Help Print this page 

Document 32017D2379

Title and reference
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2379 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kanady dotyczącego typowego poziomu emisji gazów cieplarnianych wynikających z uprawy surowców rolnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8801)

C/2017/8801
  • In force
OJ L 337, 19.12.2017, p. 86–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2379/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/86


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2379

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Kanady dotyczącego typowego poziomu emisji gazów cieplarnianych wynikających z uprawy surowców rolnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8801)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (1), w szczególności jej art. 19 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 14 marca 2016 r. Kanada przedłożyła sprawozdanie przedstawiające wyniki obliczeń emisji gazów cieplarnianych z uprawy rzepaku w regionach Kanady podobnych do regionów NUTS 2 w UE.

(2)

Po przeanalizowaniu tego sprawozdania Komisja uważa, że spełnia ono warunki określone w dyrektywie 2009/28/WE umożliwiające państwom trzecim korzystanie z wartości typowych dla obszarów geograficznych (regionów Kanady) mniejszych niż obszary stosowane do obliczenia wartości standardowych: dane w przedmiotowym sprawozdaniu odnoszą się do emisji z upraw surowców rolnych (rzepak); typowy poziom emisji gazów cieplarnianych wynikający z uprawy rzepaku może być niższy od poziomu emisji, który został przyjęty przy obliczeniach odpowiednich wartości standardowych, lub równy temu poziomowi; i ten typowy poziom emisji gazów cieplarnianych został zgłoszony Komisji.

(3)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zrównoważonego Charakteru Biopaliw i Biopłynów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Komisja uważa, że sprawozdanie przedstawione do przyjęcia przez Kanadę w dniu 14 marca 2016 r. zawiera dokładne dane służące do pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą rzepaku wyprodukowanego w regionach Kanady odpowiadających regionom NUTS 2 do celów art. 17 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE. Podsumowanie danych zawartych w sprawozdaniu znajduje się w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja pozostaje w mocy przez pięć lat. Jeżeli zawartość lub okoliczności sprawozdania przedłożonego Komisji do przyjęcia w dniu 14 marca 2016 r. ulegną zmianom, które mogłyby mieć wpływ na warunki konieczne do przyjęcia dokonanego w art. 1, o zmianach takich niezwłocznie powiadamia się Komisję. Komisja przeprowadza ocenę zgłoszonych zmian w celu ustalenia, czy sprawozdanie wciąż zawiera dokładne dane.

Artykuł 3

Komisja może uchylić niniejszą decyzję, jeżeli zostanie wyraźnie wykazane, że sprawozdanie nie zawiera już dokładnych danych do celów pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą rzepaku produkowanego w Kanadzie.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.


ZAŁĄCZNIK

Emisje gazów cieplarnianych wynikające z uprawy rzepaku w regionach Kanady

Emisje w rozbiciu na rodzaje

(kg CO2eq/tona suchej masy)

Emisje ogółem

Region

Siew

Produkcja nawozów

Emisje N2O z gleby

Produkcja pestycydów

Prace polowe

(kg CO2eq/tona suchej masy)

Kg CO2eq/MJ FAME

RU 23

2,4

262,5

523,5

4,2

73,1

865,7

33

RU 24

2,2

266,5

510,6

3,7

64,9

847,9

33

RU 28

2,5

212,8

499,5

3,8

71,4

790,0

30

RU 29

2,5

203,1

319,4

3,6

63,4

592,0

23

RU 30

2,2

190,2

206,5

2,8

55,1

456,8

18

RU 34

2,2

170,4

421,2

3,3

57,7

654,8

25

RU 35

1,9

154,2

338,4

2,6

54,9

552,0

21

RU 37

2,1

166,6

198,2

2,8

58,3

428,0

16

Uwaga: RU to najmniejsza jednostka powierzchni, za pomocą której można zharmonizować dane dotyczące działalności pochodzące z różnych źródeł (jak np. od kanadyjskiego sektora rolnictwa i rolno-spożywczego, rządu Kanady lub kanadyjskiej służby leśnej). Jednostki RU to strefy objęte obowiązkiem sprawozdawczości w sektorze rolnictwa i rolno-spożywczym, podzielone granicami prowincji. Innymi słowy jednostka RU znajduje się w granicach jednej prowincji. Jednostki RU odpowiadają wymogom administracyjnym i wymogom dotyczącym zaludnienia odnoszącym się do obszarów NUTS 2.


Top