Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2172

Decyzja Komisji (UE) 2017/2172 z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję 2010/670/UE w odniesieniu do rozdziału niewydatkowanych dochodów z pierwszej rundy zaproszeń do składania wniosków (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7656)

C/2017/7656

OJ L 306, 22.11.2017, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2172/oj

22.11.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/24


DECYZJA KOMISJI (UE) 2017/2172

z dnia 20 listopada 2017 r.

zmieniająca decyzję 2010/670/UE w odniesieniu do rozdziału niewydatkowanych dochodów z pierwszej rundy zaproszeń do składania wniosków

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7656)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 10a ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 10a ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE ustanowiono mechanizm finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych, których celem jest bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 (zwanych dalej „projektami demonstracyjnymi w zakresie CCS”), oraz projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej (zwanych dalej „projektami demonstracyjnymi w zakresie RES”), przy użyciu 300 mln uprawnień z systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii (zwanego dalej „unijnym systemem handlu emisjami”), które zarezerwowano dla nowych instalacji, lecz nie przydzielono.

(2)

W decyzji Komisji 2010/670/UE (2) określono zasady i kryteria wyboru i realizacji tych projektów oraz podstawowe zasady monetyzacji uprawnień oraz zarządzania dochodami.

(3)

Do połowy 2014 r. w wyniku pierwszego i drugiego zaproszenia do składania wniosków przyznano środki wspierające wdrażanie 39 projektów demonstracyjnych w zakresie RES i CCS w 20 państwach członkowskich UE. Z uwagi jednak na wymagający charakter środowiska gospodarczego w wymiarze globalnym oraz w UE w przypadku niektórych z 20 projektów, na które przyznano środki w ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków, pojawiły się trudności ze zgromadzeniem wystarczającego kapitału własnego lub przyciągnięciem dodatkowych podmiotów finansujących. W konsekwencji do dnia 31 grudnia 2016 r. ostateczne decyzje inwestycyjne zgodnie z art. 9 decyzji 2010/670/UE zapadły w odniesieniu do 14 projektów, a kwota co najmniej 436 mln EUR, powiązana z projektami, które zakwalifikowano do finansowania w wyniku tego pierwszego zaproszenia do składania wniosków, nie została wykorzystana.

(4)

Niewydatkowane środki powinny być wykorzystywane na bezpośrednie finansowanie projektów w ramach zakresu określonego w art. 10a ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE. Ponadto, biorąc pod uwagę szczególną sytuację w dziedzinie wysoce innowacyjnych projektów demonstracyjnych w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i CCS, część finansowania należy przydzielać w postaci dotacji.

(5)

Aby zwiększyć inwestycje w wysoce innowacyjne projekty w sektorze energii w UE, co Komisja uznała za priorytet w komunikacie „Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii” (3), niewydatkowane dochody z pierwszego zaproszenia do składania wniosków należy niezwłocznie rozdysponować, w pierwszej kolejności stosując instrument InnovFin programu „Horyzont 2020” (4). Wsparcie to uzupełni istniejące i przyszłe wsparcie finansowe, takie jak dotacje w ramach programu „Horyzont 2020”.

(6)

Aby zwiększyć inwestycje w wysoce innowacyjne projekty w sektorze transportu, projekty kwalifikujące się do uzyskania finansowania powinny propagować wyłącznie innowacyjne, możliwe do powielenia i skalowalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przy zastosowaniu instrumentu dłużnego w sektorze transportu w ramach inicjatywy „Łącząc Europę” (5).

(7)

Projekty zatwierdzone w wyniku pierwszego lub drugiego zaproszenia do składania wniosków, co do których zapadły ostateczne decyzje dotyczące inwestycji i które są w stadium realizacji, zostaną uznane za kwalifikujące się do odpowiednich instrumentów finansowych.

(8)

Aby podnieść poziom powszechnej świadomości społeczeństwa co do odpowiednich instrumentów finansowych, Komisja i Europejski Bank Inwestycyjny będą nadal regularnie organizować specjalne warsztaty techniczne dla państw członkowskich i sponsorów projektów.

(9)

Komisja będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informować Komitet ds. Zmian Klimatu o opracowywaniu odpowiednich umów delegowania zadań między Komisją i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, zwłaszcza w zakresie odnośnych kryteriów kwalifikowalności, wdrażania odpowiednich instrumentów finansowych, w szczególności rozwijania sekwencji projektów, oceny wniosków projektowych oraz wykorzystania niewydatkowanych dochodów, a także będzie uwzględniać w stosowny sposób stanowiska państw członkowskich.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2010/670/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.   Wszelkie niewydatkowane dochody z pierwszej rundy zaproszeń do składania wniosków są dostępne w celu wspierania pierwszych w swoim rodzaju innowacyjnych, możliwych do powielenia i skalowalnych projektów demonstracyjnych w zakresie CCS i RES, z wykorzystaniem odpowiednich instrumentów finansowych zarządzanych przez Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z pierwszeństwem dla instrumentu InnovFin oraz instrumentu dłużnego w sektorze transportu w ramach inicjatywy »Łącząc Europę«.

Poprzedni akapit, art. 6, 8 i art. 11 ust. 1–5 oraz art. 11 ust. 6 akapit pierwszy i drugi i art. 13 nie mają zastosowania do wykorzystania tych dochodów.

Komisja z odpowiednim wyprzedzeniem informuje Komitet ds. Zmian Klimatu o opracowywaniu odpowiednich umów delegowania zadań między Komisją i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, zwłaszcza w zakresie odnośnych kryteriów kwalifikowalności, wdrażania odpowiednich instrumentów finansowych, w szczególności rozwijania sekwencji projektów, oceny wniosków projektowych oraz wykorzystania niewydatkowanych dochodów, a także uwzględnia w stosowny sposób stanowiska państw członkowskich.”;

2)

w art. 14 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Komisja regularnie składa Komitetowi ds. Zmian Klimatu sprawozdania na temat wykorzystania dochodów, o których mowa w art. 2 ust. 4, obejmujące wstępne informacje na temat planowanego wsparcia dla projektów i części wsparcia, która będzie dostępna w formie dotacji; geograficzne rozmieszczenie projektów; skalę projektów i zasięg techniczny; informacje ex post na temat postępu realizacji, unikania emisji CO2, wykorzystania dźwigni finansowej, podnoszenia poziomu wiedzy i wyciągniętych wniosków, zależnie od przypadku.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2017 r.

W imieniu Komisji

Miguel ARIAS CAÑETE

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.

(2)  Decyzja Komisji 2010/670/UE z dnia 3 listopada 2010 r. ustanawiająca kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO 2 oraz projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 290 z 6.11.2010, s. 39).

(3)  C(2016) 763 final.

(4)  Decyzja Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).


Top