EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2173

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2173 z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do zatwierdzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego dla regionu Lombardia we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7587) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/7587

OJ L 306, 22.11.2017, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Uchylona w sposób domniemany przez 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2173/oj

22.11.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/26


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2173

z dnia 20 listopada 2017 r.

zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do zatwierdzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego dla regionu Lombardia we Włoszech

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7587)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 64/432/EWG ustanowiono zasady wewnątrzunijnego handlu trzodą chlewną. Art. 9 tej dyrektywy stanowi, że państwo członkowskie posiadające obowiązkowy krajowy program zwalczania choroby Aujeszkyego na całym terytorium lub jego części może przedłożyć ten program Komisji do zatwierdzenia. W artykule tym przewidziano także, że mogą być wymagane dodatkowe gwarancje w handlu wewnątrzunijnym trzodą chlewną.

(2)

W decyzji Komisji 2008/185/WE (2) określono dodatkowe gwarancje wymagane przy przemieszczaniu trzody chlewnej między państwami członkowskimi. Gwarancje te związane są z klasyfikacją państw członkowskich zależnie od ich statusu w odniesieniu do choroby Aujeszkyego. Załącznik II do decyzji 2008/185/WE zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów, w których wprowadzone zostały zatwierdzone krajowe programy zwalczania choroby Aujeszkyego.

(3)

Włochy przedłożyły Komisji dokumentację towarzyszącą w celu uzyskania zatwierdzenia krajowego programu zwalczania choroby Aujeszkyego dla regionu Lombardia i w celu wpisania tego regionu do załącznika II do decyzji 2008/185/WE. Jak wynika z oceny tej dokumentacji towarzyszącej, region Lombardia należy ująć w załączniku II do decyzji 2008/185/WE. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do decyzji 2008/185/WE.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2008/185/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik II do decyzji 2008/185/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2017 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977.

(2)  Decyzja Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (Dz.U. L 59 z 4.3.2008, s. 19).


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK II

Państwa członkowskie lub ich regiony, w których wprowadzono zatwierdzone krajowe programy zwalczania choroby Aujeszkyego

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

ES

Hiszpania

Wszystkie regiony

IT

Włochy

Region Friuli-Wenecja Julijska

Region Wenecja Euganejska

Region Lombardia

LT

Litwa

Wszystkie regiony

PL

Polska

Województwo dolnośląskie: wszystkie powiaty;

Województwo kujawsko-pomorskie: wszystkie powiaty;

Województwo lubelskie: wszystkie powiaty;

Województwo lubuskie: wszystkie powiaty;

Województwo łódzkie: wszystkie powiaty;

Województwo małopolskie: wszystkie powiaty;

Województwo mazowieckie: wszystkie powiaty;

Województwo opolskie: wszystkie powiaty;

Województwo podkarpackie: wszystkie powiaty;

Następujące powiaty województwa podlaskiego: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski;

Województwo pomorskie: wszystkie powiaty;

Województwo śląskie: wszystkie powiaty;

Województwo świętokrzyskie: wszystkie powiaty;

Województwo warmińsko-mazurskie: wszystkie powiaty;

Województwo wielkopolskie: wszystkie powiaty;

Województwo zachodniopomorskie: wszystkie powiaty.


Top