EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0006

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/274 z dnia 10 lutego 2017 r. ustanawiająca zasady przekazywania informacji zwrotnych dotyczących działania subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych oraz uchylająca decyzję (UE) 2016/3 (EBC/2017/6)

OJ L 40, 17.2.2017, p. 72–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2019; Uchylony przez 32019D0014(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/274/oj

17.2.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/72


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/274

z dnia 10 lutego 2017 r.

ustanawiająca zasady przekazywania informacji zwrotnych dotyczących działania subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych oraz uchylająca decyzję (UE) 2016/3 (EBC/2017/6)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 6 ust. 1 i 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 Europejski Bank Centralny (EBC) odpowiada za skuteczne i spójne funkcjonowanie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (Single Supervisory Mechanism, SSM). Zgodnie z motywem 79 tego rozorządzenia posiadanie wysoko zmotywowanego, dobrze wyszkolonego i bezstronnego personelu jest nieodzowne dla skutecznego nadzoru.

(2)

Zgodnie z art. 3–6 rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 (2) EBC odpowiada za tworzenie i skład wspólnych zespołów nadzorczych składających się z pracowników EBC i właściwych organów krajowych. Koordynator wspólnego zespołu nadzorczego, przy pomocy subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych, zapewnia koordynację prac wspólnego zespołu nadzorczego.

(3)

Mając na uwadze istotną rolę subkoordynatorów koordynujących pracę członków wspólnych zespołów nadzorczych ze strony właściwych organów krajowych, konieczne i proporcjonalne jest wprowadzenie jednolitego procesu oceny zwrotnej działania subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych w jednolitych zespołach nadzorczych. Ocena zwrotna może pomóc zapewnić należyte funkcjonowanie wspólnych zespołów nadzorczych poprzez przyczynianie się do ciągłej poprawy działania subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych.

(4)

Właściwe organy krajowe są wyłącznie odpowiedzialne za ocenę pracowniczą swojego personelu, a EBC jest wyłącznie odpowiedzialny za ocenę pracowniczą swojego personelu. Właściwe organy krajowe mogą jednak wykorzystywać informacje zwrotne przekazane zgodnie z niniejszą decyzją w zarządzaniu swoimi personelem oraz informacje te mogą być wykorzystywane na potrzeby wewnętrznych systemów ocen pracowniczych we właściwych organach krajowych, o ile taką możliwość dopuszczają właściwe przepisy krajowe.

(5)

Ocena zwrotna subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych przekazywana była pierwotnie podczas okresu próbnego zgodnie z decyzją Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/3 (EBC/2015/36) (3). Mając na uwadze zakończenie okresu próbnego, decyzja ta powinna zostać uchylona z uwagi na wymóg pewności prawa.

(6)

Doświadczenie zdobyte podczas okresu próbnego wskazuje, że mechanizm przeprowadzania oceny zwrotnej w odniesieniu do subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych może być przydatny dla zapewnienia skutecznego funkcjonowania wspólnych zespołów nadzorczych. Niezbędna jest jednak dalsza ocena. Należy zatem przedłużyć działanie mechanizmu przeprowadzania oceny zwrotnej na dalszy okres próbny jednego roku. Należy następnie przeprowadzić przegląd, by ocenić, czy przydatna byłaby kontynuacja mechanizmu przeprowadzania oceny zwrotnej na bardziej stałych zasadach.

(7)

Wyniki przeglądu przekazuje się Radzie ds. Nadzoru. W konsekwencji przeprowadzenia przeglądu należy wystąpić do Rady Prezesów z propozycją kontynuacji lub przerwania mechanizmu przeprowadzania oceny zwrotnej.

(8)

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 (4) skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Danych Osobowych, który wydał w dniu 7 kwietnia 2015 r. opinię, w której stwierdził, że ocena zwrotna jest niezbędna do zarządzania jednolitymi zespołami nadzorczymi, i zaaprobował mechanizm oceny zwrotnej, zalecając jednocześnie określenie precyzyjnego działania tego mechanizmu w odpowiednim akcie prawnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej decyzji stosuje się definicje zawarte w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 oraz art. 2 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

Artykuł 2

Ocena zwrotna

1.   Koordynatorzy wspólnych zespołów nadzorczych przekazują subkoordynatorom ze strony właściwych organów krajowych informacje zwrotne dotyczące ich osobistej działalności oraz działalności ich zespołów w ramach wykonywania zadań i osiągania celów wspólnego zespołu nadzorczego zgodnie z zasadami określonymi w załączniku I oraz uwzględniając kompetencje określone w załączniku II.

2.   Koordynatorzy wspólnych zespołów nadzorczych, po zasięgnięciu opinii danego subkoordynatora ze strony właściwych organów krajowych, ustalają główne zadania i cele dla subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych.

3.   Koordynatorzy wspólnych zespołów nadzorczych przekazują informacje zwrotne w odniesieniu do okresu podlegającego ocenie, który rozpoczyna się w dniu wejścia w życie niniejszej decyzji, a kończy z upływem 12 miesięcy.

Artykuł 3

Przegląd

Po zakończeniu okresu podlegającego ocenie EBC, we współpracy z właściwymi organami krajowymi, dokona przeglądu działania mechanizmu oceny zwrotnej i przekaże swoje uwagi Radzie ds. Nadzoru. Raport ten powinien zawierać wniosek co do kontynuacji lub przerwania mechanizmu oceny zwrotnej.

Artykuł 4

Utrata mocy obowiązującej

Traci moc decyzja (UE) 2016/3 (EBC/2015/36).

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2017 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 10 lutego 2017 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2017 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1).

(3)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/3 z dnia 18 listopada 2015 r. ustanawiająca zasady przekazywania informacji zwrotnych dotyczących działania subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych w ramach wspólnych zespołów nadzorczych Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (EBC/2015/36) (Dz.U. L 1 z 5.1.2016, s. 4).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Zasady przekazywania informacji zwrotnych dotyczących działania subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych w ramach wspólnych zespołów nadzorczych jednolitego mechanizmu nadzorczego

Zasada 1

Zakres oceny zwrotnej

Subkoordynatorzy ze strony właściwych organów krajowych w ramach wspólnych zespołów nadzorczych Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego podlegają ocenie zwrotnej pod warunkiem że pracują we wspólnym zespole nadzorczym w wymiarze co najmniej 25 % pełnego etatu w rozumieniu odpowiedniego regulaminu zatrudnienia danego właściwego organu krajowego.

Zasada 2

Cel oceny zwrotnej

W celu wsparcia oraz zapewnienia poprawy funkcjonowania Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego jako całości ocena zwrotna weryfikuje działalność subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych w ramach wykonywania ich zadań, mając na uwadze pogłębianie rozumienia przez nich celów Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego oraz ich kompetencji jako subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych, a tym samym wzmacniając wyniki oraz integrację wspólnych zespołów nadzorczych.

Zasada 3

Proces oceny zwrotnej

1.

Na początku okresu objętego oceną koordynatorzy wspólnych zespołów nadzorczych, po zasięgnięciu opinii danego subkoordynatora ze strony właściwych organów krajowych, ustalają główne zadania i cele dla każdego z subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych, który podlega ocenie zwrotnej na podstawie zasady 1. Zadania te i cele zapisuje się w formularzu oceny zwrotnej Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.

2.

W czasie trwania okresu objętego oceną koordynatorzy wspólnych zespołów nadzorczych przekazują subkoordynatorom ze strony właściwych organów krajowych bieżące wsparcie oraz nieformalne informacje zwrotne. Po zakończeniu okresu objętego oceną koordynatorzy wspólnych zespołów nadzorczych przekazują każdemu z subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych ocenę zwrotną na koniec okresu objętego oceną ustnie oraz pisemnie, na formularzu oceny zwrotnej Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Przed zamknięciem formularza oceny zwrotnej subkoordynatorowi umożliwia się zgłoszenie swoich uwag i komentarzy w odniesieniu do przekazanej mu oceny zwrotnej.

3.

Informacje zwrotne przekazywane zarówno na bieżąco, jak i na koniec okresu objętego oceną, uwzględniają główne zadania i cele subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych, kompetencje pożądane w ramach SSM wskazane w załączniku II oraz wkład ich zespołu do całościowego funkcjonowania wspólnego zespołu nadzorczego.

Zasada 4

Dostęp do oceny zwrotnej

1.

Na wniosek właściwych organów krajowych ocena zwrotna na koniec okresu jest udostępniana tym organom krajowym i może być przez nie wykorzystywana na potrzeby wspierania bieżącego zarządzania pracownikami, o ile taką możliwość dopuszczają właściwe przepisy krajowe.

2.

Właściwe organy krajowe mogą zdecydować o wykorzystaniu ocen zwrotnych jako dodatkowego wkładu do swoich wewnętrznych systemów oceny pracowniczej, o ile taką możliwość dopuszczają właściwe przepisy krajowe.

3.

Dostęp do danych dotyczących oceny zwrotnej, w tym przekazywanie tych danych, zostanie przyznany właściwym organom krajowym zgodnie z art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Zasada 5

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w kontekście udzielania oceny zwrotnej

1.

Dane dotyczące oceny zwrotnej przetwarzane są przez ECB zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

2.

Dane dotyczące oceny zwrotnej mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby opisane w zasadach 2 do 4 oraz mogą być przechowywane przez okres nie dłuższy niż pięć lat.


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz kompetencji o szczególnym znaczeniu dla pracowników jednolitego mechanizmu nadzorczego (komptencje pożądane w ramach SSM)

Wiedza merytoryczna : wiedza dotycząca polityki nadzorczej, metodologii oraz regulacji, w szczególności w kontekście Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, oraz w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych. Podążanie za zmianami w tych obszarach i stosowanie wiedzy w odpowiednich dziedzinach działalności.

Komunikacja : przekazywanie informacji osobom lub grupom osób w sposób jasny i zwięzły, zarówno ustnie, jak i pisemnie, celem zapewnienia zrozumienia przekazywanych informacji i komunikatu. Odpowiednie słuchanie innych i odpowiedzi.

Współpraca i współdziałanie : budowanie i utrzymywanie bieżących relacji z współpracownikami, cechujących się atmosferą współpracy, mając na uwadze osiągnięcie przez zespół celów europejskich. Tworzenie i utrzymanie efektywnych relacji z innymi w celu zachęcania do pracy grupowej i jej wspierania. Proaktywne dzielenie się danymi, informacjami i wiedzą w ramach zespołu.

Determinacja w osiąganiu celów : wykonywanie zadań z determinacją i wytrwałością, dążąc do wprowadzenia skutecznych rozwiązań przy stosowaniu własnych metod poszukiwania właściwego podejścia umożliwiającego osiągniecie celu.

Wyrażanie poglądów i dociekliwość : analiza i ocena sytuacji, danych i informacji w celu wypracowania odpowiednich strategii planów i polityki działania. W razie potrzeby, rozumienie i formułowanie różnych i odmiennych poglądów na daną kwestię, zmiana podejścia, jeśli wymaga tego zmiana sytuacji, uwzględnianie spojrzenia na problem z nowej perspektywy oraz działanie w oparciu o rozwiązania przedstawione przez innych. Próba pełnego zrozumienia kwestii przed wyrażeniem zdania lub przyjęciem rozwiązania, przy jednoczesnym gromadzeniu pełnych i dokładnych informacji, podejmowanie prawidłowych ocen poprzez zadawanie w stosowny sposób dociekliwych pytań i ciągłe poszukiwanie potencjalnych problemów oraz różnych informacji.

Szeroka świadomość i umiejętność przewidywania : spojrzenie poza własną rolę celem uzyskania szerszego kontekstu własnego działania poprzez pełne zrozumienie różnych funkcji lub obszarów, demonstrowanie świadomości zróżnicowanych kontekstów kulturowych oraz punktów widzenia oraz ocena wpływu własnych decyzji na innych. Spoglądanie w przyszłość i przewidywanie możliwości i zagrożeń mogących wystąpić w przyszłości, podejmowanie działań celem stworzenia możliwości lub uniknięcia problemów w przyszłości.

Działanie w sposób obiektywny, z uczciwością i niezależnością : działanie w sposób niezależny i obiektywny w interesie Unii jako całości na podstawie profesjonalnych standardów Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, weryfikacja okoliczności celem uzyskania kompletnego i realistycznego obrazu sytuacji. Dążenie do obniżenia lub eliminacji uprzedzeń lub subiektywnych ocen poprzez poleganie na weryfikowalnych danych oraz faktach.

Zarządzanie zespołami Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (znajduje zastosowanie wyłącznie do menedżerów) : kierowanie (wirtualnie/zdalnie) zespołami i prowadzenie ich do osiągnięcia celów zespołu. Koordynacja działalności zespołu ponad podziałami poprzez wskazanie kierunku działania i wykorzystanie kompetencji i różnorodności w najbardziej skuteczny i efektywny sposób. Praca nad ograniczeniem niejasności oraz radzenie sobie z nimi, jak również znajdowanie sposobów na osiągnięcie rezultatów również w niepewnych okolicznościach.


Top