Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0568

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/568 z dnia 24 maja 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu na rynkach regulowanych (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2016/3017

OJ L 87, 31.3.2017, p. 117–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/568/oj

31.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/117


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/568

z dnia 24 maja 2016 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu na rynkach regulowanych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (1), w szczególności jej art. 51 ust. 6 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zbywalne papiery wartościowe powinny być uznawane za swobodnie zbywalne wyłącznie w przypadku, gdy przed ich dopuszczeniem do obrotu nie istnieją żadne ograniczenia uniemożliwiające zbycie tych papierów wartościowych w sposób, który zakłócałby tworzenie rzetelnego, prawidłowego i skutecznego rynku.

(2)

Na potrzeby dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym zbywalnego papieru wartościowego, o którym mowa w dyrektywie 2014/65/UE, w przypadku papieru wartościowego w rozumieniu dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), konieczne jest podawanie do wiadomości publicznej wystarczających informacji, tak aby zapewnić możliwość wyceny danego instrumentu finansowego do celów obrotu tym instrumentem w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny. Ponadto w przypadku akcji odpowiednia ich liczba powinna zostać udostępniona do celów dystrybucji publicznej, a w przypadku sekurytyzowanych instrumentów pochodnych należy ustanowić odpowiednie mechanizmy rozliczania i dostawy.

(3)

Zbywalne papiery wartościowe, które spełniają wymogi dopuszczenia ich do publicznego obrotu zgodnie z dyrektywą 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3), powinny zostać uznane za swobodnie zbywalne i mogące być przedmiotem obrotu w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny.

(4)

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jednostek uczestnictwa wyemitowanych przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe lub alternatywne fundusze inwestycyjne nie powinno umożliwiać obchodzenia odpowiednich przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE (4) lub dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (5). Dlatego też operator rynku regulowanego musi zweryfikować, czy jednostki uczestnictwa, które dopuszcza do obrotu, pochodzą od przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania spełniającego wymogi przewidziane w odpowiednim prawodawstwie sektorowym. W przypadku funduszy inwestycyjnych typu ETF operator rynku regulowanego musi zapewnić ustanowienie i stałe utrzymywanie odpowiednich mechanizmów umorzenia dla inwestorów.

(5)

Przy podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym instrumentów pochodnych, o których mowa w sekcji C pkt 4–10 w załączniku I do dyrektywy 2014/65/UE, należy wziąć pod uwagę, czy dostępne informacje są wystarczające do wyceny instrumentu pochodnego oraz instrumentu bazowego, a w przypadku kontraktów rozliczanych fizycznie – istnienie odpowiednich procedur w zakresie rozliczania i dostawy.

(6)

W dyrektywie 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6) ustanowiono określone warunki mające zastosowanie do uprawnień do emisji służące zapewnieniu możliwości swobodnego zbywania tych uprawnień i prowadzenia nimi obrotu w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny. Dlatego też wszelkie uprawnienia do emisji w rozumieniu sekcji C pkt 11 w załączniku I do dyrektywy 2014/65/UE uznane za spełniające wymogi dyrektywy 2003/87/WE powinny kwalifikować się do dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, co oznacza, że w niniejszym rozporządzeniu nie należy ustanawiać żadnych dalszych wymogów w tym zakresie.

(7)

Rozwiązania ustanawiane przez rynki regulowane w związku z weryfikowaniem wypełniania przez emitentów obowiązków wynikających z prawa Unii oraz w związku z ułatwianiem dostępu do informacji podanych do wiadomości publicznej zgodnie z prawem Unii powinny obejmować obowiązki przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (7), dyrektywie 2003/71/WE i dyrektywie 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (8), ponieważ wspomniane akty ustawodawcze zawierają zasadnicze i najistotniejsze obowiązki spoczywające na emitentach po pierwszym dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym.

(8)

Rynki regulowane powinny ustanowić procedury weryfikacji wypełniania przez emitentów zbywalnych papierów wartościowych obowiązków wynikających z prawa Unii, które to procedury powinny być dostępne dla emitentów i ogółu społeczeństwa. Stosowane zasady powinny zapewniać efektywność kontroli w zakresie wypełniania obowiązków, a emitenci powinni zostać przez rynek regulowany uświadomieni o spoczywających na nich obowiązkach.

(9)

Rynki regulowane powinny ułatwiać dostęp do informacji publikowanych zgodnie z warunkami przewidzianymi w prawie Unii i dostępnych dla członków i uczestników, stosując rozwiązania zapewniające wszystkim członkom i uczestnikom łatwy, uczciwy i niedyskryminacyjny dostęp do tych informacji. Odpowiednie prawodawstwo Unii w tym zakresie obejmuje dyrektywę 2003/71/WE, dyrektywę 2004/109/WE, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 (9). Rozwiązania w zakresie ułatwiania dostępu powinny zapewniać członkom i uczestnikom dostęp na równych warunkach do istotnych informacji, które mogą wpływać na wycenę instrumentu finansowego.

(10)

Ze względów spójności oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych konieczne jest, aby przepisy ustanowione niniejszym rozporządzeniem oraz powiązane przepisy krajowe transponujące dyrektywę 2014/65/UE były stosowane od tej samej daty.

(11)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

(12)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (10),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zbywalne papiery wartościowe – swobodnie zbywalne

1.   Zbywalne papiery wartościowe uznaje się za swobodnie zbywalne, jeżeli strony transakcji mogą nimi obracać, a następnie zbywać je bez żadnych ograniczeń, oraz jeżeli wszystkie papiery wartościowe należące do tej samej kategorii co dany papier wartościowy są zamienne.

2.   Zbywalnych papierów wartościowych, które podlegają ograniczeniu co do możliwości zbycia, nie uznaje się za swobodnie zbywalne zgodnie z przepisami ust. 1, chyba że takie ograniczenie prawdopodobnie nie spowoduje zakłócenia rynku. Zbywalne papiery wartościowe, które nie są w pełni opłacone, można uznać za swobodnie zbywalne, jeżeli dokonano uzgodnień gwarantujących, że zbywalność takich papierów wartościowych nie podlega ograniczeniom, a odpowiednie informacje o tym, że takie papiery wartościowe nie są w pełni opłacone, oraz o konsekwencjach tego faktu dla akcjonariuszy są publicznie dostępne.

Artykuł 2

Zbywalne papiery wartościowe – prowadzenie obrotu w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny

1.   Przy dokonywaniu oceny, czy zbywalnym papierem wartościowym można prowadzić obrót w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny, rynek regulowany bierze pod uwagę informacje, które należy opracować zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE, lub informacje, które zostały udostępnione publicznie w inny sposób, np.:

a)

historyczne informacje finansowe;

b)

informacje o emitencie;

c)

informacje na temat całokształtu działalności gospodarczej.

2.   W uzupełnieniu przepisów ust. 1 przy dokonywaniu oceny, czy daną akcją można prowadzić obrót w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny, rynek regulowany bierze pod uwagę publiczną dystrybucję tych akcji.

3.   Przy dokonywaniu oceny, czy zbywalnym papierem wartościowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE, można prowadzić obrót w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny, rynek regulowany bierze pod uwagę, w zależności od charakteru dopuszczonego do obrotu papieru wartościowego, czy spełnione są następujące kryteria:

a)

warunki dotyczące tego papieru wartościowego są jasne i jednoznaczne oraz umożliwiają korelację pomiędzy ceną tego papieru wartościowego a ceną lub inną miarą wartości instrumentu bazowego;

b)

cena lub inna miara wartości instrumentu bazowego jest wiarygodna i podana do wiadomości publicznej;

c)

do wiadomości publicznej podawane są wystarczające informacje, na podstawie których można wycenić dany papier wartościowy;

d)

uzgodnienia pozwalające na określenie ceny rozliczenia danego papieru wartościowego gwarantują, że cena ta w sposób właściwy odzwierciedla cenę lub inną miarę wartości instrumentu bazowego;

e)

w przypadku gdy rozliczenie papieru wartościowego wymaga lub przewiduje możliwość dostawy bazowych papierów wartościowych lub aktywów zamiast rozliczenia gotówkowego, istnieją odpowiednie procedury dotyczące rozliczenia i dostawy danego instrumentu bazowego oraz odpowiednie uzgodnienia umożliwiające uzyskanie właściwych informacji na temat tego instrumentu.

Artykuł 3

Zbywalne papiery wartościowe – oficjalne notowanie na giełdzie

Zbywalny papier wartościowy, który jest oficjalnie notowany na giełdzie zgodnie z dyrektywą 2001/34/WE i którego notowania nie zostały zawieszone, uznaje się za swobodnie zbywalny i dający możliwość prowadzenia obrotu w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny.

Artykuł 4

Jednostki uczestnictwa i udziały w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

1.   Dopuszczając do obrotu jednostki uczestnictwa lub udziały w przedsiębiorstwie zbiorowego inwestowania, rynek regulowany upewnia się, że takie jednostki uczestnictwa lub udziały zostały dopuszczone do obrotu w państwie członkowskim danego rynku regulowanego.

2.   Przy dokonywaniu oceny, czy jednostkami uczestnictwa lub udziałami w przedsiębiorstwie zbiorowego inwestowania typu otwartego można prowadzić obrót w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny, rynek regulowany bierze pod uwagę następujące kwestie:

a)

publiczną dystrybucję tych jednostek uczestnictwa lub udziałów;

b)

czy istnieją stosowne mechanizmy realizowania funkcji animatora rynku albo czy spółka zarządzająca programem zapewnia stosowne alternatywne mechanizmy pozwalające inwestorom umarzać jednostki uczestnictwa lub udziały;

c)

w przypadku funduszy inwestycyjnych typu ETF – czy poza mechanizmami realizowania funkcji animatora rynku zapewnione są również stosowne alternatywne mechanizmy pozwalające inwestorom umarzać jednostki uczestnictwa lub udziały przynajmniej w przypadku, gdy wartość jednostek uczestnictwa lub udziałów istotnie odbiega od wartości aktywów netto;

d)

czy wartość jednostek uczestnictwa lub udziałów jest przedstawiana inwestorom w sposób wystarczająco przejrzysty dzięki okresowej publikacji wartości aktywów netto.

3.   Przy dokonywaniu oceny, czy jednostkami uczestnictwa lub udziałami w przedsiębiorstwie zbiorowego inwestowania typu zamkniętego można prowadzić obrót w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny, rynek regulowany bierze pod uwagę następujące kwestie:

a)

publiczną dystrybucję tych jednostek uczestnictwa lub udziałów;

b)

czy wartość jednostek uczestnictwa lub udziałów jest przedstawiana inwestorom w sposób wystarczająco przejrzysty, albo za pomocą publikacji informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu, albo za pomocą okresowej publikacji wartości aktywów netto.

Artykuł 5

Instrumenty pochodne

1.   Przy dokonywaniu oceny, czy instrumentem finansowym, o którym mowa w sekcji C pkt 4–10 w załączniku I do dyrektywy 2014/65/UE, można prowadzić obrót w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny, rynek regulowany sprawdza, czy są spełnione następujące warunki:

a)

warunki kontraktu ustanawiającego instrument finansowy są jasne i jednoznaczne oraz umożliwiają korelację pomiędzy ceną tego instrumentu finansowego a ceną lub inną miarą wartości instrumentu bazowego;

b)

cena lub inna miara wartości instrumentu bazowego jest wiarygodna i podana do wiadomości publicznej;

c)

publicznie dostępne są wystarczające informacje, na podstawie których można dokonać wyceny danego instrumentu pochodnego;

d)

uzgodnienia pozwalające na określenie ceny rozliczenia kontraktu są takiego rodzaju, że cena ta w sposób właściwy odzwierciedla cenę lub inną miarę wartości instrumentu bazowego;

e)

w przypadku gdy rozliczenie instrumentu pochodnego wymaga lub przewiduje możliwość dostawy bazowych papierów wartościowych lub aktywów zamiast rozliczenia gotówkowego, istnieją odpowiednie uzgodnienia umożliwiające uczestnikom rynku uzyskanie właściwych informacji na temat danego instrumentu bazowego, jak również odpowiednie procedury dotyczące rozliczenia i dostawy tego instrumentu.

2.   Przepisy ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu nie mają zastosowania do instrumentów finansowych, o których mowa w sekcji C pkt 5, 6, 7 i 10 w załączniku I do dyrektywy 2014/65/UE, jeżeli są spełnione następujące warunki:

a)

istnieje prawdopodobieństwo, że kontrakt ustanawiający ten instrument zapewnia środki pozwalające na ujawnienie rynkowi lub umożliwiające rynkowi oszacowanie ceny lub innej miary wartości instrumentu bazowego, w przypadku gdy taka cena lub miara wartości nie zostały udostępnione publicznie w inny sposób;

b)

rynek regulowany zapewnia stosowanie właściwych uzgodnień w zakresie nadzoru umożliwiających kontrolowanie obrotu i rozliczania takich instrumentów finansowych;

c)

rynek regulowany zapewnia, by takie rozliczanie i dostawa – czy to dostawa fizyczna, czy rozliczenie gotówkowe – mogły być realizowane zgodnie z warunkami kontraktu i warunkami charakterystycznymi dla takich instrumentów finansowych.

Artykuł 6

Uprawnienia do emisji

Wszelkie uprawnienia do emisji, o których mowa w sekcji C pkt 11 w załączniku I do dyrektywy 2014/65/UE, uznane za spełniające wymogi dyrektywy 2003/87/WE kwalifikują się do dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów.

Artykuł 7

Weryfikacja wypełniania obowiązków przez emitenta

1.   Rynki regulowane przyjmują i publikują na swoich stronach internetowych procedury weryfikacji wypełniania przez emitenta zbywalnego papieru wartościowego obowiązków spoczywających na nim na mocy prawa Unii.

2.   Rynki regulowane zapewniają skuteczną kontrolę wypełniania obowiązków, o których mowa w ust. 1, stosownie do specyfiki obowiązku podlegającego weryfikacji, biorąc pod uwagę zadania nadzorcze realizowane przez stosowne właściwe organy.

3.   Rynki regulowane zapewniają, aby w procedurach, o których mowa w ust. 1, opisano:

a)

procesy stosowane przez rynki regulowane, aby osiągnąć cele wyznaczone w ust. 1;

b)

sposób, w jaki emitent może najskuteczniej udowodnić rynkowi regulowanemu, że wypełnia obowiązki, o których mowa w ust. 1.

4.   Rynki regulowane zapewniają, aby emitent został uświadomiony co do obowiązków, o których mowa w ust. 1, w chwili dopuszczenia do obrotu zbywalnych papierów wartościowych tego emitenta oraz na wniosek tego emitenta.

Artykuł 8

Ułatwianie dostępu do informacji

Rynki regulowane ustanawiają łatwo dostępne, bezpłatne i publikowane na ich stronach internetowych rozwiązania, aby ułatwić swoim członkom lub uczestnikom dostęp do informacji, które zostały podane do wiadomości publicznej zgodnie z prawem Unii.

Artykuł 9

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty widniejącej w art. 93 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2014/65/UE.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 maja 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

(2)  Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64).

(3)  Dyrektywa 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących tych papierów wartościowych, które podlegają publikacji (Dz.U. L 184 z 6.7.2001, s. 1).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

(6)  Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1).

(8)  Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).

(10)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


Top