Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0813

Decyzja Rady (UE) 2017/813 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia UE–Chile w odniesieniu do zastąpienia dodatku II do załącznika III do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

OJ L 127, 18.5.2017, p. 1–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/813/oj

18.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/1


DECYZJA RADY (UE) 2017/813

z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia UE–Chile w odniesieniu do zastąpienia dodatku II do załącznika III do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 38 załącznika III do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (1) (zwanego dalej „Układem”), Komitet Stowarzyszenia UE–Chile (zwany dalej „Komietetem Stowarzyszenia”) może zdecydować o wprowadzeniu zmian do postanowień tego załącznika.

(2)

W dniu 4 listopada 2014 r. Specjalny Komitet ds. Współpracy Celnej i Reguł Pochodzenia, ustanowiony na mocy art. 81 Układu, postanowił zalecić Komitetowi Stowarzyszenia wprowadzenie zmian do dodatku II do załącznika III do Układu określającego wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, w celu uzyskania przez wytworzony produkt statusu pochodzenia (zwany dalej „regułami odnoszącymi się do konkretnych produktów”), w celu dostosowania tego dodatku do ostatniej wersji zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów („HS”).

(3)

HS jest aktualizowany co pięć lat, a ostatnia taka aktualizacja miała miejsce w 2012 r. Ponieważ reguły pochodzenia odnoszące się do konkretnych produktów, zawarte w Układzie, opierają się na nieaktualnej wersji systemu HS, a mianowicie HS 2002, powinny zostać zaktualizowane w celu odzwierciedlenia systemu HS 2012.

(4)

Reguły odnoszące się do konkretnych produktów powinny zostać niezmienione dla tych produktów, których klasyfikacja uległa zmianie w ramach HS 2012. W przypadku gdy produkty wymagają przeniesienia do innego działu lub pozycji, reguły odnoszące się do konkretnych produktów powinny zostać przeniesione wraz z nimi, w przypadkach gdy reguły w nowym dziale lub pozycji różnią się od reguł określonych w poprzednim dziale lub pozycji.

(5)

Reguły odnoszące się do szeregu konkretnych produktów objętych działem 72 HS należy zmienić tak, aby odzwierciedlały rozwój technologiczny w procesie produkcji stali.

(6)

Z uwagi na liczbę zmian, które należy wprowadzić do dodatku II do załącznika III do Układu, określającego reguły odnoszące się do konkretnych produktów, dla zachowania przejrzystości należy zastąpić ten dodatek w całości.

(7)

Stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Stowarzyszenia, powinno opierać się na załączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia w odniesieniu do zastąpienia dodatku II do załącznika III do Układu określającego reguły odnoszące się do konkretnych produktów, opiera się na projekcie decyzji Komitetu Stowarzyszenia dołączonym do niniejszej decyzji.

2.   Przedstawiciele Unii w Komitecie Stowarzyszenia mogą bez kolejnej decyzji Rady uzgodnić niewielkie zmiany projektu decyzji Komitetu Stowarzyszenia.

Artykuł 2

Po przyjęciu decyzja Komitetu Stowarzyszenia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 12 października 2015 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 352 z 30.12.2002, s. 3.


PROJEKT

DECYZJA nr … KOMITETU STOWARZYSZENIA UE-CHILE

z dnia …

zastępująca dodatek II do załącznika III do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

KOMITET STOWARZYSZENIA UE-CHILE,

uwzględniając Układ ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (1), w szczególności art. 38 załącznika III,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 1 stycznia 2007 r. oraz w dniu 1 stycznia 2012 r. wprowadzono zmiany do nomenklatury uregulowanej Konwencją w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (zwanej dalej „Systemem Zharmonizowanym”).

(2)

Ponieważ zmiany do Systemu Zharmonizowanego nie miały na celu zmiany reguł pochodzenia, nie wprowadzają one istotnych zmian do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (zwanego dalej „Układem”).

(3)

W celu odzwierciedlenia tych zmian w treści Układu, dodatek II do załącznika III do Układu powinien zostać zmieniony.

(4)

Ze względu na ilość zmian, które muszą zostać wprowadzone w dodatku II do załącznika III, dla przejrzystości należy zastąpić cały ten dodatek.

(5)

Uznano konieczność zmiany reguł pochodzenia w odniesieniu do szeregu produktów objętych działem 72 Systemu Zharmonizowanego w celu odzwierciedlenia rozwoju technologicznego w procesie produkcji stali,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dodatek II do załącznika III do Układu zawierający wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, w celu uzyskania przez wytworzony produkt statusu pochodzenia, zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie 90 dni po dacie dokonania ostatniego powiadomienia przez Strony o zakończeniu niezbędnych wewnętrznych procedur prawnych.

Sporządzono w …

W imieniu Komitetu Stowarzyszenia UE-Chile

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 352 z 30.12.2002, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

„Dodatek II

WYKAZ PROCESÓW OBRÓBKI LUB PRZETWARZANIA, KTÓRYM NALEŻY PODDAĆ MATERIAŁY NIEPOCHODZĄCE W CELU UZYSKANIA PRZEZ WYTWORZONY PRODUKT STATUSU POCHODZENIA

Pozycja HS

Opis produktu

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia

Dział 1

Żywe zwierzęta

Wszystkie zwierzęta objęte działem 1 są całkowicie uzyskane

 

Dział 2

Mięso i podroby jadalne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 1 i 2 są całkowicie uzyskane

 

Dział 3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane

 

ex Dział 4

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; wyłączając:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane

 

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane,

wszystkie użyte soki owocowe (z wyjątkiem soku ananasowego, z limy i grejpfrutowego) z pozycji 2009 są produktami pochodzącymi, oraz

wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 5

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; wyłączając:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 5 są całkowicie uzyskane

 

ex 0502

Przetworzona szczecina i sierść świń lub dzików

Czyszczenie, dezynfekcja, sortowanie i prostowanie szczeciny i sierści

 

Dział 6

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte materiały objęte działem 6 są całkowicie uzyskane, oraz

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Dział 7

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 7 są całkowicie uzyskane

 

Dział 8

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte owoce i orzechy są całkowicie uzyskane, oraz

wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex Dział 9

Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy; wyłączając:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 9 są całkowicie uzyskane

 

0901

Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

 

0902

Herbata, nawet aromatyzowana

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

 

ex 0910

Mieszanki przypraw

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

 

Dział 10

Zboża

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 10 są całkowicie uzyskane

 

ex Dział 11

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny; wyłączając:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte zboża, warzywa, korzenie i bulwy jadalne objęte pozycją 0714 lub owoce są całkowicie uzyskane

 

ex 11 06

Mąka, mączka i proszek z suszonych, łuskanych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713

Suszenie i mielenie warzyw strączkowych objętych pozycją 0708

 

Dział 12

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 12 są całkowicie uzyskane

 

1301

Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład balsamy)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 1301 nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

1302

Soki i ekstrakty roślinne; Substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:

 

 

Śluzy i zagęszczacze, modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych

Wytwarzanie z niemodyfikowanych śluzów i zagęszczaczy

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Dział 14

Materiały roślinne do wyplatania; Produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 14 są całkowicie uzyskane

 

ex Dział 15

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

1501

Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503;

 

 

Tłuszcz z kości lub odpadów

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 0203, 0206 lub 0207 lub kości objętych pozycją 0506

 

Pozostałe

Wytwarzanie z mięsa lub podrobów jadalnych ze świń objętych pozycjami 0203 lub 0206 lub mięsa i podrobów jadalnych z drobiu objętych pozycją 0207

 

1502

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503;

 

 

Tłuszcz z kości lub odpadów

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 0201, 0202, 0204 lub 0206 lub kości objętych pozycją 0506

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane

 

1504

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie;

 

 

Frakcje stałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1504

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 3 są całkowicie uzyskane

 

ex 1505

Rafinowana lanolina

Wytwarzanie z surowego tłuszczu z wełny objętego pozycją 1505

 

1506

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie;

 

 

Frakcje stałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1506

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane

 

1507 do 1515

Oleje roślinne i ich frakcje:

 

 

Olej sojowy, olej z orzeszków ziemnych, olej palmowy, olej z kopry, olej z ziaren palmowych lub olej babassu, olej tungowy i olej oiticica, wosk mirtowy i wosk japoński, frakcje oleju jojoba i oleje do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

Frakcje stałe, z wyjątkiem oleju jojoba

Wytwarzanie z innych materiałów objętych pozycjami 1507 do 1515

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane

 

1516

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane, oraz

wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 1507, 1508, 1511 oraz 1513.

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 4 są całkowicie uzyskane, oraz

wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 1507, 1508, 1511 oraz 1513.

Dział 16

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

Wytwarzanie:

ze zwierząt objętych działem 1, lub

w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane

ex Dział 17

Cukry i wyroby cukiernicze; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

 

 

Chemicznie czyste maltoza i fruktoza

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1702

 

Cukier klonowy w postaci stałej, zawierający dodatki środków aromatyzujących lub barwiących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są pochodzące

 

ex 1703

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru, zawierające dodatki środków aromatyzujących lub barwiących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

1704

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

Dział 18

Kakao i przetwory z kakao

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

 

Ekstrakt słodowy

Wytwarzanie ze zbóż objętych działem 10

 

Pozostałe

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

1902

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany:

 

 

Zawierające najwyżej 20 % masy mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków lub mięczaków

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte zboża i ich pochodne (z wyjątkiem pszenicy durum i jej pochodnych) są całkowicie uzyskane

 

Zawierające więcej niż 20 % masy mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków lub mięczaków

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte zboża i ich pochodne (z wyjątkiem pszenicy durum i jej pochodnych) są całkowicie uzyskane, oraz

wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 3 są całkowicie uzyskane

 

1903

Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem skrobi ziemniaczanej objętej pozycją 1108

 

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 1806,

w którym wszystkie użyte zboża i mąki (z wyjątkiem pszenicy durum i kukurydzy Zea indurata, i ich pochodnych) są całkowicie uzyskane, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych działem 11

 

ex Dział 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin; wyłączając:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte owoce, orzechy lub warzywa są całkowicie uzyskane

 

ex 2001

Pochrzyn (ignam), słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 2004 oraz ex 2005

Ziemniaki w postaci mąki, mączki lub płatków, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

2006

Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

2007

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 2008

Orzechy, niezawierające dodatku cukru ani alkoholu

Wytwarzanie, w którym wartość użytych orzechów i nasion oleistych pochodzących, objętych pozycjami 0801, 0802 oraz od 1202 do 1207, przekracza 60 % ceny ex-works produktu

 

Masło orzechowe; mieszanki na bazie zbóż; rdzenie palmowe; kukurydza

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

Pozostałe z wyjątkiem owoców i orzechów gotowanych inaczej niż na parze lub w wodzie, niezawierające dodatku cukru, mrożone

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

2009

Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne, niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej

 

 

Soki z owoców cytrusowych

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte owoce cytrusowe muszą być całkowicie uzyskane,

wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt,

wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex Dział 21

Różne przetwory spożywcze; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

2101

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym całość użytej cykorii jest całkowicie uzyskana

2103

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda

 

 

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne;

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć mąki lub mączki z gorczycy lub gotowej musztardy

 

Mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

 

ex 2104

Zupy i buliony i preparaty do nich

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem przetworzonych lub zakonserwowanych warzyw objętych pozycjami od 2002 do 2005

 

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex Dział 22

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; wyłączając:

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wszystkie użyte winogrona lub materiały pochodzące z winogron są całkowicie uzyskane

2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu,

w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu, oraz

w którym, wszystkie użyte soki owocowe (z wyjątkiem soku ananasowego, z limy i grejpfrutowego) są produktami pochodzącymi

2207

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 2207 lub 2208, oraz

w którym wszystkie użyte winogrona lub materiały pochodzące z winogron są całkowicie uzyskane lub, jeżeli wszystkie inne użyte materiały są już pochodzące, można użyć araku w proporcji nieprzekraczającej 5 % objętości

2208

Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 2207 lub 2208, oraz

w którym wszystkie użyte winogrona lub materiały pochodzące z winogron są całkowicie uzyskane lub, jeżeli wszystkie inne użyte materiały są już pochodzące, można użyć araku w proporcji nieprzekraczającej 5 % objętości

ex Dział 23

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 2301

Mączka z wielorybów; mąki, mączki i granulki, z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 3 są całkowicie uzyskane

 

ex 2303

Pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (z wyłączeniem stężonych płynów z rozmiękczania), o zawartości białka w przeliczeniu na suchy produkt przekraczającej 40 % masy

Wytwarzanie, w którym całość użytej kukurydzy jest całkowicie uzyskana

 

ex 2306

Makuchy i inne pozostałości stałe z ekstrakcji oliwy z oliwek, zawierające więcej niż 3 % oliwy

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte oliwki są całkowicie uzyskane

 

2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

Wytwarzanie, w którym:

wszystkie użyte zboża, cukier lub melasy, mięso lub mleko są pochodzące, oraz

wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane,

ex Dział 24

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu; wyłączając:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 24 są całkowicie uzyskane

 

2402

Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

Wytwarzanie, w którym przynajmniej 70 % masy użytego nieprzetworzonego tytoniu lub odpadów tytoniowych objętych pozycją 2401 jest pochodzące

 

ex 2403

Tytoń do palenia

Wytwarzanie, w którym przynajmniej 70 % masy użytego nieprzetworzonego tytoniu lub odpadów tytoniowych objętych pozycją 2401 jest pochodzące

 

ex Dział 25

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 2504

Naturalny krystaliczny grafit, zawierający wzbogacony węgiel, oczyszczony i zmielony

Wzbogacanie zawartości węgla, oczyszczanie i mielenie surowego grafitu krystalicznego

 

ex 2515

Marmur, tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy), o grubości nieprzekraczającej 25 cm

Cięcie marmuru o grubości przekraczającej 25 cm (nawet uprzednio pociętego) przez piłowanie lub inaczej

 

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, piaskowiec oraz pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane, tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy), o grubości nieprzekraczającej 25 cm

Cięcie kamienia o grubości przekraczającej 25 cm (nawet uprzednio pociętego) przez piłowanie lub inaczej

 

ex 2518

Dolomit kalcynowany

Kalcynacja dolomitu niekalcynowanego

 

ex 2519

Kruszony naturalny węglan magnezu (magnezyt), w szczelnie zamkniętych pojemnikach, tlenek magnezu, nawet czysty, inny niż magnezja topiona lub całkowicie wypalona (spiekana)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednak użyć naturalnego węglanu magnezu (magnezytu).

 

ex 2520

Spoiwa gipsowe specjalnie przygotowane do celów dentystycznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 2524

Naturalne włókna azbestowe

Wytwarzanie z koncentratu azbestu

 

ex 2525

Proszek miki

Mielenie miki lub odpadków miki

 

ex 2530

Pigmenty mineralne, kalcynowane lub sproszkowane

Kalcynacja lub mielenie pigmentów mineralnych

 

Dział 26

Rudy metali, żużel i popiół

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 27

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 2707

Oleje, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, będące olejami podobnymi do olejów mineralnych uzyskiwanych z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, z której ponad 65 % objętościowo destyluje w temperaturze do 250 oC (łącznie z mieszaninami benzyny lakowej i benzolu), stosowane jako paliwo zasilające lub ogrzewające

Operacje rafinacji lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 2709

Oleje surowe otrzymane z minerałów bitumicznych

Destylacja destrukcyjna materiałów bitumicznych

 

2710

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z materiałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z materiałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe

Operacje rafinacji lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

2711

Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe

Operacje rafinacji lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

2712

Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione

Operacje rafinacji lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

2713

Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z materiałów bitumicznych

Operacje rafinacji lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

2714

Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe

Operacje rafinacji lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

2715

Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy)

Operacje rafinacji lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 28

Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 2805

»Mischmetall«

Wytwarzanie z zastosowaniem procesu elektrolitycznego lub termalnego, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 2811

Tritlenek siarki

Wytwarzanie z ditlenku siarki

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 2833

Siarczan glinu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 2840

Nadboran sodu

Wytwarzanie z pentahydratu tetraboranu disodu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 2852

Związki rtęci z eterami wewnętrznymi i ich fluorowcowanymi, sulfonowanymi, nitrowanymi lub nitrozowanymi pochodnymi

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 2909 nie może przekraczać 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Związki rtęci z kwasami nukleinowymi i ich solami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2852, 2932, 2933 oraz 2934 nie może przekraczać 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

-Związki rtęci dla produktów chemicznych i preparatów przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały wzorcowe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 29

Chemikalia organiczne; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 2901

Węglowodory alifatyczne przeznaczone do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania

Operacje rafinacji lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 2902

Cykloalkany i cykloalkeny (inne niż azuleny), benzen, toluen i ksyleny, przeznaczone do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania

Operacje rafinacji lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 2905

Alkoholany metali z alkoholi wymienionych w tej pozycji i z etanolu

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 2905. Można jednakże użyć alkoholanów metali objętych tą pozycją, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

2915

Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2915 oraz 2916 nie może przekraczać 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 2932

Etery wewnętrzne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 2909 nie może przekraczać 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Acetale cykliczne i półacetale wewnętrzne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

2933

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2932 oraz 2933 nie może przekraczać 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

2934

Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2932, 2933 oraz 2934 nie może przekraczać 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 2939

Koncentraty ze słomy makowej, zawierające przynajmniej 50 % masy alkaloidów

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 30

Produkty farmaceutyczne; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

3002

Krew ludzka; Krew zwierzęca przygotowana do stosowania terapeutycznego, profilaktycznego lub diagnostycznego; antysurowice, pozostałe frakcje krwi i produkty immunologiczne, nawet modyfikowane lub otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz produkty podobne:

 

 

Produkty składające się z dwóch lub więcej składników, które zostały zmieszane dla celów terapeutycznych lub profilaktycznych, lub produkty niezmieszane do tych zastosowań, w odmierzonych dawkach albo w formach lub opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

 

 

 

— —

Krew ludzka

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

— —

Krew zwierzęca przygotowana do stosowania terapeutycznego lub profilaktycznego

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

— —

Frakcje krwi inne niż antysurowice, hemoglobina, globuliny krwi i globuliny surowicy

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

 

— —

Hemoglobina, globuliny krwi i globuliny surowicy

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

— —

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

3003 oraz 3004

Leki (z wyłączeniem towarów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006):

 

 

Otrzymane z amikacyny objętej pozycją 2941

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 3003 oraz 3004, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu.

 

Pozostałe

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 3003 oraz 3004, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 3006

Odpady farmaceutyczne wymienione w uwadze 4(k) do niniejszego działu

Zachowuje się pochodzenie produktu w jego pierwotnej klasyfikacji

 

Sterylne chirurgiczne lub dentystyczne środki zapobiegające powstawaniu zrostów, nawet absorpcyjne:

 

 

z tworzyw sztucznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

z tkaniny

Wytwarzanie z (3):

włókien naturalnych,

włókien odcinkowych chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia,

lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Wyroby identyfikowalne jako stosowane do stomii

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 31

Nawozy; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3105

Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg, z wyjątkiem:

azotanu sodu

cyjanamidu wapnia

siarczanu potasu

siarczanu magnezowo-potasowego

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 32

Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3201

Garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne

Wytwarzanie z garbników pochodzenia roślinnego

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3205

Laki barwnikowe; preparaty na bazie laków barwnikowych wymienionych w uwadze 3 do niniejszego działu (4)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 3203, 3204 oraz 3205. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycją 3205, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu.

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 33

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3301

Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, woskach lub w podobnych substancjach, otrzymanych w procesie maceracji, nawet tłuszczami (enfleurage); terpenowe produkty uboczne odterpenowanych olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z materiałami innej »grupy« (5) w obrębie tej pozycji. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą grupą co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 34

Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, »woski dentystyczne« oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3403

Preparaty smarowe zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych

Operacje rafinacji lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3404

Woski sztuczne i woski preparowane:

 

 

Na bazie parafiny, wosków, wosków otrzymywanych z minerałów bitumicznych, gaczu parafinowego lub parafiny w łuskach

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem:

olejów uwodornionych o charakterze wosków objętych pozycją 1516,

kwasów tłuszczowych o nieokreślonym składzie chemicznym i przemysłowych alkoholi tłuszczowych o charakterze wosków objętych pozycją 3823, oraz

materiałów objętych pozycją 3404.

Można jednak użyć tych materiałów, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 35

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych:

 

 

Skrobie, eteryfikowane lub estryfikowane

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3505

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 1108

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3507

Preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Dział 36

Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 37

Materiały fotograficzne lub kinematograficzne; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3701

Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, wykonane z innych materiałów niż papier, tektura lub tekstylia; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet w kasetach:

 

 

Film do natychmiastowych odbitek do fotografii kolorowej, w kasetach

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 3701 lub 3702. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycją 3702, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 3701 lub 3702. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 3701 oraz 3702, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3702

Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 3701 lub 3702.

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3704

Płyty fotograficzne, film, papier, tektura i materiały włókiennicze, naświetlone, ale niewywołane

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją od 3701 do 3704

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 38

Produkty chemiczne różne; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3801

Grafit koloidalny w zawiesinie olejowej i grafit półkoloidalny; pasty węglowe do elektrod

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Grafit w postaci pasty, będący mieszaniną ponad 30 % grafitu według wagi z olejami mineralnymi

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 3403 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3803

Olej talowy oczyszczony

Oczyszczanie surowego oleju talowego

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3805

Olejki terpentyny siarczanowej, oczyszczone

Oczyszczanie przez destylację lub rafinowanie surowego olejku terpentyny siarczanowej

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3806

Żywice estrowe

Wytwarzanie z kwasów żywicznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3807

Smoła drzewna (pak smoły drzewnej)

Destylacja smoły drzewnej

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3808

Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (na przykład taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3809

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3810

Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki i pozostałe preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu i innych materiałów; Preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3811

Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:

 

 

Gotowe dodatki do olejów smarowych zawierające oleje z ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 3811 nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3812

Gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory do gumy (kauczuku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; Preparaty przeciwutleniające oraz pozostałe związki stabilizujące do gumy lub tworzyw sztucznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3813

Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśnicze

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3814

Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3818

Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci krążków, płytek lub podobnych postaciach; związki chemiczne domieszkowane, do stosowania w elektronice

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3819

Hydrauliczne płyny hamulcowe i pozostałe gotowe płyny do hydraulicznych skrzyń biegów, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3820

Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 3821

Gotowe pożywki do namnażania i odżywiania drobnoustrojów (włącznie z wirusami i tym podobnymi) lub komórek roślinnych, ludzkich lub zwierzęcych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3822

Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały wzorcowe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3823

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; Przemysłowe alkohole tłuszczowe:

 

 

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

Przemysłowe alkohole tłuszczowe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3823

 

3824

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

 

Następujące produkty objęte tą pozycją:

— —

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni na bazie naturalnych produktów żywicznych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

— —

Kwasy naftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry

— —

Sorbit, inny niż ten objęty pozycją 2905

— —

Produkty sulfonowania przy rafinacji ropy, z wyłączeniem sulfonianów metali alkalicznych, amonowych lub etanoloaminowych; tiofenowane kwasy sulfonowe z olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych oraz ich sole

— —

Wymieniacze jonowe

— —

Pochłaniacze gazów do lamp próżniowych

— —

Woda amoniakalna i odpadkowy tlenek produkowany w czasie oczyszczania gazu węglowego

— —

Kwasy sulfonaftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry

— —

Olej fuzlowy i olej Dippela

— —

Mieszaniny soli mających różne aniony

— —

Pasty kopiarskie na bazie żelatyny, nawet na podłożu papierowym lub tekstylnym

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3826

Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

3901 do 3915

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych, odpady, ścinki i braki z tworzyw sztucznych; z wyjątkiem pozycji ex 39 07 i 3912, do których zastosowanie mają poniższe reguły:

 

 

Produkty homopolimeryzacji addycyjnej, w których pojedynczy monomer stanowi ponad 99 % masy całkowitej polimeru

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (6)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu1

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

ex 3907

Kopolimery uzyskane z poliwęglanów i kopolimerów akrylonitryl-butadien-styren (ABS)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu (6)

 

Poliester

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu lub wytwarzanie z poliwęglanu tetrabromo-(bisfenolu A)

 

3912

Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

3916 do 3921

Półfabrykaty i artykuły z tworzyw sztucznych; z wyjątkiem objętych pozycjami ex 3916, ex 3917, ex 3920 oraz ex 3921, dla których obowiązują poniższe reguły:

 

 

Produkty płaskie, poddane dalszej obróbce niż tylko obróbce powierzchniowej lub pocięte na kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratowymi); inne produkty, nieobrabiane dalej niż tylko powierzchniowo

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39 nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe:

 

 

— —

Produkty homopolimeryzacji addycyjnej, w których pojedynczy monomer stanowi ponad 99 % masy całkowitej polimeru

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (6)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

— —

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu1

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

ex 3916 oraz ex 3917

Kształtowniki profilowane i rury

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

ex 3920

Arkusze lub folie jonomerowe

Wytwarzanie z termoplastycznej soli cząstkowej, która jest kopolimerem etylenu z kwasem metakrylowym częściowo zobojętnionego jonami metali, głównie cynku i sodu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Arkusze z celulozy regenerowanej, poliamidów lub polietylenu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

ex 3921

Metalizowane folie z tworzyw sztucznych

Wytwarzanie z folii poliestrowych o wysokiej przezroczystości, o grubości poniżej 23 mikronów (7)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3922 do 3926

Wyroby z tworzyw sztucznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 40

Kauczuk i artykuły z kauczuku; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 4001

Laminowane płyty z krepy na podeszwy butów

Laminowanie arkuszy kauczuku naturalnego

 

4005

Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, z wyjątkiem kauczuku naturalnego, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

4012

Opony pneumatyczne bieżnikowane lub używane, gumowe; opony pełne lub z poduszką powietrzną, bieżniki opon, ochraniacze dętek, gumowe:

 

 

Opony pneumatyczne bieżnikowane, pełne lub z poduszką powietrzną gumowe;

Bieżnikowanie używanych opon

 

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 4011 lub 4012.

 

ex 4017

Artykuły z ebonitu

Wytwarzanie z ebonitu

 

ex Dział 41

Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 4102

Surowe skóry owcze lub jagnięce, bez wełny

Usuwanie wełny ze skór owczych lub jagnięcych

 

4104 do 4106

Skóry i skórki, garbowane lub »crust«, bez wełny lub włosa, nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone

Dogarbowanie wstępnie garbowanych skór

lub

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

4107, 4112 oraz 4113

Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, bez wełny lub włosa, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji od 4104 do 4113

 

ex 4114

Skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowana

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami od 4104 do 4107, 4112 lub 4113, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Dział 42

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 43

Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 4302

Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, połączone:

 

 

Płaty, krzyże i podobne kształty

Wybielanie lub barwienie, wraz z cięciem i łączeniem niepołączonych garbowanych lub wykończonych skór futerkowych

 

Pozostałe

Wytwarzanie z niepołączonych skór futerkowych, garbowanych lub wykończonych

 

4303

Artykuły odzieżowe, dodatki odzieżowe i pozostałe artykuły ze skór futerkowych

Wytwarzanie z niepołączonych skór futerkowych, garbowanych lub wykończonych objętych pozycją 4302

 

ex Dział 44

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 4403

Drewno zgrubnie obrobione (kantówka)

Wytwarzanie z drewna nieobrobionego, nawet nie okorowanego, lub zaledwie zgrubnie obrobionego

 

ex 4407

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

Struganie, szlifowanie lub łączenie stykowo

 

ex 4408

Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), na sklejkę lub na drewno warstwowe,, o grubości nieprzekraczającej 6 mm i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm

Łączenie, struganie, szlifowanie lub łączenie na zakładkę

 

ex 4409

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo:

 

 

Szlifowane lub łączone stykowo

Szlifowanie lub łączenie stykowo

 

Kształtki i profile

Frezowanie lub profilowanie

 

ex 4410 do ex 4413

Kształtki i profile łącznie z listwami przypodłogowymi oraz inne deski profilowane

Frezowanie lub profilowanie

 

ex 4415

Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna

Wytwarzanie z desek nieciętych na wymiar

 

ex 4416

Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna

Wytwarzanie z rozszczepionych klepek, niepoddanych innej obróbce poza przepiłowaniem na dwóch podstawowych powierzchniach

 

ex 4418

Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć komórkowych płyt drewnianych, gontów i dachówek

 

Kształtki i profile

Frezowanie lub profilowanie

 

ex 4421

Drewienka na zapałki; drewniane kołki lub szpilki do obuwia

Wytwarzanie z drewna objętego dowolną pozycją, z wyjątkiem drewna ciągniętego objętego pozycją 4409

 

ex Dział 45

Korek i artykuły z korka; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

4503

Artykuły z korka naturalnego

Wytwarzanie z korka objętego pozycją 4501

 

Dział 46

Wyroby ze słomy, esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

Dział 47

Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 48

Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 4811

Papier i tektura, tylko liniowane lub kratkowane

Wytwarzanie z materiałów do wytwarzania papieru objętych działem 47

 

4816

Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (inne niż te objęte pozycją 4809), matryce powielaczowe i płyty offsetowe, z papieru, nawet pakowane w pudełka

Wytwarzanie z materiałów do wytwarzania papieru objętych działem 47

 

4817

Koperty, karty listowe, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i zestawy piśmienne, z papieru lub tektury, zawierające asortyment piśmiennych artykułów papierniczych

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 4818

Papier toaletowy

Wytwarzanie z materiałów do wytwarzania papieru objętych działem 47

 

ex 4819

Kartony, pudła, pudełka, torby i pozostałe pojemniki do pakowania, z papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 4820

Bloki listowe

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 4823

Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu

Wytwarzanie z materiałów do wytwarzania papieru objętych działem 47

 

ex Dział 49

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

4909

Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z osobistymi pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami, lub bez nich

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 4909 lub 4911.

 

4910

Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włączając bloki kalendarzowe:

 

 

Kalendarze typu »wiecznego« lub z wymiennymi blokami wykonane na bazie materiału innego niż papier lub tektura

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 4909 lub 4911.

 

ex Dział 50

Jedwab; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 5003

Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania, odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną), zgrzeblone lub czesane

Zgrzeblenie lub czesanie odpadów jedwabiu

 

5004 do ex 5006

Przędza jedwabna i nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu

Wytwarzanie z (3):

surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,

innych włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

materiałów do wytwarzania papieru

5007

Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu:

 

 

zawierające nić gumową

Wytwarzanie z nitki pojedynczej (3)

 

Pozostałe

Wytwarzanie z1:

przędzy z włókna kokosowego,

włókien naturalnych,

włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwiema czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5  % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 51

Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

5106 do 5110

Przędza z wełny, z cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub z włosia końskiego

Wytwarzanie z (3):

surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,

włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

materiałów do wytwarzania papieru

5111 do 5113

Tkaniny z wełny, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego:

 

 

zawierające nić gumową

Wytwarzanie z nitki pojedynczej (3)

 

Pozostałe

Wytwarzanie z1:

przędza z włókna kokosowego,

włókien naturalnych,

włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5  % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 52

Bawełna; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

5204 do 5207

Przędza i nici bawełniane

Wytwarzanie z (3):

surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,

innych włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

materiałów do wytwarzania papieru

5208 do 5212

Tkaniny bawełniane:

 

 

zawierające nić gumową

Wytwarzanie z nitki pojedynczej (3)

 

Pozostałe

Wytwarzanie z1:

przędza z włókna kokosowego,

włókien naturalnych,

włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5  % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 53

Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

5306 do 5308

Przędza z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; przędza papierowa

Wytwarzanie z (3):

surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,

innych włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

materiałów do wytwarzania papieru

5309 do 5311

Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej:

 

 

zawierające nić gumową

Wytwarzanie z nitki pojedynczej (3)

 

Pozostałe

Wytwarzanie z1:

przędzy z włókna kokosowego,

przędzy jutowej,

włókien naturalnych,

włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5  % ceny ex-works produktu

 

5401 do 5406

Przędza, monofilament i nici z włókien ciągłych chemicznych

Wytwarzanie z (3):

surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,

innych włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

materiałów do wytwarzania papieru

5407 oraz 5408

Tkaniny z przędzy z włókien ciągłych chemicznych:

 

 

zawierające nić gumową

Wytwarzanie z nitki pojedynczej (3)

 

Pozostałe

Wytwarzanie z1:

przędzy z włókna kokosowego,

włókien naturalnych,

włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5  % ceny ex-works produktu

 

5501 do 5507

Włókna odcinkowe chemiczne

Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

 

5508 do 5511

Przędza i nici do szycia z włókien odcinkowych chemicznych

Wytwarzanie z (3):

surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,

innych włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

materiałów do wytwarzania papieru

5512 do 5516

Tkaniny z włókien odcinkowych sztucznych:

 

 

zawierające nić gumową

Wytwarzanie z nitki pojedynczej (3)

 

Pozostałe

Wytwarzanie z1:

przędzy z włókna kokosowego,

włókien naturalnych,

włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5  % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 56

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich; wyłączając:

Wytwarzanie z (3):

przędzy z włókna kokosowego,

włókien naturalnych,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

materiałów do wytwarzania papieru

5602

Filc, nawet impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany:

 

 

Filc igłowany

Wytwarzanie z (3):

włókien naturalnych,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Jednakże:

włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402,

włókno polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506, lub

włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501,

których masa jednostkowa pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna jest we wszystkich przypadkach mniejsza od 9 decytekstów, mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

 

Pozostałe

Wytwarzanie z (3):

włókien naturalnych,

włókien odcinkowych chemicznych wykonanych z kazeiny, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

5604

Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i podobne materiały, objęte pozycją 5404 lub 5405, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywami sztucznymi:

 

 

Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym

Wytwarzanie z nici gumowej lub sznurka, niepokrytych materiałem włókienniczym

 

Pozostałe

Wytwarzanie z1:

innych włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

materiałów do wytwarzania papieru

5605

Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, będąca przędzą włókienniczą lub paskiem, lub tym podobnym, objętym pozycją 5404 lub 5405, połączona z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub pokryta metalem

Wytwarzanie z (3):

włókien naturalnych,

włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

materiałów do wytwarzania papieru

5606

Przędza rdzeniowa oraz pasek i podobne materiały rdzeniowe objęte pozycją 5404 lub 5405 (inne niż te objęte pozycją 5605 oraz przędza rdzeniowa z włosia końskiego); przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową); przędza pętelkowa

Wytwarzanie z1:

włókien naturalnych,

włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

materiałów do wytwarzania papieru

Dział 57

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze:

 

 

Filc igłowany

Wytwarzanie z (3):

włókien naturalnych,

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Jednakże:

włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402,

włókno polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506, lub

włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501,

których masa jednostkowa pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna jest we wszystkich przypadkach mniejsza od 9 decytekstów, mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Tkanina z juty może zostać użyta jako podkład

 

 

Z innego rodzaju filcu

Wytwarzanie z (3):

innych włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Pozostałe

Wytwarzanie z1:

przędzy z włókna kokosowego lub przędzy jutowej,

przędzy syntetycznej lub sztucznej,

włókien naturalnych, lub

włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia

Tkanina z juty może zostać użyta jako podkład

 

ex Dział 58

Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty; wyłączając:

 

 

zawierające nić gumową

Wytwarzanie z nitki pojedynczej (3)

 

Pozostałe

Wytwarzanie z1:

włókien naturalnych,

włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5  % ceny ex-works produktu

 

5805

Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i tym podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym), nawet gotowe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

5810

Hafty w sztukach, paskach lub motywach

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

5901

Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub temu podobnych; kalka techniczna płócienna; płótno malarskie zagruntowane; bukram i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy

Wytwarzanie z przędzy:

 

5902

Materiały na kord oponowy z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub pozostałych poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych:

 

 

Zawierające nie więcej niż 90 % masy materiałów włókienniczych

Wytwarzanie z przędzy:

 

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

 

5903

Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywami sztucznymi, inne niż te objęte pozycją 5902

Wytwarzanie z przędzy:

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5  % ceny ex-works produktu

 

5904

Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy, nawet cięte do kształtu

Wytwarzanie z przędzy (3)

 

5905

Pokrycia ścienne włókiennicze:

 

 

Impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane gumą, tworzywami sztucznymi lub innymi materiałami

Wytwarzanie z przędzy:

 

Pozostałe

Wytwarzanie z (3):

przędzy z włókna kokosowego,

włókien naturalnych,

włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5  % ceny ex-works produktu

 

5906

Tekstylia gumowane, inne niż te objęte pozycją 5902:

 

 

Dzianiny:

Wytwarzanie z (3):

włókien naturalnych,

włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Pozostałe tkaniny wykonane z przędzy z syntetycznego włókna ciągłego, zawierające więcej niż 90 % masy materiałów włókienniczych

Wytwarzanie z materiałów chemicznych

 

Pozostałe

Wytwarzanie z przędzy:

 

5907

Tekstylia w inny sposób impregnowane, powleczone lub pokryte; płótna pomalowane będące dekoracjami teatralnymi, tła studyjne (prospekty) lub podobne

Wytwarzanie z przędzy:

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5  % ceny ex-works produktu

 

5908

Knoty tkane, plecione lub dziane, z materiałów włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, świec lub podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny workowe do ich wyrobu, nawet impregnowane:

 

 

Koszulki żarowe, impregnowane

Wytwarzanie z dzianin workowych

 

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

5909 do 5911

Artykuły włókiennicze do celów technicznych:

 

 

Tarcze lub pierścienie polerskie inne niż z filcu objętego pozycją 5911

Wytwarzanie z przędzy, odpadów tkanin lub szmat objętych pozycją nr 6310

 

Tkaniny z włókien syntetycznych, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub do innych zastosowań technicznych, nawet sfilcowane, impregnowane lub powlekane i pokrywane w inny sposób, cylindryczne lub ciągłe, z pojedynczą lub wielowątkową osnową lub tkaniny tkane na płasko z wieloma wątkami lub osnowami z pozycji 5911

Wytwarzanie z (3):

przędzy z włókna kokosowego,

następujących materiałów:

— —

przędzy z politetrafluoroetylenu (8),

— —

przędzy wieloskładowej, z poliamidu, powleczonej, impregnowanej lub pokrytej żywicą fenolową,

— —

przędzy z włókien syntetycznych z poliamidów aromatycznych uzyskanych poprzez polikondensację m-fenylenodiaminy i kwasu izoftalowego,

— —

włókien pojedynczych z politetrafluoroetylenu3,

 

 

 

— —

przędzy z włókien syntetycznych z polifenylenu tereftalamidu,

— —

przędzy z włókna szklanego, pokrytej żywicą fenolową i wzbogacanej przędzą akrylową (8),

— —

włókien kopoliestru z poliestru, żywicy kwasu tereftalowego, 1,4 -cykloheksanedynktanolu i kwasu izoftalowego,

— —

włókien naturalnych,

— —

włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia, lub

— —

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

 

 

Pozostałe

Wytwarzanie z (3):

przędzy z włókna kokosowego,

włókien naturalnych,

włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Dział 60

Dzianiny:

Wytwarzanie z1:

włókien naturalnych,

włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Dział 61

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, z dzianin:

 

 

Uzyskane przez zszycie lub połączenie w inny sposób dwóch lub więcej kawałków dzianiny, która została wykrojona do kształtu, lub uzyskane bezpośrednio w kształcie

Wytwarzanie z przędzy (3)  (9)

 

Pozostałe

Wytwarzanie z1:

włókien naturalnych,

włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

ex Dział 62

Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin; wyłączając:

Wytwarzanie z przędzy (3)  (9)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 oraz ex 6211

Odzież damska, dziewczęca i niemowlęca oraz dodatki odzieżowe dla niemowląt, haftowane

Wytwarzanie z przędzy2

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, pod warunkiem że wartość użytych tkanin niehaftowanych nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu2

 

ex 6210 oraz ex 6216

Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych folią z aluminiowanego poliestru

Wytwarzanie z przędzy (9)

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, pod warunkiem że wartość użytych tkanin niehaftowanych nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu1

 

6213 oraz 6214

Chusteczki do nosa, szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i temu podobne:

 

 

Haftowane

Wytwarzanie z niebielonej nitki pojedynczej (3)  (9)

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, pod warunkiem że wartość użytych tkanin niehaftowanych nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu2

 

 

Pozostałe

Wytwarzanie z niebielonej nitki pojedynczej (3)  (9)

lub

Wykańczanie poprzez drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, obróbka w celu uzyskania niekurczliwości, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), pod warunkiem że wartość wszystkich użytych niezadrukowanych towarów objętych pozycjami 6213 i 6214 nie przekracza 47,5  % ceny ex-works produktu

 

6217

Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż te objęte pozycją 6212:

 

 

Haftowane

Wytwarzanie z przędzy (9)

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, pod warunkiem że wartość użytych tkanin niehaftowanych nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu1

 

Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych folią z aluminiowanego poliestru

Wytwarzanie z przędzy1

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, pod warunkiem że wartość użytych tkanin niehaftowanych nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu1

 

 

Wycięte wkładki do kołnierzy i mankietów

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Pozostałe

Wytwarzanie z przędzy (9)

 

ex Dział 63

Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

6301 do 6304

Koce, pledy, bielizna pościelowa itp.; firanki, zasłony itp.; pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz:

 

 

Z filcu lub włóknin

Wytwarzanie z (3):

włókien naturalnych, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Pozostałe:

 

 

— —

Haftowane

Wytwarzanie z niebielonej nitki pojedynczej (9)  (10)

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych (innych niż dzianiny), pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

— —

Pozostałe

Wytwarzanie z niebielonej nitki pojedynczej2 3

 

6305

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów

Wytwarzanie z (3):

włókien naturalnych,

włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

6306

Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; namioty; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; wyposażenie kempingowe:

 

 

Z włóknin

Wytwarzanie z1  (9):

włókien naturalnych, lub

materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Pozostałe

Wytwarzanie z niebielonej nitki pojedynczej1 2

 

6307

Pozostałe artykuły gotowe, włącznie z wykrojami odzieży

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

6308

Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, nawet z dodatkami, do wykonywania dywaników (mat), obić, haftowanej bielizny stołowej lub serwetek, lub podobnych artykułów włókienniczych, pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej

Każda pozycja w zestawie musi spełniać wymagania reguły, jaka dotyczyłaby jej, gdyby nie była w zestawie. Można jednakże zastosować artykuły niepochodzące, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu

 

ex Dział 64

Obuwie, getry i podobne; części tych artykułów; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem cholewek przymocowywanych do podeszew wewnętrznych lub innych części składowych podeszew objętych pozycją 6406

 

6406

Części obuwia (włącznie z cholewkami, nawet przymocowanymi do podeszew innych niż podeszwy zewnętrzne); wkładki wyjmowane, podkładki pod pięty i podobne artykuły; getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich części

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 65

Nakrycia głowy i ich części; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

6505

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z dzianin lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków), nawet z podszyciem lub przybraniem; siatki na włosy z dowolnego materiału, nawet z podszyciem lub przybraniem

Wytwarzanie z przędzy lub włókien tekstylnych (9)

 

ex Dział 66

Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

6601

Parasole i parasole przeciwsłoneczne (włączając parasole-laski, parasole ogrodowe i podobne parasole)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Dział 67

Pióra i puch, preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 68

Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 6803

Artykuły z łupków lub z łupków aglomerowanych

Wytwarzanie z łupków poddanych obróbce

 

ex 6812

Artykuły z azbestu; artykuły z mieszanin na bazie azbestu lub azbestu i węglanu magnezu

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

 

ex 6814

Artykuły z miki, włącznie z miką aglomerowaną lub regenerowaną, nawet na podłożu z papieru, tektury lub innych materiałów

Wytwarzanie z obrobionej miki (łącznie z miką aglomerowaną lub regenerowaną)

 

Dział 69

Wyroby ceramiczne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 70

Szkło i wyroby ze szkła; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 7003, ex 7004 oraz ex 7005

Szkło z warstwą przeciwodblaskową

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

 

7006

Szkło objęte pozycją 7003, 7004 lub 7005, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieobramowane ani nieoprawione w inne materiały:

 

 

Płyty szklane pokryte cienką powłoką z metalu dielektrycznego, półprzewodnikowego zgodnie z normami SEMII (11)

Wytwarzanie z płyt ze szkła nie powlekanego (substratów) objętych pozycją 7006

 

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

 

7007

Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego lub warstwowego

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

 

7008

Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

 

7009

Lustra, nawet w ramach, włącznie z lusterkami wstecznymi

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

 

7010

Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

lub

Cięcie wyrobów ze szkła pod warunkiem że całkowita wartość użytego szkła nieciętego nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

7013

Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż te objęte pozycją 7010 lub 7018)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

lub

Cięcie wyrobów ze szkła pod warunkiem że całkowita wartość użytego szkła nieciętego nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

lub

Ręczne dekorowanie (z wyjątkiem drukowania sitodrukiem) przedmiotów szklanych ustnie dmuchanych, pod warunkiem że wartość dmuchanego ustnie przedmiotu ze szkła nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 7019

Artykuły (inne niż przędza) z włókien szklanych

Wytwarzanie z:

niebarwionej taśmy, niedoprzędów, przędzy lub nici szklanych ciętych, lub

waty szklanej

 

ex Dział 71

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 7101

Perły naturalne lub hodowlane, sortowane i tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 7102, ex 7103 oraz ex 7104

Obrobione kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone)

Wytwarzanie z nieobrobionych kamieni szlachetnych i półszlachetnych

 

7106, 7108 oraz 7110

Metale szlachetne:

 

 

Nieobrobione plastycznie

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 7106, 7108 lub 7110

lub

Oddzielanie elektrolityczne, termiczne lub chemiczne metali szlachetnych z pozycji 7106, 7108 lub 7110

lub

Wytwarzanie stopów metali szlachetnych z pozycji 7106, 7108 lub 7110 między sobą lub z metalami nieszlachetnymi

 

W stanie półproduktu lub w proszku

Wytwarzanie z metali szlachetnych w stanie surowym

 

ex 71 07, ex 7109 oraz ex 7111

Metale platerowane metalem szlachetnym, w stanie półproduktu

Wytwarzanie z metali platerowanych metalami szlachetnymi, w stanie surowym

 

7116

Artykuły z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

7117

Sztuczna biżuteria

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

lub

Wytwarzanie z części metali nieszlachetnych, nieplaterowanych, niepokrytych metalami szlachetnymi, pod warunkiem że wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 72

Żeliwo i stal; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

7207

Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 lub 7206

 

7208 do 7216

Wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile z żeliwa lub stali niestopowej

Wytwarzanie ze stali stopowej w postaci wlewków lub pozostałych pierwotnych form lub półproduktów objętych pozycjami 7206 lub 7207

 

7217

Drut z żeliwa lub stali niestopowej

Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7207

 

7218 91 oraz

7218 99

Półprodukty ze stali nierdzewnej

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 lub podpozycją 7218 10

 

7219 do 7222

Wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej

Wytwarzanie ze stali stopowej w postaci wlewków lub pozostałych pierwotnych form lub półproduktów objętych pozycją 7218

 

7223

Drut ze stali nierdzewnej

Wytwarzanie z półproduktów objętych pozycją 7218

 

7224 90

Półprodukty z pozostałej stali stopowej

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 lub podpozycją 7224 10

 

7225 do 7228

Wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty kątowniki i kształtowniki z pozostałej stali stopowej; sztaby i pręty drążone, nadające się do wierceń ze stali stopowej lub niestopowej

Wytwarzanie ze stali stopowej w postaci wlewków lub pozostałych pierwotnych form lub półproduktów objętych pozycjami 7206, 7207, 7218 lub 7224

 

7229

Drut z pozostałej stali stopowej

Wytwarzanie z półproduktów objętych pozycją 7224

 

ex Dział 73

Artykuły z żeliwa lub stali; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 7301

Ścianka szczelna

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206

 

7302

Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206

 

7304, 7305 oraz 7306

Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7206, 7207, 7218 lub 7224

 

ex 7307

Łączniki rur lub przewodów rurowych ze stali nierdzewnej (nr ISO X5CrNiMo 1712), składające się z kilku części

Toczenie, wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie, usuwanie krawędzi i piaskowanie przedkuwek, pod warunkiem że ich łączna wartość nie przekracza 35 % ceny ex-works produktu

 

7308

Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć spawanych kątowników, kształtowników i profili objętych pozycją 7301

 

ex 7315

Łańcuch przeciwpoślizgowy

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 7315 nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 7321

Urządzenia do gotowania i podgrzewacze płytowe:

 

 

Na gaz lub na gaz i inne paliwa

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex Dział 74

Miedź i artykuły z miedzi; wyłączając:

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

7401

Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna (miedź wytrącona)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

7402

Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

7403

Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie:

 

 

Miedź rafinowana

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

Stopy miedzi i miedź rafinowana zawierająca inne pierwiastki

Wytwarzanie z miedzi rafinowanej, nieobrobionej, lub z odpadów i złomu miedzi

 

7404

Odpady miedzi i złom

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

7405

Stopy wstępne miedzi

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 75

Nikiel i artykuły z niklu; wyłączając:

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

7501 do 7503

Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu; nikiel nieobrobiony plastycznie; odpady niklu i złom

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 76

Aluminium i artykuły z aluminium; wyłączając:

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

7601

Aluminium nieobrobione plastycznie

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie poprzez obróbkę termiczną lub elektrolityczną z aluminium niestopowego lub odpadów i złomu aluminium

 

7602

Odpady aluminium i złom

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 7616

Pozostałe artykuły z aluminium, oprócz siatki, tkanin, rusztów, elementów siatkowych, ogrodzeń, tkanin wzmacniających i podobnych materiałów (w tym taśm bez końca) z drutu aluminiowego, i siatki metalowej rozciąganej z aluminium

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Jednakże można użyć siatki, tkanin, rusztów, elementów siatkowych, ogrodzeń, tkanin wzmacniających i podobnych materiałów (w tym taśm bez końca) z drutu aluminiowego, i siatki metalowej rozciąganej z aluminium; oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Dział 77

Przewidziane do ewentualnego przyszłego wykorzystania w Systemie Zharmonizowanym

 

 

ex Dział 78

Ołów i artykuły z ołowiu; wyłączając:

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

7801

Ołów nieobrobiony plastycznie:

 

 

Ołów rafinowany

Wytwarzanie z ołowiu »bullion« lub ołowiu »work«

 

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć odpadów i złomu objętych pozycją 7802

 

7802

Odpady ołowiu i złom

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 79

Cynk i artykuły z cynku; wyłączając:

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

7901

Cynk nieobrobiony plastycznie

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć odpadów i złomu objętych pozycją 7902

 

7902

Odpady cynku i złom

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 80

Cyna i artykuły z cyny; wyłączając:

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

8001

Cyna nieobrobiona plastycznie

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć odpadów i złomu objętych pozycją 8002

 

8002 oraz 8007

Odpady cyny i złom; pozostałe artykuły z cyny

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

Dział 81

Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów:

 

 

Pozostałe metale nieszlachetne, obrobione; artykuły z tych materiałów

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex Dział 82

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

8206

Narzędzia z dwóch lub więcej pozycji od 8202 do 8205, pakowane w zestawy do sprzedaży

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją od 8202 do 8205 Można jednakże stosować w zestawie narzędzia objęte pozycjami od 8202 do 8205, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu

 

8207

Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych, nawet napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek (na przykład do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania otworów lub wałków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania), włączając ciągadła, ciągowniki lub matryce do wyciskania metalu oraz narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

8208

Noże i ostrza tnące, do maszyn lub do urządzeń mechanicznych

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 8211

Noże z ostrzami tnącymi, nawet ząbkowanymi (włączając noże ogrodnicze), inne niż noże objęte pozycją 8208

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć ostrzy i rękojeści z metalu nieszlachetnego

 

8214

Pozostałe artykuły nożownicze (na przykład maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze lub kuchenne, noże do siekania i mielenia mięsa, noże do papieru); zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć rękojeści z metalu nieszlachetnego

 

8215

Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do ciasta, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć rękojeści z metalu nieszlachetnego

 

ex Dział 83

Artykuły różne z metali nieszlachetnych; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

ex 8302

Pozostałe oprawy, okucia i podobne wyroby nadające się do budynków i automatycznych urządzeń do zamykania drzwi

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć innych materiałów objętych pozycją 8302, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

 

ex 8306

Statuetki i pozostałe ozdoby, z metali nieszlachetnych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć innych materiałów objętych pozycją 8306, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 84

Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części; wyłączając:

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 8401

Sekcje paliwowe do reaktorów jądrowych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

 

8402

Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę (inne niż kotły centralnego ogrzewania do gorącej wody, mogące również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu); kotły wodne wysokotemperaturowe

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8403 oraz ex 8404

Kotły centralnego ogrzewania, inne niż te objęte pozycją 8402, oraz instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami centralnego ogrzewania

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 8403 lub 8404.

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

8406

Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8407

Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8408

Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8409

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników objętych pozycją 8407 lub 8408

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8411

Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8412

Pozostałe silniki i siłowniki

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

ex 8413

Obrotowe pompy wyporowe

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

ex 8414

Przemysłowe wentylatory, dmuchawy i podobne

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8415

Klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, włączając klimatyzatory nieposiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8418

Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; Pompy cieplne, inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415:

 

 

Łączone chłodziarko-zamrażarki, wyposażone w oddzielne drzwi zewnętrzne, chłodziarki domowe, chłodzące lub mrożące lady wystawowe, gabloty i temu podobne, inne chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Zamrażarki i jednostki sprężarkowe, w których skraplacze są wymiennikami ciepła

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu,

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

 

Meble przystosowane do wbudowania urządzeń chłodniczych lub zamrażających

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe części chłodziarek

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 35 % ceny ex-works produktu

 

ex 8419

Maszyny dla przemysłu drzewnego, produkującego masę papierniczą, przemysłu papierniczego i produkcji tektury

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8420

Kalandry lub inne maszyny do walcowania, nieprzeznaczone do obróbki metali lub szkła, oraz walce do tych urządzeń

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8423

Urządzenia do ważenia (z wyłączeniem wag o czułości 5 cg lub czulszych), włączając maszyny do liczenia lub kontroli przez ważenie; wszelkiego rodzaju odważniki do wag

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8425 do 8428

Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8431 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8429

Spycharki czołowe, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki, koparki, czerparki, ładowarki, podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne

 

 

Walce drogowe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8431 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8430

Pozostałe maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud; kafary do wbijania pali i urządzenia do wyciągania pali; pługi odśnieżające i dmuchawy śniegowe

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8431 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 8431

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do walców drogowych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8439

Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego lub do wytwarzania, lub obróbki wykańczającej papieru lub tektury

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8441

Pozostałe urządzenia do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, włączając krajarki i krajalnice wszelkich typów

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 8443

Drukarki do maszyn biurowych (na przykład maszyn do automatycznego przetwarzania danych, maszyn do redagowania tekstów itp.)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

8444 do 8447

Maszyny objęte tymi pozycjami przeznaczone do wykorzystania w przemyśle włókienniczym

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

ex 8448

Instalacje pomocnicze do stosowania z kotłami objętymi pozycją 8444 lub 8445

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8452

Maszyny do szycia, inne niż maszyny do zszywania książek, objęte pozycją 8440; meble, podstawy i obudowy specjalnie zaprojektowane do maszyn do szycia; igły do maszyn do szycia:

 

 

Maszyny do szycia (tylko stebnówki) z głowicami, o masie nieprzekraczającej 16 kg bez silnika lub 17 kg z silnikiem

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

wartość wszystkich użytych w czasie montowania głowicy (bez silnika) materiałów niepochodzących nie przekracza wartości wszystkich użytych materiałów pochodzących, oraz

stosowane mechanizmy naciągu nitki, obrębiania i zygzakowania są pochodzące

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8456 do 8466

Obrabiarki i maszyny oraz części i akcesoria do nich objęte pozycjami od 8456 do 8466, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

ex 8456 oraz ex 8466

maszyn do cięcia strumieniem wody;

części i akcesoriów do maszyn do cięcia strumieniem wody

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8469 do 8473

Maszyny biurowe (na przykład maszyny do pisania, maszyny liczące, maszyny do automatycznego przetwarzania danych, powielacze, zszywacze) oraz ich części i akcesoria do nich

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

8480

Skrzynki formierskie dla odlewni metali; płyty podmodelowe; modele odlewnicze; formy do metali (inne niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 8481

Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub tym podobnych, włączając zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie

 

 

Pozostałe urządzenia

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8482

Łożyska toczne

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8484

Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub z dwoma lub więcej warstwami metalu; zestawy lub komplety uszczelek i podobnych przekładek, różniących się między sobą, pakowane w torebki, koperty lub podobne opakowania; uszczelnienia mechaniczne

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

ex 8486

Obrabiarki do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru materiału za pomocą lasera lub innej wiązki świetlnej, lub fotonowej, metodą ultradźwiękową, elektroerozyjną, elektrochemiczną, za pomocą wiązki elektronów, wiązki jonowej lub łuku plazmowego; maszyny do cięcia strumieniem wody

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

obrabiarki (włączając prasy) do obróbki metalu metodą gięcia, składania, prostowania, spłaszczania, oraz ich części i akcesoria

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

 

obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu, wyrobów azbestowo-cementowych lub podobnych materiałów mineralnych, lub do obróbki szkła na zimno oraz ich części i akcesoria

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

Obrabiarki (włączając maszyny do wbijania gwoździ, do łączenia klamrami, klejenia lub innego łączenia) do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

przyrządy traserskie, które są aparaturą wytwarzającą wzór, w rodzaju stosowanej do produkcji masek lub siatek, z podłoży pokrytych substancją fotolitograficzną; ich części i akcesoria

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

formy typu wtryskowego lub tłocznego

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

 

urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8431 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8487

Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, izolatorów, uzwojeń, styków lub innych części elektrycznych, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 85

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów; wyłączając:

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pVozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8501

Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych)

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8503 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8502

Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 8501 lub 8503 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 8504

Urządzenia zasilające maszyny do automatycznego przetwarzania danych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

ex 8509

Odkurzacze, włączając odkurzacze do pracy na sucho i mokro; froterki do podłóg;

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8517

Aparaty telefoniczne, włączając telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych

Pozostała aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa), inna niż aparatura nadawcza i odbiorcza objęta pozycjami 8443, 8525, 8527 lub 8528

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

ex 8518

Mikrofony i ich stojaki; Głośniki, nawet zamontowane w swoich obudowach Wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne; zestawy wzmacniające dźwięk, elektryczne

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8519

Aparatura do rejestrowania lub odtwarzania dźwięku

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8521

Aparatura do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunerem wideo)

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8522

Części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z aparaturą objętą pozycją 8519 lub 8521

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8523

Dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, »karty inteligentne« i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem 37.

 

 

 

Niezapisane dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, ale wyłączając produkty objęte działem 37:

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

 

zapisane dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, ale wyłączając produkty objęte działem 37

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8523 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem 37

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

karty zbliżeniowe i »karty inteligentne« z dwoma lub więcej elektronicznymi układami scalonymi

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

»karty inteligentne« z jednym elektronicznym układem scalonym

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 8541 i 8542 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8525

aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub aparaturę zapisującą lub odtwarzającą dźwięk;

kamery telewizyjne; kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideo;

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8526

Aparatura radarowa, radionawigacyjna oraz do zdalnego sterowania drogą radiową

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8527

Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet połączona w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegarem

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8528

Monitory i projektory, niezawierające aparatury odbiorczej dla telewizji; aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu

 

 

 

monitory i rzutniki, niezawierające aparatury odbiorczej dla telewizji, w rodzaju wyłącznie lub głównie stosowanych w systemach do automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 8471

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

pozostałe monitory i rzutniki, niezawierające aparatury odbiorczej dla telewizji; Aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu;

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8529

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z aparaturą objętą pozycjami od 8525 do 8528:

 

 

Nadające się do użycia wyłącznie lub głównie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

Nadające się do użycia wyłącznie lub głównie z monitorami i rzutnikami, niezawierającymi aparatury odbiorczej dla telewizji, w rodzaju wykorzystywanych wyłącznie lub głównie w systemach do automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 8471

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8535

Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych, lub do tych obwodów, do napięć przekraczających 1 000  V

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8538 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8536

Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych, lub do tych obwodów, do napięć nieprzekraczających 1 000  V; złącza do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światłowodowych

 

 

 

Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych, lub do tych obwodów, do napięć nieprzekraczających 1 000  V

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8538 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

złącza do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światłowodowych

 

 

— —

z tworzyw sztucznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

— —

z ceramiki

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

 

— —

z miedzi

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

8537

Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspornikowe, wyposażone przynajmniej w dwa lub więcej urządzeń objętych pozycją 8535 lub 8536, służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, włącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę, objęte działem 90, oraz aparatura sterowana numerycznie, inna niż aparatura połączeniowa objęta pozycją 8517

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8538 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 8541

Diody, tranzystory i podobne urządzenia półprzewodnikowe, z wyjątkiem płytek półprzewodnikowych jeszcze niepociętych na chipy

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8542

Elektroniczne układy scalone

 

 

 

Monolityczne układy scalone

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 8541 i 8542 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

multichipy, które są częściami maszyn i urządzeń, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

 

pozostałe

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 8541 i 8542 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

 

8544

Drut izolowany (włączając emaliowany lub anodyzowany), kable (włączając kabel koncentryczny) oraz pozostałe izolowane przewody elektryczne, nawet wyposażone w złącza; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złącza

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8545

Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii oraz inne artykuły z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8546

Izolatory elektryczne z dowolnego materiału

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8547

Elementy izolacyjne do maszyn, urządzeń lub sprzętu elektrotechnicznego, wykonane całkowicie z materiału izolacyjnego lub zawierające jedynie proste części metalowe (na przykład gniazda z gwintem wewnętrznym) wprowadzone podczas formowania wyłącznie dla celów montażowych, inne niż izolatory objęte pozycją 8546; rurki kablowe oraz osprzęt do nich, z metali nieszlachetnych pokrytych materiałem izolacyjnym

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8548

Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne; elektryczne części maszyn i urządzeń, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

 

 

 

Mikroasemblery elektroniczne

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 8541 i 8542 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

 

pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 86

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych, i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów — mechaniczne (włączając elektromechaniczne); wyłączając:

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8608

Osprzęt torów kolejowych lub tramwajowych; mechaniczne (oraz elektromechaniczne) urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem szynowym, drogowym, na wodach śródlądowych, miejscach postojowych, w portach lub na lotniskach; ich części

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex Dział 87

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria; wyłączając:

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

8709

Pojazdy mechaniczne do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8710

Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz części tych pojazdów

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8711

Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne; wózki boczne:

 

 

Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej:

 

 

— —

nieprzekraczającej 50 cm3

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

— —

przekraczającej 50 cm3

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 87 12

Rowery bez łożysk tocznych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 8714

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8715

Wózki dziecięce i ich części

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8716

Przyczepy i naczepy; pozostałe pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex Dział 88

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części; wyłączając:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 8804

Spadochrony wirnikowe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 8804

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

8805

Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia; naziemne szkoleniowe symulatory lotu (trenażery); części do powyższych maszyn i urządzeń

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

Dział 89

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć kadłubów objętych pozycją 8906

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 90

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria; wyłączając:

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

9001

Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, inne niż te objęte pozycją 8544; Arkusze i płyty, z materiałów polaryzujących; soczewki (włączając soczewki kontaktowe), pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne z dowolnego materiału, nieoprawione, inne niż elementy tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznie

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

9002

Soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne, z dowolnego materiału, oprawione, stanowiące część lub wyposażenie przyrządów lub aparatury, ale inne niż elementy tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznie

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

9004

Okulary, gogle i tym podobne, korekcyjne, ochronne lub pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

ex 9005

Lornetki, lunety, pozostałe teleskopy optyczne i ich mocowania, z wyjątkiem astronomicznych teleskopów refrakcyjnych i ich mocowań

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu,

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 9006

Aparaty fotograficzne (inne niż filmowe); lampy błyskowe (flesze) oraz żarówki błyskowe, inne niż lampy błyskowe wyładowcze

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu,

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

9007

Kamery i projektory kinematograficzne, nawet zawierające aparaturę do zapisu i odtwarzania dźwięku

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu,

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

9011

Mikroskopy optyczne, włączając mikroskopy do mikrofotografii, mikrokinematografii lub mikroprojekcji

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu,

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 9014

Pozostałe przyrządy i urządzenia nawigacyjne

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

9015

Przyrządy i urządzenia geodezyjne (włączając do pomiarów fotogrametrycznych), hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne, z wyłączeniem kompasów i busoli; dalmierze; Dalmierze

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

9016

Wagi o czułości 5 cg lub lepszej, nawet z odważnikami

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

9017

Przyrządy kreślarskie, traserskie lub obliczeniowe (na przykład maszyny kreślące, pantografy, kątomierze, zestawy kreślarskie, suwaki logarytmiczne, tarcze rachunkowe); ręczne przyrządy do pomiaru długości (na przykład łaty miernicze i przymiary taśmowe, mikrometry, suwmiarki), niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

9018

Przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii, włączając aparaturę scyntygraficzną, inną aparaturę elektromedyczną oraz przyrządy do badania wzroku:

 

 

Fotele dentystyczne wyposażone w urządzenia stomatologiczne lub w spluwaczki dentystyczne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 9018

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Pozostałe

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

9019

Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu; aparatura do testów psychotechnicznych; aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, sztucznego oddychania lub pozostałe respiratory terapeutyczne

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

9020

Pozostałe aparaty do oddychania oraz maski gazowe, z wyłączeniem masek ochronnych nieposiadających ani części mechanicznych ani wymiennych filtrów

Wytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

9024

Maszyny oraz urządzenia do testowania twardości, wytrzymałości, ściśliwości, elastyczności lub podobnych mechanicznych własności materiałów (na przykład metali, drewna, materiałów włókienniczych, papieru lub tworzyw sztucznych)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

9025

Hydrometry oraz podobne przyrządy pływające; termometry, pirometry, barometry, higrometry, psychrometry, zapisujące lub nie, oraz dowolna kombinacja tych przyrządów

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

9026

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (na przykład przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej) z wyłączeniem przyrządów i aparatury, objętych pozycją 9014, 9015, 9028 lub 9032

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

 

9027

Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej (na przykład polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparatura do analizy gazu lub dymu); przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego lub podobne; przyrządy i aparatura do mierzenia lub kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku (włącznie ze światłomierzami); mikrotomy

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

9028

Gazomierze, liczniki do cieczy lub energii elektrycznej, do pomiaru zużycia lub produkcji, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich:

 

 

Części i akcesoria

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

Pozostałe

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

9029

Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze, krokomierze i tym podobne; szybkościomierze i tachometry, inne niż te objęte pozycją 9014 lub 9015; stroboskopy

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

9030

Oscyloskopy, analizatory widma oraz inne przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z wyłączeniem mierników objętych pozycją 9028; przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania alfa, beta, gamma, rentgena, promieni kosmicznych lub innych promieni jonizujących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

9031

Przyrządy, urządzenia i maszyny kontrolne lub pomiarowe, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; projektory profilowe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

9032

Przyrządy i aparatura, do automatycznej regulacji lub kontroli

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

9033

Części i akcesoria (niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale) do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych działem 90

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

ex Dział 91

Zegary i zegarki oraz ich części; wyłączając:

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

 

9105

Pozostałe zegary

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

9109

Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane

Wytwarzanie, w którym:

wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz