż zwierzęta futerkowe w zakładach produkujących karmę dla zwierząt domowych lub paszę dla zwierząt futerkowych zawierającą produkty z przeżuwaczy, których stosowania zabrania się w paszy dla zwierząt gospodarskich innych niż zwierzęta futerkowe. Podobny zakaz należy wprowadzić w odniesieniu do zakładów produkujących karmę dla zwierząt domowych lub paszę dla zwierząt futerkowych zawierającą przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze (wyjątek: mączka rybna), aby nie dopuścić do zanieczyszczenia krzyżowego paszy dla zwierząt gospodarskich innych niż zwierzęta futerkowe lub zwierzęta akwakultury produktami zakazanymi w takiej paszy. Należy zatem odpowiednio zmienić rozdział V sekcja C w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

(24)

W rozdziale V sekcja E pkt 1 załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 ustanowiono zakaz wywozu przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od przeżuwaczy. Wymóg ten miał pierwotnie na celu kontrolę rozprzestrzeniania się gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) w momencie, gdy w Unii panowała epidemia BSE i gdy Europa była częścią świata najbardziej dotkniętą tą epidemią. Sytuacja w zakresie BSE w Unii znacznie się jednak poprawiła. W 2015 r. odnotowano w Unii pięć przypadków BSE w stosunku do 2 166 przypadków odnotowanych w 2001 r. Taka poprawa sytuacji w zakresie BSE w Unii znajduje odzwierciedlenie w fakcie, że 23 państwa członkowskie są obecnie uznawane za państwa o nieznacznym ryzyku wystąpienia BSE zgodnie z decyzją Komisji 2007/453/WE (7), na podstawie statusu BSE uznanego na szczeblu międzynarodowym przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE).

(25)

Zakaz wywozu przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od przeżuwaczy należy zatem znieść i zastąpić go szczegółowymi warunkami do spełnienia, tak aby zmniejszyć obciążenie w handlu i zaprowadzić większą proporcjonalność w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą BSE. Warunki te powinny przede wszystkim służyć zapewnieniu, aby wywożone produkty nie zawierały mączki mięsno-kostnej, której wywóz nie jest dozwolony na mocy art. 43 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009. Ponieważ mączka mięsno-kostna może zawierać określone materiały szczególnego ryzyka lub może pochodzić od zwierząt, które padły lub zostały uśmiercone z powodów innych niż ubój w celu spożycia przez ludzi, mączka mięsno-kostna stanowi wyższe ryzyko wystąpienia BSE i w związku z tym nie powinna być wywożona.

(26)

W celu zapewnienia, aby wywożone przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy nie zawierało mączki mięsno-kostnej i nie było wykorzystywane do innych celów niż cele dopuszczone przez przepisy Unii, przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy należy przewozić w zaplombowanych kontenerach bezpośrednio z zakładu przetwórczego do miejsca wyprowadzenia z obszaru Unii, przy czym miejscem tym powinien być punkt kontroli granicznej wymieniony w załączniku I do decyzji Komisji 2009/821/WE (8), tak aby umożliwić kontrole urzędowe. Takie kontrole urzędowe powinny być przeprowadzane z zastosowaniem istniejących procedur kontroli urzędowych, w szczególności dokumentu handlowego zgodnego ze wzorem ustanowionym w rozdziale III pkt 6 załącznika VIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 i komunikacji pomiędzy właściwymi organami za pośrednictwem zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego (TRACES) wprowadzonego decyzją Komisji 2004/292/WE (9).

(27)

Zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 zakład przetwórczy musi być zatwierdzony do przetwarzania materiału kategorii 3, a zgodnie z art. 45 tego rozporządzenia musi podlegać regularnym kontrolom urzędowym, w tym – w przypadku gdy zakład przetwórstwa jest również zatwierdzony do przetwarzania materiału kategorii 1 lub 2 – pod kątem trwałego oznaczenia materiału kategorii 1 i 2 wymaganego na mocy tego rozporządzenia.

(28)

W rozdziale V sekcja E pkt 2 załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 przewidziano wymóg, by przeznaczone do wywozu mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze były produkowane zgodnie z określonymi wymogami, i zawarto w nim w szczególności odesłanie do rozdziału V sekcja A lit. e) załącznika IV do tego rozporządzenia, który to przepis odsyła z kolei do rozdziału IV sekcja D tego załącznika. Jako że te wzajemne odesłania skutkowały rozbieżnymi interpretacjami, należy przeformułować rozdział V sekcja E pkt 2 w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 w celu sprecyzowania wymogów mających zastosowanie do produkcji przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze lub mieszanek paszowych zawierających takie białko, przeznaczonych do wywozu z Unii.

(29)

W szczególności odesłanie w rozdziale V sekcja E pkt 2 lit. b) w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, który to przepis dotyczy wywozu mieszanek paszowych zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze, do rozdziału IV sekcja D lit. d) w tym załączniku, który to przepis dotyczy produkcji mieszanek paszowych zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze i przeznaczonych do karmienia zwierząt akwakultury, nie jest dostosowane do wszystkich przypadków. Choć w rozdziale IV sekcja D lit. d) w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 zawarto wymóg, by zakłady produkujące mieszanki paszowe były przeznaczone wyłącznie do produkcji pasz dla zwierząt akwakultury lub były upoważnione na podstawie środków podjętych w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu krzyżowemu między paszą przeznaczoną dla zwierząt akwakultury a paszą przeznaczoną dla innych zwierząt gospodarskich, to w przypadku wywozu przepisy załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 nie ograniczają gatunków, które mogą być karmione wywożonymi mieszankami paszowymi w państwie trzecim. A zatem zanieczyszczenie krzyżowe, jakiego należy w tym przypadku unikać, to zanieczyszczenie między wywożonymi mieszankami paszowymi zawierającymi przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze a paszami przeznaczonymi dla zwierząt gospodarskich innych niż zwierzęta akwakultury wprowadzanymi do obrotu w Unii. Należy zatem odpowiednio zmienić rozdział V sekcja E pkt 2 w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

(30)

Opisane w powyższych motywach zmiany dotyczące 1) składowania niektórych materiałów paszowych i mieszanek paszowych; 2) produkcji przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich oraz mieszanek paszowych zawierających takie białko; 3) wywozu mieszanek paszowych zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze oraz 4) wykorzystania surowców pochodzących z przedsiębiorstw innych niż rzeźnie i zakłady rozbioru do produkcji przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze zawierają wymogi dla właściwych organów państw członkowskich w zakresie rejestracji niektórych przedsiębiorstw lub udzielania im zezwoleń w oparciu o spełnienie tych wymogów. Należy zatem zmienić rozdział V sekcja A w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, aby uwzględnić spoczywający na państwach członkowskich obowiązek aktualizacji i upubliczniania wykazów tych przedsiębiorstw.

(31)

Aby ograniczyć obciążenie właściwych organów, publikacja wykazów podmiotów powinna ograniczać się wyłącznie do tych przypadków, w których jest ona niezbędna do tego, aby podmioty mogły zidentyfikować, którzy potencjalni dostawcy spełniają wymogi zawarte w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, a właściwe organy mogły kontrolować przestrzeganie tych wymogów w łańcuchu produkcyjnym. Należy zatem zmienić rozdział V sekcja A w załączniku IV, aby wyłączyć z obowiązku upubliczniania wykazy podmiotów produkujących mieszanki paszowe na użytek własny.

(32)

Jako że państwa członkowskie i podmioty potrzebują wystarczająco długiego czasu na dostosowanie się do zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem w rozdziale III sekcja A w odniesieniu do składowania niektórych materiałów paszowych luzem i mieszanek paszowych luzem oraz w rozdziale V sekcje A, B i C w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do wykazów przedsiębiorstw prowadzących produkcję zgodnie z określonymi wymogami zawartymi w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, w odniesieniu do składowania pasz zawierających produkty pochodzące od przeżuwaczy oraz w odniesieniu do produkcji karmy dla zwierząt domowych zawierającej przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze, zmiany te powinny mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r.

(33)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach I i IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W załącznikach X, XIV i XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2017 r.

Jednak następujące zmiany wprowadzone niniejszym rozporządzeniem w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.:

a)

zmiany wprowadzone w rozdziale III sekcja A załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 w drodze pkt 2 lit. b) ppkt (i) załącznika I do niniejszego rozporządzenia; oraz

b)

zmiany wprowadzone w rozdziale V sekcje A, B i C załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 w drodze pkt 2 lit. d) ppkt (i) załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 maja 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1.

(2)  Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1.

(3)  Scientific Opinion on a Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed (Opinia naukowa na temat profilu ryzyka związanego z produkcją i konsumpcją owadów w żywności i paszy), Dziennik EFSA (2015);13(10):4257.

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1396 z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 225 z 19.8.2016, s. 76).

(7)  Decyzja Komisji 2007/453/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 84).

(8)  Decyzja Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (Dz.U. L 296 z 12.11.2009, s. 1).

(9)  Decyzja Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca decyzję 92/486/EWG (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 63).


ZAŁĄCZNIK I

W załącznikach I i IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 1 lit. d) dodaje się pkt iv) w brzmieniu:

„(iv)

»etykieta« w art. 3 ust. 2 lit. t);”;

b)

w pkt 2 dodaje się litery w brzmieniu:

„m)

»owady gospodarskie« oznaczają zwierzęta gospodarskie, zdefiniowane w art. 3 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, tych gatunków owadów, w odniesieniu do których wydano zezwolenie na produkcję przetworzonego białka zwierzęcego zgodnie z rozdziałem II sekcja 1 część A pkt 2 załącznika X do rozporządzenia (UE) nr 142/2011;

n)

»podmioty produkujące mieszanki paszowe na użytek własny« oznaczają hodowców zwierząt gospodarskich, którzy sporządzają mieszanki paszowe do użytku wyłącznie we własnym gospodarstwie.”;

2)

w załączniku IV wprowadza się następujące zmiany:

a)

rozdział II lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

zwierząt akwakultury następującymi materiałami paszowymi i mieszankami paszowymi:

(i)

przetworzonym białkiem zwierzęcym pochodzącym od zwierząt innych niż przeżuwacze, innym niż mączka rybna i przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich, a także mieszankami paszowymi zawierającymi takie przetworzone białko zwierzęce, które są produkowane, wprowadzane do obrotu i stosowane zgodnie z ogólnymi warunkami ustanowionymi w rozdziale III i szczegółowymi warunkami ustanowionymi w rozdziale IV sekcja D;

(ii)

przetworzonym białkiem zwierzęcym pochodzącym od owadów gospodarskich, a także mieszankami paszowymi zawierającymi takie przetworzone białko zwierzęce, które są produkowane, wprowadzane do obrotu i stosowane zgodnie z ogólnymi warunkami ustanowionymi w rozdziale III i szczegółowymi warunkami ustanowionymi w rozdziale IV sekcja F;”;

b)

w rozdziale III wprowadza się następujące zmiany:

(i)

sekcja A otrzymuje brzmienie:

„SEKCJA A

Przewóz i składowanie materiałów paszowych i mieszanek paszowych przeznaczonych do wykorzystania w karmieniu zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze

1.

Następujące produkty przeznaczone do wykorzystania w karmieniu zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze są przewożone w pojazdach i kontenerach i składowane w instalacjach magazynowych, które nie są używane, odpowiednio, do przewozu lub składowania paszy przeznaczonej dla przeżuwaczy:

a)

przetworzone białko zwierzęce luzem pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze, w tym mączka rybna i przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich;

b)

dizasadowy fosforan wapnia i trizasadowy fosforan wapnia pochodzenia zwierzęcego luzem;

c)

produkty z krwi luzem pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze;

d)

mieszanki paszowe luzem zawierające materiały paszowe wymienione w lit. a), b) i c).

Rejestry wyszczególniające rodzaje produktów, które były przewożone lub składowane w zakładzie składującym, są przechowywane do udostępnienia właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat.

2.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 1 pojazdy, kontenery i instalacje magazynowe, które były wcześniej używane do przewozu lub składowania produktów wymienionych w tym punkcie, mogą być następnie używane do przewozu lub składowania paszy przeznaczonej dla przeżuwaczy, o ile zostały one wcześniej wyczyszczone w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego, zgodnie z udokumentowaną procedurą, co do której właściwy organ wydał uprzednią zgodę.

W przypadku stosowania takiej procedury dowód potwierdzający jej stosowanie jest przechowywany do udostępnienia właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat.

3.

Zakłady składujące, gdzie zgodnie z pkt 2 składuje się materiały paszowe i mieszanki paszowe wymienione w pkt 1, są upoważniane przez właściwy organ na podstawie weryfikacji, czy spełniają wymogi zawarte w pkt 2.

4.

Przetworzone białko zwierzęce luzem, pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze, w tym przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich, z wyjątkiem mączki rybnej, i mieszanki paszowe luzem zawierające takie przetworzone białko zwierzęce są przewożone w pojazdach i kontenerach oraz składowane w instalacjach magazynowych, które nie są używane, odpowiednio, do przewozu lub składowania paszy przeznaczonej dla zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta akwakultury).

5.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 4 pojazdy, kontenery i instalacje magazynowe, które były wcześniej używane do przewozu lub składowania produktów, o których mowa w tym punkcie, mogą być następnie używane do przewozu lub składowania paszy przeznaczonej dla zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta akwakultury), o ile zostały one wcześniej wyczyszczone w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego, zgodnie z udokumentowaną procedurą, co do której właściwy organ wydał uprzednią zgodę.

W przypadku stosowania takiej procedury dowód potwierdzający jej stosowanie jest przechowywany do udostępnienia właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat.”;

(ii)

sekcja B pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 1 szczególne zezwolenie na produkcję mieszanek paszowych pełnoporcjowych z mieszanek paszowych zawierających produkty wymienione w tym punkcie nie jest wymagane w odniesieniu do podmiotów produkujących mieszanki paszowe na użytek własny, z zastrzeżeniem spełnienia przez nie następujących warunków:

a)

podmioty te muszą zostać zarejestrowane przez właściwy organ jako produkujące mieszanki paszowe pełnoporcjowe z mieszanek paszowych zawierających produkty wymienione w pkt 1;

b)

podmioty te muszą utrzymywać wyłącznie zwierzęta inne niż przeżuwacze;

c)

wszelkie mieszanki paszowe, zawierające mączkę rybną, stosowane w produkcji mieszanek paszowych pełnoporcjowych muszą zawierać mniej niż 50 % surowego białka;

d)

wszelkie mieszanki paszowe, zawierające dizasadowy fosforan wapnia i trizasadowy fosforan wapnia pochodzenia zwierzęcego, stosowane w produkcji mieszanek paszowych pełnoporcjowych muszą zawierać mniej niż 10 % fosforu całkowitego;

e)

wszelkie mieszanki paszowe, zawierające produkty z krwi uzyskane od zwierząt innych niż przeżuwacze, stosowane w produkcji mieszanek paszowych pełnoporcjowych muszą zawierać mniej niż 50 % białka całkowitego.”;

(iii)

sekcja C lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze, w tym mączki rybnej i przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich;”;

(iv)

sekcja D pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze, w tym mączki rybnej i przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich;”;

c)

w rozdziale IV wprowadza się następujące zmiany:

(i)

sekcja A lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

w towarzyszącym dokumencie handlowym lub świadectwie zdrowia, o których mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, w stosownych przypadkach, oraz na etykiecie mączki rybnej musi znajdować się wyraźny napis »mączka rybna – nie stosować w paszy dla przeżuwaczy z wyjątkiem nieodsadzonych przeżuwaczy«.

Na etykiecie mieszanki paszowej zawierającej mączkę rybną przeznaczoną dla zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta futerkowe) musi znajdować się wyraźny napis »zawiera mączkę rybną – nie stosować do karmienia przeżuwaczy«.”;

(ii)

sekcja B otrzymuje brzmienie:

„SEKCJA B

Szczegółowe warunki stosowania dizasadowego fosforanu wapnia i trizasadowego fosforanu wapnia pochodzenia zwierzęcego oraz mieszanek paszowych zawierających takie fosforany przeznaczonych do wykorzystania w karmieniu zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta futerkowe)

a)

W towarzyszącym dokumencie handlowym lub świadectwie zdrowia, o których mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, w stosownych przypadkach, oraz na etykiecie dizasadowego/trizasadowego fosforanu wapnia pochodzenia zwierzęcego musi znajdować się wyraźny napis »dizasadowy/trizasadowy fosforan wapnia pochodzenia zwierzęcego – nie stosować w paszy dla przeżuwaczy«;

b)

na etykiecie mieszanek paszowych zawierających dizasadowy/trizasadowy fosforan wapnia pochodzenia zwierzęcego musi znajdować się wyraźny napis »zawiera dizasadowy/trizasadowy fosforan wapnia pochodzenia zwierzęcego – nie stosować do karmienia przeżuwaczy«.”;

(iii)

sekcja C lit. c) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„c)

Produkty z krwi są produkowane w zakładach przetwórczych przetwarzających wyłącznie krew zwierząt innych niż przeżuwacze, zarejestrowanych przez właściwy organ jako przetwarzające wyłącznie krew zwierząt innych niż przeżuwacze.”;

(iv)

sekcja C lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

W towarzyszącym dokumencie handlowym lub świadectwie zdrowia, o których mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, w stosownych przypadkach, oraz na etykiecie produktów z krwi zwierząt innych niż przeżuwacze musi znajdować się wyraźny napis »produkty z krwi zwierząt innych niż przeżuwacze – nie stosować w paszy dla przeżuwaczy«.

Na etykiecie mieszanki paszowej zawierającej produkty z krwi zwierząt innych niż przeżuwacze musi znajdować się wyraźny napis »zawiera produkty z krwi zwierząt innych niż przeżuwacze – nie stosować do karmienia przeżuwaczy«.”;

(v)

w sekcji D tytuł, formuła wprowadzająca w akapicie pierwszym i lit. a) otrzymują brzmienie:

„SEKCJA D

Szczegółowe warunki mające zastosowanie do produkcji i stosowania przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze, innego niż mączka rybna i przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich, oraz mieszanek paszowych zawierających takie białko, przeznaczonych do wykorzystania w karmieniu zwierząt akwakultury

Następujące szczegółowe warunki mają zastosowanie do produkcji i stosowania przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze, innego niż mączka rybna i przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich, oraz mieszanek paszowych zawierających takie białko, przeznaczonych do wykorzystania w karmieniu zwierząt akwakultury:

a)

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do wykorzystania w produkcji przetworzonego białka zwierzęcego, o którym mowa w niniejszej sekcji, pochodzą z:

(i)

rzeźni, które nie zajmują się ubojem przeżuwaczy i które zostały zarejestrowane przez właściwy organ jako nieprzeznaczone do uboju przeżuwaczy; lub

(ii)

zakładów rozbioru, które nie zajmują się oddzielaniem od kości ani rozbiorem mięsa przeżuwaczy i które zostały zarejestrowane przez właściwy organ jako nieprzeznaczone do oddzielania od kości ani rozbioru mięsa przeżuwaczy; lub

(iii)

innych przedsiębiorstw niż te, o których mowa w ppkt (i) lub (ii), które nie prowadzą czynności na produktach z przeżuwaczy i które są zarejestrowane przez właściwy organ jako nieprzeznaczone do prowadzenia czynności na produktach z przeżuwaczy.

Na zasadzie odstępstwa od tego szczegółowego warunku właściwy organ może zezwolić na ubój przeżuwaczy w rzeźni produkującej produkty uboczne ze zwierząt innych niż przeżuwacze, przeznaczone do produkcji przetworzonego białka zwierzęcego, o którym mowa w niniejszej sekcji, oraz na prowadzenie czynności na produktach z przeżuwaczy w zakładzie rozbioru lub w innym przedsiębiorstwie produkującym produkty uboczne pochodzące ze zwierząt innych niż przeżuwacze, przeznaczone do produkcji przetworzonego białka zwierzęcego, o którym mowa w niniejszej sekcji.

Takie zezwolenie może zostać wydane jedynie w przypadku, gdy w wyniku kontroli na miejscu właściwy organ uzyskał pewność co do skuteczności środków zapobiegających zanieczyszczeniu krzyżowemu między produktami ubocznymi z przeżuwaczy a produktami ubocznymi ze zwierząt innych niż przeżuwacze.

Środki te obejmują przynajmniej następujące wymogi:

(i)

ubój zwierząt innych niż przeżuwacze musi być przeprowadzany na liniach, które są fizycznie oddzielone od linii używanych do uboju przeżuwaczy;

(ii)

produkty ze zwierząt innych niż przeżuwacze muszą być poddawane czynnościom na liniach produkcyjnych, które są fizycznie oddzielone od linii używanych do przeprowadzania czynności na produktach z przeżuwaczy;

(iii)

urządzenia do zbierania, składowania, przewozu i pakowania produktów ubocznych pochodzących od zwierząt innych niż przeżuwacze muszą być oddzielone od urządzeń przeznaczonych dla produktów ubocznych pochodzących od przeżuwaczy;

(iv)

należy regularnie przeprowadzać pobieranie i analizę próbek produktów ubocznych pochodzących od zwierząt innych niż przeżuwacze w celu wykrycia obecności białek przeżuwaczy. Stosowana metoda analizy musi być naukowo zatwierdzona do tego celu. Częstotliwość pobierania i analizowania próbek określa się na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej przez podmiot gospodarczy w ramach procedur opartych na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).”;

(vi)

sekcja D lit. c) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„c)

Przetworzone białko zwierzęce, o którym mowa w niniejszej sekcji, jest produkowane w zakładach przetwórczych przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania produktów ubocznych pochodzących od zwierząt innych niż przeżuwacze, uzyskanych z rzeźni, zakładów rozbioru lub innych przedsiębiorstw, o których mowa w lit. a). Te zakłady przetwórcze są zarejestrowane przez właściwy organ jako przetwarzające wyłącznie produkty uboczne pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze.”;

(vii)

sekcja D lit. d) akapit drugi ppkt (i) formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„(i)

produkcja mieszanek paszowych zawierających przetworzone białko zwierzęce, o którym mowa w niniejszej sekcji, dla zwierząt akwakultury w zakładach, które produkują również mieszanki paszowe przeznaczone dla innych zwierząt gospodarskich (wyjątek: zwierzęta futerkowe), może uzyskać zezwolenie od właściwego organu, po przeprowadzeniu kontroli na miejscu, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:”;

(viii)

sekcja D lit. d) ppkt (ii) i lit. e) otrzymują brzmienie:

„(ii)

szczególne zezwolenie na produkcję mieszanek paszowych pełnoporcjowych z mieszanek paszowych zawierających przetworzone białko zwierzęce, o którym mowa w niniejszej sekcji, nie jest wymagane w odniesieniu do podmiotów produkujących mieszanki paszowe na użytek własny, jeśli podmioty te spełniają następujące warunki:

są zarejestrowane przez właściwy organ jako produkujące mieszanki paszowe pełnoporcjowe z mieszanek paszowych zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze, inne niż mączka rybna i przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich,

utrzymują tylko zwierzęta akwakultury i

mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce, o którym mowa w niniejszej sekcji, stosowane przez te podmioty w produkcji, zawierają mniej niż 50 % białka surowego.

e)

W stosownych przypadkach, w towarzyszącym dokumencie handlowym lub świadectwie zdrowia, o których mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, dotyczących przetworzonego białka zwierzęcego, o którym mowa w niniejszej sekcji, oraz na jego etykiecie musi znajdować się wyraźny napis: »przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze – nie stosować w paszy dla zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem zwierząt akwakultury i zwierząt futerkowych«.

Na etykiecie mieszanek paszowych zawierających przetworzone białko zwierzęce, o którym mowa w niniejszej sekcji, musi znajdować się wyraźny napis:

»zawiera przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze – nie stosować do karmienia zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem zwierząt akwakultury i zwierząt futerkowych«.”;

(ix)

sekcja E lit. b)–g) otrzymują brzmienie:

„b)

w towarzyszącym dokumencie handlowym lub świadectwie zdrowia, o których mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, w stosownych przypadkach, oraz na etykiecie mączki rybnej przeznaczonej do zastosowania w preparatach mlekozastępczych musi znajdować się wyraźny napis »mączka rybna – nie stosować w paszy dla przeżuwaczy z wyjątkiem nieodsadzonych przeżuwaczy«;

c)

stosowanie mączki rybnej w przypadku nieodsadzonych zwierząt gospodarskich z gatunków przeżuwaczy jest dozwolone wyłącznie przy produkcji preparatów mlekozastępczych, dystrybuowanych w formie suchej i podawanych po rozcieńczeniu w określonej ilości płynu, przeznaczonych do karmienia nieodsadzonych przeżuwaczy i mających charakter dodatku do mleka przejściowego lub jego substytutu, przed zakończeniem odsadzania;

d)

preparaty mlekozastępcze zawierające mączkę rybną przeznaczone dla nieodsadzonych zwierząt gospodarskich z gatunków przeżuwaczy są produkowane w zakładach, które nie produkują innych mieszanek paszowych dla przeżuwaczy i które są upoważnione do tego przez właściwy organ.

Na zasadzie odstępstwa od tego szczegółowego warunku produkcja innych mieszanek paszowych dla przeżuwaczy w zakładach, które produkują również preparaty mlekozastępcze zawierające mączkę rybną przeznaczone dla nieodsadzonych zwierząt gospodarskich z gatunków przeżuwaczy może uzyskać zezwolenie od właściwego organu, po przeprowadzeniu kontroli na miejscu, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:

(i)

inne mieszanki paszowe przeznaczone dla przeżuwaczy muszą być przechowywane – podczas składowania, przewozu i pakowania – w pomieszczeniach fizycznie oddzielonych od pomieszczeń na mączkę rybną luzem i preparaty mlekozastępcze zawierające mączkę rybną, luzem;

(ii)

inne mieszanki paszowe przeznaczone dla przeżuwaczy muszą być produkowane w pomieszczeniach fizycznie oddzielonych od pomieszczeń, w których produkowane są preparaty mlekozastępcze zawierające mączkę rybną;

(iii)

szczegółowe rejestry zakupu i stosowania mączki rybnej oraz sprzedaży preparatów mlekozastępczych zawierających mączkę rybną muszą być przechowywane w celu udostępnienia właściwemu organowi przez przynajmniej pięć lat;

(iv)

należy regularnie przeprowadzać pobieranie i analizę próbek pozostałych mieszanek paszowych przeznaczonych dla przeżuwaczy w celu zweryfikowania nieobecności niedozwolonych składników pochodzenia zwierzęcego, wykorzystując metody analizy dotyczące oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego do celów kontroli pasz określone w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 152/2009; częstotliwość takiego pobierania i analizowania próbek określa się na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej przez podmiot gospodarczy w ramach procedur opartych na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP); wyniki muszą być przechowywane w celu ich udostępnienia właściwemu organowi przez przynajmniej pięć lat;

e)

przed dopuszczeniem do swobodnego obrotu w Unii importerzy dopilnowują, aby każda przesyłka przywożonych preparatów mlekozastępczych zawierających mączkę rybną była analizowana zgodnie z metodami analizy dotyczącymi oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego do celów kontroli pasz określonymi w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 152/2009 w celu zweryfikowania nieobecności niedozwolonych składników pochodzenia zwierzęcego;

f)

na etykiecie preparatów mlekozastępczych zawierających mączkę rybną, przeznaczonych dla nieodsadzonych zwierząt gospodarskich z gatunków przeżuwaczy musi znajdować się wyraźny napis »zawiera mączkę rybną – nie stosować do karmienia przeżuwaczy, z wyjątkiem nieodsadzonych przeżuwaczy«;

g)

preparaty mlekozastępcze luzem, zawierające mączkę rybną, przeznaczone dla nieodsadzonych zwierząt gospodarskich z gatunków przeżuwaczy są przewożone w pojazdach i kontenerach i składowane w instalacjach magazynowych, które nie są używane, odpowiednio, do przewozu lub składowania innych pasz przeznaczonych dla przeżuwaczy.

Na zasadzie odstępstwa od tego szczegółowego warunku pojazdy, kontenery i instalacje magazynowe, które będą następnie używane do przewozu lub składowania innych pasz przeznaczonych dla przeżuwaczy, luzem, mogą być używane do przewozu lub przechowywania preparatów mlekozastępczych zawierających mączkę rybną i przeznaczonych dla nieodsadzonych zwierząt gospodarskich z gatunków przeżuwaczy, luzem, o ile takie pojazdy, kontenery i instalacje magazynowe zostały wcześniej wyczyszczone w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego, zgodnie z udokumentowaną procedurą, co do której właściwy organ wydał uprzednią zgodę. W przypadku stosowania takiej procedury dowód potwierdzający jej stosowanie jest przechowywany do udostępnienia właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat;

h)

w gospodarstwach, w których utrzymywane są przeżuwacze, wprowadza się środki zapobiegające żywieniu preparatami mlekozastępczymi zawierającymi mączkę rybną innych przeżuwaczy niż przeżuwacze nieodsadzone. Właściwy organ sporządza wykaz gospodarstw, w których stosuje się preparaty mlekozastępcze zawierające mączkę rybną, i używa on do tego celu systemu wcześniejszego powiadamiania przez gospodarstwo lub innego systemu, zapewniając tym samym zgodność z tym warunkiem szczegółowym.”;

(x)

dodaje się sekcję F w brzmieniu:

„SEKCJA F

Szczegółowe warunki mające zastosowanie do produkcji i stosowania przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich oraz mieszanek paszowych zawierających takie białko, przeznaczonych do wykorzystania w karmieniu zwierząt akwakultury

Następujące szczegółowe warunki mają zastosowanie do produkcji i stosowania przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich oraz mieszanek paszowych zawierających takie przetworzone białko zwierzęce, przeznaczonych do wykorzystania w karmieniu zwierząt akwakultury:

a)

przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich musi:

(i)

być produkowane w zakładach przetwórczych zatwierdzonych zgodnie z przepisami art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i przeznaczone wyłącznie do produkcji produktów pochodzących od owadów gospodarskich; i

(ii)

być produkowane zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale II sekcja 1 załącznika X do rozporządzenia (UE) nr 142/2011;

b)

mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich muszą być produkowane w zakładach upoważnionych do tego przez właściwy organ i przeznaczonych wyłącznie do produkcji paszy dla zwierząt akwakultury.

Na zasadzie odstępstwa od tego warunku szczegółowego:

(i)

produkcja mieszanek paszowych, zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich, dla zwierząt akwakultury w zakładach, które produkują również mieszanki paszowe przeznaczone dla innych zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem zwierząt futerkowych, może uzyskać zezwolenie od właściwego organu, po przeprowadzeniu kontroli na miejscu, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:

mieszanki paszowe przeznaczone dla przeżuwaczy muszą być produkowane i przechowywane – podczas składowania, przewozu i pakowania – w pomieszczeniach fizycznie oddzielonych od pomieszczeń, gdzie są produkowane i przechowywane mieszanki paszowe dla zwierząt innych niż przeżuwacze,

mieszanki paszowe przeznaczone dla zwierząt akwakultury muszą być produkowane i przechowywane – podczas składowania, przewozu i pakowania – w pomieszczeniach fizycznie oddzielonych od pomieszczeń, gdzie są produkowane i przechowywane mieszanki paszowe dla innych zwierząt innych niż przeżuwacze,

szczegółowe rejestry zakupu i stosowania przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich oraz sprzedaży mieszanek paszowych zawierających takie białko muszą być przechowywane w celu udostępnienia właściwemu organowi przez przynajmniej pięć lat,

należy regularnie przeprowadzać pobieranie i analizę próbek mieszanek paszowych przeznaczonych dla zwierząt gospodarskich innych niż zwierzęta akwakultury w celu zweryfikowania nieobecności niedozwolonych składników pochodzenia zwierzęcego, wykorzystując metody analizy dotyczące oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego do celów kontroli pasz określone w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 152/2009; częstotliwość takiego pobierania i analizowania próbek określa się na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej przez podmiot gospodarczy w ramach procedur opartych na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP); wyniki muszą być przechowywane w celu ich udostępnienia właściwemu organowi przez przynajmniej pięć lat,

(ii)

szczególne zezwolenie na produkcję mieszanek paszowych pełnoporcjowych z mieszanek paszowych zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich nie jest wymagane w odniesieniu do podmiotów produkujących mieszanki paszowe na użytek własny, jeśli podmioty te spełniają następujące warunki:

są zarejestrowane przez właściwy organ jako produkujące mieszanki paszowe pełnoporcjowe z mieszanek paszowych zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich,

utrzymują tylko zwierzęta akwakultury i

mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich, stosowane przez te podmioty w produkcji, zawierają mniej niż 50 % białka surowego;

c)

w stosownych przypadkach, w towarzyszącym dokumencie handlowym lub świadectwie zdrowia, o których mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, dotyczących przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich oraz na jego etykiecie musi znajdować się wyraźny napis: »przetworzone białko pochodzące od owadów – nie stosować w paszy dla zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem zwierząt akwakultury i zwierząt futerkowych«.

Na etykiecie mieszanek paszowych zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów musi znajdować się wyraźny napis:

»zawiera przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze – nie stosować do karmienia zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem zwierząt akwakultury i zwierząt futerkowych«.”;

d)

w rozdziale V wprowadza się następujące zmiany:

(i)

sekcje A, B i C otrzymują brzmienie:

„SEKCJA A

Wykazy

1.

Państwa członkowskie aktualizują oraz podają do wiadomości publicznej wykazy:

a)

rzeźni zarejestrowanych jako nieprzeznaczone do uboju przeżuwaczy zgodnie z rozdziałem IV sekcja C lit. a) akapit pierwszy oraz upoważnionych rzeźni, z których można pozyskiwać krew produkowaną zgodnie z rozdziałem IV sekcja C lit. a) akapity drugi, trzeci i czwarty;

b)

zakładów przetwórczych zarejestrowanych jako przetwarzające wyłącznie krew zwierząt innych niż przeżuwacze zgodnie z rozdziałem IV sekcja C lit. c) akapit pierwszy oraz upoważnionych zakładów przetwórczych wytwarzających produkty z krwi zgodnie z rozdziałem IV sekcja C lit. c) akapity drugi, trzeci i czwarty;

c)

rzeźni, zakładów rozbioru i innych przedsiębiorstw zarejestrowanych jako, odpowiednio, nieprzeznaczone do uboju przeżuwaczy, nieprzeznaczone do oddzielania od kości ani rozbioru mięsa przeżuwaczy i nieprzeznaczone do prowadzenia czynności na produktach z przeżuwaczy, z których można pozyskiwać produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do stosowania przy produkcji przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze zgodnie z rozdziałem IV sekcja D lit. a) akapit pierwszy, oraz upoważnionych rzeźni, zakładów rozbioru i innych przedsiębiorstw, z których można pozyskiwać produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do stosowania przy produkcji przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze zgodnie rozdziałem IV sekcja D lit. a) akapity drugi, trzeci i czwarty;

d)

zakładów przetwórczych zarejestrowanych jako nieprzeznaczone do przetwarzania produktów ubocznych z przeżuwaczy zgodnie z rozdziałem IV sekcja D lit. c) akapit pierwszy oraz upoważnionych zakładów przetwórczych produkujących przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze, które działają zgodnie z rozdziałem IV sekcja D lit. c) akapity drugi, trzeci i czwarty;

e)

upoważnionych zakładów produkujących mieszanki paszowe, wytwarzających zgodnie z rozdziałem III sekcja B mieszanki paszowe zawierające mączkę rybną, dizasadowy fosforan wapnia i trizasadowy fosforan wapnia pochodzenia zwierzęcego lub produkty z krwi pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze;

f)

upoważnionych zakładów produkujących mieszanki paszowe, wytwarzających zgodnie z rozdziałem IV sekcja D lit. d) mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze; jak również upoważnionych zakładów produkujących mieszanki paszowe, wytwarzających zgodnie z rozdziałem V sekcja E pkt 3 lit. b) ppkt (ii) wyłącznie mieszanki paszowe przeznaczone do wywozu z Unii lub mieszanki paszowe przeznaczone do wywozu z Unii i mieszanki paszowe dla zwierząt akwakultury przeznaczone do wprowadzenia do obrotu;

g)

upoważnionych zakładów produkujących mieszanki paszowe, wytwarzających zgodnie z rozdziałem IV sekcja E lit. d) preparaty mlekozastępcze zawierające mączkę rybną i przeznaczone dla nieodsadzonych zwierząt gospodarskich z gatunków przeżuwaczy;

h)

upoważnionych zakładów produkujących mieszanki paszowe, wytwarzających zgodnie z rozdziałem IV sekcja F lit. b) mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich;

i)

zakładów składujących upoważnionych zgodnie z rozdziałem III sekcja A pkt 3 lub zgodnie z rozdziałem V sekcja E pkt 3 lit. d) akapit trzeci.

2.

Państwa członkowskie aktualizują wykazy podmiotów produkujących mieszanki paszowe na użytek własny, zarejestrowanych zgodnie z rozdziałem III sekcja B pkt 3, rozdziałem IV sekcja D lit. d) ppkt (ii) i sekcja F lit. b) ppkt (ii).

SEKCJA B

Przewóz i składowanie materiałów paszowych i mieszanek paszowych zawierających produkty pochodzące od przeżuwaczy

1.

Materiały paszowe luzem i mieszanki paszowe luzem zawierające produkty pochodzące od przeżuwaczy inne niż te wymienione w lit. a)–d) poniżej są przewożone w pojazdach i kontenerach oraz składowane w instalacjach magazynowych, które nie są używane, odpowiednio, do przewozu lub składowania paszy przeznaczonej dla zwierząt gospodarskich innych niż zwierzęta futerkowe:

a)

mleko, produkty na bazie mleka, produkty pochodne mleka, siara oraz produkty z siary;

b)

dizasadowy fosforan wapnia i trizasadowy fosforan wapnia pochodzenia zwierzęcego;

c)

hydrolizaty białkowe pochodzące ze skór i skórek przeżuwaczy;

d)

tłuszcz wytopiony pochodzący od przeżuwaczy, o maksymalnym poziomie nierozpuszczalnych zanieczyszczeń nie przekraczającym 0,15 % wagi i pochodne wytworzone z takiego tłuszczu.

2.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 1 pojazdy, kontenery i instalacje magazynowe, które były wcześniej używane do przewozu lub składowania materiałów paszowych luzem i mieszanek paszowych luzem wymienionych w tym punkcie, mogą być używane do przewozu lub składowania materiałów paszowych przeznaczonych dla zwierząt gospodarskich innych niż zwierzęta futerkowe, o ile zostały one wcześniej wyczyszczone w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego, zgodnie z udokumentowaną procedurą, co do której właściwy organ wydał uprzednią zgodę.

W przypadku stosowania takiej procedury dowód potwierdzający jej stosowanie jest przechowywany do udostępnienia właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat.

SEKCJA C

Produkcja mieszanek paszowych przeznaczonych dla zwierząt futerkowych lub zwierząt domowych, zawierających produkty pochodzące od przeżuwaczy lub od zwierząt innych niż przeżuwacze

1.

Mieszanki paszowe przeznaczone dla zwierząt futerkowych lub zwierząt domowych i zawierające produkty pochodzące od przeżuwaczy, inne niż produkty wymienione w lit. a)–d) poniżej, nie mogą być wytwarzane w zakładach produkujących paszę dla zwierząt gospodarskich innych niż zwierzęta futerkowe:

a)

mleko, produkty na bazie mleka, produkty pochodne mleka, siara oraz produkty z siary;

b)

dizasadowy fosforan wapnia i trizasadowy fosforan wapnia pochodzenia zwierzęcego;

c)

hydrolizaty białkowe pochodzące ze skór i skórek przeżuwaczy;

d)

tłuszcz wytopiony pochodzący od przeżuwaczy, o maksymalnym poziomie nierozpuszczalnych zanieczyszczeń nieprzekraczającym 0,15 % wagi i pochodne wytworzone z takiego tłuszczu.

2.

Mieszanki paszowe przeznaczone dla zwierząt futerkowych lub zwierząt domowych i zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze (wyjątek: mączka rybna) nie mogą być wytwarzane w zakładach produkujących pasze dla zwierząt gospodarskich innych niż zwierzęta futerkowe lub zwierzęta akwakultury.”;

(ii)

sekcja D otrzymuje brzmienie:

„SEKCJA D

Stosowanie i składowanie na terenie gospodarstw materiałów paszowych i mieszanek paszowych dla zwierząt gospodarskich, zawierających produkty pochodzące od przeżuwaczy

Stosowanie i składowanie materiałów paszowych i mieszanek paszowych dla zwierząt gospodarskich, zawierających produkty pochodzące od przeżuwaczy, inne niż produkty wymienione w lit. a)–d), jest zakazane w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie inne niż zwierzęta futerkowe:

a)

mleko, produkty na bazie mleka, produkty pochodne mleka, siara oraz produkty z siary;

b)

dizasadowy fosforan wapnia i trizasadowy fosforan wapnia pochodzenia zwierzęcego;

c)

hydrolizaty białkowe pochodzące ze skór i skórek przeżuwaczy;

d)

tłuszcz wytopiony pochodzący od przeżuwaczy, o maksymalnym poziomie nierozpuszczalnych zanieczyszczeń nieprzekraczającym 0,15 % wagi i pochodne wytworzone z takiego tłuszczu.”;

(iii)

sekcja E otrzymuje brzmienie:

„SEKCJA E

Wywóz przetworzonego białka zwierzęcego oraz produktów zawierających takie białko

1.

Wywóz przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od przeżuwaczy lub przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego zarówno od przeżuwaczy, jak i od zwierząt innych niż przeżuwacze podlega następującym warunkom:

a)

Przetworzone białko zwierzęce jest przewożone w zaplombowanych kontenerach bezpośrednio z zakładu przetwórczego, gdzie jest produkowane, do miejsca wyprowadzenia z obszaru Unii, przy czym miejscem tym jest punkt kontroli granicznej wymieniony w załączniku I do decyzji Komisji 2009/821/WE (*1). Przed opuszczeniem terytorium Unii podmiot odpowiedzialny za organizację przewozu przetworzonego białka zwierzęcego informuje właściwy organ w punkcie kontroli granicznej o przybyciu przesyłki do miejsca wyprowadzenia.

b)

Do przesyłki dołącza się należycie wypełniony dokument handlowy zgodny ze wzorem ustanowionym w rozdziale III pkt 6 załącznika VIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 i wystawiony za pośrednictwem zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego (TRACES) wprowadzonego decyzją Komisji 2004/292/WE (*2). Na dokumencie handlowym w rubryce I.28 wskazuje się punkt kontroli granicznej, przez który przesyłka opuszcza terytorium.

c)

Kiedy przesyłka przybywa do miejsca wyprowadzenia, właściwy organ w punkcie kontroli granicznej sprawdza plombę każdego kontenera zgłoszonego w punkcie kontroli granicznej.

Na zasadzie odstępstwa, na podstawie analizy ryzyka, właściwy organ w punkcie kontroli granicznej może podjąć decyzję o sprawdzeniu plomb w sposób wyrywkowy.

Jeśli sprawdzenie nie przynosi zadowalającego wyniku, przesyłka musi albo zostać zniszczona, albo odesłana do przedsiębiorstwa pochodzenia.

Właściwy organ w punkcie kontroli granicznej informuje za pośrednictwem systemu TRACES właściwy organ odpowiedzialny za przedsiębiorstwo pochodzenia o przybyciu przesyłki do miejsca wyprowadzenia i w stosownych przypadkach o wyniku sprawdzenia plomby oraz o wszelkich podjętych działaniach naprawczych.

d)

Właściwy organ odpowiedzialny za przedsiębiorstwo pochodzenia przeprowadza regularne kontrole urzędowe w celu sprawdzenia, czy prawidłowo wdrażane są przepisy ustanowione w lit. a) i b) oraz czy w przypadku każdej przesyłki zawierającej przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy i przeznaczone do wywozu wpłynęło za pośrednictwem systemu TRACES potwierdzenie kontroli przeprowadzonej w miejscu wyprowadzenia przez właściwy organ w punkcie kontroli granicznej.

2.

Nie naruszając pkt 1, wywóz produktów zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy jest zakazany.

Na zasadzie odstępstwa zakaz ten nie dotyczy przetworzonej karmy dla zwierząt domowych zawierającej przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy, która:

a)

została przetworzona w zatwierdzonych zakładach produkcji karmy dla zwierząt domowych zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009; i

b)

jest opakowana i etykietowana zgodnie z prawodawstwem Unii.

3.

Wywóz przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze lub mieszanek paszowych zawierających takie białko podlega następującym warunkom:

a)

przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze jest produkowane w zakładach przetwórczych, które spełniają wymogi zawarte w rozdziale IV sekcja D lit. c);

b)

mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze jest wytwarzane w zakładach produkcji mieszanek paszowych, które to zakłady:

(i)

prowadzą produkcję zgodnie z rozdziałem IV sekcja D lit. d); lub

(ii)

pozyskują przetworzone białko zwierzęce stosowane w mieszankach paszowych przeznaczonych do wywozu z zakładów przetwórczych, które spełniają wymogi zawarte w lit. a) i albo:

są przeznaczone wyłącznie do produkcji mieszanek paszowych przeznaczonych do wywozu z Unii i uzyskały w tym celu zezwolenie od właściwego organu, albo

są przeznaczone wyłącznie do produkcji mieszanek paszowych przeznaczonych do wywozu z Unii i do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt akwakultury przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w Unii i uzyskały w tym celu zezwolenie od właściwego organu;

c)

mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze są pakowane i etykietowane zgodnie z przepisami unijnymi lub z wymogami prawnymi państwa przywozu. Jeśli mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze nie są etykietowane zgodnie z przepisami unijnymi, na etykiecie musi znajdować się napis: »zawiera przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze«;

d)

przetworzone białko zwierzęce luzem, pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze, i mieszanki paszowe luzem zawierające takie białko, przeznaczone do wywozu z Unii są przewożone w pojazdach i kontenerach oraz składowane w instalacjach magazynowych, które nie są używane, odpowiednio, do przewozu lub składowania paszy przeznaczonej do wprowadzenia do obrotu i przeznaczonej do karmienia przeżuwaczy lub zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta akwakultury). Rejestry wyszczególniające rodzaje produktów, które były przewożone lub składowane, są przechowywane do udostępnienia właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego pojazdy, kontenery i instalacje magazynowe, które były wcześniej używane do przewozu lub składowania przetworzonego białka zwierzęcego luzem, pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze, i mieszanek paszowych luzem zawierających takie białko, przeznaczonych do wywozu z Unii, mogą być następnie używane do przewozu lub składowania paszy przeznaczonej do wprowadzenia do obrotu i przeznaczonej do karmienia przeżuwaczy lub zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta akwakultury), o ile zostały one wcześniej wyczyszczone w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego, zgodnie z udokumentowaną procedurą, co do której właściwy organ wydał uprzednią zgodę. W przypadku stosowania takiej procedury dowód potwierdzający jej stosowanie jest przechowywany do udostępnienia właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat.

Zakłady składujące, gdzie składuje się przetworzone białko zwierzęce luzem pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze i mieszanki paszowe luzem zawierające takie białko na warunkach określonych w lit. d) akapit drugi otrzymują zezwolenie od właściwego organu na podstawie weryfikacji, czy spełniają wymogi wymienione w tym akapicie.

4.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 3 warunki ustanowione w tym punkcie nie mają zastosowania do:

a)

karmy dla zwierząt domowych zawierającej przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze i przetworzonej w zakładach produkcji karmy dla zwierząt domowych zatwierdzonych zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 oraz opakowanej i etykietowanej zgodnie z przepisami unijnymi;

b)

mączki rybnej, o ile jest produkowana zgodnie z niniejszym załącznikiem;

c)

przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich, o ile jest produkowane zgodnie z niniejszym załącznikiem;

d)

mieszanek paszowych niezawierających przetworzonego białka zwierzęcego innego niż mączka rybna i przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich, o ile są produkowane zgodnie z niniejszym załącznikiem;

e)

przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze i przeznaczonego do produkcji karmy dla zwierząt domowych lub nawozów organicznych i polepszaczy gleby w państwie trzecim przeznaczenia, o ile przed wywozem eksporter zapewnia, aby każda przesyłka zawierająca przetworzone białko zwierzęce została poddana analizie zgodnie z metodą analizy ustanowioną w pkt 2.2 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 152/2009 w celu zweryfikowania nieobecności składników pochodzących od przeżuwaczy.

(*1)  Decyzja Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (Dz.U. L 296 z 12.11.2009, s. 1)."

(*2)  Decyzja Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca decyzję 92/486/EWG (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 63).”."ZAŁĄCZNIK II

W załącznikach X, XIV i XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

załącznik X rozdział II sekcja 1 część A otrzymuje brzmienie:

„A.   Surowce

1.

Do produkcji przetworzonego białka zwierzęcego mogą być stosowane wyłącznie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego stanowiące materiał kategorii 3 lub produkty pochodne z takich produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, inne niż materiały kategorii 3, o których mowa w art. 10 lit. n), o) i p) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.

2.

Przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich i przeznaczone do produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich innych niż zwierzęta futerkowe może być uzyskiwane wyłącznie z następujących gatunków owadów:

(i)

czarna mucha (Hermetia illucens) i mucha domowa (Musca domestica);

(ii)

mącznik młynarek (Tenebrio molitor) i pleśniakowiec lśniący (Alphitobius diaperinus);

(iii)

świerszcz domowy (Acheta domesticus), świerszcz bananowy (Gryllodes sigillatus) i świerszcz kubański (Gryllus assimilis).”;

2)

w załączniku XIV rozdział I wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji 1 tabela 1 wiersz pierwszy otrzymuje brzmienie:

„1

Przetworzone białko zwierzęce, w tym mieszanki i produkty inne niż karma dla zwierząt domowych zawierające takie białko, oraz mieszanki paszowe zawierające takie białko w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 767/2009

Materiały kategorii 3, o których mowa w art. 10 lit. a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) oraz m).

a)

Przetworzone białko zwierzęce musi być wyprodukowane zgodnie z załącznikiem X rozdział II sekcja 1 oraz

b)

przetworzone białko zwierzęce musi spełniać dodatkowe wymogi ustanowione w sekcji 2 niniejszego rozdziału.

a)

W przypadku przetworzonego białka zwierzęcego z wyłączeniem mączki rybnej:

państwa trzecie wymienione w części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010;

b)

w przypadku mączki rybnej:

państwa trzecie wymienione w załączniku II do decyzji 2006/766/WE.

a)

W przypadku przetworzonego białka zwierzęcego innego niż białko pochodzące od owadów gospodarskich:

załącznik XV rozdział 1;

b)

w przypadku przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich:

załącznik XV rozdział 1a.”

b)

w sekcji 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5.

Przetworzone białko zwierzęce uzyskane z owadów gospodarskich może być przywożone do Unii, o ile zostało wyprodukowane zgodnie z następującymi warunkami:

a)

owady należą do jednego z następujących gatunków:

czarna mucha (Hermetia illucens) i mucha domowa (Musca domestica),

mącznik młynarek (Tenebrio molitor) i pleśniakowiec lśniący (Alphitobius diaperinus),

świerszcz domowy (Acheta domesticus), świerszcz bananowy (Gryllodes sigillatus) i świerszcz kubański (Gryllus assimilis);

b)

substrat stosowany do karmienia owadów może zawierać wyłącznie produkty niepochodzące od zwierząt lub następujące produkty pochodzenia zwierzęcego stanowiące materiał kategorii 3:

mączkę rybną,

produkty z krwi pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze,

dizasadowy i trizasadowy fosforan wapnia pochodzenia zwierzęcego,

hydrolizaty białkowe pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze,

hydrolizaty białkowe pochodzące ze skór i skórek przeżuwaczy,

żelatynę i kolagen pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze,

jaja i produkty jajeczne,

mleko, produkty na bazie mleka, produkty pochodne mleka i siarę,

miód,

tłuszcze wytopione;

c)

substrat stosowany do karmienia owadów oraz owady lub ich larwy nie miały styczności z materiałami pochodzenia zwierzęcego innymi niż te, o których mowa w lit. b), i substrat ten nie zawierał obornika, odpadów gastronomicznych ani innych odpadów.”;

3)

w załączniku XV wprowadza się następujące zmiany:

a)

w rozdziale 1 tytuł wzoru świadectwa zdrowia otrzymuje brzmienie:

„Świadectwo zdrowia

Dla przetworzonego białka zwierzęcego innego niż pochodzące od owadów gospodarskich i nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi, w tym dla mieszanek i produktów innych niż karma dla zwierząt domowych, zawierających takie białko, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)”;

b)

dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ 1a

Świadectwo zdrowia

Dla przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich i nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi, w tym dla mieszanek i produktów innych niż karma dla zwierząt domowych, zawierających takie białko, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium (2)

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka

Top