Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0337

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/337 z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2007 w sprawie przywozu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy

C/2017/1271

OJ L 50, 28.2.2017, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/337/oj

28.2.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/42


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/337

z dnia 27 lutego 2017 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2007 w sprawie przywozu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 178,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2007 (2) ustanawia przepisy w celu dopilnowania, by pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy przywożone ze Stanów Zjednoczonych Ameryki odpowiadały uzgodnionej definicji taryfowej. Załącznik I do tego rozporządzenia zawiera wzór świadectwa zgodności wydawanego przez przemysł mielenia mokrego w Stanach Zjednoczonych.

(2)

Przedsiębiorstwo potwierdzające otrzymanie świadectw producentów i wydające świadectwo zgodności zmieniło się. W związku z tym nazwa przedsiębiorstwa na świadectwie zgodności powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(3)

W celu umożliwienia wykorzystania świadectw wydanych przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należy ustanowić odpowiednie przepisy.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1375/2007.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1375/2007 wzór „świadectwa zgodności” zastępuje się wzorem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Świadectwa wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1375/2007 przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lutego 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przywozu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (Dz.U. L 307 z 24.11.2007, s. 5).


ZAŁĄCZNIK

Image


Top