EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2356

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2356 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przedstawionego przez Australię sprawozdania dotyczącego typowego poziomu emisji gazów cieplarnianych wynikających z uprawy surowców rolnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE

C/2017/8420

Dz.U. L 336 z 16.12.2017, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2356/oj

16.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/55


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2356

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia przedstawionego przez Australię sprawozdania dotyczącego typowego poziomu emisji gazów cieplarnianych wynikających z uprawy surowców rolnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (1), w szczególności jej art. 19 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 sierpnia 2016 r. Australia przedstawiła sprawozdanie zawierające wyniki obliczeń emisji gazów cieplarnianych wynikających z uprawy rzepaku w Australii. W Australii regionami statystycznymi najbardziej odpowiadającymi opisowi regionów NUTS 2 są stany. Oszacowania emisji gazów cieplarnianych były więc dokonywane na poziomie stanów Australii.

(2)

Po przeanalizowaniu sprawozdania przedłożonego przez Australię Komisja stwierdza, że spełnia ono warunki określone w dyrektywie 2009/28/WE umożliwiające państwom trzecim korzystanie z wartości typowych dla obszarów geograficznych (stany Australii) mniejszych niż obszary stosowane do obliczenia wartości standardowych: dane w przedmiotowym sprawozdaniu odnoszą się do emisji wynikających z upraw surowców rolnych (rzepak); typowy poziom emisji gazów cieplarnianych wynikający z uprawy rzepaku może być niższy od poziomu emisji, który został przyjęty przy obliczeniach odpowiednich wartości standardowych, lub równy temu poziomowi; i ten typowy poziom emisji gazów cieplarnianych został zgłoszony Komisji.

(3)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zrównoważonego Charakteru Biopaliw i Biopłynów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Komisja stwierdza, że sprawozdanie przedstawione w dniu 22 sierpnia 2016 r. przez Australię do przyjęcia zawiera dokładne dane służące do pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą rzepaku produkowanego w stanach Australii odpowiadających obszarom NUTS 2 do celów art. 17 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE. Załącznik zawiera podsumowanie danych zawartych w sprawozdaniu.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja pozostaje w mocy przez pięć lat. Jeżeli treść lub okoliczności sprawozdania przedłożonego w dniu 22 sierpnia 2016 r. Komisji do przyjęcia ulegnie zmianom, które mogłyby wpłynąć na warunki wymagane do przyjęcia dokonanego w art. 1, o zmianach takich niezwłocznie powiadamia się Komisję. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych zmian w celu ustalenia, czy sprawozdanie nadal zawiera dokładne dane.

Artykuł 3

Komisja może uchylić niniejszą decyzję, jeżeli zostanie wyraźnie wykazane, że sprawozdanie nie zawiera już dokładnych danych do celów pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą rzepaku produkowanego w Australii.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.


ZAŁĄCZNIK

Emisje gazów cieplarnianych wynikające z uprawy rzepaku w stanach Australii (tony ekwiwalentu CO2/tonę nasion rzepaku w przeliczeniu na suchą masę)

Stan

Emisje N2O z gleby

Resztki pożniwne

Produkcja

Zużycie paliwa

Wapno

Materiał siewny

Ogółem

Bezpośrednie

Pośrednie

Nawozy

Pestycydy

Nowa Południowa Walia (ttereny suche)

0,046

0,005

0,115

0,195

0,023

0,079

0,035

0,001

0,500

Nowa Południowa Walia (tereny nawadniane)

0,276

0,123

0,115

0,275

0,006

0,096

0,053

0,001

0,944

Nowa Południowa Walia

0,051

0,008

0,115

0,197

0,023

0,079

0,036

0,001

0,509

Wiktoria (tereny suche)

0,026

0,005

0,113

0,192

0,020

0,078

0,035

0,001

0,470

Wiktoria (tereny nawadniane)

0,271

0,121

0,113

0,268

0,005

0,091

0,052

0,001

0,922

Wiktoria

0,030

0,007

0,113

0,193

0,019

0,078

0,035

0,001

0,476

Queensland

0,076

0,008

0,118

0,188

0,006

0,351

0,034

0,003

0,784

Australia Południowa

0,013

0,002

0,113

0,184

0,013

0,080

0,034

0,001

0,439

Australia Zachodnia

0,013

0,002

0,112

0,237

0,032

0,079

0,034

0,002

0,511

Tasmania

0,270

0,121

0,107

0,265

0,012

0,138

0,052

0,002

0,967

Emisje gazów cieplarnianych wynikające z uprawy rzepaku w stanach Australii (gramy ekwiwalentu CO2/MJ estru metylowego kwasu tłuszczowego (FAME))

Stan

Emisje N2O z gleby

Resztki pożniwne

Produkcja

Zużycie paliwa

Wapno

Materiał siewny

Ogółem

Bezpośred nie

Pośrednie

Nawozy

Pestycydy

Nowa Południowa Walia (tereny suche)

1,766

0,192

4,414

7,485

0,883

3,032

1,343

0,038

19

Nowa Południowa Walia (tereny nawadniane)

10,594

4,721

4,414

10,555

0,23

3,685

2,034

0,038

36

Nowa Południowa Walia

1,958

0,307

4,414

7,561

0,883

3,032

1,382

0,038

20

Wiktoria (tereny suche)

0,998

0,192

4,337

7,37

0,768

2,994

1,343

0,038

18

Wiktoria (tereny nawadniane)

10,402

4,644

4,337

10,287

0,192

3,493

1,996

0,038

35

Wiktoria

1,151

0,269

4,337

7,408

0,729

2,994

1,343

0,038

18

Queensland

2,917

0,307

4,529

7,216

0,230

13,472

1,305

0,115

30

Australia Południowa

0,499

0,077

4,337

7,062

0,499

3,071

1,305

0,038

17

Australia Zachodnia

0,499

0,077

4,299

9,097

1,228

3,032

1,305

0,077

20

Tasmania

10,363

4,644

4,107

10,171

0,461

5,297

1,996

0,077

37


Top