Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0776

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/2366

OJ L 116, 5.5.2017, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/776/oj

5.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/776

z dnia 4 maja 2017 r.

zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (1), w szczególności jego art. 37 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Tabela 3.1 w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zawiera wykaz zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji stwarzających zagrożenie na podstawie kryteriów ustanowionych w częściach 2–5 załącznika I do tego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wnioski o nową, zaktualizowaną lub uwzględniającą skreślone elementy zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie niektórych substancji zostały przedłożone Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). W oparciu o opinie na temat tych wniosków wydane przez Komitet ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów (RAC), jak również uwagi otrzymane od zainteresowanych stron, należy dodać, zaktualizować zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie niektórych substancji, lub też wykreślić niektóre substancje.

(3)

Oszacowana toksyczność ostra (ATE) wykorzystywana jest głównie do ustalenia klasyfikacji ostrej toksyczności dla zdrowia człowieka w odniesieniu do mieszanin zawierających substancje zaklasyfikowane w kategorii ostrej toksyczności. Wprowadzenie zharmonizowanych wartości oszacowanej toksyczności ostrej w pozycjach wymienionych w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 ułatwiłoby harmonizację klasyfikacji mieszanin i stanowiłoby pomoc dla organów nadzoru. Zharmonizowane wartości oszacowanej toksyczności ostrej zgodnie z art. 37 należy dodać w przedostatniej kolumnie tabeli 3.1 w części 3 załącznika VI do tego rozporządzenia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 lit. e) wartości te należy wymieniać w opiniach i decyzjach dotyczących zharmonizowanej klasyfikacji. Należy zatem zmienić tytuł kolumny tabeli 3.1 w części 3, jak również sekcję 1.1.2.3 w części 1 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

(4)

Nie należy natychmiast wymagać zgodności z nową zharmonizowaną klasyfikacją ani z nowym przepisem dotyczącym oszacowanej toksyczności ostrej w sekcji 1.1.2.3 w części 1 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, ponieważ dostawcy będą potrzebować czasu na dostosowanie oznakowania i opakowań substancji i mieszanin do nowej klasyfikacji oraz na sprzedaż istniejących zapasów. Okres ten może być również konieczny, aby umożliwić dostawcom dostosowanie się oraz spełnienie innych zobowiązań prawnych wynikających z nowej zharmonizowanej klasyfikacji substancji, takich jak te przewidziane w art. 22 lit. f) lub w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (2), w art. 50 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (3) lub w art. 44 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (4).

(5)

Tabela 3.2 w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, która zawiera wykaz zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji niebezpiecznych na podstawie kryteriów ustanowionych w dyrektywie Rady 67/548/EWG (5), została skreślona ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2017 r. W celu zachowania spójności odniesienia do tabeli 3.2 w częściach 1 i 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 należy skreślić ze skutkiem od tego samego dnia. Na potrzeby przejrzystości tabela 3.1 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 powinna stać się tabelą 3, a wszystkie odniesienia do tabeli 3.1 w tym załączniku należy odpowiednio zmienić.

(6)

Dyrektywa 67/548/EWG i dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE (6) zostały uchylone ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2015 r. W celu zachowania spójności odniesienia do tych dyrektyw we wprowadzeniu oraz w częściach 1 i 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 należy skreślić z chwilą wprowadzenia zmian w odniesieniach do tabel 3.1 i 3.2 załącznika VI do tego rozporządzenia, ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2017 r., czyli od daty przewidzianej w art. 61 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, przed którą mieszaniny klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z przepisami dyrektywy 1999/45/WE i wprowadzane do obrotu przed dniem 1 czerwca 2015 r. nie są objęte wymogiem zmiany oznakowania i opakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1272/2008.

(8)

Zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, które pozwalają na zastosowanie nowych przepisów na wcześniejszym etapie na zasadzie dobrowolności, dostawcy powinni mieć możliwość stosowania nowych zharmonizowanych klasyfikacji i odpowiedniego dostosowania oznakowania i opakowań na zasadzie dobrowolności przed wyznaczonym terminem zapewnienia zgodności.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego zgodnie z art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2018 r.

W załączniku pkt 1), pkt 2) lit. a), b), d), e), f), g), h), i) i j) oraz pkt 3) lit. a) i b) stosuje się od dnia 1 czerwca 2017 r.

3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 substancje i mieszaniny mogą, przed dniem 1 grudnia 2018 r., być klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 zmienionym niniejszym rozporządzeniem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 maja 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

(5)  Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U. L 196 z 16.8.1967, s. 1).

(6)  Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (Dz.U. L 200 z 30.7.1999, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

akapity wprowadzające otrzymują brzmienie:

„Część 1 niniejszego załącznika stanowi wprowadzenie do wykazu zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania, w tym informacji wymienionych dla każdej pozycji i ich klasyfikacji, oraz zawiera zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia ujęte w tabeli 3.

Część 2 niniejszego załącznika ustanawia ogólne zasady przygotowywania dokumentacji w celu proponowania i uzasadniania zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji na szczeblu Unii.

Część 3 niniejszego załącznika wymienia substancje stwarzające zagrożenie, dla których ustanowiono zharmonizowane zasady klasyfikowania i oznakowania na szczeblu Unii. W tabeli 3 klasyfikacja i oznakowanie opierają się na kryteriach wymienionych w załączniku I niniejszego rozporządzenia.”;

2)

w części 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

tytuł sekcji 1.1.2 otrzymuje brzmienie:

„1.1.2.    Informacje związane z klasyfikacją i oznakowaniem każdej pozycji w tabeli 3”;

b)

sekcja 1.1.2.3 otrzymuje brzmienie:

„1.1.2.3.   Specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M oraz oszacowana toksyczność ostra (ATE)

Specyficzne stężenia graniczne (SCL), jeżeli są różne od ogólnych stężeń granicznych podanych w załączniku I dla niektórych kategorii, zostały podane w oddzielnej kolumnie wraz z klasyfikacją przy użyciu identycznych kodów jak w 1.1.2.1.1. Zharmonizowane ATE zostały także wymienione w tej samej kolumnie tabeli 3. SCL i ATE muszą być stosowane przez producenta, importera i dalszego użytkownika do klasyfikacji mieszaniny zawierającej tę substancję. Przy stosowaniu ATE stosuje się regułę addytywności, jak opisano w sekcji 3.1.3.6 załącznika I. Jeżeli w niniejszym załączniku nie podano specyficznych stężeń granicznych dla danej kategorii, do klasyfikacji substancji zawierających zanieczyszczenia, dodatki lub pojedyncze składniki, lub do mieszanin należy stosować ogólne stężenia graniczne podane w załączniku I. Jeżeli dla oszacowanej toksyczności ostrej brak zharmonizowanych wartości ATE, należy ustalić prawidłową wartość, używając dostępnych danych.

Jeżeli nie wskazano inaczej, stężenia graniczne stanowią procent wagowy danej substancji obliczony w stosunku do całkowitej masy mieszaniny.

Jeżeli współczynnik M został zharmonizowany dla substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenia dla środowiska wodnego w kategoriach toksyczność ostra kategorii 1 dla środowiska wodnego lub toksyczność przewlekła kategorii 1 dla środowiska wodnego, wówczas współczynnik M podaje się w tabeli 3 w tej samej kolumnie co specyficzne stężenia graniczne. W przypadku gdy dokonano harmonizacji współczynnika M dla toksyczności ostrej kategorii 1 dla środowiska wodnego oraz współczynnika M dla toksyczności przewlekłej kategorii 1 dla środowiska wodnego, każdy współczynnik M wymienia się w tym samym wierszu co odpowiadające mu zróżnicowanie. Jeżeli w tabeli 3 podano pojedynczy współczynnik M, a substancja jest zaklasyfikowana ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 dla środowiska wodnego i ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 dla środowiska wodnego, taki współczynnik M stosowany jest przez producenta, importera lub dalszego użytkownika do klasyfikacji mieszaniny zawierającej tę substancję pod względem ostrych i długotrwałych zagrożeń dla środowiska wodnego z zastosowaniem metody sumowania. Jeżeli w tabeli 3 nie podano współczynnika(-ów) M, to współczynnik(-i) M ustala producent, importer lub dalszy użytkownik w oparciu o dostępne dane substancji. Ustalanie i stosowanie współczynników M opisano w sekcji 4.1.3.5.5.5 załącznika I.”;

c)

w sekcji 1.1.3.1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

skreśla się uwagę E;

(ii)

uwaga K otrzymuje brzmienie:

„Uwaga K:

Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej lub mutagennej nie musi mieć zastosowania, jeżeli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 0,1 % wagowych 1,3-butadienu (Nr EINECS 203-450-8). Jeżeli substancja nie jest zaklasyfikowana jako rakotwórcza lub mutagenna, stosuje się przynajmniej zwroty określające środki ostrożności (P102-)P210-P403. Niniejsza uwaga ma zastosowanie jedynie do niektórych złożonych substancji ropopochodnych wymienionych w części 3.”;

(iii)

uwaga P otrzymuje brzmienie:

„Uwaga P:

Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej lub mutagennej nie musi mieć zastosowania, jeżeli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 0,1 % wagowych benzenu (Nr EINECS 200-753-7).

Jeżeli substancja nie jest zaklasyfikowana jako rakotwórcza, stosuje się przynajmniej zwroty określające środki ostrożności (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

Niniejsza uwaga ma zastosowanie jedynie do niektórych złożonych substancji ropopochodnych wymienionych w części 3.”;

(iv)

uwaga S otrzymuje brzmienie:

„Uwaga S:

Substancja ta może nie wymagać etykiety zgodnie z art. 17 (zob. sekcja 1.3 załącznika I) (tabela 3).”;

(v)

tytuł uwagi U otrzymuje brzmienie:

„Uwaga U (Tabela 3):”;

d)

w sekcji 1.1.3.2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

uwaga 1 otrzymuje brzmienie:

„Uwaga 1:

Podane stężenie lub – w przypadku braku takiego stężenia – ogólne stężenia określone w niniejszym rozporządzeniu stanowią procenty wagowe pierwiastka metalicznego, obliczone w stosunku do całkowitej masy mieszaniny.”;

(ii)

dodaje się uwagę 8 w brzmieniu:

„Uwaga 8:

Klasyfikacja mieszaniny jako rakotwórczej nie musi mieć zastosowania, jeżeli można wykazać, że maksymalne teoretyczne stężenie uwolnionego formaldehydu (niezależnie od źródła) w mieszaninie wprowadzanej do obrotu jest mniejsze niż 0,1 %.”;

(iii)

dodaje się uwagę 9 w brzmieniu:

„Uwaga 9:

Klasyfikacja mieszaniny jako mutagennej nie musi mieć zastosowania, jeżeli można wykazać, że maksymalne teoretyczne stężenie uwolnionego formaldehydu (niezależnie od źródła) w mieszaninie wprowadzanej do obrotu jest mniejsze niż 1 %.”;

e)

skreśla się sekcję 1.1.4;

f)

tytuł sekcji 1.2 otrzymuje brzmienie:

„1.2.   Klasyfikacje i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia ujęte w tabeli 3 wynikające z przełożenia klasyfikacji wymienionych w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG”;

g)

sekcja 1.2.1 otrzymuje brzmienie:

„1.2.1.    Minimum klasyfikacji

W przypadku niektórych klas zagrożenia w tym toksyczności ostrej i działania toksycznego na narządy docelowe (STOT) – narażenie powtarzane, klasyfikacja zgodnie z kryteriami dyrektywy 67/548/EWG nie odpowiada bezpośrednio klasyfikacji pod względem klas i kategorii zagrożeń na mocy niniejszego rozporządzenia. W takich przypadkach klasyfikację przedstawioną w niniejszym załączniku należy traktować jako minimum klasyfikacji. Klasyfikacja ta ma zastosowanie, jeżeli nie jest spełniony żaden z następujących warunków:

producent lub importer ma dostęp do danych lub innych informacji określonych w części 1 załącznika I, które prowadzą do zaklasyfikowania w wyższej kategorii zagrożenia niż minimum klasyfikacji. Wówczas należy zastosować klasyfikację w wyższej kategorii zagrożenia,

minimalna klasyfikacja może zostać dalej uszczegółowiona na podstawie tabeli przełożenia znajdującej się w załączniku VII, jeżeli producent lub importer zna stan fizyczny substancji użytej podczas badania ostrej toksyczności po narażeniu inhalacyjnym. Klasyfikacja zaczerpnięta z załącznika VII zastępuje wówczas minimum klasyfikacji określone w niniejszym załączniku, jeżeli jest od niego różna.

Minimum klasyfikacji dla danej kategorii zostało oznaczone odnośnikiem * w kolumnie »klasyfikacja« tabeli 3.

Odniesienie * znajduje się również w kolumnie »Specyficzne stężenia graniczne i współczynniki M oraz oszacowana toksyczność ostra (ATE)«, gdzie oznacza, że danej pozycji przypisano specyficzne stężenia graniczne zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG dla ostrej toksyczności. Te stężenia graniczne nie mogą zostać przełożone na stężenia graniczne zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności w przypadkach, gdzie podane zostało minimum klasyfikacyjne. Jednakże jeżeli widnieje odniesienie * klasyfikacja danej pozycji w kategorii ostrej toksyczności wymaga szczególnej uwagi.”

h)

sekcja 1.2.2 otrzymuje brzmienie:

„1.2.2.    Droga narażenia nie może zostać wykluczona

W przypadku niektórych klas zagrożeń, np. STOT, droga narażenia powinna zostać określona w zwrocie wskazującym rodzaj zagrożenia, jeżeli ostatecznie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku I. Na mocy dyrektywy 67/548/EWG droga narażenia była określana wtedy, gdy istniały dane uzasadniające klasyfikację R48 dla tej drogi narażenia. Klasyfikacja na mocy dyrektywy 67/548/EWG wskazująca drogę narażenia została przełożona na odpowiadającą jej klasę i kategorię zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, jednak bez zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia określającego drogę narażenia, ponieważ nie są dostępne niezbędne informacje.

Wspomniane zwroty określające rodzaj zagrożenia zostały oznaczone odnośnikiem ** w tabeli 3.”;

i)

sekcja 1.2.3 otrzymuje brzmienie:

„1.2.3.    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla działania toksycznego na rozrodczość

Zwroty określające zagrożenie H360 i H361 wskazują na ogólne obawy związane z wpływem na płodność lub na rozwój płodu: »Może działać szkodliwie/Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki«. Zgodnie z kryteriami ogólny zwrot określający rodzaj zagrożenia można zastąpić zwrotem określającym konkretny skutek działania zgodnie z sekcją 1.1.2.1.2. Jeżeli nie podaje się dalszego zróżnicowania, wynika to z uzyskanych dowodów, że nie występują takie skutki, z niejednoznacznych danych lub z braku danych, a do zróżnicowania tego mają zastosowanie obowiązki wymienione w art. 4 ust. 3.

Aby nie pominąć informacji dotyczących płodności i wpływu na rozwój na mocy dyrektywy 67/548/EWG, przetłumaczono klasyfikacje jedynie dla efektów zaklasyfikowanych zgodnie z tą dyrektywą.

Wspomniane zwroty określające rodzaj zagrożenia zostały oznaczone odnośnikiem ** w tabeli 3.”;

j)

sekcja 1.2.4 otrzymuje brzmienie:

„1.2.4.    Niemożliwe było ustalenie poprawnej klasyfikacji zagrożeń fizycznych

Dla niektórych pozycji niemożliwe było ustalenie poprawnej klasyfikacji zagrożeń fizycznych, ponieważ nie są dostępne wystarczające dane w zakresie stosowania kryteriów klasyfikacji w niniejszym rozporządzeniu. Pozycja może być przypisana do innej (również wyższej) kategorii lub nawet innej klasy zagrożenia niż wskazana. Właściwa klasyfikacja zostaje potwierdzona poprzez wykonanie badań.

Te pozycje, których zagrożenia fizyczne muszą zostać potwierdzone badaniem, zostały oznaczone odnośnikiem **** w tabeli 3.”;

3)

w części 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

nagłówek części 3 otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ 3: TABELA ZHARMONIZOWANEJ KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA”;

b)

skreśla się akapity wprowadzające;

c)

tytuł tabeli 3.1 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 3

Wykaz zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania substancji stwarzających zagrożenie”;

d)

w tabeli 3 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

tytuł przedostatniej kolumny zastępuje się słowami „Specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M oraz ATE”;

(ii)

pozycje odpowiadające numerom indeksowym 006-046-00-8, 604-057-00-8, 605-023-00-5, 606-041-00-6, 607-123-00-4, 608-055-00-8, 612-150-00-X, 613-318-00-5, 614-001-00-4, 615-013-00-2, 616-006-00-7, 616-094-00-7 oraz 650-032-00-X zastępuje się następującymi odpowiednimi pozycjami:

Numer indeksowy

Międzynarodowa terminologia chemiczna

Numer WE

Numer CAS

Klasyfikacja

Oznakowanie

Specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M oraz ATE

Uwagi

Klasa zagrożenia i kody kategorii

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Piktogram, kody haseł ostrzegawczych

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Dodatkowe kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

„006-046-00-8

bendiokarb (ISO);

metylokarbaminian 2,2-dimetylobenzo-1,3-dioksol-4-ilu

245-216-8

22781-23-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H300

H410

 

M = 10

M = 100”

 

„604-057-00-8

masa poreakcyjna: izomerów 2-(2H-benzotriazol-2-ilo)-4-metylo-(n)-dodecylofenolu, izomerów 2-(2H-benzotriazol-2-ilo)-4-metylo-(n)-tetrakozylofenolu, izomerów 2-(2H-benzotriazol-2-ilo)-4-metylo-5,6-didodecylofenolu, gdzie n = 5 lub 6

401-680-5

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413”

 

 

 

„605-023-00-5

5-chloro-2-(4-chlorofenoksy)fenol;

[DCPP]

429-290-0

3380-30-1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„606-041-00-6

2-metylo-1-[4-(metylosulfanylo)fenylo]-2-morfolinopropan-1-on;

2-metylo-4′-(metylotio)-2-morfolino-propiofenon

400-600-6

71868-10-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H360FD

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H302

H411”

 

 

 

„607-123-00-4

metakrylan 2,3-epoksypropylu;

metakrylan glicydowy; ester 2,3-epoksypropylowy kwasu metakrylowego

203-441-9

106-91-2

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (drogi oddechowe) (wdychanie)

H318

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (drogi oddechowe) (wdychanie)

H314

H317

 

 

D”

„608-055-00-8

fipronil (ISO);

(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-para-tolilo)-4-trifluorometylosulfinylo-pirazolo-3-karbonitryl

424-610-5

120068-37-3

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H311

H331

H372*

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H311

H331

H372*

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 ”

 

„612-150-00-X

spiroksamina (ISO);

(8-tert-butylo-1,4-dioksaspiro[4,5]dekan-2-ylometylo)(etylo)propyloamina

118134-30-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H312

H302

H373 (oczy)

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H312

H302

H373 (oczy)

H315

H317

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„613-318-00-5

fenpyrazamina (ISO);

5-amino-2,3-dihydro-2-izopropylo-3-okso-4-(o-tolilo)pirazolo-1-tiokarbaminian S-allilowy

473798-59-3

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1”

 

„614-001-00-4

nikotyna (ISO);

3-(N-metylopirolidyn-2-ylo)pirydyna

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

wdychanie:

ATE = 0,19 mg/L (pyły lub mgły)

przez skórę:

ATE = 70 mg/kg

drogą pokarmową:

ATE (*1) = 5 mg/kg”

 

„615-013-00-2

cyjanamid;

cyjanoamid

206-992-3

420-04-2

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H351

H361fd

H311

H301

H373 (tarczyca)

H314

H317

H318

H412

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H351

H361fd

H311

H301

H373 (tarczyca)

H314

H317

H412”

 

 

 

„616-006-00-7

dichlofluanid (ISO);

N-dichlorofluorometylosulfonylo-N-fenylo-N′,N′-dimetylosulfonoamid

214-118-7

1085-98-9

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H319

H317

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H319

H317

H400

 

M = 10”

 

„616-094-00-7

3,3′-dicykloheksylo-1,1′-metylenobis(4,1-fenyleno)dimocznik

406-370-3

58890-25-8

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413”

 

 

 

„650-032-00-X

cyprokonazol (ISO); (2RS,3RS)- i (2RS,3SR)-2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)butan-2-ol

94361-06-5

Repr. 1B

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H373 (wątroba)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H301

H373 (wątroba)

H410

 

M = 10

M = 1”

 

(iii)

wprowadza się następujące pozycje zgodnie z kolejnością pozycji określoną w tabeli 3:

Numer indeksowy

Międzynarodowa terminologia chemiczna

Numer WE

Numer CAS

Klasyfikacja

Oznakowanie

Specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M oraz ATE

Uwagi

Klasa zagrożenia i kody kategorii

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Piktogram, kody haseł ostrzegawczych

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Dodatkowe kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

„047-003-00-3

zeolit zawierający srebro i cynk (zeolit, typ LTA, o powierzchni zmodyfikowanej jonami srebra i cynku)

[Pozycja ta obejmuje zeolit typ LTA (Linde Type A), którego powierzchnię zmodyfikowano jonami srebra i cynku w proporcjach Ag+ 0,5 %–6 %, Zn2 + 5 %–16 %, oraz potencjalnie fosforem, NH4+, Mg2+ lub Ca2+ na poziomie < 3 %]

130328-20-0

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H315

H318

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„048-012-00-5

węglan kadmu(II)

208-168-9

513-78-0

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (nerki, kości)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (nerki, kości)

H410

 

 

A1”

„048-013-00-0

wodorotlenek kadmu(II)

244-168-5

21041-95-2

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (nerki, kości)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (nerki, kości)

H410

 

 

A1”

„048-014-00-6

azotan(V)

kadmu(II)

233-710-6

10325-94-7

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (nerki, kości)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (nerki, kości)

H410

 

Carc. 1B; H350:

C ≥ 0,01 %

A1”

„050-030-00-3

dilaurynian dibutylocyny; dibutyl[bis(dodekanoiloksy)]wodorek cyny

201-039-8

77-58-7

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (układ odpornościowy)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (układ odpornościowy)”

 

 

 

„603-235-00-2

linalol; 3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-ol; dl-linalol; [1]

koriandrol; (S)-3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-ol; d-linalol; [2]

likareol; (R)-3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-ol; l-linalol [3]

201-134-4 [1]

204-810-7 [2]

204-811-2 [3]

78-70-6 [1]

126-90-9 [2]

126-91-0 [3]

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

„604-093-00-4

chlorofen;

2-benzylo-4-chlorofenol

204-385-8

120-32-1

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (nerki)

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (nerki)

H410

 

M = 1

M = 100”

 

„606-150-00-9

kletodym (ISO); (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroalliloksyimino]propylo}-5-[(2RS)-2-(etylotio)propylo]-3-hydroksycycloheks-2-en-1-on

99129-21-2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H317

H412

GHS07

Wng

H302

H317

H412

EUH066”

 

 

„606-151-00-4

antrachinon

201-549-0

84-65-1

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

„607-720-00-X

kwas nonadekafluorodekanowy [1]

nonadekafluorodekanian amonu [2]

nonadekafluorodekanian sodu [3]

206-400-3 [1] 221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1] 3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

Carc. 2

Repr. 1B

Lact.

H351

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H351

H360Df

H362”

 

 

 

„607-721-00-5

N,N′-metylenobismorfolina;

[formaldehyd uwolniony z N,N′-metylenobismorfoliny];

[MBM]

227-062-3

5625-90-1

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (przewód pokarmowy, drogi oddechowe)

H314

H317

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (przewód pokarmowy, drogi oddechowe)

H314

H317

EUH071

 

8

9”

„607-722-00-0

(Z)-(1R,3R)-3-(2-cyjanoprop-1-enylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metoksymetylo)benzylu;

epsilon-momfluorotryna

1065124-65-3

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H371 (układ nerwowy)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H371 (układ nerwowy)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„607-723-00-6

teflutryna (ISO);

2,3,5,6-tetrafluoro-4-metylobenzylo(1RS,3RS)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enylo]-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan

79538-32-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 10 000

M = 10 000 ”

 

„612-290-00-1

produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (w stosunku 3:2);

[formaldehyd uwolniony z 3,3′-metylenobis[5-metyloksazolidyny];

formaldehyd uwolniony z oksazolidyny];

[MBO]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (przewód pokarmowy, drogi oddechowe)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (przewód pokarmowy, drogi oddechowe)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

9”

„612-291-00-7

produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (w stosunku 1:1);

[formaldehyd uwolniony z α,α,α-trimetylo-1,3,5-triazyno-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolu];

[HPT]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H302

H373 (przewód pokarmowy, drogi oddechowe)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H302

H373 (przewód pokarmowy, drogi oddechowe)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

9”

„612-292-00-2

metylohydrazyna

200-471-4

60-34-4

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

„613-321-00-1

(RS)-4-[1-(2,3-dimetylofenylo)etylo]-1H-imidazol;

medetomidyna

86347-14-0

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H336

H370 (oczy)

H372

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H336

H370 (oczy)

H372

H410

 

M = 1

M = 100”

 

„613-322-00-7

triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)butan-2-ol;

259-537-6

55219-65-3

Repr. 1B

Lact.

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H360

H362

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360

H362

H302

H411”

 

 

 

„613-323-00-2

terbutylazyna (ISO);

N-tert-butylo-6-chloro-N′-etylo-1,3,5-triazyno-2,4-diamina

227-637-9

5915-41-3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„613-324-00-8

chinolin-8-ol;

8-hydroksychinolina

205-711-1

148-24-3

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H360D

H301

H318

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„613-325-00-3

tiaklopryd (ISO);

(Z)-3-(6-chloro-3-pirydylometylo)-1,3-tiazolidyn-2-ylidenocyjanamid

111988-49-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360FD

H332

H301

H336

H400

H410

GHS08 GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360FD

H332

H301

H336

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„616-221-00-6

heksaflumuron (ISO);

1-(3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoksy)fenylo)-3-(2,6-difluorobenzoilo)mocznik

401-400-1

86479-06-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 ”

 

„616-222-00-1

pentiopirad (ISO);

(RS)-N-[2-(1,3-dimetylobutylo)-3-tienylo]-1-metylo-3-(trifluorometylo)pirazolo-4-karboksamid

183675-82-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„616-223-00-7

karbetamid (ISO);

karbanilan (R)-1-(etylokarbamoilo)etylu

240-286-6

16118-49-3

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H360D

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H302

H411”

 

 

 


(*1)  Oszacowana wartość punktowa przekształconej toksyczności ostrej zgodnie z tabelą 3.1.2 w załączniku I.


Top