EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0214

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/214 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 poprzez dodanie proszku aluminiowego do wykazu prekursorów materiałów wybuchowych w załączniku II (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2016/7647

OJ L 34, 9.2.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2021; Uchylona w sposób domniemany przez 32019R1148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/214/oj

9.2.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/214

z dnia 30 listopada 2016 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 poprzez dodanie proszku aluminiowego do wykazu prekursorów materiałów wybuchowych w załączniku II

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych (1), w szczególności jego art.12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 zawiera wykaz prekursorów materiałów wybuchowych, które podlegają zharmonizowanym przepisom dotyczącym ich dostępności dla ogółu społeczeństwa, oraz zapewniającym odpowiednie zgłaszanie podejrzanych transakcji, zniknięć i kradzieży w całym łańcuchu dostaw.

(2)

Substancje wymienione w załączniku II są dostępne dla ogółu społeczeństwa, ale podlegają obowiązkowi zgłaszania, który obejmuje zarówno użytkowników profesjonalnych w całym cyklu dostaw, jak i przeciętnych użytkowników.

(3)

Państwa członkowskie wykazały, że proszek aluminiowy był nabywany i używany w Europie w celu produkcji materiałów wybuchowych domowymi sposobami.

(4)

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie proszku aluminiowego nie jest obecnie zharmonizowane na szczeblu Unii. Jednakże przynajmniej jedno państwo członkowskie wprowadziło już ograniczenia jego dostępności dla przeciętnych użytkowników, a Światowa Organizacja Celna monitoruje jego przesyłanie na całym świecie w celu identyfikacji przypadków nielegalnego handlu na potrzeby produkcji improwizowanych prekursorów materiałów wybuchowych.

(5)

Tendencje w zakresie używania proszku aluminiowego nie uzasadniają obecnie ograniczenia dostępu przeciętnych użytkowników, biorąc pod uwagę poziom zagrożenia lub wielkość wymiany handlowej związane z tą substancją.

(6)

Konieczna jest zwiększona kontrola, by organy krajowe miały możliwość zapobiegania i wykrywania potencjalnego nielegalnego stosowania tych substancji jako prekursorów materiałów wybuchowych, co można osiągnąć za pomocą mechanizmu sprawozdawczego ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr 98/2013.

(7)

Ze względu na zagrożenie stwarzane przez dostępność proszku aluminiowego, oraz biorąc pod uwagę, że obowiązek sprawozdawczy nie będzie miał znacznego wpływu na podmioty gospodarcze i konsumentów, dodanie tej substancji do załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 jest uzasadnione i proporcjonalne,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W tabeli znajdującej się w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 wprowadza się następujące zmiany:

a)

nagłówek drugiej kolumny otrzymuje następujące brzmienie:

„Kod w Nomenklaturze scalonej (NS) (1)”;

b)

dodaje się następującą substancję:

„Aluminium, proszek

(CAS RN 7429-90-5) (2)  (3)

ex 7603 10 00

ex 7603 20 00

 

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 1.

(2)  O rozmiarach cząsteczek mniejszych niż 200 μm.

(3)  Jako substancja lub w mieszaninach zawierających 70 % masy lub więcej aluminium lub magnezu.”


Top