EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0128

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/128 z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

C/2017/0189

OJ L 21, 26.1.2017, p. 1–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/128/oj

26.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/128

z dnia 20 stycznia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1), w szczególności jego art. 19 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 338/97 reguluje handel gatunkami zwierząt i roślin wymienionymi w załączniku do tego rozporządzenia. Gatunki wymienione w załączniku obejmują gatunki wymienione w załącznikach do Konwencji o międzynarodowym handlu zagrożonymi gatunkami dzikiej fauny i flory (konwencja), jak również gatunki, których stan ochrony wymaga, by handel nimi z, do i w ramach Unii był regulowany lub monitorowany.

(2)

Podczas 17. posiedzenia Konferencji Stron Konwencji, które odbyło się w Johannesburgu (Republika Południowej Afryki) w dniach od 24 września do 4 października 2016 r. (COP 17), wprowadzono pewne zmiany w dodatkach do Konwencji. Należy zatem uwzględnić te zmiany w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

(3)

Następujące rodzaje i gatunki zostały włączone do załącznika I do konwencji i powinny zostać ujęte w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97: Abronia anzuetoi, Abronia campbelli, Abronia fimbriata, Abronia frosti, Abronia meledona, Cnemaspis psychedelica, Lygodactylus williamsi, Telmatobius culeus, Polymita spp.

(4)

Następujące gatunki zostały przeniesione z załącznika II do załącznika I do konwencji, a zatem powinny zostać usunięte z załącznika B i ujęte w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97: Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis gigantea, Manis javanica, Manis pentadactyla, Manis temminckii, Manis tetradactyla, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus, Shinisaurus crocodilurus, Sclerocactus blainei, Sclerocactus cloverae, Sclerocactus sileri.

(5)

Następujące taksony zostały przeniesione z załącznika I do załącznika II do konwencji, a zatem powinny zostać usunięte z załącznika A i ujęte w załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 338/97: Puma concolor coryi, Puma concolor cougar, Equus zebra zebra, Lichenostomus melanops cassidix, Ninox novaeseelandiae undulata, Crocodylus acutus (kolumbijska populacja zatoki Cispata, opatrzony adnotacją), Crocodylus porosus (populacja Malezji, opatrzony adnotacją), Dyscophus antongilii.

(6)

Następujące rodziny, rodzaje i gatunki zostały włączone do załącznika II do konwencji i powinny zostać ujęte w załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 338/97: Capra caucasica, Abronia spp. (opatrzony adnotacją dla Abronia aurita, Abronia gaiophantasma, Abronia montecristoi, Abronia salvadorensis i Abronia vasconcelosii, oraz z wyjątkiem gatunków wymienionych w załączniku I), Rhampholeon spp., Rieppeleon spp., Paroedura masobe, Atheris desaixi, Bitis worthingtoni, Lanthanotidae spp. (opatrzone adnotacją), Cyclanorbis elegans, Cyclanorbis senegalensis, Cycloderma aubryi, Cycloderma frenatum, Rafetus euphraticus, Trionyx triunguis, Dyscophus guineti, Dyscophus insularis, Scaphiophryne boribory, Scaphiophryne marmorata, Scaphiophryne spinosa, Paramesotriton hongkongensis, Carcharhinus falciformis (opatrzone adnotacją), Alopias spp. (opatrzony adnotacją), Mobula spp. (opatrzony adnotacją), Holacanthus clarionensis, Nautilidae spp., Beaucarnea spp., Dalbergia spp. (opatrzone adnotacją), Guibourtia demeusei (opatrzony adnotacją), Guibourtia pellegriniana (opatrzony adnotacją), Guibourtia tessmannii (opatrzony adnotacją), Pterocarpus erinaceus, Adansonia grandidieri (opatrzone adnotacją), Siphonochilus aethiopicus (opatrzony adnotacją).

(7)

Następujące gatunki zostały wykreślone z załącznika II do konwencji i powinny zostać usunięte z załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 338/97: Bison bison athabascae, Tillandsia mauryana.

(8)

Gatunki, które były dotychczas wymienione w załączniku III zostały usunięte z tego załącznika po ich wpisaniu do załącznika II i powinny zostać usunięte z załącznika C do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

(9)

Abronia graminea i Salamandra algira, które były dotychczas wymienione w załączniku D do rozporządzenia (WE) nr 338/97, powinny zostać usunięte z tego załącznika po ich wpisaniu, odpowiednio, do załącznika II i załącznika III do konwencji podczas COP 17.

(10)

Podczas COP 17 przyjęto lub zmieniono pewną liczbę adnotacji dotyczących gatunków lub rodzajów włączonych do załączników do konwencji i należy również odzwierciedlić to w rozporządzeniu (WE) nr 338/97 (adnotacje dla gatunków Vicugna vicugna, Panthera leo, Crocodylus moreletti, Bulnesia sarmientoi, rodzajów Aquilaria spp. i Gyrinops spp., rodzaju Dalbergia spp., gatunków Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana i Guibourtia tessmannii oraz gatunku Adansonia grandidieri).

(11)

Nie zgłoszono Unii zastrzeżeń w odniesieniu do którejkolwiek z tych zmian.

(12)

Na 17. konferencji stron konwencji przyjęto nowe odesłania do nomenklatury zwierząt i roślin.

(13)

Następujące gatunki wpisano ostatnio do załącznika III do konwencji: Salamandra algira na wniosek Algerii; Chelydra serpentina, Apalone ferox, Apalone mutica i Apalone spinifera na wniosek Stanów Zjednoczonych Ameryki; Potamotrygon spp. (opatrzony adnotacją) i Hypancistrus zebra na wniosek Brazylii; Potamotrygon constellata, Potamotrygon magdalenae, Potamotrygon motoro, Potamotrygon orbignyi, Potamotrygon schroederi, Potamotrygon scobina, Potamotrygon yepezi i Paratrygon aiereba na wniosek Kolumbii. Należy zatem uwzględnić te zmiany w załączniku C do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

(14)

Z uwagi na zakres zmian, a także w celu zapewnienia przejrzystości, należy w całości zastąpić załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

(15)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 338/97.

(16)

Artykuł XV pkt 1 lit. c) konwencji stanowi, że „poprawki przyjęte na sesji Konferencji [stron konwencji] wejdą w życie 90 dni po tej sesji w stosunku do wszystkich Stron […].”. Aby dotrzymać tego terminu i zapewnić terminowe wejście w życie zmian do załącznika do niniejszego rozporządzenia, wejście w życie niniejszego rozporządzenia powinno nastąpić trzeciego dnia po jego opublikowaniu.

(17)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą ustanowionego zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 338/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 stycznia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D

1.

Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:

a)

nazwy gatunków; lub

b)

wszystkie gatunki objęte wyższym taksonem lub jego określoną częścią.

2.

Skrót „ssp.” jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.

3.

Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.

4.

Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są tam wymienione w związku z faktem ich ochrony wynikającej z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE (1) lub dyrektywy Rady 92/43/EWG (2).

5.

Następujące skróty stosowane są w odniesieniu do taksonów roślin poniżej poziomu gatunku:

a)

„ssp.” jest stosowany w celu określenia podgatunku;

b)

„var(s)” jest stosowany w celu określenia odmiany (odmian); oraz

c)

„fa.” jest stosowany w celu określenia formy.

6.

Symbole „(I)”, „(II)” oraz „(III)” umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7, 8 i 9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatkach do konwencji CITES.

7.

Symbol „(I)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku I do konwencji CITES.

8.

Symbol „(II)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku II do konwencji.

9.

Symbol „(III)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do dodatku III do konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, w odniesieniu do którego gatunki lub wyższe taksony są objęte dodatkiem III.

10.

„Kultywar” oznacza, zgodnie z definicją zawartą w 8. wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych, skupisko roślin: a) które zostało wybrane z uwagi na szczególną właściwość lub zestaw właściwości, b) którego właściwości zachowują odrębny, spójny i stały charakter oraz c) które zachowuje te właściwości, jeśli rozmnażania dokonuje się za pomocą odpowiednich środków. Żaden nowy takson kultywaru nie może zostać za taki uznany dopóki jego nazwa kategorii i określenie nie zostaną oficjalnie opublikowane w najnowszym wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych.

11.

Mieszańce mogą być samodzielnie wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach.

12.

Jeśli gatunek jest włączony do załącznika A, B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również włączone do tego samego załącznika, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że jedynie określone części oraz pochodne są do niego włączone. Zgodnie z art. 2 lit. t), symbol „#” oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C służą do oznaczenia części lub pochodnych, które w odniesieniu do nich są wyszczególnione do celów niniejszego rozporządzenia w następujący sposób:

#1

Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

a)

nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami);

b)

siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych in vitro w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

c)

ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz

d)

owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju Vanilla.

#2

Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

a)

nasion oraz pyłków; oraz

b)

produktów gotowych przeznaczonych do handlu detalicznego.

#3

Służy do oznaczenia całych lub posiekanych korzeni lub części korzeni z wyjątkiem produkowanych części i pochodnych, takich jak proszki, tabletki, wyciągi, toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze.

#4

Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

a)

nasion (w tym owoców Orchidaceae zawierających nasiona), zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami). Wyjątek ten nie stosuje się do nasion Cactaceae spp. wywożonych z Meksyku ani nasion Beccariophoenix madagascariensis i Dypsis decaryi wywożonych z Madagaskaru;

b)

siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych in vitro w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

c)

ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;

d)

owoców oraz ich części i pochodnych z udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju Vanilla (Orchidaceae) i z rodziny Cactaceae;

e)

łodyg, kwiatów oraz ich części i pochodnych udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju Opuntia, podrodzaju Opuntia i Selenicereus (Cactaceae); oraz

f)

produktów gotowych Euphorbia antisyphilitica przeznaczonych do handlu detalicznego.

#5

Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego oraz płatów okleinowych.

#6

Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych oraz sklejki.

#7

Służy do oznaczenia kłód drewna, zrębków drewnianych oraz proszku i wyciągów.

#8

Służy do oznaczenia części podziemnych (tj. korzeni, kłączy): w całości, w częściach lub w proszku.

#9

Służy do oznaczenia wszystkich części i pochodnych z wyjątkiem opatrzonych etykietą „Wyprodukowane z materiału Hoodia spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji zgodnie z umową z odpowiednim organem administracyjnym CITES [Botswany na mocy umowy nr BW/xxxxxx] [Namibii na mocy umowy nr NA/xxxxxx] [Afryki Południowej na mocy umowy nr ZA xxxxxx]”.

#10

Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych oraz niegotowych artykułów drewnianych służących do wyrobu smyczków do strunowych instrumentów muzycznych.

#11

Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych, sklejki oraz proszku i wyciągów. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adnotacją.

#12

Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych, sklejki i wyciągów. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adnotacją.

#13

Służy do oznaczenia także jądra (nazywanego również bielmem, miazgą lub koprą) oraz wszelkich jego pochodnych.

#14

Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

a)

nasion oraz pyłków;

b)

siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych in vitro w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

c)

owoców;

d)

liści;

e)

proszku z drewna agarowego po ekstrakcji, w tym sprasowanego proszku o różnych kształtach; oraz

f)

produktów gotowych zapakowanych i gotowych do wprowadzenia do handlu detalicznego; ten wyjątek nie ma zastosowania do korali, korali modlitewnych i rzeźb.

#15

Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

a)

liści, kwiatów, pyłku, owoców i nasion;

b)

obrót o charakterze niehandlowym maksymalnie 10 kg na przesyłkę;

c)

części i produkty pochodne Dalbergia cochinchinensis, które są objęte adnotacją #4;

d)

części i produkty pochodne Dalbergia spp. pochodzące i wywożone z Meksyku, które są objęte adnotacją #6.

#16

Służy do oznaczenia nasion, owoców, oleju i żywych roślin.

13.

Poniższe terminy i wyrażenia, stosowane w załącznikach, definiuje się w następujący sposób:

Wyciąg

Jakakolwiek substancja uzyskana bezpośrednio z materiału roślinnego przy zastosowaniu środków fizycznych lub chemicznych niezależnie od procesu produkcji. Wyciąg może być substancją stałą (np. kryształy, żywica, cząstki drobne lub gruboziarniste), półstałą (np. guma, wosk) lub płynną (np. roztwory, nalewki, oleje i olejki eteryczne).

Produkty gotowe przeznaczone do handlu detalicznego

Produkty, wysyłane indywidualnie lub luzem, niewymagające dalszego przetwarzania, pakowane, oznakowane do ostatecznego wykorzystania lub do handlu detalicznego w stanie odpowiednim do sprzedaży lub stosowania przez ogół społeczeństwa.

Proszek

Sucha, stała substancja w postaci cząstek drobnych lub gruboziarnistych.

Zrębki

Drewno rozdrobnione na drobne cząstki.

14.

Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów FLORY objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z art. 4 ust. 1, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona i pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, siewki lub kultury tkankowe tych mieszańców uzyskiwane metodą in vitro w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom rozporządzenia.

15.

Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.

16.

W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych lub zasadniczo całych martwych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:

§ 1

Wszelkie całe, lub zasadniczo całe skóry, surowe lub garbowane.

§ 2

Wszelkie pióra lub wszelkie skóry lub inne części pokryte piórami.

17.

W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do żywych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:

§ 3

Suszone oraz świeże rośliny, włączając w stosownych przypadkach: liście, korzenie/kłącza, łodygi, nasiona/zarodniki, korę oraz owoce.

§ 4

Kłody drewna, drewno przetarte oraz płaty okleinowe.

 

Załącznik A

Załącznik B

Załącznik C

Nazwa zwyczajowa

FAUNA

CHORDATA (STRUNOWCE)

MAMMALIA

 

 

 

Ssaki

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Widłorogowate

 

Antilocapra americana (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 

 

Widłoróg meksykański

Bovidae

 

 

 

Wołowate, Krętorogie, Pustorożce

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Adaks

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Owca grzywiasta

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan)

Antylopa indyjska

 

Bos gaurus (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako Bos frontalis, która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)

 

 

Gaur

 

Bos mutus (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako Bos grunniens, która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)

 

 

Jak dziki

 

Bos sauveli (I)

 

 

Kuprej

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

Nilgau

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (nie obejmuje formy udomowionej określanej jako Bubalus bubalis, która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)

Bawół indyjski, arni

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Anoa nizinny

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Bawół mindorski, tamaraw

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Anoa górski

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin złoty

 

Capra falconeri (I)

 

 

Koza śruboroga, markur

 

 

Capra caucasica (II)

 

Koziorożec kaukaski

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (okazy formy udomowionej nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu)

Koza bezoarowa

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

Koziorożec syberyjski

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Serau indochiński

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Serau rudy

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Serau białogrzywy

 

Capricornis thar (I)

 

 

Serau himalajski

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Dujker Brooke'a

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Dujker czarnopręgi

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Dujker Jentinka

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Dujker Ogilby'ego

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Dujker żółtopręgi

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Dujker zebrowaty

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

Gazela indyjska, chinkara

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Gazela edmi, gazela Cuviera

 

 

 

Gazella dorcas (III Algeria/Tunezja)

Gazela dorkas

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Gazela Lodera

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Antylopa szablastoroga

 

 

Kobus leche (II)

 

Kob liczi

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Goral brunatny

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Goral długoogoniasty

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goral himalajski

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Goral szary

 

Nanger dama (I)

 

 

Gazela dama

 

Oryx dammah (I)

 

 

Oryks szablorogi

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Oryks arabski

 

 

Ovis ammon (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)

 

Owca ałtajska

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Muflon tybetański

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Kara Tau argali

 

 

Ovis aries (z wyjątkiem udomowionej formy Ovis aries aries, podgatunków objętych załącznikiem A oraz podgatunków O. a. isphahanica, O. a. laristanica, O. a. musimon i O. a. orientalis, które nie są obj¦ęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 

Owca stepowa

 

Ovis aries ophion (I)

 

 

Muflon cypryjski

 

Ovis aries vignei (I)

 

 

Muflon azjatycki

 

 

Ovis canadensis (II) (tylko populacja Meksyku); żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 

Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Antylopa tybetańska, orengo, cziru

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Duiker modry

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

Nachur górski

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Kozica pirenejska

 

 

Saiga borealis (II)

 

Suhak mongolski

 

 

Saiga tatarica (II)

 

Suhak

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Antylopa czteroroga

Camelidae

 

 

 

Wielbłądy, guanako, wigonie

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanako

 

Vicugna vicugna (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile (populacja Primera Región); Ekwadoru [cała populacja] oraz Peru [cała populacja]; które są objęte załącznikiem B)

Vicugna vicugna (II) (tylko populacje Argentyny) [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacja Primera Región]; Ekwadoru [cała populacja] oraz Peru [cała populacja]; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A) (3)

 

Wigoń, wikunia

Cervidae

 

 

 

Jeleniowate

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Jeleń kalamiański

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Jeleń baweański

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistan) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)

Jelonek bengalski

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Jeleń tajski

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Jeleń bagienny

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Jeleń bucharski

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algieria/Tunezja)

Jeleń berberyjski

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Hanguł

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Daniel mezopotamski

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Huemale, taruki

 

 

 

Mazama americana ceresina (III Gwatemala)

Mazama ruda środkowoamerykańska, mazama gwatemalska

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Mundżak czarny

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Mundżak wielki

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gwatemala)

Jeleń gwatemalski

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Jeleń pampasowy

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu północny, pudu ekwadorski

 

Pudu puda (I)

 

 

Pudu południowy, pudu chilijski

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Jeleń Elda

Hippopotamidae

 

 

 

Hipopotamowate

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Hipopotam karłowaty

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Hipopotam nilowy

Moschidae

 

 

 

Piżmowiec

 

Moschus spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

Moschus spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A)

 

Piżmowiec

Suidae

 

 

 

Babirussy, dziki, guźce, świnie

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirussa

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babirussa środkowocelebeska

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babirussa północnocelebeska

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Babirussa malengeńska

 

Sus salvanius (I)

 

 

Świnia karłowata

Tayassuidae

 

 

 

Pekari

 

 

Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz wyłączając populacje Pecari tajacu Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 

Pekari

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Pekari Wagnera

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Panda mała

Canidae

 

 

 

Psowate

 

 

 

Canis aureus (III Indie)

Szakal złocisty

 

Canis lupus (I/II)

(wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje są wymienione w dodatku II. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako Canis lupus familiaris i Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako Canis lupus familiaris i Canis lupus dingo)

 

Wilk, wilk szary

 

Canis simensis

 

 

Kaberu

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Lis krabojad, majkong

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Wilk grzywiasty

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Cyjon

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Kolpeo

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Lis Darwina

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Argentyński lis szary

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Lis pampasowy

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Pies leśny

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indie)

Lis bengalski

 

 

Vulpes cana (II)

 

Lis afgański, lis Blanforda

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Fenek

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanruk, wiwera falanruk

 

 

Fossa fossana (II)

 

Fanaloka,

Felidae

 

 

 

Kotowate

 

 

Felidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy form udomowionych nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu). W przypadku Panthera leo (populacje afrykańskie): Ustanawia się zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów kości, części kości, produktów z kości, pazurów, szkieletów, czaszek i zębów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych.

Roczne kontyngenty wywozowe dla obrotu kośćmi, częściami kości, produktami z kości, pazurami, szkieletami, czaszkami i zębami w celach handlowych, pochodzącymi z hodowli w niewoli w Republice Południowej Afryki, będą ustanawiane i przekazywane do wiadomości Sekretariatu CITES.

 

Kotowate

 

Acinonyx jubatus (I) (Roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1

 

 

Gepard

 

Caracal caracal (I) (tylko populacja Azji); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 

 

Karakal, ryś stepowy

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Mormi, kot złoty azjatycki

 

Felis nigripes (I)

 

 

Kot czarnołapy

 

Felis silvestris (II)

 

 

Żbik

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Kot argentyński

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Kot andyjski

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Oncilla, kot tygrysi

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margaj

 

Lynx lynx (II)

 

 

Ryś europejski

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Ryś iberyjski

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Pantera mglista

 

Panthera leo persica (I)

 

 

Lew azjatycki

 

Panthera onca (I)

 

 

Jaguar

 

Panthera pardus (I)

 

 

Lampart

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tygrys

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Kot marmurkowy

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 

 

Kot bengalski

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Kot z Iriomote

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Kot kusy

 

Prionailurus rubiginosus (I) (tylko populacja Indii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 

 

Kot rdzawy, kot rudy

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Puma kostarykańska

 

Puma yagouaroundi (I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 

 

Jaguarundi

 

Uncia uncia (I)

 

 

Pantera śnieżna, irbis

Herpestidae

 

 

 

Mangusty

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Indie/Pakistan)

Mangusta indyjska

 

 

 

Herpestes fuscus (III Indie)

Mangusta brunatna

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

Mangusta złocista

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indie)

Mangusta złocista

 

 

 

Herpestes smithii (III Indie)

Mangusta Smitha

 

 

 

Herpestes urva (III Indie)

Mangusta krabojad, mangusta urwa, urwa

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indie)

Mangusta pręgoszyja

Hyaenidae

 

 

 

Hienowate

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

Hiena pręgowana

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Protel

Mephitidae

 

 

 

Skunksy

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Surillo patagoński, skunks patagoński

Mustelidae

 

 

 

Łasicowate

Lutrinae

 

 

 

Wydry

 

 

Lutrinae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Wydry

 

Aonyx capensis microdon (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

 

 

Wydra kameruńska

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Wydra morska kalifornijska

 

Lontra felina (I)

 

 

Wydra patagońska

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Wydra długoogonowa

 

Lontra provocax (I)

 

 

Wydra południowa

 

Lutra lutra (I)

 

 

Wydra europejska

 

Lutra nippon (I)

 

 

Wydra japońska

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Arirania, wydra olbrzymia

Mustelinae

 

 

 

Kunowate

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Hirara

 

 

 

Galictis vittata (III Kostaryka)

Grizon

 

 

 

Martes flavigula (III Indie)

Kuna żółtogardła

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indie)

Kuna domowa, kamionka

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indie)

Kuna nilgiri

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

Ratel, miodożer

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi

Odobenidae

 

 

 

Mors

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Mors

Otariidae

 

 

 

Uchatkowate, uszatki, uchatki

 

 

Arctocephalus spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Kotiki, uchatki

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Kotik chilijski

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Kotik meksykański

Phocidae

 

 

 

Fokowate

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Słoń morski południowy

 

Monachus spp. (I)

 

 

Foki mniszki

Procyonidae

 

 

 

Szopowate

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Kostaryka)

Olingo

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Kostaryka)

Kotofretka środkowoamerykańska

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Ostronos białonosy

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Urugwaj)

Koati

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Kinkażu, wikławiec, chwytacz

Ursidae

 

 

 

Niedźwiedzie

 

 

Ursidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Niedźwiedzie

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Panda wielka

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Niedźwiedź malajski

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Wargacz

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański, niedźwiedź okularowy

 

Ursus arctos (I/II)

(tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii i podgatunek Ursus arctos isabellinus wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w dodatku II)

 

 

Niedźwiedź brunatny

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Niedźwiedź himalajski

Viverridae

 

 

 

Łaszowate

 

 

 

Arctictis binturong (III Indie)

Binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Cyweta afrykańska

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Mampalon

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Kunołaz pręgowany

 

 

 

Paguma larvata (III Indie)

Łaskun chiński

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indie)

Łaskun muzang

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indie)

Łaskun Jerdona

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Linzang pręgowany

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Linzang cętkowany

 

 

 

Viverra civettina (III Indie)

Cyweta malabarska, wiwera malabarska

 

 

 

Viverra zibetha (III Indie)

Wiwera indyjska

 

 

 

Viverricula indica (III Indie)

Wiwerka indyjska

CETACEA

 

 

 

Walenie

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

Walenie

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Liścionosowate

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Urugwaj)

Szerokonos pręgowany

Pteropodidae

 

 

 

Rudawkowate

 

 

Acerodon spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Rudawki

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Acerodon grzywiasty

 

 

Pteropus spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem Pteropus brunneus)

 

Rudawki

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Rudawka wyspowa

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Rudawka komorska, rudawka Livingstone'a

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Rudawka okinawska

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Rudawka mariańska

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Rudawka ponapska

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Rudawka pelewska

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Rudawka palauańska, rudawka z Palau

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Rudawka rodrigueska

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Rudawka samoańska

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Rudawka tongańska

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

 

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Rudawka pembska

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

 

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Pancernikowate

 

 

 

Cabassous centralis (III Kostaryka)

Kabasu północny, kabasu czteropalcy

 

 

 

Cabassous tatouay (III Urugwaj)

Kabasu większy

 

 

Chaetophractus nationi (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy). Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)

 

Pancernik włochaty andyjski

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Pancernik olbrzymi

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Niełazokształtne

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Dunart długoogonowy

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Dunart piaskowy

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Kangurowate

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Drzewiak szary

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Drzewiak białogardły

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Filander kosmaty

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Filander pręgowany

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Pazurogon rudopręgi

Phalangeridae

 

 

 

Pałankowate, oposy australijskie

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Kuskus wschodni

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Kuskus południowy

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Kuskus szary

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Kuskus manuski

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Kuskus plamisty

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Kuskus waigeański

Potoroidae

 

 

 

Kanguroszczurowate

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Kanguroszczury

Vombatidae

 

 

 

Wombatowate

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Wombat szorstkowłosy

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Zającowate

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Zajączek szczeciniasty

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Królik wulkanowy

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Kolczatkowate

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Prakolczatka

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Jamraj pręgowany zachodni

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Wielkouch króliczy

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

Koniowate

 

Equus africanus (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako Equus asinus, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)

 

 

Osioł afrykański

 

Equus grevyi (I)

 

 

Zebra Grevy'ego

 

Equus hemionus (I/II) (gatunek jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki Equus hemionus hemionus i Equus hemionus khur wymienione są w dodatku I)

 

 

Dziki osioł azjatycki

 

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Koń Przewalskiego

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Zebra górska Hartmana

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

Zebra przylądkowa, zebra górska przylądkowa

Rhinocerotidae

 

 

 

Nosorożce

 

Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)

 

 

Nosorożce

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (tylko populacje Afryki Południowej i Suazi); wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy uważa się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio regulowany)

 

Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy

Tapiridae

 

 

 

Tapiry

 

Tapiridae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)

 

 

Tapiry

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapir anta, tapir brazylijski, tapir południowoamerykański

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Pangoliny, łuskowce

 

 

Manis spp. (II)

(z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Pangoliny, łuskowce

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

Pangolin gruboogonowy

 

Manis culionensis (I)

 

 

 

 

Manis gigantea (I)

 

 

Pangolin olbrzymi

 

Manis javanica (I)

 

 

Pangolin jawajski

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

Pangolin pięciopalczasty

 

Manis temminckii (I)

 

 

Łuskowiec stepowy

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

Łuskowiec długoogonowy

 

Manis tricuspis (I)

 

 

Łuskowiec leśny

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Leniwcowate (Leniwce trójpalczaste)

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Karłowaty leniwiec trójpalczasty

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Leniwiec pstry

Megalonychidae

 

 

 

Leniwce dwupalczaste

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Kostaryka)

Leniwiec Hoffmana, leniwiec krótkoszyi

Myrmecophagidae

 

 

 

Mrówkojadowate

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty

 

 

 

Tamandua mexicana (III Gwatemala)

Tamandua północny

PRIMATES

 

 

 

Naczelne

 

 

PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Naczelne

Atelidae

 

 

 

Czepiakowate

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Wyjec panamski

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Wyjec płaszczowy

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Wyjec gwatemalski

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Czepiak czarnobrewy

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

Czepiak panamski

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Muriki szary

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Muriki północny

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Wełniak żółty, wełniak peruwiański, małpa wełnista żółta

Cebidae

 

 

 

Płaksowate

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Miko czarny

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Marmozeta złocista, marmozeta białoucha

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Marmozeta żółtogłowa

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Marmozety lwie, lwiatki

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Tamaryna dwubarwna

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Tamaryna czarnolica, tamaryna Geoffroy'a

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Tamaryna biała, tamaryna białonoga

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

Tamaryna Martina

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Tamaryna białoczuba

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Sajmiri wiewiórcza

Cercopithecidae

 

 

 

Makakowate

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Mangaba oliwkowa

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Diana kongijska

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Diana ghańska

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Koczkodan słoneczny, koczkodan gaboński

 

Colobus satanas (II)

 

 

Gereza czarna

 

Macaca silenus (I)

 

 

Makak wanderu, makak uanderu

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

Makak berberyjski

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Dryl

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandryl

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kakau

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Gereza środkowoafrykańska

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Gereza uzungwańska

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Gereza trójbarwna

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Gereza Pennanta

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Gereza ruda kameruńska

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Gereza kenijska, gereza tana

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Gereza ugandyjska

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Gereza Thollona

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Langur mentawajski

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Duki, langury

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Rokselany

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Hulman kaszmirski

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Hulman szary

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Hulman zwyczajny

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Hulman północnoindyjski

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Hulman czarnołapy

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Hulman czubaty

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Hulman nepalski

 

Simias concolor (I)

 

 

Pagi

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Langur Delacoura

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Langur wietnamski

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Langur złocisty

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Lutung wietnamski

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Langur nilgiri

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

 

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Langur ciemnogłowy

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

 

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

 

Cheirogaleidae

 

 

 

Lemurki

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Lemurki

Daubentoniidae

 

 

 

Palczak madagaskarski

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Palczak madagaskarski

Hominidae

 

 

 

Człowiekowate

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Goryl wschodni

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Goryl zachodni

 

Pan spp. (I)

 

 

Szympansy

 

Pongo abelii (I)

 

 

Orangutan sumatrzański

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orangutan

Hylobatidae

 

 

 

Gibony

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibony

Indriidae

 

 

 

Indrisy, sifaki i awahi

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indrisy, sifaki i awahi

Lemuridae

 

 

 

Lemury

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemury

Lepilemuridae

 

 

 

Lepilemury

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Lepilemury

Lorisidae

 

 

 

Lorisowate

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Lori

Pitheciidae

 

 

 

Saki

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakari

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Titi blond

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Titi czarnołapy

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Titi czarnoczelny

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Titi maskowy

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Saki białonosy

Tarsiidae

 

 

 

Wyraki

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Wyraki

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Słonie

 

Elephas maximus (I)

 

 

Słoń azjatycki

 

Loxodonta africana (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)

Loxodonta africana (II)

(tylko populacje Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe (5); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)

 

Słoń afrykański

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

Szynszyle

 

Chinchilla spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu)

 

 

Szynszyle

Cuniculidae

 

 

 

Paki

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paka

Dasyproctidae

 

 

 

Agutiowate

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Aguti brunatny

Erethizontidae

 

 

 

Ursonowate

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Igłozwierz meksykański

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Urugwaj)

Igłozwierz długokolcy

Hystricidae

 

 

 

Jeżozwierzowate

 

Hystrix cristata

 

 

Jeżozwierz afrykański

Muridae

 

 

 

Myszowate

 

Leporillus conditor (I)

 

 

Zającoszczur długouchy

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

 

 

Xeromys myoides (I)

 

 

Bobroszczurek

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

 

Sciuridae

 

 

 

Wiewiórkowate

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Nieświszczuk meksykański, piesek preriowy meksykański

 

 

 

Marmota caudata (III Indie)

Świstak długoogoniasty

 

 

 

Marmota himalayana (III Indie)

Świstak himalajski

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Jelarangi

 

 

 

Sciurus deppei (III Kostaryka)

 

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupaje, wiewióreczniki

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Diugoń

 

Dugong dugon (I)

 

 

Diugoń

Trichechidae

 

 

 

Manaty

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

Ptaki

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Kaczkowate

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Cyraneczka auklandzka

 

 

Anas bernieri (II)

 

Cyraneczka madagaskarska

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Cyraneczka rdzawa

 

 

Anas formosa (II)

 

Cyraneczka bajkalska

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Krzyżówka białooka

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Cyraneczka campbellska

 

Anas querquedula

 

 

Cyranka, cyranka zwyczajna

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Piżmówka malajska

 

Aythya innotata

 

 

Podgorzałka madagaskarska

 

Aythya nyroca

 

 

Podgorzałka zwyczajna

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Bernikla aleucka

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Bernikla rdzawoszyja

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Bernikla hawajska

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koskoroba

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Łabędź czarnoszyi

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Drzewica karaibska, drzewica kubańska

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Drzewica czarnobrzucha

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Drzewica dwubarwna

 

Mergus octosetaceus

 

 

Tracz brazylijski

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Sterniczka zwyczajna

 

Rhodonessa caryophyllacea (możliwe wyginięcie) (I)

 

 

Różanka

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Dziwonos

 

Tadorna cristata

 

 

Kazarka czubata

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Kolibry

 

 

Trochilidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Kolibry

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Pustelnik hakodzioby

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Kulony

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Gwatemala)

Kulon amerykański

Laridae

 

 

 

Mewy

 

Larus relictus (I)

 

 

Mewa reliktowa

Scolopacidae

 

 

 

Bekasowate

 

Numenius borealis (I)

 

 

Kulik eskimoski

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Kulik cienkodzioby

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Brodziec nakrapiany

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Czaplowate

 

Ardea alba

 

 

Czapla biała

 

Bubulcus ibis

 

 

Czapla złotawa

 

Egretta garzetta

 

 

Czapla nadobna

Balaenicipitidae

 

 

 

Trzewikodzioby

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Trzewikodziób

Ciconiidae

 

 

 

Bocianowate

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Bocian czarnodzioby

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Bocian czarny

 

Ciconia stormi

 

 

Bocian garbaty

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Żabiru amerykański

 

Leptoptilos dubius

 

 

Marabut indyjski

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Dławigad malajski

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingi

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Flamingi

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Flaming, czerwonak

Threskiornithidae

 

 

 

Ibisowate

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis szkarłatny

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Ibis łysy

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Ibis pustelnik

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Ibis czubaty

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Warzęcha zwyczajna

 

Pseudibis gigantea

 

 

Ibis olbrzymi

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Gołębiowate

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Nikobarczyk

 

Claravis godefrida

 

 

Siniaczek paskowany

 

Columba livia

 

 

Gołąb skalny

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Muszkatela okularowa

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Gołąb zbroczony

 

 

Goura spp. (II)

 

Korońce

 

Leptotila wellsi

 

 

Gołębik grenadyjski

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Gołąb różany

 

Streptopelia turtur

 

 

Turkawka zwyczajna, turkawka właściwa

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Dzioborożce

 

 

Aceros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Dzioborożce

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Dzioborożec rudy

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Dzioborożce

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Dzioborożce

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Dzioborożce

 

 

Buceros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Dzioborożce

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Dzioborożec wielki

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Dzioborożce

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Hełmoróg tęgodzioby

 

 

Rhyticeros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Dzioborożce

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Dzioborożec białolicy

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Turaki

 

 

Tauraco spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Turaki

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Turak kameruński

FALCONIFORMES

 

 

 

Szponiaste, sokołowe, dzienne ptaki drapieżne

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A; z wyjątkiem jednego gatunku z rodziny Cathartidae objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia; i z wyjątkiem Caracara lutosa)

 

Dzienne ptaki drapieżne

Accipitridae

 

 

 

Jastrzębiowate

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Krogulec krótkonogi

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Jastrząb gołębiarz, gołębiarz

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Krogulec zwyczajny

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Sęp kasztanowaty

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Orzeł iberyjski

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Orzeł przedni

 

Aquila clanga (II)

 

 

Orlik grubodzioby

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Orzeł cesarski

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Orlik krzykliwy

 

Buteo buteo (II)

 

 

Myszołów zwyczajny

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Myszołów włochaty

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Myszołów kurhannik

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Hakodziób kubański

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Gadożer zwyczajny, krótkoszpon gadożer

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Błotniak stawowy

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Błotniak zbożowy

 

Circus macrourus (II)

 

 

Błotniak biały, błotniak blady

 

Circus pygargus (II)

 

 

Błotniak popielaty

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Kaniuk zwyczajny

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Pręgoczub

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Orłosęp brodaty

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Sęp płowy

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla jest wymieniony w dodatku I; pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)

 

 

Bieliki

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpia wielka

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Orzełek południowy

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Orzełek włochaty

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Białostrząb szarogłowy

 

Milvus migrans (II) (z wyjątkiem Milvus migrans lineatus objętego załącznikiem B)

 

 

Kania czarna

 

Milvus milvus (II)

 

 

Kania ruda

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik biały, białosęp

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Trzmielojad zwyczajny, pszczołojad

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Małpożer

Cathartidae

 

 

 

Kondorowate

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kondor kalifornijski

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Kondor królewski

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Kondor wielki

Falconidae

 

 

 

Sokołowate

 

Falco araeus (I)

 

 

Pustułka seszelska

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Raróg górski

 

Falco cherrug (II)

 

 

Raróg zwyczajny, raróg stepowy

 

Falco columbarius (II)

 

 

Drzemlik

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Sokół skalny

 

Falco jugger (I)

 

 

Raróg indyjski, sokół indyjski

 

Falco naumanni (II)

 

 

Pustułeczka

 

Falco newtoni (I) (tylko populacja Seszeli)

 

 

Pustułka malgaska

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Sokół berberyjski

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Sokół wędrowny

 

Falco punctatus (I)

 

 

Pustułka maskareńska

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Białozór

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Kobuz

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Pustułka zwyczajna

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Kobczyk zwyczajny

Pandionidae

 

 

 

Rybołowy

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Orzeł rybołów

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax alberti (III Kolumbia)

 

 

Czubacz niebieskodzioby

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Czubacz czerwonodzioby

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbia)

Czubacz żółtoguzy

 

 

Crax fasciolata

 

Czubacz gołolicy

 

 

 

Crax globulosa (III Colombia)

Czubacz koralowy

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbia/Kostaryka/Gwatemala/Honduras)

Czubacz zmienny

 

Mitu mitu (I)

 

 

Czubacz garbonosy

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Jednoróg

 

 

 

Ortalis vetula (III Gwatemala/Honduras)

Czakalaka północna

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbia)

Czubacz hełmiasty

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Penelopa białoskrzydła

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Penelopa rdzawobrzucha

 

 

 

Penelopina nigra (III Gwatemala)

Penelopina

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Grdacz czarnoczelny

 

Pipile pipile (I)

 

 

Grdacz trinidadzki

Megapodiidae

 

 

 

Nogale

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Nogal hełmiasty

Phasianidae

 

 

 

Kurowate

 

 

Argusianus argus (II)

 

Argus malajski

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Bażant himalajski

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Przepiór wirginijski

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Uszak biały

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Uszak brunatny

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Kur siwy

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Kuropatnik

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Olśniak himalajski

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Olśniak zielonosterny

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Olśniak białosterny

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Kiściec annamski

 

 

Lophura hatinhensis

 

Kiściec wietnamski

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

Kiściec nepalski

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Kiściec tajwański

 

 

 

Meleagris ocellata (III Gwatemala)

Indyk pawi

 

Odontophorus strophium

 

 

Przepiór białolicy

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Przepiórecznik

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

Paw królewski

 

 

Pavo muticus (II)

 

Paw złoty

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Wieloszpon szary

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Wieloszpon wietnamski

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Wieloszpon pawi

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Wieloszpon lśniący, wieloszpon palawański

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Wieloszpon białobrody

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

Kuroczub koklas

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Argus czubaty

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Bażant kasztanowaty

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Bażant birmański

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Bażant tajwański

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Ułar kaspijski

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Ułar tybetański

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Tragopan żółtolicy

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Tragopan plamisty

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Tragopan rudolicy

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

Tragopan czerwony

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Preriokur dwuczuby

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Żurawie

 

 

Gruidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Żurawie

 

Grus americana (I)

 

 

Żuraw krzykliwy

 

Grus canadensis (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki Grus canadensis nesiotes oraz Grus canadensis pulla są wymienione w dodatku I)

 

 

Żuraw kanadysjki

 

Grus grus (II)

 

 

Żuraw zwyczajny

 

Grus japonensis (I)

 

 

Żuraw mandżurski

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Żuraw biały

 

Grus monacha (I)

 

 

Żuraw białogłowy

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Żuraw czarnoszyi

 

Grus vipio (I)

 

 

Żuraw białoszyi

Otididae

 

 

 

Dropie

 

 

Otididae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Dropie

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Drop indyjski

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Hubara arabska

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Hubara

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Hubarka bengalska

 

Otis tarda (II)

 

 

Drop zwyczajny

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Hubarka długoczuba, hubarka indyjska

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Strepet

Rallidae

 

 

 

Chruściele

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Wodnik brunatny

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Atrichornithidae

 

 

 

Gąszczaki

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Gąszczak krzykliwy

Cotingidae

 

 

 

Bławatnikowate

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)

Strojnoczub amazoński

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)

Strojnoczub długobrody

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Bławatnik modry

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Skalikurki

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Bławatnik białoskrzydły

Emberizidae

 

 

 

Trznadlowate

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Kardynałek żółty

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Kardynał żółtodzioby

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Kardynał czubaty

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Tangarka wspaniała

Estrildidae

 

 

 

Astryldy

 

 

Amandava formosa (II)

 

Bengalik oliwkowy

 

 

Lonchura fuscata

 

Ryżowiec czekoladowy, ryżowiec timorski

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Ryżowiec siwy

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Amadynka czarnogardła

Fringillidae

 

 

 

Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Czyż czerwony

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Czyż żółtolicy

Hirundinidae

 

 

 

Jaskółkowate

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Jaskólnik białooki, jaskółczak białooki, rzekówka białooka

Icteridae

 

 

 

Kacykowate

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Kacyk słoneczny

Meliphagidae

 

 

 

Miodojady

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

Miodojad żółtoczuby

Muscicapidae

 

 

 

Muchołówki

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

Namorzynek maskareński

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Niltawa samotna

 

Dasyornis broadbenti litoralis (możliwe wyginięcie) (I)

 

 

Kolcopiórek rudy

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Kolcopiórek mały

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Sójkowiec białooki

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

Sójkowiec tajlandzki

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Pekińczyk srebrnouchy, mezja

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Pekińczyk żółty, słowik chiński; pekińczyk koralodzioby

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Krasnoliczek samotny

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Sępowronka żółtogłowa

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Sępowronka kameruńska

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Muchodławka maskareńska

Paradisaeidae

 

 

 

Cudowronki, ptaki rajskie

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Cudowronki, ptaki rajskie

Pittidae

 

 

 

Kurtaczkowate

 

 

Pitta guajana (II)

 

Kurtaczek prążkowany

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Kurtaczek czarnobrzuchy

 

Pitta kochi (I)

 

 

Kurtaczek wąsaty

 

 

Pitta nympha (II)

 

Kurtaczek blady

Pycnonotidae

 

 

 

Bilbile

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Bilbil żółtogłowy

Sturnidae

 

 

 

Szpakowate

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Gwarek czczony

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Szpak balijski

Zosteropidae

 

 

 

Szlarniki

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Szlarnik białopierśny

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

Fregaty

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Fragata białobrzucha

Pelecanidae

 

 

 

Pelikany

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Pelikan kędzierzawy

Sulidae

 

 

 

Głuptaki

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Głuptak czarnoskrzydły

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

Brodacze

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)

Brodacz wielkodzioby

Picidae

 

 

 

Dzięciołowate

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Dzięcioł białobrzuchy podgatunek richardsi

Ramphastidae

 

 

 

Tukany

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentyna)

Tukan szafranowy

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Arasari czarnoszyi

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentyna)

Arasari brązowouchy

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Arasari czarnogłowy

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentyna)

Tukan zielonodzioby

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Tukan tęczodzioby

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Tukan toko

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Tukan czerwonodzioby

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Tukan żółtogardły

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentyna)

Tukanik plamodzioby

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

Perkozy

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Perkoz gwatemalski

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

Albatrosy

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Albatros krótkosterny

PSITTACIFORMES

 

 

 

Papugowe

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A z wyjątkiem Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus oraz Psittacula krameri, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 

Papugowe

Cacatuidae

 

 

 

Kakadu

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Kakadu białooka

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Kakadu filipińska

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Kakadu molucka

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Kakadu żółtolica

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Żałobnica palmowa

Loriidae

 

 

 

Lory

 

Eos histrio (I)

 

 

Lora przepasana

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina jest wymieniona w załączniku I, pozostałe gatunki są wymienione w załączniku II)

 

 

Loreczki

Psittacidae

 

 

 

Papugi właściwe

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Amazonka czerwonoszyja

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Amazonka żółtoszyja

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Amazonka żółtoramienna

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Amazonka płomiennosterna, amazonka brazylijska

 

Amazona finschi (I)

 

 

Amazonka liliogłowa

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Amazonka królewska

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Amazonka cesarska

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Amazonka kubańska

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Amazonka żółtogardła

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Amazonka czerwonouda

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Amazonka tęczowa

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Amazonka żółtouda, amazonka tukumańska

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Amazonka z St. Lucia

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Amazonka pąsowa

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Amazonka czerwonogłowa, amazonka krasnogłowa

 

Amazona vittata (I)

 

 

Amazonka portorykańska

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Ary niebieskie

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Ara oliwkowa

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Ara szafirowa

 

Ara macao (I)

 

 

Ara żółtoskrzydła

 

Ara militaris (I)

 

 

Ara zielona

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Ara różowooka

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Ara modra

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Modrolotka kozia

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Modrolotka szmaragdowa

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Modrolotka czerwonoczelna

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Modrolotka żółtawa

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Figówka czerwonoucha

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Modrolotka czubata

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Konura złota

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Łąkówka krasobrzucha

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Konura żółtolica

 

Pezoporus occidentalis (możliwe wyginięcie) (I)

 

 

Papużka żółtobrzucha

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Papużka ziemna

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Barwinka czerwonogłowa

 

Propyrrhura couloni (I)

 

 

Ara niebieskogłowa

 

Primolius maracana (I)

 

 

Ara marakana, marakana

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Świergotka złotoskrzydła

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Świergotka czarnogłowa

 

Psephotus pulcherrimus (możliwe wyginięcie) (I)

 

 

Świergotka rajska

 

Psittacula echo (I)

 

 

Aleksandretta krótkosterna

 

Psittacus erithacus (I)

 

 

Żako, papuga popielata, papuga szara

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Rudosterka błękitnoszyja

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Meksykanki

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakapo

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Nandu

 

Pterocnemia pennata (I) (z wyjątkiem Pterocnemia pennata pennata, która jest wymieniona w załączniku B)

 

 

Nandu plamiste

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Nandu plamiste

 

 

Rhea americana (II)

 

Nandu szare

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

Pingwiny

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Pingwin afrykański

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Pingwin peruwiański

STRIGIFORMES

 

 

 

Sowy

 

 

STRIGIFORMES spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem Sceloglaux albifacies)

 

Sowy

Strigidae

 

 

 

Puszczykowate

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Włochatka zwyczajna

 

Asio flammeus (II)

 

 

Sowa błotna

 

Asio otus (II)

 

 

Uszatka zwyczajna, sowa uszata

 

Athene noctua (II)

 

 

Pójdźka zwyczajna

 

Bubo bubo (II) (z wyjątkiem Bubo bubo bengalensis, który jest objęty załącznikiem B)

 

 

Puchacz zwyczajny

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Sóweczka zwyczajna

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Pójdźka leśna

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Syczek wielki

 

Ninox natalis (I)

 

 

Sowica prążkowana

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Sowa śnieżna

 

Otus ireneae (II)

 

 

Syczek brunatny

 

Otus scops (II)

 

 

Syczek zwyczajny

 

Strix aluco (II)

 

 

Puszczyk zwyczajny

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Puszczyk mszarny

 

Strix uralensis (II) (z wyjątkiem Strix uralensis davidi, który jest objęty załącznikiem B)

 

 

Puszczyk uralski

 

Surnia ulula (II)

 

 

Sowa jarzębata

Tytonidae

 

 

 

Płomykówkowate

 

Tyto alba (II)

 

 

Płomykówka zwyczajna

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Płomykówka madagaskarska

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Struthionidae

 

 

 

Strusie

 

Struthio camelus (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

 

 

Struś

TINAMIFORMES

 

 

 

 

Tinamidae

 

 

 

Kusacze

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

Kusacz samotny

TROGONIFORMES

 

 

 

 

Trogonidae

 

 

 

Trogony

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Kwezal herbowy

REPTILIA

 

 

 

Gady

CROCODYLIA

 

 

 

Krokodylowe

 

 

CROCODYLIA spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Krokodylowe

Alligatoridae

 

 

 

Aligatorowate

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Aligator chiński

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Kajman okularowy

 

Caiman latirostris (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B)

 

 

Kajman szerokopyski

 

Melanosuchus niger (I) (z wyjątkiem populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B, oraz populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupę Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)

 

 

Kajman czarny

Crocodylidae

 

 

 

Krokodylowate

 

Crocodylus acutus (I) (z wyjątkiem populacji obszaru zintegrowanego zarządzania terenami namorzynowymi zatoki Cispata, Tinajones, La Balsa i okolicznych obszarów (Integrated Management District of Mangroves of the Bay of Cispata, Tinajones, La Balsa and Surrounding Areas) w departamencie Cordoba (Kolumbia) i populacji Kuby, które są objęte załącznikiem B)

 

 

Krokodyl amerykański

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Krokodyl wąskopyski

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Krokodyl z Orinoko

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Krokodyl filipiński

 

Crocodylus moreletii (I) (z wyjątkiem populacji Belize, która jest objęta załącznikiem A, z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych, oraz populacji Meksyku, która jest objęta załącznikiem B)

 

 

Krokodyl meksykański

 

Crocodylus niloticus (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Egiptu [z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych], Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1 600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwe; populacje te są objęte załącznikiem B)

 

 

Krokodyl nilowy

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

Krokodyl błotny

 

Crocodylus porosus (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji, Malezji [pozyskanie dziko żyjących zwierząt ograniczone do stanu Sarawak i zerowy kontyngent dotyczący dzikich okazów w przypadku innych stanów Malezji (Sabah i Półwysep Malajski), bez zmian w zerowych kontyngentach, o ile nie zostaną zatwierdzone przez strony CITES] i Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B)

 

 

Krokodyl słonowodny

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Krokodyl kubański

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Krokodyl syjamski

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Krokodyl krótkopyski

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Krokodyl gawialowy

Gavialidae

 

 

 

Gawiale

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gawial gangesowy

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

Tuatary, hatterie

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

Tuatary, hatterie

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

Agamy

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

Biczogony

Anguidae

 

 

 

Padalcowate

 

 

Abronia spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Dla dzikich okazów Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis i A. vasconcelosii ustanowiono zerowe kontyngenty wywozowe)

 

Padalcowate

 

Abronia anzuetoi (I)

 

 

 

 

Abronia campbelli (I)

 

 

 

 

Abronia fimbriata (I)

 

 

 

 

Abronia frosti (I)

 

 

 

 

Abronia meledona (I)

 

 

 

Chamaeleonidae

 

 

 

Kameleonowate

 

 

Archaius spp. (II)

 

 

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

 

 

 

Brookesia spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

 

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

 

 

 

Calumma spp. (II)

 

 

 

 

Chamaeleo spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Kameleonowate

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Kameleon pospolity, kameleon europejski

 

 

Furcifer spp. (II)

 

 

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

 

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

 

 

 

Palleon spp. (II)

 

 

 

 

Rhampholeon spp. (II)

 

 

 

 

Rieppeleon spp. (II)

 

 

 

 

Trioceros spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste

 

 

Cordylus spp. (II)

 

 

 

 

Hemicordylus spp. (II)

 

 

 

 

Karusaurus spp. (II)

 

 

 

 

Namazonurus spp. (II)

 

 

 

 

Ninurta spp. (II)

 

 

 

 

Ouroborus spp. (II)

 

 

 

 

Pseudocordylus spp. (II)

 

 

 

 

Smaug spp. (II)

 

 

Gekkonidae

 

 

 

Gekonowate

 

Cnemaspis psychedelica (I)

 

 

 

 

 

 

Dactylocnemis spp.(III Nowa Zelandia)

 

 

 

 

Hoplodactylus spp.(III Nowa Zelandia)

 

 

Lygodactylus williamsi (I)

 

 

Gekon Williamsa

 

 

 

Mokopirirakau spp.(III Nowa Zelandia)

 

 

 

Nactus serpensinsula (II)

 

 

 

 

Naultinus spp. (II)

 

 

 

 

Paroedura masobe (II)

 

 

 

 

Phelsuma spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Felsumy

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

 

 

 

Rhoptropella spp. (II)

 

 

 

 

 

Toropuku spp. (III Nowa Zelandia)

 

 

 

 

Tukutuku spp.(III Nowa Zelandia)

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

 

 

 

 

Woodworthia spp.(III Nowa Zelandia)

 

Helodermatidae

 

 

 

Helodermowate, helodermy

 

 

Heloderma spp (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)

 

Helodermowate, helodermy

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Heloderma meksykańska

Iguanidae

 

 

 

Legwanowate, legwany

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Legwan morski

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

Legwany witijskie

 

 

Conolophus spp. (II)

 

Legwany lądowe z Galapagos

 

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Legwan ostroogonowy z Utili

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Legwan ostroogonowy z doliny Aguánu

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Legwan ostroogonowy z Roatánu

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Legwan ostroogonowy gwatemalski

 

Cyclura spp. (I)

 

 

Legwany nosorogie

 

 

Iguana spp. (II)

 

Legwanowate, legwany

 

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

 

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

 

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

 

 

Sauromalus varius (I)

 

 

 

Lacertidae

 

 

 

Jaszczurkowate, jaszczurki właściwe

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

 

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Jaszczurka Lilforda

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Jaszczurka z Ibizy

Lanthanotidae

 

 

 

 

 

 

Lanthanotidae spp. (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)

 

 

Scincidae

 

 

 

Scynkowate, scynki

 

 

Corucia zebrata (II)

 

Scynk nadrzewny

Teiidae

 

 

 

Tejowate, teidy, warany amerykańskie

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Teju krokodylogonowy

 

 

Dracaena spp. (II)

 

Teju kajmanowy

 

 

Salvator spp. (II)

 

 

 

 

Tupinambis spp. (II)

 

Teju

Varanidae

 

 

 

Warany

 

 

Varanus spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Warany

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

Waran indyjski

 

Varanus flavescens (I)

 

 

Waran żółtawy

 

Varanus griseus (I)

 

 

Waran szary

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

Waran z Komodo

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

 

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

Waran Graya

Xenosauridae

 

 

 

Guzowcowate, jaszczurki guzowate, ksenosaury

 

Shinisaurus crocodilurus (I)

 

 

Jaszczurka krokodylowata, guzowiec krokodylowy

SERPENTES

 

 

 

Węże

Boidae

 

 

 

Dusiciele, dusicielowate

 

 

Boidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

Dusiciele, dusicielowate

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

Madagaskarski boa naziemny

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Boa argentyński

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

Boa portorykański

 

Epicrates monensis (I)

 

 

 

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

Boa jamajski

 

Eryx jaculus (II)

 

 

Strzelec stepowy

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Madagaskarski boa drzewny

Bolyeriidae

 

 

 

 

 

 

Bolyeriidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

 

 

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

 

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

 

Colubridae

 

 

 

Węże właściwe, połozowate

 

 

 

Atretium schistosum (III Indie)

 

 

 

 

Cerberus rynchops (III Indie)

Połoz psiogłowy

 

 

Clelia clelia (II)

 

 

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

Żabojad argentyński

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Jajożer indyjski

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

 

 

 

 

Xenochrophis piscator (III India)

 

 

 

 

Xenochrophis schnurrenbergeri (III India)

 

 

 

 

Xenochrophis tytleri (III India)

 

Elapidae

 

 

 

Zdradnicowate

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

 

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

Koralówka atlantycka

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Koralówka czarnopasa

 

 

 

Micrurus ruatanus (III Honduras)

 

 

 

Naja atra (II)