Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0704(01)

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zgodności z prawem Unii środków, które Węgry przyjęły na podstawie art. 14 dyrektywy 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)

OJ C 214, 4.7.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

4.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 214/3


DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie zgodności z prawem Unii środków, które Węgry przyjęły na podstawie art. 14 dyrektywy 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)

(2017/C 214/04)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (1), w szczególności jej art. 14 ust. 2,

uwzględniając opinię komitetu ustanowionego zgodnie z art. 29 dyrektywy 2010/13/UE,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pismem z dnia 20 lutego 2017 r. Węgry powiadomiły Komisję o pewnych środkach, które przyjęły zgodnie z art. 14 ust. 1 dyrektywy 2010/13/UE.

(2)

W terminie trzech miesięcy od otrzymania tego powiadomienia Komisja sprawdziła zgodność wspomnianych środków z prawem Unii, w szczególności w zakresie proporcjonalności środków oraz przejrzystości procedury konsultacji krajowych.

(3)

Analizując środki, Komisja wzięła pod uwagę dostępne dane na temat węgierskiego rynku audiowizualnego, w szczególności wpływu tych środków na rynek telewizyjny.

(4)

Węgry sporządziły wykaz wydarzeń o zasadniczym znaczeniu społecznym w sposób jasny i przejrzysty, po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych.

(5)

Na podstawie szczegółowej dokumentacji i danych na temat oglądalności przedstawionych przez węgierskie władze służby Komisji sprawdziły, czy wykaz wytypowanych wydarzeń sporządzony na podstawie art. 14 ust. 1 dyrektywy 2010/13/UE spełnia co najmniej dwa spośród następujących kryteriów uważanych za wiarygodne wskaźniki znaczenia takich wydarzeń dla społeczeństwa: (i) szczególny powszechny oddźwięk w państwie członkowskim, a nie tylko znaczenie dla tych osób, które zazwyczaj śledzą wydarzenia w danej dyscyplinie sportu lub dziedzinie aktywności; (ii) ogólnie uznawane, szczególne znaczenie kulturowe dla społeczeństwa danego państwa członkowskiego, w szczególności jako czynnik wzmacniający tożsamość kulturową; (iii) uczestnictwo reprezentacji narodowej w danym wydarzeniu w ramach zawodów lub turnieju o znaczeniu międzynarodowym oraz (iv) fakt, że wydarzenie jest tradycyjnie transmitowane w ogólnodostępnej telewizji i ma dużą oglądalność.

(6)

Zgłoszony wykaz wydarzeń o zasadniczym znaczeniu społecznym zawiera szereg wytypowanych wydarzeń, które są uznawane za wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym, takie jak letnie i zimowe igrzyska olimpijskie, w których bierze udział węgierska reprezentacja narodowa lub co najmniej jeden węgierski sportowiec. Jak dowodzą węgierskie władze, letnie i zimowe igrzyska olimpijskie są szczególnie popularne wśród szerokiej publiczności, a nie tylko wśród tych osób, które zazwyczaj śledzą wydarzenia sportowe. Wydarzenia te mają również dużą oglądalność i tradycyjnie są transmitowane w ogólnodostępnej telewizji.

(7)

Mecze otwarcia, ćwierćfinały, półfinały i finały mistrzostw świata FIFA i mistrzostw Europy UEFA w piłce nożnej są również uznawane za wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym. Jak dowodzą węgierskie władze, wydarzenia te mają szczególny powszechny oddźwięk na Węgrzech, ponieważ są szczególnie popularne wśród szerokiej publiczności, a nie tylko wśród tych osób, które zazwyczaj śledzą wydarzenia sportowe. Wydarzenia te obejmują udział reprezentacji narodowej w ważnym turnieju międzynarodowym. Mają one również dużą oglądalność i tradycyjnie są transmitowane w ogólnodostępnej telewizji.

(8)

Wykaz obejmuje również wszystkie mecze z udziałem węgierskiej narodowej reprezentacji mężczyzn podczas mistrzostw świata FIFA i mistrzostw Europy UEFA, jak również mecze kwalifikacyjne do tych wydarzeń i oficjalne mecze towarzyskie. Jak dowodzą węgierskie władze, wydarzenia te mają szczególny powszechny oddźwięk w społeczeństwie węgierskim, nie tylko wśród tych osób, które zazwyczaj śledzą mecze piłki nożnej. Wydarzenia te obejmują udział reprezentacji narodowej w ważnym turnieju międzynarodowym. Mają one również dużą oglądalność i tradycyjnie są transmitowane w ogólnodostępnej telewizji.

(9)

Finał Ligi Mistrzów UEFA i mecze rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA z udziałem węgierskiej drużyny klubowej są również uznawane za wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym. Wydarzenia te mają szczególny powszechny oddźwięk w społeczeństwie węgierskim, ponieważ są popularne wśród szerokiej publiczności, a nie tylko wśród tych osób, które zazwyczaj śledzą mecze piłki nożnej. Wydarzenia te obejmują również udział węgierskich drużyn klubowych w ważnym turnieju międzynarodowym. Mają one dużą oglądalność i tradycyjnie są transmitowane w ogólnodostępnej telewizji.

(10)

Mecze mistrzostw Europy EHF mężczyzn i kobiet w piłce ręcznej z udziałem węgierskiej reprezentacji narodowej są również uznawane za wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym. Władze węgierskie zaznaczają, że mają one szczególny powszechny oddźwięk na Węgrzech, nie tylko wśród fanów tej dyscypliny sportu. Bierze w nich zazwyczaj udział węgierska reprezentacja narodowa, mają one dużą oglądalność i tradycyjnie są transmitowane w ogólnodostępnej telewizji.

(11)

Wykaz obejmuje również wszystkie mecze Ligi Mistrzów EHF i Ligi Mistrzów EHF kobiet z udziałem węgierskich drużyn klubowych. Węgierskie władze dowodzą, że wydarzenia te mają szczególny powszechny oddźwięk w społeczeństwie węgierskim, nie tylko wśród tych osób, które zazwyczaj śledzą mecze piłki ręcznej. Obejmują one udział węgierskich drużyn klubowych w turnieju międzynarodowym. Mają one również dużą oglądalność i tradycyjnie są transmitowane w ogólnodostępnej telewizji.

(12)

Mecze Ligi Światowej FINA w piłce wodnej mężczyzn i Ligi Mistrzów LEN z udziałem węgierskiej reprezentacji narodowej są również uznawane za wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym. Władze węgierskie zaznaczają, że mają one szczególny powszechny oddźwięk na Węgrzech, nie tylko wśród tych osób, które zazwyczaj śledzą wydarzenia w tej dyscyplinie sportu. Szczególne i powszechne zainteresowanie tymi wydarzeniami jest tym większe, że węgierska reprezentacja narodowa odnosi znaczne sukcesy w tych turniejach. Wydarzenia te obejmują udział reprezentacji narodowej w turnieju międzynarodowym. Mają one dużą oglądalność i tradycyjnie są transmitowane w ogólnodostępnej telewizji.

(13)

Wykaz obejmuje także Grand Prix Węgier Formuły 1, które jest również uznawane za wydarzenie o zasadniczym znaczeniu społecznym. Jak dowodzą węgierskie władze, wydarzenie to ma szczególny powszechny oddźwięk w społeczeństwie węgierskim, nie tylko wśród tych osób, które zazwyczaj śledzą tę dyscyplinę sportu. Wydarzenie to ma również dużą oglądalność i tradycyjnie jest transmitowane w ogólnodostępnej telewizji.

(14)

Proponowane środki nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia zakładanego celu, którym jest ochrona prawa do informacji i szeroki dostęp społeczeństwa do telewizyjnej transmisji wydarzeń o zasadniczym znaczeniu społecznym. Wniosek ten uwzględnia metody transmisji powyższych wydarzeń, definicję „uprawnionego nadawcy”, rolę Węgierskiej Rady ds. Mediów w rozstrzyganiu sporów związanych z wdrażaniem tych środków oraz fakt, że decyzja ustanawiająca wykaz wydarzeń będzie miała zastosowanie do wydarzeń, w stosunku do których umowy o prawach wyłącznych zostaną zawarte po wejściu w życie tej decyzji. Można zatem uznać, że skutki tych środków dla prawa własności określonego w art. 17 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej nie wykraczają poza skutki nierozerwalnie związane z ujęciem tych wydarzeń w wykazie przewidzianym w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2010/13/UE.

(15)

Z tych samych powodów wydaje się, że węgierskie środki są proporcjonalne w zakresie uzasadniającym odstępstwo od podstawowej swobody świadczenia usług zapisanej w art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Nadrzędnym względem interesu ogólnego jest zapewnienie szerokiego publicznego dostępu do transmisji wydarzeń o zasadniczym znaczeniu społecznym. Ponadto węgierskie środki nie dyskryminują nadawców, podmiotów praw lub innych podmiotów gospodarczych z innych państw członkowskich ani nie utrudniają im dostępu do rynku.

(16)

Proponowane środki są ponadto zgodne z zasadami Unii dotyczącymi konkurencji. Definicja nadawców uprawnionych do transmisji wydarzeń uwzględnionych w wykazie jest oparta na obiektywnych kryteriach, które pozwalają na rzeczywistą i potencjalną konkurencję w zakresie nabycia praw do transmisji tych wydarzeń. Ponadto liczba wytypowanych wydarzeń nie jest nieproporcjonalna w stopniu, który mógłby zakłócić konkurencję na rynku odbiorców końcowych telewizji ogólnodostępnej i telewizji płatnej. Można zatem uznać, że skutki tych środków dla swobody konkurencji nie wykraczają poza skutki nierozerwalnie związane z ujęciem tych wydarzeń w wykazie przewidzianym w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2010/13/UE.

(17)

Komisja powiadomiła pozostałe państwa członkowskie o środkach przyjętych przez Węgry i przedstawiła wyniki swojej analizy komitetowi ustanowionemu na podstawie art. 29 dyrektywy 2010/13/UE. Komitet wydał opinię pozytywną,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

1.   Środki przyjęte przez Węgry na podstawie art. 14 ust. 1 dyrektywy 2010/13/UE i zgłoszone Komisji na podstawie art. 14 ust. 2 tej dyrektywy są zgodne z prawem Unii.

2.   Środki przyjęte przez Węgry publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 maja 2017 r.

W imieniu Komisji

Andrus ANSIP

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1.


Top