Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1545

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1545 z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

OJ L 237, 15.9.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1545/oj

15.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/1


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1545

z dnia 13 września 2017 r.

zmieniająca decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 167,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 445/2014/UE (2) ma na celu ochronę i promowanie bogactwa i różnorodności kultur w Europie oraz podkreślanie ich cech wspólnych, przy jednoczesnym zwiększaniu poczucia przynależności obywateli do wspólnej przestrzeni kulturowej, a tym samym zachęcanie do wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego, a także wyeksponowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego. Decyzja ta ma również na celu wspieranie wkładu kultury w długoterminowy rozwój miast, które mogą włączyć w działania otaczające je obszary, zgodnie z ich indywidualnymi strategiami i priorytetami, aby w ten sposób wspierać inteligentny i trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu.

(2)

Europejskie Stolice Kultury wnoszą bardzo istotny wkład w promowanie wartości Unii.

(3)

Należy nadal zachęcać do tworzenia sieci kontaktów między miastami, które posiadały w przeszłości, które posiadają obecnie i które otrzymają w przyszłości tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, aby promować wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

(4)

Decyzja nr 445/2014/UE stanowi, że dostęp do działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury (zwanego dalej „działaniem”) mają tylko miasta z państw członkowskich, krajów kandydujących lub potencjalnych kandydatów, lub – na warunkach określonych w tej decyzji – z państwa, które przystępuje do Unii.

(5)

W celu wzmocnienia więzi kulturalnych między państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (3) (zwanymi dalej „państwami EFTA/EOG”) a Unią, działanie powinno być również otwarte, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, dla miast z tych państw zgodnie z tym porozumieniem.

(6)

Jednakże w okresie objętym decyzją nr 445/2014/UE, a mianowicie w latach 2020–2033, mając na uwadze sprawiedliwe traktowanie miast z państw członkowskich uczestniczących w działaniu, miasta z państw EFTA/EOG powinny mieć możliwość udziału tylko w jednym konkursie służącym otrzymaniu tytułu. Mając na uwadze sprawiedliwe traktowanie państw członkowskich, każde państwo EFTA/EOG powinno mieć możliwość otrzymania tytułu tylko jeden raz w tym okresie, jak ma to miejsce w przypadku krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów.

(7)

Ponieważ zaproszenia do składania wniosków należy publikować nie później niż sześć lat przed rokiem obchodów, kraj kandydujący, potencjalny kandydat lub państwo EFTA/EOG powinny być gospodarzem obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2028 r. zamiast w 2027 r., tak aby umożliwić tym krajom negocjacje ich udziału w unijnym programie na rzecz kultury, który będzie następcą programu „Kreatywna Europa” w latach 2021–2027.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję nr 445/2014/UE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji nr 445/2014/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Liczba miast, którym przyznano tytuł w danym roku (zwanym dalej »rokiem obchodów«), nie może przekraczać trzech.

Tytuł przyznaje się każdego roku maksymalnie jednemu miastu z dwóch państw członkowskich, które wyszczególniono w kalendarzu zamieszczonym w załączniku (zwanym dalej »kalendarzem«), a także, w określonych latach, jednemu miastu z państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, które jest stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwanego dalej »państwem EFTA/EOG«), kraju kandydującego lub potencjalnego kandydata, lub jednemu miastu z państwa, które przystąpiło do Unii w okolicznościach określonych w ust. 5.”;

b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Miasta z państw EFTA/EOG, krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów, które w dniu opublikowania zaproszenia do składania wniosków, o którym mowa w art. 10 ust. 2, uczestniczą w programie »Kreatywna Europa« lub w kolejnych programach unijnych na rzecz kultury, mogą ubiegać się o tytuł na okres jednego roku w ramach konkursu otwartego organizowanego zgodnie z kalendarzem zamieszczonym w załączniku.

W latach 2020–2033 miasta z państw EFTA/EOG, krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów mają prawo do udziału tylko w jednym konkursie.

W latach 2020–2033 każde państwo EFTA/EOG, każdy kraj kandydujący lub potencjalny kandydat może otrzymać tytuł tylko jeden raz.”;

2)

w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„Wybór wstępny i wybór ostateczny w państwach EFTA/EOG, krajach kandydujących i potencjalnych kandydatach”;

b)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Komisja jest odpowiedzialna za zorganizowanie konkursu dla miast z państw EFTA/EOG, krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów.”;

c)

ust. 6 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„6.   Zespół ekspertów sporządza sprawozdanie z wyboru ostatecznego odnośnie do wniosków miast kandydujących umieszczonych na liście najpoważniejszych kandydatów wraz z zaleceniem wyznaczenia maksymalnie jednego miasta z jednego państwa EFTA/EOG, kraju kandydującego lub potencjalnego kandydata.”;

3)

art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku państw EFTA/EOG, krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów Komisja – na postawie zaleceń zawartych w sprawozdaniu zespołu ekspertów z wyboru ostatecznego – wyznacza jedno miasto, które otrzymuje tytuł w odnośnych latach, oraz powiadamia o tym Parlament Europejski, Radę i Komitet Regionów nie później niż cztery lata przed rokiem obchodów.”;

4)

w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Dane państwo członkowskie, dane państwo EFTA/EOG, dany kraj kandydujący lub potencjalny kandydat mogą wyznaczyć obserwatora do uczestnictwa w tych posiedzeniach.”;

b)

ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zespół ekspertów przekazuje swoje sprawozdania z monitorowania Komisji, wyznaczonym miastom i ich państwom członkowskim, a także wyznaczonym miastom i odnośnemu państwu EFTA/EOG, krajowi kandydującemu lub potencjalnemu kandydatowi.”;

5)

załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu dnia 13 września 2017 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

A. TAJANI

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. MAASIKAS

Przewodniczący


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 17 lipca 2017 r.

(2)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 445/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiająca działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 i uchylająca decyzję nr 1622/2006/WE (Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 1).

(3)  Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

„KALENDARZ

2020

Chorwacja

Irlandia

 

2021

Rumunia

Grecja

Kraj kandydujący lub potencjalny kandydat

2022

Litwa

Luksemburg

 

2023

Węgry

Zjednoczone Królestwo

 

2024

Estonia

Austria

Państwo EFTA/EOG, kraj kandydujący lub potencjalny kandydat (1)

2025

Słowenia

Niemcy

 

2026

Słowacja

Finlandia

 

2027

Łotwa

Portugalia

 

2028

Republika Czeska

Francja

Państwo EFTA/EOG, kraj kandydujący lub potencjalny kandydat

2029

Polska

Szwecja

 

2030

Cypr

Belgia

Państwo EFTA/EOG, kraj kandydujący lub potencjalny kandydat

2031

Malta

Hiszpania

 

2032

Bułgaria

Dania

 

2033

Niderlandy

Włochy

Państwo EFTA/EOG, kraj kandydujący lub potencjalny kandydat


(1)  Pod warunkiem, że niniejsza decyzja wejdzie w życie przed ogłoszeniem zaproszenia do składania wniosków na 2024 r., tj. sześć lat przed rokiem obchodów.”


Top