EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1218

Decyzja Komisji (UE) 2017/1218 z dnia 23 czerwca 2017 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów przeznaczonych do prania (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4243) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/4243

OJ L 180, 12.7.2017, p. 63–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1218/oj

12.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/63


DECYZJA KOMISJI (UE) 2017/1218

z dnia 23 czerwca 2017 r.

ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów przeznaczonych do prania

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4243)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010 oznakowanie ekologiczne UE można przyznawać produktom o ograniczonym poziomie wpływu na środowisko w ciągu ich całego cyklu życia.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 66/2010 stanowi, że dla każdej grupy produktów należy ustanowić szczegółowe kryteria oznakowania ekologicznego UE.

(3)

W decyzji Komisji 2011/264/UE (2) ustanowiono kryteria ekologiczne i związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji dla detergentów przeznaczonych do prania, które to kryteria są ważne do dnia 31 grudnia 2016 r.

(4)

Aby uwzględnić niedawny rozwój sytuacji rynkowej oraz innowacje, które wprowadzono od tego czasu, należy ustanowić zmieniony zbiór kryteriów ekologicznych dla tej grupy produktów.

(5)

Zmienione kryteria, jak również związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji, powinny obowiązywać przez sześć lat od dnia notyfikacji niniejszej decyzji, przy uwzględnieniu cyklu innowacji w tej grupie produktów. Celem tych kryteriów jest promowanie produktów, które mają zmniejszone oddziaływanie na ekosystemy wodne, zawierają ograniczoną ilość substancji niebezpiecznych, są skuteczne przy niskich temperaturach i dzięki mniejszej liczbie opakowań pozwalają na zminimalizowanie ilości odpadów.

(6)

Ze względu na pewność prawa należy uchylić decyzję 2011/264/UE.

(7)

Należy przewidzieć okres przejściowy dla producentów wytwarzających produkty, którym przyznano oznakowanie ekologiczne UE dla detergentów przeznaczonych do prania w oparciu o kryteria określone w decyzji 2011/264/UE, aby zapewnić tym producentom wystarczającą ilość czasu na dostosowanie produktów do zmienionych kryteriów i wymogów.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 66/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Grupa produktów „detergenty przeznaczone do prania” obejmuje dowolny detergent przeznaczony do prania lub odplamiacz stosowany przed praniem objęty zakresem rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), który to detergent lub odplamiacz jest skuteczny w temperaturze 30 oC lub niższej oraz jest wprowadzany do obrotu i przeznaczony do prania wyrobów włókienniczych zasadniczo w pralkach domowych, ale który można również stosować w pralniach samoobsługowych i pralniach zbiorowych.

Odplamiacze stosowane przed praniem obejmują odplamiacze przeznaczone do bezpośredniego zastosowania miejscowego na wyrobach włókienniczych przed praniem w pralce, ale nie obejmują odplamiaczy dozowanych w pralce oraz odplamiaczy przeznaczonych do innych celów poza zastosowaniem przed praniem.

Ta grupa produktów nie obejmuje środków do zmiękczania tkanin, produktów, które są dozowane za pomocą nośników z tkanin lub innych materiałów, ani środków wspomagających pranie, których stosowanie nie poprzedza prania, takich jak odplamiacze do dywanów i tapicerki meblowej.

Artykuł 2

1.   Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1)

„substancje obecne w składzie produktu” oznaczają substancje dodane celowo, produkty uboczne i zanieczyszczenia z surowców w końcowym składzie produktu [(w tym folię rozpuszczalną w wodzie, jeśli jest stosowana)];

2)

„detergenty silnie działające” oznaczają detergenty używane do zwykłego prania wyrobów włókienniczych białych w dowolnej temperaturze;

3)

„detergenty do kolorów” oznaczają detergenty używane do zwykłego prania wyrobów włókienniczych kolorowych w dowolnej temperaturze;

4)

„detergenty łagodnie działające” oznaczają detergenty przeznaczone do prania tkanin delikatnych;

5)

„opakowanie bezpośrednie” oznacza:

a)

w przypadku pojedynczych porcji w opakowaniu, które przed użyciem należy usunąć – indywidualne opakowanie porcji oraz opakowanie zaprojektowane tak, by stanowić opakowanie najmniejszego towaru jednostkowego przeznaczonego do sprzedaży użytkownikowi końcowemu lub konsumentowi w miejscu zakupu, obejmujące w stosownych przypadkach etykietę;

b)

w przypadku wszystkich innych rodzajów produktów – opakowanie zaprojektowane tak, by stanowić opakowanie najmniejszego towaru jednostkowego przeznaczonego do sprzedaży użytkownikowi końcowemu lub konsumentowi w miejscu zakupu, obejmujące w stosownych przypadkach etykietę;

6)

„mikrodrobiny plastiku” oznaczają cząstki nierozpuszczalnego plastiku makromolekularnego o wielkości poniżej 5 mm, uzyskane w wyniku jednego z następujących procesów:

a)

procesu polimeryzacji, takiego jak poliaddycja lub polikondensacja, lub w wyniku podobnego procesu z zastosowaniem monomerów lub innych substancji wyjściowych;

b)

modyfikacji chemicznej naturalnych lub syntetycznych makrocząsteczek;

c)

fermentacji mikrobiologicznej;

7)

„nanomateriał” oznacza naturalny, powstały przypadkowo lub wytworzony materiał zawierający cząstki w stanie swobodnym lub w formie agregatu bądź aglomeratu, w którym co najmniej 50 % lub więcej cząstek w liczbowym rozkładzie wielkości cząstek ma jeden lub więcej wymiarów w zakresie 1 nm – 100 nm (4).

2.   Do celów ust. 1 pkt 2 i 3 dany detergent uznaje się albo za detergent silnie działający, albo za detergent do kolorów, chyba że na opakowaniu detergentu jednoznacznie wskazano, że produkt jest przeznaczony do tkanin delikatnych (tj. detergent łagodnie działający).

Artykuł 3

Aby dany detergent przeznaczony do prania lub odplamiacz stosowany przed praniem mógł otrzymać oznakowanie ekologiczne UE na mocy rozporządzenia (WE) nr 66/2010, musi on należeć do grupy produktów „detergenty przeznaczone do prania” zdefiniowanej w art. 1 niniejszej decyzji i spełniać kryteria oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji określone w załączniku.

Artykuł 4

Kryteria dla grupy produktów „detergenty przeznaczone do prania” oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji obowiązują przez sześć lat od daty notyfikacji niniejszej decyzji.

Artykuł 5

Do celów administracyjnych grupie produktów „detergenty przeznaczone do prania” przypisuje się numer kodu „006”.

Artykuł 6

Decyzja 2011/264/UE traci moc.

Artykuł 7

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 6 wnioski o oznakowanie ekologiczne UE dla produktów należących do grupy produktów „detergenty przeznaczone do prania” złożone przed datą notyfikacji niniejszej decyzji podlegają ocenie zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 2011/264/UE.

2.   Wnioski o oznakowanie ekologiczne UE dla produktów należących do grupy produktów „detergenty przeznaczone do prania” złożone w terminie dwóch miesięcy od daty notyfikacji niniejszej decyzji mogą opierać się albo na kryteriach określonych w decyzji 2011/264/UE, albo na kryteriach określonych w niniejszej decyzji. Wnioski te ocenia się zgodnie z kryteriami, na których się opierają.

3.   Pozwolenia na używanie oznakowania ekologicznego UE udzielone zgodnie z kryteriami określonymi w decyzji 2011/264/UE mogą być stosowane przez 12 miesięcy od daty notyfikacji niniejszej decyzji.

Artykuł 8

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji

Karmenu VELLA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.

(2)  Decyzja Komisji 2011/264/UE z dnia 28 kwietnia 2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom pralniczym (Dz.U. L 111 z 30.4.2011, s. 34).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz.U. L 104 z 8.4.2004, s. 1).

(4)  Zalecenie Komisji 2011/696/UE z dnia 18 października 2011 r. dotyczące definicji nanomateriału (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 38).


ZAŁĄCZNIK

RAMY

KRYTERIA OZNAKOWANIA EKOLOGICZNEGO UE

Kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom przeznaczonym do prania

KRYTERIA

1.

Wymogi dotyczące dozowania

2.

Toksyczność w stosunku do organizmów wodnych

3.

Biodegradowalność

4.

Zrównoważony środowiskowo wybór dostawców oleju palmowego, oleju z ziaren palmowych i pochodnych tych olejów

5.

Substancje objęte wyłączeniami i ograniczeniami

6.

Opakowanie

7.

Zdatność do użycia

8.

Informacje dla użytkowników

9.

Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UE

OCENA I WERYFIKACJA

a)   Wymogi

W ramach każdego kryterium wskazano szczegółowe wymogi w zakresie oceny i weryfikacji.

W przypadku gdy w celu wykazania zgodności z kryteriami wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia właściwym organom deklaracji, dokumentacji, analiz, sprawozdań z badań lub innych dowodów, mogą one pochodzić w stosownych przypadkach od wnioskodawcy lub od jego dostawcy (dostawców).

Właściwe organy uznają na zasadzie preferencyjnej zaświadczenia wydane przez organy akredytowane zgodnie z właściwą normą zharmonizowaną dla laboratoriów badawczych i kalibracyjnych oraz weryfikację przez organy akredytowane zgodnie z właściwą normą zharmonizowaną dla organów certyfikujących produkty, procesy i usługi. Akredytację przyznaje się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 (1).

W stosownych przypadkach można stosować metody badania inne od wskazanych dla każdego z kryteriów, jeżeli właściwy organ oceniający wniosek uzna je za metody równoważne.

W stosownych przypadkach właściwe organy mogą wymagać odpowiedniej dokumentacji, a także mogą przeprowadzać niezależne badania weryfikacyjne lub inspekcje na miejscu.

Warunkiem wstępnym jest spełnienie przez produkt wszystkich odpowiednich wymogów prawnych państwa (państw), w którym (w których) produkt ma zostać wprowadzony do obrotu. Wnioskodawca oświadcza, że produkt jest zgodny z tym wymogiem.

Wykaz w bazie danych składników detergentów („wykaz DID”), który jest dostępny na stronie internetowej dotyczącej oznakowania ekologicznego UE, zawiera najpowszechniej stosowane substancje obecne w składzie detergentów i kosmetyków. Wykaz ten musi stanowić źródło danych do obliczeń krytycznej objętości rozcieńczenia (CDV) oraz do oceny biodegradowalności substancji obecnych w składzie produktu. W odniesieniu do substancji, które nie figurują w wykazie DID, podaje się wytyczne dotyczące sposobu obliczania lub ekstrapolowania odpowiednich danych.

Właściwemu organowi należy przekazać wykaz wszystkich substancji obecnych w składzie produktu, obejmujący nazwę handlową (jeżeli istnieje), nazwę chemiczną, nr CAS, nr DID, ilość, funkcję i formę substancji obecnych w składzie produktu (w tym folię rozpuszczalną w wodzie, jeśli jest stosowana).

Konserwanty, substancje zapachowe i barwniki należy podać niezależnie od ich stężenia. Pozostałe substancje obecne w składzie produktu należy podać, jeżeli ich stężenie wynosi co najmniej 0,010 % w/w.

W wykazie należy wyraźnie zaznaczyć wszystkie substancje obecne w składzie produktu w postaci nanomateriałów, podając w nawiasie wyraz „nano”.

W odniesieniu do każdej substancji obecnej w składzie produktu przedstawia się karty charakterystyki (SDS) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (2). Jeżeli dana substancja nie posiada SDS, ponieważ stanowi część mieszaniny, wnioskodawca przedstawia SDS dla mieszaniny.

b)   Progi pomiarowe

Wszystkie substancje obecne w składzie produktu muszą być zgodne z kryteriami ekologicznymi określonymi w tabeli 1.

Tabela 1

Wartości progowe substancji obecnych w składzie produktu w podziale na kryteria dla detergentów przeznaczonych do prania (% w/w)

Nazwa kryterium

Surfaktanty

Konserwanty

Barwniki

Substancje zapachowe

Inne (np. enzymy)

Toksyczność w stosunku do organizmów wodnych

≥ 0,010

Bez ograniczeń (*1)

Bez ograniczeń (*1)

Bez ograniczeń (*1)

≥ 0,010

Biodegradowalność

Surfaktanty

≥ 0,010

nd.

nd.

nd.

nd.

Substancje organiczne

≥ 0,010

Bez ograniczeń (*1)

Bez ograniczeń (*1)

Bez ograniczeń (*1)

≥ 0,010

Zrównoważony środowiskowo wybór dostawców oleju palmowego

≥ 0,010

nd.

nd.

nd.

≥ 0,010

Substancje objęte wyłączeniami lub ograniczeniami

Określone substancje objęte wyłączeniami i ograniczeniami

Bez ograniczeń (*1)

Bez ograniczeń (*1)

Bez ograniczeń (*1)

Bez ograniczeń (*1)

Bez ograniczeń (*1)

Substancje niebezpieczne

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

SVHC

Bez ograniczeń (*1)

Bez ograniczeń (*1)

Bez ograniczeń (*1)

Bez ograniczeń (*1)

Bez ograniczeń (*1)

Substancje zapachowe

nd.

nd.

nd.

Bez ograniczeń (*1)

nd.

Konserwanty

nd.

Bez ograniczeń (*1)

nd.

nd.

nd.

Barwniki

nd.

nd.

Bez ograniczeń (*1)

nd.

nd.

Enzymy

nd.

nd.

nd.

nd.

Bez ograniczeń (*1)

DOZOWANIE REFERENCYJNE

W obliczeniach na potrzeby udokumentowania zgodności z kryteriami oznakowania ekologicznego UE oraz badania efektywności prania należy przyjąć następujące dozowanie jako dozowanie referencyjne:

Detergent silnie działający, detergent do kolorów

Dozowanie zalecane przez producenta na kilogram normalnie zabrudzonego suchego prania (podane w g/kg prania lub w ml/kg prania), obliczone na podstawie dozowania zaleconego dla wsadu o masie 4,5 kg przy twardości wody wynoszącej 2,5 mmol CaCO3/l.

Detergent łagodnie działający

Dozowanie zalecane przez producenta na kilogram normalnie zabrudzonego prania delikatnego (podane w g/kg prania lub w ml/kg prania), obliczone na podstawie dozowania zaleconego dla wsadu o masie 2,5 kg przy twardości wody wynoszącej 2,5 mmol CaCO3/l.

Odplamiacz (wyłącznie stosowany przed praniem)

Dozowanie zalecane przez producenta na kilogram suchego prania (podane w g/kg prania lub w ml/kg prania), obliczone na podstawie 6 zastosowań w przypadku wsadu o masie 4,5 kg.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia etykietę produktu lub instrukcję dla użytkownika, która zawiera informacje o dozowaniu.

Kryterium 1 – Wymogi dotyczące dozowania

Dozowanie referencyjne nie może przekroczyć poniższych wartości.

Rodzaj produktu

Dozowanie

(g/kg prania)

Detergent silnie działający, detergent do kolorów

16,0

Detergent łagodnie działający

16,0

Odplamiacz (wyłącznie stosowany przed praniem)

2,7

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia etykietę produktu, która zawiera informacje o dozowaniu, oraz dokumentację poświadczającą gęstość (g/ml) produktów w płynie i w żelu.

Kryterium 2 – Toksyczność w stosunku do organizmów wodnych

Krytyczna objętość rozcieńczenia (CDVprzewlekła) produktu nie może przekroczyć poniższych wartości granicznych dla dozowania referencyjnego.

Rodzaj produktu

Wartość graniczna CDV

(l/kg prania)

Detergent silnie działający, detergent do kolorów

31 500

Detergent łagodnie działający

20 000

Odplamiacz (wyłącznie stosowany przed praniem)

3 500

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca przedstawia obliczenie CDVprzewlekłej produktu. Arkusz przeznaczony do obliczania wartości CDVprzewlekłej jest dostępny na stronie internetowej poświęconej oznakowaniu ekologicznemu UE.

CDVprzewlekłą oblicza się dla wszystkich substancji obecnych w składzie produktu (i) przy użyciu następującego równania:

Formula

gdzie:

dozowanie(i)

:

masa (g) substancji (i) w dozie referencyjnej;

DF(i)

:

współczynnik degradacji substancji (i);

TFprzewlekła(i)

:

współczynnik toksyczności przewlekłej substancji (i).

Wartości parametrów DF(i) oraz TFprzewlekła(i) muszą odpowiadać wartościom podanym w najbardziej aktualnej części A wykazu DID. Jeżeli substancja obecna w składzie produktu nie figuruje w części A, wnioskodawca określa te wartości przy użyciu metody opisanej w części B wykazu DID oraz dołącza powiązaną dokumentację.

Kryterium 3 – Biodegradowalność

a)   Biodegradowalność surfaktantów

Wszystkie surfaktanty muszą łatwo ulegać degradacji (tlenowej).

Ponadto wszystkie surfaktanty zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: toksyczność ostra kategoria 1 (H400) lub toksyczność przewlekła kategoria 3 (H412), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, (3) muszą ulegać biodegradacji beztlenowej.

b)   Biodegradowalność związków organicznych

Zawartość w produkcie substancji organicznych niebiodegradowalnych tlenowo (trudno biodegradowalnych, aNBO) lub niebiodegradowalnych beztlenowo (anNBO) nie może przekraczać poniższych wartości granicznych dla dozowania referencyjnego.

 

aNBO

Rodzaj produktu

aNBO

(g/kg prania)

proszek/tabletki

aNBO

(g/kg prania)

płyn, kapsułki, żel

Detergent silnie działający, detergent do kolorów

1,00

0,45

Detergent łagodnie działający

0,55

0,30

Odplamiacz (wyłącznie stosowany przed praniem)

0,10

0,10

 

anNBO

Rodzaj produktu

anNBO

(g/kg prania)

proszek/tabletki

anNBO

(g/kg prania)

płyn, kapsułki, żel

Detergent silnie działający, detergent do kolorów

1,10

0,55

Detergent łagodnie działający

0,55

0,30

Odplamiacz (wyłącznie stosowany przed praniem)

0,10

0,10

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia dokumentację dotyczącą degradacji surfaktantów, jak również obliczenie aNBO i anNBO dla danego produktu. Arkusz przeznaczony do obliczania wartości aNBO oraz anNBO jest dostępny na stronie internetowej poświęconej oznakowaniu ekologicznemu UE.

Zarówno w przypadku degradacji surfaktantów, jak i wartości aNBO i anNBO dla związków organicznych należy odnieść się do najbardziej aktualnego wykazu DID.

W odniesieniu do substancji obecnych w składzie produktu, które nie figurują w części A wykazu DID, należy przedstawić – zgodnie z częścią B tego wykazu – istotne informacje z literatury lub innych źródeł bądź właściwe wyniki badań, wskazujące, że substancje te ulegają biodegradacji tlenowej i beztlenowej.

W przypadku braku wspomnianej dokumentacji dotyczącej degradacji substancję obecną w składzie produktu inną niż surfaktant można zwolnić z wymogów dotyczących degradacji beztlenowej, jeśli spełniony jest jeden z trzech poniższych wymogów alternatywnych:

1)

łatwo ulega ona degradacji i ma niską adsorpcję (A < 25 %);

2)

łatwo ulega ona degradacji i ma wysoką desorpcję (D > 75 %);

3)

łatwo ulega ona degradacji i nie ulega bioakumulacji (4).

Badania adsorpcji/desorpcji należy prowadzić zgodnie z wytyczną OECD 106.

Kryterium 4 – Zrównoważony środowiskowo wybór dostawców oleju palmowego, oleju z ziaren palmowych i pochodnych tych olejów

Substancje obecne w składzie produktów pozyskiwane z oleju palmowego lub oleju z ziaren palmowych muszą pochodzić z upraw spełniających wymogi systemu certyfikacji dotyczącego zrównoważonej produkcji, który opiera się na organizacjach skupiających wiele zainteresowanych stron (w tym organizacje pozarządowe, przedstawicieli sektora i władz) oraz uwzględnia oddziaływanie na środowisko, w tym na glebę, różnorodność biologiczną, zasoby węgla organicznego i ochronę zasobów naturalnych.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia dowody w postaci deklaracji osób trzecich i kontroli łańcucha dostaw potwierdzających, że olej palmowy i olej z ziaren palmowych stosowane przy wytwarzaniu substancji wchodzących w skład produktu pochodzą z upraw zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Do uznawanych certyfikatów należy certyfikat systemu „Roundtable for Sustainable Palm Oil” (RSPO) (w modelu Identity Preserved, Segregated lub Mass Balance) lub inne równoważne lub bardziej rygorystyczne systemy dotyczące zrównoważonej produkcji.

W odniesieniu do pochodnych chemicznych oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych dopuszczalne jest wykazanie zgodności z kryteriami zrównoważonego zarządzania przy użyciu systemów certyfikatów zbywalnych, np. certyfikatów GreenPalm lub równoważnych systemów; polega to na zadeklarowaniu w dorocznym sprawozdaniu z postępów liczby certyfikatów GreenPalm nabytych i wykorzystanych w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym.

Kryterium 5 – Substancje objęte wyłączeniami i ograniczeniami

a)   Określone substancje objęte wyłączeniami i ograniczeniami

(i)   Substancje objęte wyłączeniami

Produkt nie może zawierać poniższych substancji, niezależnie od ich stężenia:

alkilofenole etoksylowane (APEO) i inne pochodne alkilofenoli,

atranol,

chloroatranol,

kwas dietylenotriaminopentaoctowy (DTPA),

kwas wersenowy (EDTA) i jego sole,

formaldehyd i substancje uwalniające formaldehyd (np. 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioksan, N-(hydroksymetylo) glicynian sodu, diazolidynylomocznik), z wyjątkiem zanieczyszczeń formaldehydem w surfaktantach na bazie związków polialkoksylowych do stężenia 0 010 % w/w w substancji wchodzącej w skład produktu,

aldehyd glutarowy,

karboksyaldehyd hydroksyizoheksylo-3-cykloheksenu (HICC),

mikrodrobiny plastiku,

nanosrebro,

piżma nitrowe i piżma policykliczne,

fosforany,

alkilaty perfluorowane,

trudno biodegradowalne czwartorzędowe sole amoniowe,

reaktywne związki chloru,

rodamina B,

triklosan,

3-jodo-2-propynylobutylokarbaminian.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności, popartą w stosownych przypadkach deklaracjami dostawców, potwierdzającą, że produkt nie zawiera wymienionych substancji niezależnie od ich stężenia.

(ii)   Substancje objęte ograniczeniami

Produkt nie może zawierać poniższych substancji w ilościach przekraczających podane stężenia:

2-metylo-2H-izotiazol-3-on: 0,0050 % w/w,

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on: 0,0050 % w/w,

5-chloro-2-metylo-4-izotiazolino-3-on/2-metylo-4-izotiazolino-3-on: 0,0015 % w/w.

Łączna zawartość fosforu (P) obliczona jako fosfor elementarny nie może przekroczyć poniższych wartości.

0,04 g/kg prania w przypadku detergentów przeznaczonych do prania,

0,005 g/kg prania w przypadku odplamiaczy.

Substancje zapachowe, które zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 podlegają wymogowi zadeklarowania na oznakowaniu, nie mogą występować w ilości ≥ 0,010 % w/w na substancję.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia następujące dokumenty:

a)

jeżeli stosuje się izotiazolinony – podpisaną deklarację zgodności, popartą w stosownych przypadkach deklaracjami dostawców, potwierdzającą, że zawartość izotiazolinonów nie przekracza dopuszczalnych wartości;

b)

podpisaną deklarację zgodności, popartą w stosownych przypadkach deklaracjami dostawców, potwierdzającą, że łączna ilość fosforu elementarnego nie przekracza dopuszczalnych wartości. Deklaracja musi zostać poparta obliczeniami łącznej zawartości P w produkcie;

c)

podpisaną deklarację zgodności, popartą w stosownych przypadkach deklaracjami lub dokumentami od dostawców, potwierdzającą, że ilości substancji zapachowych, które zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 podlegają wymogowi zadeklarowania na oznakowaniu, nie przekraczają dopuszczalnych wartości.

b)   Substancje niebezpieczne

(i)   Produkt końcowy

Produkt końcowy nie może być zaklasyfikowany i oznaczony jako substancja o ostrej toksyczności, działająca toksycznie na narządy docelowe, działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę, rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość bądź stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 oraz zgodnie z wykazem w tabeli 2.

(ii)   Substancje obecne w składzie produktu

Produkt nie może zawierać substancji obecnych w składzie produktu o stężeniu granicznym wynoszącym co najmniej 0,010 % w/w w produkcie końcowym, które spełniają kryteria klasyfikacji jako substancja toksyczna, stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego, działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę, rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 oraz zgodnie z wykazem w tabeli 2.

Obowiązują ogólne lub specyficzne stężenia graniczne określone zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jeżeli są one bardziej rygorystyczne.

Tabela 2

Klasyfikacja zagrożeń oraz ich kategorie

Toksyczność ostra

Kategoria 1 i 2

Kategoria 3

H300 Połknięcie grozi śmiercią

H301 Działa toksycznie po połknięciu

H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

H330 Wdychanie grozi śmiercią

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

EUH070 Działa toksycznie w kontakcie z oczami

Działanie toksyczne na narządy docelowe

Kategoria 1

Kategoria 2

H370 Powoduje uszkodzenie narządów

H371 Może powodować uszkodzenie narządów

H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane

Działanie uczulające na układ oddechowy i skórę

Kategoria 1 A/1

Kategoria 1B

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

Rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość

Kategoria 1 A i 1B

Kategoria 2

H340 Może powodować wady genetyczne

H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne

H350 Może powodować raka

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka

H350i Wdychanie może spowodować raka

 

H360F Może działać szkodliwie na płodność

H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność

H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

H360Fd Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią

H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność

 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego

Kategoria 1 i 2

Kategoria 3 i 4

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

 

Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej

H420 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej

 

To kryterium nie ma zastosowania do substancji obecnych w składzie produktu objętych przepisami art. 2 ust. 7 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w których określono kryteria pozwalające na wyłączenie substancji znajdujących się w załączniku IV i V do tego rozporządzenia z wymogów dotyczących rejestracji, dalszych użytkowników i oceny. Aby ustalić, czy wyłączenie to ma zastosowanie, wnioskodawca bada każdą substancję obecną w składzie produktu w stężeniu powyżej 0,010 % w/w.

Z obowiązku spełniania kryterium 5 lit. b) ppkt (ii) wyłączone są substancje i mieszaniny wymienione w tabeli 3.

Tabela 3

Substancje objęte odstępstwem

Substancja

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia

Surfaktanty

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Subtylizyna

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Enzymy (*2)

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

kwas ε-ftalimidoperoksyheksanowy (PAP) stosowany jako wybielacz przy maksymalnym stężeniu 0,6 g/kg prania

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

NTA w postaci zanieczyszczenia w MGDA oraz GLDA (*3)

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca wykazuje zgodność z kryterium w odniesieniu do produktu końcowego i wszelkich substancji obecnych w składzie produktu w stężeniu większym niż 0,010 % w/w w produkcie końcowym. Wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności popartą w stosownych przypadkach deklaracjami dostawców, lub SDS, potwierdzającą, że żadna z tych substancji – w postaciach i stanach fizycznych, w jakich są one obecne w produkcie – nie spełnia kryteriów klasyfikacji do oznaczenia jej co najmniej jednym ze zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia wymienionych w tabeli 2.

W przypadku substancji wymienionych w załącznikach IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, które na podstawie art. 2 ust. 7 lit. a) i b) tego rozporządzenia są wyłączone z obowiązków rejestracji, wystarcza stosowna deklaracja wnioskodawcy.

Wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności popartą w stosownych przypadkach deklaracjami dostawców, lub SDS, potwierdzającą, że substancje obecne w składzie produktu spełniają warunki odstępstwa.

c)   Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)

Produkt końcowy nie może zawierać żadnych substancji obecnych w składzie produktu zidentyfikowanych zgodnie z procedurą opisaną w art. 59 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, która służy do ustalenia kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności popartą w stosownych przypadkach deklaracjami dostawców, lub SDS, potwierdzającą brak wszystkich substancji z kandydackiej listy substancji.

W dniu złożenia wniosku należy dokonać odniesienia do ostatniego wykazu substancji wzbudzających szczególnie duże obawy.

d)   Substancje zapachowe

Wszelkie substancje obecne w składzie produktu dodane w charakterze substancji zapachowych muszą być wyprodukowane i używane zgodnie z kodeksem praktyk Międzynarodowego Stowarzyszenia Substancji Zapachowych (IFRA) (5). Producenci muszą przestrzegać norm IFRA dotyczących zakazów, ograniczenia użycia i określonych kryteriów czystości dla substancji.

Ocena i weryfikacja: w stosownych przypadkach dostawca lub producent substancji zapachowej przedstawia podpisaną deklarację zgodności.

e)   Konserwanty

(i)

Produkt może zawierać konserwanty jedynie w celu konserwacji produktu, w odpowiedniej dawce zastosowanej wyłącznie w tym celu. Nie dotyczy to surfaktantów, które mogą również posiadać właściwości biobójcze.

(ii)

Produkt może zawierać konserwanty, pod warunkiem że nie ulega on bioakumulacji. Konserwant uznaje się za nieulegający bioakumulacji, jeżeli współczynnik biokoncentracji BCF < 100 lub log Kow < 3,0. Jeżeli dostępna jest zarówno wartość BCF, jak i log Kow, stosuje się najwyższą zmierzoną wartość BCF.

(iii)

Zakazuje się deklarowania lub sugerowania na opakowaniu lub w innej formie przekazu, że produkt ma działanie przeciwdrobnoustrojowe lub dezynfekujące.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności popartą w stosownych przypadkach deklaracjami dostawców wraz z SDS dla każdego dodanego konserwantu i informacjami o wartościach ich BCF lub log Kow. Wnioskodawca przedstawia również szatę graficzną opakowania.

f)   Barwniki

Barwniki w produkcie nie mogą ulegać bioakumulacji.

Barwnik uznaje się za nieulegający bioakumulacji, jeżeli współczynnik biokoncentracji BCF < 100 lub log Kow < 3,0. Jeżeli dostępna jest zarówno wartość BCF, jak i log Kow, stosuje się najwyższą zmierzoną wartość BCF. W przypadku barwników zatwierdzonych do stosowania w żywności nie zachodzi konieczność przedkładania dokumentacji dotyczącej potencjału bioakumulacji.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności popartą w stosownych przypadkach deklaracjami dostawców wraz z SDS dla każdego dodanego barwnika i informacjami o wartościach ich BCF lub log Kow lub dokumentację poświadczającą, że barwnik zatwierdzono do stosowania w żywności.

g)   Enzymy

Można stosować wyłącznie enzymy enkapsulowane (w formie stałej) i enzymy w płynie/zawiesinie.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności popartą w stosownych przypadkach deklaracjami dostawców wraz z SDS dla każdego dodanego enzymu.

Kryterium 6 – Opakowanie

a)   Wskaźnik masa/użyteczność (WUR)

Wskaźnik masa/użyteczność (WUR) produktu oblicza się wyłącznie dla opakowania bezpośredniego i nie może on przekroczyć poniższych wartości dla dozowania referencyjnego.

Rodzaj produktu

WUR

(g/kg prania)

Detergenty przeznaczone do prania w proszku

Detergenty przeznaczone do prania w tabletkach lub kapsułkach

1,2

Detergenty przeznaczone do prania w płynie/żelu (nie w tabletkach ani kapsułkach)

1,4

Odplamiacz (wyłącznie stosowany przed praniem)

1,2

Opakowanie bezpośrednie wykonane w ponad 80 % z materiałów z recyklingu jest zwolnione z tego wymogu.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia obliczenie WUR produktu. Jeżeli produkt jest sprzedawany w różnych opakowaniach (tj. o różnej objętości), obliczenia powinny zostać przedłożone dla każdego rozmiaru opakowania, którego dotyczy wniosek o przyznanie oznakowania ekologicznego UE.

WUR oblicza się w następujący sposób:

WUR = Σ [(Wi + Ui)/(Di * Ri)]

gdzie:

Wi

:

masa (g) opakowania bezpośredniego (i);

Ui

:

masa (g) opakowania nieuzyskanego z recyklingu poużytkowego w opakowaniu bezpośrednim (i); Ui = Wi, chyba że wnioskodawca może wykazać inaczej;

Di

:

liczba doz referencyjnych zawarta w opakowaniu bezpośrednim (i).

Ri

:

wskaźnik dotyczący ponownego napełnienia. Ri = 1 (opakowanie nie jest wykorzystywane do tego samego celu) lub Ri = 2 (jeżeli wnioskodawca może udokumentować, że element opakowania można wykorzystać do tego samego celu i że w sprzedaży są produkty zapasowe).

Wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności potwierdzającą zawartość materiału uzyskanego z recyklingu poużytkowego, wraz z odpowiednią dokumentacją. Opakowanie uważa się za uzyskane z recyklingu poużytkowego, jeżeli surowiec wykorzystany do produkcji opakowania został odebrany od producentów opakowania na etapie dystrybucji lub na etapie konsumenta.

b)   Projektowanie z myślą o recyklingu

Opakowanie z tworzyw sztucznych musi być tak zaprojektowane, by umożliwiało łatwy i skuteczny recykling, należy zatem unikać potencjalnych zanieczyszczeń i niekompatybilnych materiałów, o których wiadomo, że utrudniają segregowanie lub ponowne przetworzenie lub obniżają jakość recyklatu. Etykieta zwykła lub typu „sleeve”, zamknięcie oraz, w stosownych przypadkach, powłoka barierowa nie mogą zawierać, same lub w połączeniu z opakowaniem, materiałów i składników wymienionych w tabeli 4. Z tego wymogu zwolnione są urządzenia rozpylające (również w spryskiwaczach).

Tabela 4

Materiały i składniki wyłączone z elementów opakowania

Element opakowania

Wyłączone materiały i składniki (*4)

Etykieta zwykła lub typu „sleeve”

Etykieta zwykła lub typu „sleeve” z PS w połączeniu z butelką z PET, PP lub HDPE

Etykieta zwykła lub typu „sleeve” z PVC w połączeniu z butelką z PET, PP lub HDPE

Etykieta zwykła lub typu „sleeve” z PETG w połączeniu z butelką z PET

wszelkie inne materiały z tworzyw sztucznych na etykiety zwykłe lub typu „sleeve”, o gęstości > 1 g/cm3 używane z butelką z PET

wszelkie inne materiały z tworzyw sztucznych na etykiety zwykłe lub typu „sleeve”, o gęstości < 1 g/cm3 używane z butelką z PP lub HDPE

Etykiety zwykłe lub typu „sleeve”, które są metalizowane lub wtapiane w korpus opakowania (etykietowanie w formie)

Zamknięcie

Zamknięcie z PS w połączeniu z butelką z PET, PP lub HDPE

Zamknięcie z PVC w połączeniu z butelką z PET, PP lub HDPE

Zamknięcia z PETG lub z materiału o gęstości > 1 g/cm3 w połączeniu z butelką z PET

Zamknięcia wykonane z metalu, szkła lub EVA, których nie można w łatwy sposób oddzielić od butelki

Zamknięcia wykonane z silikonu. Wyłączone są zamknięcia silikonowe o gęstości < 1 g/cm3 w połączeniu z butelką z PET oraz zamknięcia silikonowe o gęstości > 1 g/cm3 w połączeniu z butelką z PEHD lub PP

Metalowe folie lub plomby, które pozostają przymocowane do butelki lub jej zamknięcia po otwarciu produktu

Powłoki barierowe

Poliamid, poliolefiny funkcjonalne, powłoki barierowe metalizowane oraz nieprzepuszczające światła

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności zawierającą skład materiałowy opakowania, w tym pojemnika, etykiety zwykłej lub typu „sleeve”, naklejek, zamknięcia oraz powłok barierowych, w zależności od przypadku, wraz ze zdjęciami lub rysunkami technicznymi opakowania bezpośredniego.

Kryterium 7 – Zdatność do użycia

Produkt musi mieć zadowalającą skuteczność prania w najniższej temperaturze i przy najniższym dozowaniu, jakie zaleca producent dla danej twardości wody, w zależności od przypadku zgodnie z protokołem dotyczącym testowania detergentów przeznaczonych do prania na potrzeby oznakowania ekologicznego UE (6) albo protokołem dotyczącym testowania odplamiaczy na potrzeby oznakowania ekologicznego UE (7), które są dostępne na stronie internetowej poświęconej oznakowaniu ekologicznemu UE.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia dokumentację poświadczającą, że produkt zbadano w warunkach określonych w powyższych protokołach oraz że wyniki badania dowodzą, iż produkt wykazuje co najmniej minimalną wymaganą skuteczność prania. W stosownych przypadkach wnioskodawca przedstawia również dokumentację poświadczającą zgodność z wymogami laboratoryjnymi określonymi w odpowiednich normach zharmonizowanych dotyczących laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Można stosować równoważne badanie skuteczności, jeżeli właściwy organ ocenił i zatwierdził równoważność.

Kryterium 8 – Informacje dla użytkowników

Aby zmaksymalizować skuteczność produktu, zmniejszyć ilość odpadów i ograniczyć zanieczyszczenie wody oraz zużycie zasobów, do produktu należy dołączyć instrukcje dotyczące właściwego stosowania. Instrukcje muszą być czytelne lub muszą zawierać ilustracje lub symbole; muszą także zawierać następujące informacje:

a)

Informacje o dozowaniu

Wnioskodawca podejmuje odpowiednie działania, aby pomóc konsumentom w przestrzeganiu zalecanego dozowania, udostępniając informacje o dozowaniu oraz dogodny system dozowania (np. nakrętki).

Informacje o dozowaniu muszą obejmować zalecane dozowanie dla normalnego wsadu i co najmniej dwóch stopni zabrudzenia oraz wpływ twardości wody na dozowanie.

Należy podać informacje o twardości wody, jaka powszechnie występuje na obszarze, gdzie produkt ma być wprowadzany do obrotu, lub o tym, gdzie można uzyskać takie dane.

b)

Informacje o usuwaniu opakowania

Opakowanie bezpośrednie musi zawierać informacje o możliwości jego ponownego wykorzystania, recyklingu, a także właściwego sposobu jego usuwania.

c)

Informacje dotyczące środowiska

Opakowanie bezpośrednie musi zawierać informacje o znaczeniu właściwego dozowania i stosowania najniższej zalecanej temperatury (która nie może przekraczać 30 °C) oraz pełnych wsadów w celu niższego zużycia energii i wody oraz mniejszego zanieczyszczania wody.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności wraz z próbką etykiety produktu.

Kryterium 9 – Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UE

Logo musi być widoczne i czytelne. Numer rejestracji/pozwolenia dotyczący oznakowania ekologicznego UE musi być umieszczony na produkcie w sposób czytelny i wyraźnie widoczny.

Wnioskodawca może umieścić na etykiecie fakultatywne pole tekstowe z następującym tekstem:

Ograniczony wpływ na środowisko wodne.

Ograniczona ilość substancji niebezpiecznych.

Sprawdzona skuteczność prania w temperaturze 30 °C (*).

(*)

Jeżeli produkt zbadano w temperaturze 15 lub 20 °C w ramach kryterium 7, wnioskodawca może odpowiednio zmienić podaną temperaturę.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia podpisaną deklarację zgodności wraz z próbką etykiety produktu lub szatą graficzną opakowania z oznakowaniem ekologicznym UE.


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

(*1)  „Bez ograniczeń” oznacza: wszystkie substancje dodane celowo, produkty uboczne i zanieczyszczenia z surowców niezależnie od stężenia.

nd.– nie dotyczy

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(4)  Substancję uznaje się za nieulegającą bioakumulacji, jeżeli współczynnik biokoncentracji BCF < 100 lub log Kow < 3,0. Jeżeli dostępna jest zarówno wartość BCF, jak i log Kow, stosuje się najwyższą zmierzoną wartość BCF.

(*2)  W tym stabilizatory oraz inne substancje pomocnicze w preparatach.

(*3)  W stężeniu poniżej 0,2 % w surowcu, o ile całkowite stężenie w produkcie końcowym jest mniejsze niż 0,10 %.

(5)  Dostępnym na stronie internetowej IFRA: http://www.ifraorg.org.

(*4)  EVA – etylen z octanem winylu, HDPE – polietylen o wysokiej gęstości, PET – politereftalan etylenu, PETG – politereftalan etylenu modyfikowany glikolem, PP – polipropylen, PS – polistyren, PVC – polichlorek winylu

(6)  Dostępne na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20Laundry%20Detergents.pdf.

(7)  Dostępne na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20stain%20removers.pdf.


Top