Help Print this page 

Document 32017R0699

Title and reference
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/699 z dnia 18 kwietnia 2017 r. ustanawiające wspólną metodę obliczania masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) wprowadzanego do obrotu w każdym państwie członkowskim oraz wspólną metodę obliczania masy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wytworzonego w każdym państwie członkowskim (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/2299
  • In force
OJ L 103, 19.4.2017, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/699/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.4.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/17


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/699

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

ustanawiające wspólną metodę obliczania masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) wprowadzanego do obrotu w każdym państwie członkowskim oraz wspólną metodę obliczania masy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wytworzonego w każdym państwie członkowskim

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (1), w szczególności jej art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitych warunków obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania WEEE przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE należy ustanowić wspólną metodę do stosowania przez państwa członkowskie przy obliczaniu poziomu zbierania w oparciu o masę sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) wprowadzanego na ich odpowiednie rynki, jak również wspólną metodę obliczania całkowitej masy WEEE wytworzonego w każdym państwie członkowskim, do stosowania, gdy opcja ta stanie się dostępna dla państw członkowskich zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE.

(2)

W niniejszym rozporządzeniu należy określić konkretne parametry, w tym „masę EEE” i „wytworzonego WEEE”, aby umożliwić jednolite stosowanie wspólnych metod obliczania masy EEE wprowadzonego do obrotu oraz obliczania całkowitej masy wytworzonego WEEE.

(3)

W celu łatwiejszego stosowania wspólnych metod obliczania masy EEE wprowadzonego do obrotu oraz obliczania całkowitej masy WEEE wytworzonego w danym państwie członkowskim metody te przewidują narzędzie obliczeniowe dostosowane do każdego państwa członkowskiego.

(4)

Jeżeli dane, które mają być przekazywane przez producentów lub ich upoważnionych przedstawicieli zgodnie z art. 16 i częścią B załącznika X do dyrektywy 2012/19/UE, są niedostępne lub niekompletne, państwa członkowskie mogą dokonać uzasadnionych oszacowań masy EEE wprowadzonego na ich rynki. W celu zapewnienia jednolitych warunków w zakresie sprawozdawczości, monitorowania i oceny danych, jeżeli konieczne jest przeprowadzenie takich oszacowań, należy zastosować wspólną metodę.

(5)

Wspólna metoda obliczania uzasadnionych oszacowań masy EEE wprowadzonego do obrotu powinna również wziąć pod uwagę fakt, że masę EEE wprowadzonego do obrotu na terytorium danego państwa członkowskiego należy ujmować jako masę EEE udostępnionego na jego rynku, z wyłączeniem wszelkiego EEE, które opuściło jego terytorium po wprowadzeniu na rynek. W związku z tym oraz w świetle dostępnych informacji statystycznych obliczanie masy EEE wprowadzonego do obrotu powinno opierać się na danych dotyczących krajowej produkcji EEE w danym państwie członkowskim, jak również na danych dotyczących przywozu do tego państwa członkowskiego EEE pochodzącego z innego państwa członkowskiego lub z państwa trzeciego oraz na danych dotyczących wywozu EEE z tego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego lub do państwa trzeciego. Dane należy uzyskiwać z bazy danych Eurostatu (Eurobase), w szczególności kiedy krajowa produkcja EEE jest zarejestrowana w ramach wspólnotowego systemu produkcji (z kodami PRODCOM). Kody te są również powiązane z kodami w statystykach handlowych (kody Nomenklatury scalonej). Statystyki dotyczące handlu towarami umożliwiają pomiar ilości towarów będących przedmiotem handlu między państwami członkowskimi (handel wewnątrzunijny) oraz towarów będących przedmiotem handlu między państwami członkowskimi a państwami trzecimi (handel poza unijny).

(6)

Krajowe dane dotyczące krajowej produkcji EEE, przywozu i wywozu wykazuje się w ramach wspólnotowego systemu produkcji, przy użyciu kodów PRODCOM, a nie kategorii EEE określonych w załącznikach I i III do dyrektywy 2012/19/UE. Jednak w przypadku gdy państwa członkowskie dokonują oszacowań masy EEE wprowadzonego do obrotu, ważne jest, aby stosowały one wspólną metodę klasyfikacji do przekształcenia statystyk dotyczących krajowej produkcji, przywozu i wywozu na dane odpowiadające masie EEE wprowadzonego na ich rynki w ramach kategorii EEE określonych w dyrektywie 2012/19/UE.

(7)

W celu obliczenia całkowitej masy WEEE wytworzonego w danym roku na terytorium danego państwa członkowskiego ważne jest, aby państwa członkowskie stosowały wspólną metodę, która musi uwzględniać dane dotyczące masy EEE wprowadzonego do obrotu w każdym państwie członkowskim w przeszłości, dane dotyczące trwałości różnych EEE w zależności od ich rodzaju, stopień nasycenia rynku krajowego oraz zróżnicowane cykle życia EEE w państwach członkowskich. Należy udostępnić do użytku państwom członkowskim narzędzie obliczeniowe WEEE opracowane na podstawie tej metody, z wprowadzonymi wstępnie danymi niezbędnymi do jego bezpośredniego stosowania. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość aktualizowania danych wykorzystywanych w narzędziu, jeśli chodzi o dane dotyczące EEE wprowadzone do obrotu w poprzednich latach lub dane dotyczące trwałości, dostarczając odpowiednich danych i dowodów na poparcie takiej aktualizacji.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 39 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólną metodę obliczania masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) wprowadzanego do obrotu w każdym państwie członkowskim oraz wspólną metodę obliczania całkowitej masy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wytworzonego w danym państwie członkowskim, które to metody państwa członkowskie powinny stosować, w zależności od przypadku, do obliczania poziomu zbierania WEEE. W tym celu niniejsze rozporządzenie przewiduje także udostępnienie narzędzia obliczeniowego WEEE, dostosowanego do każdego państwa członkowskiego, które jest opracowane i udostępnione przez Komisję jako integralna część tych metod.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„masa EEE” oznacza masę brutto (masa wysyłkowa) każdego EEE wchodzącego w zakres dyrektywy 2012/19/UE, w tym wszystkich akcesoriów elektrycznych i elektronicznych, ale z wyłączeniem opakowań, baterii/akumulatorów, instrukcji, podręczników, akcesoriów nieelektrycznych i nieelektronicznych oraz zużywających się w trakcie eksploatacji EEE materiałów nieelektrycznych i nieelektronicznych;

b)

„WEEE wytworzony w danym państwie członkowskim” oznacza całkowitą masę WEEE pochodzącego z EEE objętego zakresem dyrektywy 2012/19/UE, który został wprowadzony na rynek danego państwa członkowskiego przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań, takich jak zbieranie, przygotowanie do ponownego użycia, przetwarzanie, odzysk, w tym recykling, lub wywóz.

Artykuł 3

Obliczanie masy EEE wprowadzonego do obrotu w danym państwie członkowskim

1.   Przy obliczaniu przez dane państwo członkowskie poziomu zbierania w oparciu o średnią masę EEE wprowadzonego na rynek państwo członkowskie oblicza masę EEE wprowadzonego na swój rynek w danym roku na podstawie informacji przedstawionych przez producentów EEE lub ich upoważnionych przedstawicieli, w stosownych przypadkach, zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2012/19/UE i częścią B załącznika X do tej dyrektywy.

2.   Jeżeli państwo członkowskie nie jest w stanie obliczyć masy EEE wprowadzonego na jego rynek zgodnie z ust. 1, ma ono obowiązek przedstawić zamiast tego uzasadnione oszacowanie masy EEE wprowadzonego do obrotu w danym roku na podstawie danych dotyczących produkcji krajowej EEE, przywozu go na jego terytorium i wywozu z jego terytorium. W tym celu państwo członkowskie stosuje metodę określoną w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Obliczanie całkowitej masy WEEE wytworzonego w danym państwie członkowskim

Przy obliczaniu przez dane państwo członkowskie poziomu zbierania w oparciu o całkowitą masę WEEE wytworzonego na swoim terytorium państwo członkowskie oblicza całkowitą masę WEEE wytworzonego na swoim terytorium w danym roku zgodnie z metodą określoną w załączniku II.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 kwietnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).


ZAŁĄCZNIK I

Metoda obliczania uzasadnionych oszacowań masy EEE wprowadzonego do obrotu w danym państwie członkowskim

1.

Uzasadnione oszacowania masy EEE wprowadzonego do obrotu w danym państwie członkowskim w roku odniesienia oblicza się za pomocą metody widocznej konsumpcji, która opiera się na równaniu:

EEE wprowadzony do obrotu(t) = Produkcja krajowa(t) + Przywóz(t) – Wywóz(t)

gdzie:

Produkcja krajowa(t)

=

masa (w tonach) ukończonego EEE wyprodukowanego w roku odniesienia t w danym państwie członkowskim.

Przywóz(t)

=

masa (w tonach) EEE przywiezionego do danego państwa członkowskiego w roku odniesienia t z innego państwa członkowskiego lub z państwa trzeciego do celów dystrybucji, konsumpcji lub używania.

Wywóz(t)

=

masa (w tonach) EEE wywiezionego z danego państwa członkowskiego w roku odniesienia t do innego państwa członkowskiego lub do państwa trzeciego do celów dystrybucji, konsumpcji lub używania.

2.

Państwa członkowskie wykorzystują dane dotyczące krajowej produkcji EEE wagowo zgłoszone w ramach wspólnotowego systemu klasyfikacji (kody PRODCOM).

Państwa członkowskie wykorzystują dane dotyczące przywozu i wywozu EEE wagowo, zgłoszone w ramach kodów Nomenklatury scalonej (kody CN).

3.

Państwa członkowskie korzystają z narzędzia obliczeniowego WEEE, o którym mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, do przeliczenia masy EEE wyprodukowanego w kraju, przywiezionego i wywiezionego, który zgłasza się według kodów CN, na masę EEE wprowadzonego do obrotu na rynku według kategorii EEE wymienionych w załącznikach I i III do dyrektywy 2012/19/UE.


ZAŁĄCZNIK II

Metoda obliczania całkowitej masy WEEE wytworzonego w danym państwie członkowskim

1.

Całkowitą masę WEEE wytworzonego w danym państwie członkowskim w danym roku oblicza się na podstawie masy EEE wprowadzonego do obrotu w tym państwie członkowskim w poprzednich latach oraz odpowiedniego okresu trwałości każdego produktu oszacowanego na podstawie poziomu odpadów według produktów, zgodnie z następującym równaniem:

Formula

gdzie:

W(n)

=

masa (w tonach) wytworzonego WEEE w roku oceny n

POM(t)

=

masa (w tonach) EEE wprowadzonego do obrotu w jakimś roku t

t 0

=

pierwszy rok, w którym dany EEE wprowadzono do obrotu

L (p) (t, n)

=

oparty na zużyciu profil trwałości partii EEE wprowadzonego do obrotu w roku t, który odpowiada jego prawdopodobnemu poziomowi odpadów w roku oceny n (zużyty sprzęt jako odsetek całkowitej sprzedaży w roku n) i jest obliczany przy wykorzystaniu rozkładu Weibulla zależnego od zmiennego w czasie parametru kształtu α(t) i parametru skali β(t) w następujący sposób:

Formula

Jeżeli te same parametry trwałości stosuje się w czasie, rozkład trwałości EEE upraszcza się do poniższego wzoru:

Formula

gdzie:

α (alpha)

=

„parametr kształtu” rozkładu prawdopodobieństwa

β (beta)

=

„parametr skali” rozkładu prawdopodobieństwa

2.

Państwa członkowskie korzystają z narzędzia obliczeniowego WEEE, o którym mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, opracowanego na podstawie metody opisanej w pkt 1, aby obliczyć całkowitą ilość WEEE wytworzonego na ich terytorium w danym roku.

3.

Do narzędzia obliczeniowego WEEE wprowadza się wstępnie dane dotyczące masy EEE wprowadzonego do obrotu w okresie 1980–2014 dla każdego państwa członkowskiego, obliczone przy pomocy metody widocznej konsumpcji opisanej w załączniku I, oraz dane dotyczące trwałości produktu za okres 1980–2030. Parametry kształtu i skali rozkładu prawdopodobieństwa, o których mowa w pkt 1, ustalone dla każdego państwa członkowskiego, są wprowadzane do narzędzia jako wartości domyślne.

4.

Państwa członkowskie wprowadzają do narzędzia obliczeniowego WEEE roczne dane dotyczące EEE wprowadzonego do obrotu od 2015 r. do roku poprzedzającego rok odniesienia, aby umożliwić obliczenie masy WEEE wytworzonego w danym roku.

5.

Państwa członkowskie mogą aktualizować dane dotyczące EEE wprowadzonego do obrotu lub trwałości produktu wykorzystywane w narzędziu obliczeniowym WEEE, o których mowa w pkt 3. Przed przystąpieniem do takich aktualizacji państwa członkowskie informują o tym Komisję oraz dostarczają odpowiednie dowody na poparcie takich aktualizacji, w tym oficjalne badania rynku, wyniki audytów lub przeanalizowane i potwierdzone dane wynikające z konsultacji z zainteresowanymi stronami.


Top