EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L2096

Dyrektywa Komisji (UE) 2017/2096 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/7498

Dz.U. L 299 z 16.11.2017, p. 24–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2096/oj

16.11.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/24


DYREKTYWA KOMISJI (UE) 2017/2096

z dnia 15 listopada 2017 r.

zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 4 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/53/WE zabrania się stosowania ołowiu, rtęci, kadmu i sześciowartościowego chromu w materiałach i częściach pojazdów wprowadzanych na rynek po dniu 1 lipca 2003 r.

(2)

W załączniku II do dyrektywy 2000/53/WE wymieniono materiały i części pojazdów, w stosunku do których nie obowiązuje zakaz określony w art. 4 ust. 2 lit. a). Załącznik ten ma być regularnie zmieniany stosownie do postępu technicznego i naukowego, zaś zwolnienia 2c, 3 i 5 dotyczące stosowania ołowiu mają być poddawane przeglądowi.

(3)

Ocena postępu technicznego i naukowego wykazała, że wykorzystanie ołowiu pozostaje nieuniknione w materiałach i częściach objętych zwolnieniem 2c. Jednak według najnowszych informacji w najbliższej przyszłości mogą stać się dostępne zamienniki ołowiu dla tych materiałów i części. Oczekuje się, że dla niektórych materiałów i części zamienniki ołowiu staną się dostępne wcześniej niż dla innych, w związku z czym należy podzielić zwolnienie 2c na dwa podpunkty o różnych terminach przeglądu wynikających z postępów w opracowywaniu zamienników.

(4)

Ocena postępu technicznego i naukowego wykazała również, że wykorzystanie ołowiu pozostaje nieuniknione w materiałach i częściach objętych zwolnieniem 3. Ewentualne substytuty już istnieją, ale niezbędne są dalsze prace nad nimi. Należy zatem ustalić nowy termin przeglądu tego zwolnienia, biorąc pod uwagę postępy w opracowywaniu zamienników.

(5)

Ocena postępu technicznego i naukowego wykazała również, że w odniesieniu do niektórych materiałów i części objętych zwolnieniem 5 istnieją już zamienniki, ale nie mogą one być wykorzystane we wszystkich pojazdach objętych zwolnieniem. W przypadku innych materiałów i części objętych zwolnieniem 5 stosowanie ołowiu jest nadal nieuniknione. W związku z tym zwolnienie powinno zostać podzielone na dwa podpunkty. W odniesieniu do materiałów i części, dla których istnieją zamienniki, należy ustalić datę wygaśnięcia zwolnienia pozwalającą zapewnić, by można było uniknąć wykorzystania ołowiu we wszystkich odnośnych pojazdach. W odniesieniu do materiałów i części, w których stosowanie ołowiu jest nadal nieuniknione, należy ustalić nowy termin przeglądu, biorąc pod uwagę postępy w opracowywaniu zamienników.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 39 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 6 czerwca 2018 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 269 z 21.10.2000, s. 34.

(2)  Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK II

Materiały i części, w stosunku do których nie obowiązuje art. 4 ust. 2 lit. a)

Dopuszczalna jest maksymalna zawartość w masie, w jednorodnym materiale, nieprzekraczająca 0,1 % ołowiu, sześciowartościowego chromu i rtęci oraz 0,01 % kadmu.

Części zamienne wprowadzone na rynek po dniu 1 lipca 2003 r., wykorzystywane w pojazdach wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2003 r., z wyjątkiem obciążników kół, szczotek węglowych do silników elektrycznych i okładzin hamulców, są zwolnione z przepisów art. 4 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/53/WE.

Materiały i części

Zakres i data wygaśnięcia zwolnienia

Mają być oznakowane lub rozpoznawalne zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) ppkt (iv)

Ołów jako składnik stopów

1a.

Stal do obróbki skrawaniem i części wykonane ze stali cynkowanej za pomocą wsadowego cynkowania ogniowego zawierające w masie do 0,35 % ołowiu

 

 

1b.

Blacha stalowa cynkowana metodą ciągłą zawierająca w masie do 0,35 % ołowiu

Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz części zamienne do tych pojazdów

 

2a.

Aluminium do obróbki skrawaniem zawierające w masie do 2 % ołowiu

Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2005 r.

 

2b.

Aluminium zawierające w masie do 1,5 % ołowiu

Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2008 r.

 

2c. (i).

Stopy aluminium do obróbki skrawaniem zawierające w masie do 0,4 % ołowiu

 (1)

 

2c. (ii).

Stopy aluminium nieobjęte pozycją w pkt 2c (i) zawierające w masie do 0,4 % ołowiu (1)

 (2)

 

3.

Stopy miedzi zawierające w masie do 4 % ołowiu

 (1)

 

4a.

Panewki i tuleje łożysk

Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2008 r.

 

4b.

Panewki i tuleje łożysk w silnikach, skrzyniach biegów i sprężarkach klimatyzacji

Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2011 r.

 

Ołów i związki ołowiu w częściach

5a.

Ołów w akumulatorach w systemach wysokonapięciowych (2), które są wykorzystywane wyłącznie do napędu w pojazdach kategorii M1 i N1

Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz części zamienne do tych pojazdów

X

5b.

Ołów w akumulatorach do zastosowań akumulatorów niewymienionych w pkt 5a.

 (1)

X

6.

Amortyzatory

Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz części zamienne do tych pojazdów

X

7a.

Środki wulkanizujące i stabilizatory elastomerów stosowanych w przewodach hamulcowych, przewodach paliwowych, przewodach wentylacyjnych, elastomerowo-metalowych częściach podwozia oraz w elementach zawieszenia silnika

Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2005 r.

 

7b.

Środki wulkanizujące i stabilizatory elastomerów stosowanych w przewodach hamulcowych, przewodach paliwowych, przewodach wentylacyjnych, elastomerowo-metalowych częściach podwozia oraz w elementach zawieszenia silnika, o zawartości ołowiu w masie nieprzekraczającej 0,5 %

Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2006 r.

 

7c.

Środki wiążące elastomery stosowane w układach napędowych o zawartości ołowiu w masie nieprzekraczającej 0,5 %

Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2009 r.

 

8a.

Ołów w stopach lutowniczych do łączenia elementów elektrycznych i elektronicznych z obwodami elektronicznymi oraz ołów w pokryciach styków elementów innych niż aluminiowe kondensatory elektrolityczne, na stykach elementów i obwodów elektronicznych

Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz części zamienne do tych pojazdów

X (4)

8b.

Ołów w stopach lutowniczych w zastosowaniach elektrycznych innych niż lutowanie na obwodach elektronicznych lub na szkle

Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2011 r. oraz części zamienne do tych pojazdów

X (4)

8c.

Ołów w pokryciach styków aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych

Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2013 r. oraz części zamienne do tych pojazdów

X (4)

8d.

Ołów wykorzystywany do lutowania na szkle w czujnikach masowego przepływu powietrza

Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2015 r. oraz części zamienne do tych pojazdów

X (4)

8e.

Ołów w stopach lutowniczych o wysokiej temperaturze topnienia (tj. stopach na bazie ołowiu zawierających w masie nie mniej niż 85 % ołowiu)

 (3)

X (4)

8f. a).

Ołów stosowany w złączach stykowych

Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2017 r. oraz części zamienne do tych pojazdów

X (4)

8f. b).

Ołów stosowany w złączach stykowych innych niż powierzchnia styku złączy wiązki przewodów pojazdu

 (3)

X (4)

8 g.

Ołów w stopach lutowniczych służących do zakończenia trwałego połączenia elektrycznego pomiędzy urządzeniem półprzewodnikowym a nośnikiem w ramach obwodów scalonych typu Flip-Chip

 (3)

X (4)

8h.

Ołów w stopach lutowniczych służących do łączenia wymiennika ciepła z radiatorem w półprzewodnikowych elementach mocy z obszarem emitującym ciepło o wielkości co najmniej 1 cm2 i pracujących przy gęstości prądu co najmniej 1 A/mm2 układu scalonego

Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2016 r., a po tym terminie jako części zamienne do tych pojazdów

X (4)

8i.

Ołów w stopach lutowniczych w zastosowaniach elektrycznych na szkle z wyjątkiem lutowania w szkle wielowarstwowym

Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2016 r., a po tym terminie jako części zamienne do tych pojazdów

X (4)

8j.

Ołów w stopach lutowniczych służących do lutowania szkła wielowarstwowego

Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2020 r., a po tym terminie jako części zamienne do tych pojazdów

X (4)

9.

Gniazda zaworów

Jako części zamienne do silników skonstruowanych przed dniem 1 lipca 2003 r.

 

10a.

Elementy elektryczne i elektroniczne zawierające ołów zatopiony w elementach szklanych lub ceramicznych, w szklanych lub ceramicznych elementach matryc, w materiałach szklano-ceramicznych lub szklano-ceramicznych składnikach matryc

Niniejsze zwolnienie nie uwzględnia wykorzystania ołowiu w:

surowcach szklanych do produkcji żarówek i materiałów ceramicznych korpusów świec zapłonowych,

dielektrycznych materiałów ceramicznych części wymienionych w pkt 10b, 10c i 10d.

 

X (5) (dotyczy elementów innych niż piezoelektryczne w silnikach)

10b.

Ołów w materiałach ceramicznych stanowiących izolację kondensatorów PZT wchodzących w skład układów scalonych lub półprzewodników dyskretnych

 

 

10c.

Ołów wchodzący w skład materiałów ceramicznych stanowiących izolację kondensatorów o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 125 V AC lub 250 V DC

Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz części zamienne do tych pojazdów

 

10d.

Ołów wchodzący w skład materiałów ceramicznych stanowiących izolację kondensatorów kompensacyjnych wahania temperatury w zbliżeniowych czujnikach ultradźwiękowych

Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2017 r., a po tym terminie jako części zamienne do tych pojazdów

 

11.

Pirotechniczne środki inicjujące

Pojazdy homologowane przed dniem 1 lipca 2006 r. oraz części zamienne do tych pojazdów

 

12.

Materiały termoelektryczne zawierające ołów w elektrycznych zastosowaniach samochodowych służących do redukcji emisji CO2 za pomocą odzysku ciepła odpadowego

Pojazdy homologowane przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz części zamienne do tych pojazdów

X

Sześciowartościowy chrom

13a.

Powłoki antykorozyjne

Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2007 r.

 

13b.

Powłoki antykorozyjne związane z zespołami śrub i nakrętek stosowanymi w podwoziach

Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2008 r.

 

14.

Jako środek antykorozyjny układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych samochodowych przyczep turystycznych o zawartości w masie nieprzekraczającej 0,75 % w roztworze chłodzącym, z wyjątkiem sytuacji, gdy możliwe jest zastosowanie innych technologii chłodniczych (tzn. na rynku są dostępne technologie do zastosowania w samochodowych przyczepach turystycznych) i nie powoduje negatywnych skutków dla środowiska, zdrowia lub bezpieczeństwa konsumentów

 

X

Rtęć

15a.

Lampy wyładowcze do reflektorów

Pojazdy homologowane przed dniem 1 lipca 2012 r. oraz części zamienne do tych pojazdów

X

15b.

Lampy fluorescencyjne wskaźników deski rozdzielczej

Pojazdy homologowane przed dniem 1 lipca 2012 r. oraz części zamienne do tych pojazdów

X

Kadm

16.

Akumulatory do pojazdów z napędem elektrycznym

Jako części zamienne do pojazdów wprowadzonych na rynek przed dniem 31 grudnia 2008 r.

 


(1)  Niniejsze zwolnienie zostanie poddane przeglądowi w 2021 r.

(1)  

(1a)

Stosuje się do stopów aluminium, w których ołów nie został wprowadzony rozmyślnie, ale jest obecny ze względu na stosowanie aluminium z recyklingu.

(2)  Niniejsze zwolnienie zostanie poddane przeglądowi w 2024 r.

(2)  

(2a)

Systemy o napięciu > 75VDC określone w dyrektywie 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.U. L 374 z 27.12.2006, s. 10).

(3)  Niniejsze zwolnienie zostanie poddane przeglądowi w 2019 r.

(4)  Demontaż, jeśli w powiązaniu z pkt 10a została przekroczona średnia wartość progowa wynosząca 60 gramów na pojazd. Do celów zastosowania tej klauzuli nie uwzględnia się urządzeń elektronicznych, które nie zostały zainstalowane przez producenta na linii produkcyjnej.

(5)  Demontaż, jeśli w powiązaniu z pkt 8a–8j została przekroczona średnia wartość progowa wynosząca 60 gramów na pojazd. Do celów zastosowania tej klauzuli nie uwzględnia się urządzeń elektronicznych, które nie zostały zainstalowane przez producenta na linii produkcyjnej.


Top