EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2281

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2281 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych i klimakonwektorów wentylatorowych (Tekst mający znaczenie dla EOG )

C/2016/7769

OJ L 346, 20.12.2016, p. 1–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2281/oj

20.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2281

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych i klimakonwektorów wentylatorowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie dyrektywy 2009/125/WE Komisja powinna określić wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów związanych z energią, których wielkość sprzedaży i handlu jest znacząca, które mają znaczący wpływ na środowisko i które wykazują znaczący potencjał w zakresie zmniejszenia tego wpływu poprzez ulepszenie ich projektu bez powodowania nadmiernych kosztów.

(2)

Na podstawie art. 16 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2009/125/WE Komisja powinna wprowadzić, stosownie do potrzeb, środki wykonawcze w odniesieniu do produktów wykazujących duży potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w sposób oszczędny, takich jak produkty do ogrzewania powietrznego i produkty chłodzące. Wspomniane środki wykonawcze należy wprowadzić zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 19 ust. 3 dyrektywy 2009/125/WE, oraz kryteriami określonymi w art. 15 ust. 2 wspomnianej dyrektywy. Komisja powinna skonsultować się z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu w sprawie środków, które mają zostać wprowadzone.

(3)

Komisja przeprowadziła różne badania przygotowawcze obejmujące charakterystykę techniczną, ekologiczną i ekonomiczną produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących i wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych zwykle stosowanych w UE. Badania opracowano wspólnie z zainteresowanymi stronami z UE i państw trzecich, a ich wyniki podano do wiadomości publicznej.

(4)

Właściwości produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących i wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych, które uznano za istotne do celów niniejszego rozporządzenia, obejmują zużycie energii i emisje tlenków azotu podczas użytkowania. Za istotne uznano również emisje bezpośrednie z czynników chłodniczych i emisje hałasu.

(5)

Badania przygotowawcze pokazały, że w przypadku produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących i wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych wprowadzenie wymogów dotyczących innych parametrów ekoprojektu, o których mowa w części 1 załącznika I do dyrektywy 2009/125/WE, nie jest konieczne.

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno obejmować produkty do ogrzewania powietrznego, produkty chłodzące i wysokotemperaturowe przemysłowe agregaty chłodnicze na paliwa gazowe, paliwa ciekłe lub energię elektryczną oraz klimakonwektory wentylatorowe.

(7)

Ponieważ czynniki chłodnicze zostały uwzględnione w rozporządzeniu (UE) nr 517/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (2), w niniejszym rozporządzeniu nie określa się żadnych szczegółowych wymogów dotyczących czynników chłodniczych.

(8)

Istotne są również emisje hałasu przez produkty do ogrzewania powietrznego, produkty chłodzące, wysokotemperaturowe przemysłowe agregaty chłodnicze oraz klimakonwektory wentylatorowe. Niemniej otoczenie, w którym zainstalowane są produkty do ogrzewania powietrznego, produkty chłodzące, wysokotemperaturowe przemysłowe agregaty chłodnicze oraz klimakonwektory wentylatorowe, ma wpływ na maksymalny poziom emisji hałasu, jaki można zaakceptować. Ponadto można zastosować dodatkowe środki mające na celu zmniejszenie skutków hałasu. W konsekwencji nie ustalono minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego poziomu hałasu. Ustanowiono wymogi w zakresie informacji dotyczących poziomu mocy akustycznej.

(9)

Szacuje się, że całkowite roczne zużycie energii przez produkty do ogrzewania powietrznego, produkty chłodzące i wysokotemperaturowe przemysłowe agregaty chłodnicze w UE wyniosło w 2010 r. 2 477 PJ (59 Mtoe), co odpowiada emisji 107 mln t dwutlenku węgla. Szacuje się, że jeżeli nie zostaną zastosowane szczególne środki, do 2030 r. roczne zużycie energii przez produkty do ogrzewania powietrznego, produkty chłodzące i wysokotemperaturowe przemysłowe agregaty chłodnicze osiągnie 2 534 PJ (60 Mtoe) rocznie.

(10)

Zużycie energii przez produkty do ogrzewania powietrznego, produkty chłodzące i wysokotemperaturowe przemysłowe agregaty chłodnicze można obniżyć bez zwiększania łącznego kosztu zakupu i eksploatacji tych produktów, korzystając z istniejących, niezastrzeżonych prawnie technologii.

(11)

Szacuje się, że całkowite roczne emisje tlenków azotu w UE, pochodzące głównie z gazowych nagrzewnic powietrza, wyniosły w 2010 r. 36 mln t ekwiwalentu SOx (wyrażone pod względem ich wkładu w zakwaszenie). Oczekuje się, że do 2030 r. emisje te ulegną zmniejszeniu do 22 mln t ekwiwalentu SOx rocznie.

(12)

Emisje pochodzące z produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących i wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych można jeszcze bardziej obniżyć bez zwiększania łącznego kosztu zakupu i eksploatacji tych produktów, korzystając z niezastrzeżonych prawnie technologii.

(13)

Oczekuje się, że określone w niniejszym rozporządzeniu wymogi dotyczące ekoprojektu przyczynią się do tego, że do 2030 r. zostaną osiągnięte roczne oszczędności energii w wysokości około 203 PJ (5 Mtoe), co odpowiada emisji 9 mln t dwutlenku węgla.

(14)

Oczekuje się, że określone w niniejszym rozporządzeniu wymogi dotyczące ekoprojektu przyczynią się do tego, że do 2030 r. roczne emisje tlenków azotu zostaną zmniejszone o 2,6 mln t ekwiwalentu SOx.

(15)

Wymogi dotyczące ekoprojektu powinny doprowadzić do harmonizacji wymogów dotyczących efektywności energetycznej i emisji tlenków azotu, które mają zastosowanie do produktów do ogrzewania powietrznego i produktów chłodzących w całej UE. Przyczyni się to zarówno do sprawniejszego funkcjonowania jednolitego rynku, jak i do zwiększenia ekologiczności odnośnych produktów.

(16)

Określone w niniejszym rozporządzeniu wymogi dotyczące ekoprojektu nie powinny wpływać na funkcjonalność produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących i wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych ani ich dostępność cenową dla użytkownika końcowego i nie powinny wywierać szkodliwego wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko.

(17)

Producenci powinni mieć wystarczająco dużo czasu na zmianę konstrukcji swoich produktów, tak aby były one zgodne z niniejszym rozporządzeniem. Należy wziąć to pod uwagę przy ustalaniu terminu, od którego wymogi mają być stosowane. W harmonogramie należy uwzględnić konsekwencje finansowe dla producentów, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, przy jednoczesnym zapewnieniu osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu w wyznaczonych terminach.

(18)

Pomiarów poszczególnych parametrów produktów należy dokonywać z wykorzystaniem rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych metod pomiarowych, z uwzględnieniem najnowocześniejszych uznanych metod pomiarowych obejmujących, w stosownych przypadkach, zharmonizowane normy przyjęte przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 (3).

(19)

Zgodnie z art. 8 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE w niniejszym rozporządzeniu określa się mające zastosowanie procedury oceny zgodności.

(20)

Aby ułatwić przeprowadzanie testów zgodności, w dokumentacji technicznej producenci powinni podawać informacje, o których mowa w załączniku IV i V do dyrektywy 2009/125/WE, w zakresie, w jakim informacje takie dotyczą wymogów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

(21)

W celu dalszego ograniczenia wpływu na środowisko wywieranego przez produkty do ogrzewania powietrznego, produkty chłodzące, wysokotemperaturowe przemysłowe agregaty chłodnicze i klimakonwektory wentylatorowe producenci powinni podawać informacje dotyczące demontażu, recyklingu lub unieszkodliwiania.

(22)

W uzupełnieniu prawnie wiążących wymogów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu należy określić orientacyjne wartości odniesienia dla najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych, aby zapewnić szeroki i łatwy dostęp do informacji na temat efektywności środowiskowej produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących i wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych.

(23)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 19 ust. 1 dyrektywy 2009/125/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie wprowadzania do obrotu lub użytkowania:

a)

produktów do ogrzewania powietrznego o znamionowej wydajności grzewczej nieprzekraczającej 1 MW;

b)

produktów chłodzących i wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych o znamionowej wydajności chłodniczej nieprzekraczającej 2 MW;

c)

klimakonwektorów wentylatorowych.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do produktów spełniających co najmniej jedno z następujących kryteriów:

a)

produktów objętych rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1188 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (4);

b)

produktów objętych rozporządzeniem Komisji (UE) nr 206/2012 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych (5);

c)

produktów objętych rozporządzeniem Komisji (UE) nr 813/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych (6);

d)

produktów objętych rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1095 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy (7);

e)

agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej, w przypadku których temperatura wylotowa schłodzonej wody wynosi mniej niż + 2 °C oraz wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych, w przypadku których temperatura wylotowa schłodzonej wody wynosi mniej niż +2 °C lub więcej niż +12 °C;

f)

produktów wykorzystujących głównie paliwa z biomasy;

g)

produktów wykorzystujących paliwa stałe;

h)

produktów dostarczających ciepło lub chłód w połączeniu z energią elektryczną („kogeneracja”) w wyniku procesu spalania lub konwersji paliwa;

i)

produktów w instalacjach objętych zakresem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (8) w sprawie emisji przemysłowych;

j)

wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych wykorzystujących wyłącznie skraplanie wyparne;

k)

produktów wykonanych na zamówienie indywidualne, zmontowanych na miejscu, wyprodukowanych jednostkowo;

l)

wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych, w których schładzania dokonuje się poprzez proces absorpcji wykorzystujący ciepło jako źródło energii; oraz

m)

produktów do ogrzewania powietrznego lub produktów chłodzących, których funkcją podstawową jest umożliwienie osiągnięcia celu, jakim jest produkcja lub przechowywanie łatwo psujących się materiałów w określonych temperaturach przez obiekty handlowe, instytucjonalne lub przemysłowe, i których funkcją drugorzędną jest ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń oraz w odniesieniu do których efektywność energetyczna funkcji ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń zależy od efektywności energetycznej funkcji podstawowej.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje określone w dyrektywie 2009/125/WE oraz następujące definicje dodatkowe:

1)

„produkt do ogrzewania powietrznego” oznacza urządzenie, które:

a)

wprowadza lub dostarcza ciepło do systemu ogrzewania powietrznego;

b)

jest wyposażone w co najmniej jedno źródło ciepła; oraz

c)

może obejmować system ogrzewania powietrznego dostarczający podgrzane powietrze bezpośrednio do ogrzewanego pomieszczenia przy użyciu urządzenia wprawiającego powietrze w ruch.

Źródło ciepła przeznaczone dla produktu do ogrzewania powietrznego oraz obudowę produktu do ogrzewania powietrznego, która ma zostać wyposażona w takie źródło ciepła, uznaje się łącznie za produkt do ogrzewania powietrznego;

2)

„system ogrzewania powietrznego” oznacza elementy lub sprzęt, które są niezbędne do dostarczenia ogrzanego powietrza, przy użyciu urządzenia wprawiającego powietrze w ruch, za pośrednictwem przewodów albo bezpośrednio do ogrzewanego pomieszczenia, przy czym celem systemu jest uzyskanie i utrzymanie pożądanej temperatury w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak budynki lub ich części, aby zapewnić ludziom komfort termiczny;

3)

„źródło ciepła” oznacza element produktu do ogrzewania powietrznego, który wytwarza ciepło użytkowe z zastosowaniem co najmniej jednego z wymienionych poniżej procesów:

a)

spalania paliw ciekłych lub gazowych;

b)

efektu Joule'a zachodzącego w elementach grzewczych systemu elektrycznego ogrzewania oporowego;

c)

wychwytywania ciepła z takiego źródła lub takich źródeł ciepła jak powietrze atmosferyczne, powietrze wylotowe systemu wentylacji, woda lub grunt i przekazywania tego ciepła do systemu ogrzewania powietrznego wykorzystującego cykl sprężania pary lub cykl sorpcyjny;

4)

„produkt chłodzący” oznacza urządzenie, które:

a)

wprowadza lub dostarcza schłodzone powietrze lub schłodzoną wodę do systemu chłodzenia powietrznego lub systemu chłodzenia wodnego; oraz

b)

jest wyposażone w co najmniej jedno źródło chłodu.

Źródło chłodu przeznaczone dla produktu chłodzącego oraz obudowę produktu chłodzącego, która ma zostać wyposażona w takie źródło chłodu, uznaje się łącznie za produkt chłodzący;

5)

„system chłodzenia powietrznego” oznacza elementy lub sprzęt, które są niezbędne do dostarczenia chłodzonego powietrza, przy użyciu urządzenia wprawiającego powietrze w ruch, za pośrednictwem przewodów albo bezpośrednio do chłodzonego pomieszczenia, przy czym celem systemu jest uzyskanie i utrzymanie pożądanej temperatury w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak budynki lub ich części, aby zapewnić ludziom komfort termiczny;

6)

„system chłodzenia wodnego” oznacza elementy lub sprzęt, które są niezbędne do rozprowadzania schłodzonej wody i przenoszenia ciepła z pomieszczeń do schłodzonej wody, przy czym celem systemu jest uzyskanie i utrzymanie pożądanej temperatury w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak budynki lub ich części, aby zapewnić ludziom komfort termiczny;

7)

„źródło chłodu” oznacza element produktu chłodzącego, który wywołuje różnicę temperatur umożliwiającą pobranie ciepła ze źródła ciepła, ochłodzenie pomieszczenia znajdującego się wewnątrz budynku i przekazanie ciepła do rozpraszacza ciepła, takiego jak powietrze atmosferyczne, woda lub grunt, z zastosowaniem cyklu sprężania pary lub cyklu sorpcyjnego;

8)

„agregat chłodniczy dla klimatyzacji bytowej” oznacza produkt chłodzący:

a)

którego wewnętrzny wymiennik ciepła (parowacz) pobiera ciepło z systemu chłodzenia wodnego (źródła ciepła), przeznaczonego do pracy przy temperaturze wylotowej schłodzonej wody równej lub wyższej niż +2 °C;

b)

który jest wyposażony w źródło chłodu; oraz

c)

którego zewnętrzny wymiennik ciepła (skraplacz) wydziela wspomniane ciepło do rozpraszacza (rozpraszaczy) ciepła, takiego jak powietrze atmosferyczne, woda lub grunt;

9)

„klimakonwektor wentylatorowy” oznacza urządzenie zapewniające wymuszoną cyrkulację powietrza w pomieszczeniach w celu ogrzewania, chłodzenia, suszenia i filtrowania powietrza w pomieszczeniach dla komfortu termicznego człowieka, lecz które nie jest wyposażone w źródło ciepła lub chłodu ani w zewnętrzny wymiennik ciepła. Urządzenie to może być wyposażone w minimalny system przewodów ukierunkowujących wlot i wylot powietrza, w tym powietrza klimatyzowanego. Produkt może być przeznaczony do wbudowania lub może posiadać obudowę umożliwiającą umieszczenie go w pomieszczeniu, które ma być klimatyzowane. Może on zawierać źródło ciepła wykorzystujące efekt Joule'a przeznaczone wyłącznie do stosowania jako ogrzewacz rezerwowy;

10)

„wysokotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczy” oznacza produkt:

a)

wyposażony w co najmniej jedną sprężarkę napędzaną lub przeznaczoną do napędzania silnikiem elektrycznym oraz co najmniej jeden parowacz;

b)

zdolny do chłodzenia i jednoczesnego utrzymywania temperatury cieczy w celu zapewnienia chłodzenia chłodzonego urządzenia lub systemu, którego celem nie jest chłodzenie pomieszczenia w celu zapewnienia ludziom komfortu termicznego;

c)

zdolny do uzyskania swojej znamionowej wydajności chłodniczej urządzeń przemysłowych przy temperaturze wylotowej w zewnętrznym wymienniku ciepła wynoszącej 7 °C w warunkach znamionowych znormalizowanych;

d)

który może, ale nie musi być wyposażony w skraplacz, osprzęt obiegu czynnika chłodniczego lub inne urządzenia pomocnicze;

11)

„znamionowa wydajność chłodnicza” (P) oznacza wyrażoną w kW wydajność chłodniczą, jaką wysokotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczy jest w stanie osiągnąć podczas pracy przy pełnym obciążeniu, mierzoną w temperaturze wlotowej powietrza 35 °C w przypadku wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem oraz w temperaturze wlotowej wody 30 °C w przypadku wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych chłodzonych wodą;

12)

„wysokotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczy chłodzony powietrzem” oznacza wysokotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczy, którego czynnikiem przekazującym ciepło po stronie skraplacza jest powietrze;

13)

„wysokotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczy chłodzony wodą” oznacza wysokotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczy, którego czynnikiem przekazującym ciepło po stronie skraplacza jest woda lub solanka;

14)

„paliwo z biomasy” oznacza paliwo wyprodukowane z biomasy;

15)

„biomasa” oznacza biodegradowalną część produktów, odpadów i osadów pochodzenia biologicznego z rolnictwa (w tym substancji roślinnych i zwierzęcych), leśnictwa oraz powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, oraz biodegradowalną część odpadów przemysłowych i komunalnych;

16)

„paliwo stałe” oznacza paliwo, które w normalnej temperaturze pokojowej ma postać stałą;

17)

„znamionowa wydajność grzewcza” (Prated,h) oznacza wyrażoną w kW wydajność grzewczą pompy ciepła, nagrzewnicy powietrza lub klimakonwektora wentylatorowego podczas ogrzewania pomieszczenia w „warunkach znamionowych znormalizowanych”;

18)

„znamionowa wydajność chłodnicza” (Prated,c) oznacza wyrażoną w kW wydajność chłodniczą agregatu chłodniczego dla klimatyzacji bytowej lub klimatyzatora lub klimakonwektora wentylatorowego podczas chłodzenia pomieszczenia w „warunkach znamionowych znormalizowanych”;

19)

„warunki znamionowe znormalizowane” oznaczają warunki pracy agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej, klimatyzatorów i pomp ciepła, w jakich urządzenia te poddaje się badaniu w celu określenia ich znamionowej wydajności grzewczej, znamionowej wydajności chłodniczej, poziomu mocy akustycznej lub emisji tlenków azotu. W przypadku produktów wykorzystujących silniki spalinowe wewnętrznego spalania jest to ekwiwalent obrotów na minutę silnika (Erpmequivalent);

20)

„temperatura wylotowa schłodzonej wody” oznacza temperaturę wody opuszczającej agregat chłodniczy dla klimatyzacji bytowej wyrażoną w stopniach Celsjusza.

Do celów załączników II–V załącznik I zawiera dodatkowe definicje.

Artykuł 3

Wymogi dotyczące ekoprojektu i harmonogram

1.   Wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, klimakonwektorów wentylatorowych i wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych określono w załączniku II.

2.   Każdy wymóg dotyczący ekoprojektu stosuje się zgodnie z następującym harmonogramem:

a)

od dnia 1 stycznia 2018 r.:

(i)

produkty do ogrzewania powietrznego spełniają wymogi określone w załączniku II pkt 1 lit. a) i pkt 5;

(ii)

produkty chłodzące spełniają wymogi określone w załączniku II pkt 2 lit. a) i pkt 5;

(iii)

wysokotemperaturowe przemysłowe agregaty chłodnicze spełniają wymogi określone w załączniku II pkt 3 lit. a) i pkt 5;

(iv)

klimakonwektory wentylatorowe spełniają wymogi określone w załączniku II pkt 5;

b)

od dnia 26 września 2018 r.:

(i)

produkty do ogrzewania powietrznego i produkty chłodzące spełniają wymogi określone w załączniku II pkt 4 lit. a);

c)

od dnia 1 stycznia 2021 r.:

(i)

produkty do ogrzewania powietrznego spełniają wymogi określone w załączniku II pkt 1 lit. b);

(ii)

produkty chłodzące spełniają wymogi określone w załączniku II pkt 2 lit. b);

(iii)

wysokotemperaturowe przemysłowe agregaty chłodnicze spełniają wymogi określone w załączniku II pkt 3 lit. b);

(iv)

produkty do ogrzewania powietrznego spełniają wymogi określone w załączniku II pkt 4 lit. b).

3.   Pomiarów i obliczeń dotyczących spełniania wymogów dotyczących ekoprojektu dokonuje się zgodnie z wymogami określonymi w załączniku III.

Artykuł 4

Ocena zgodności

Producenci powinni mieć możliwość wyboru, czy stosować, do celów procedury oceny zgodności, o której mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, wewnętrzną kontrolę projektu określoną w załączniku IV do tej dyrektywy, czy system zarządzania określony w załączniku V do tej dyrektywy.

Producenci zapewniają dokumentację techniczną zawierającą informacje określone w pkt 5 lit. c) załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Przy przeprowadzaniu kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, właściwe organy państw członkowskich stosują procedurę weryfikacji określoną w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Poziomy odniesienia

Orientacyjne poziomy odniesienia służące klasyfikacji produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących i wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych o najlepszej wydajności dostępnych na rynku w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia określono w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Przegląd

Komisja dokona przeglądu niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technologicznego dokonanego w związku z produktami do ogrzewania powietrznego, produktami chłodzącymi i wysokotemperaturowymi przemysłowymi agregatami chłodniczymi. Komisja przedstawi wyniki tego przeglądu Forum Konsultacyjnemu ds. Ekoprojektu w terminie do dnia 1 stycznia 2022 r. Przegląd obejmuje ocenę następujących aspektów:

a)

zasadności ustanowienia wymogów dotyczących ekoprojektu obejmujących bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych spowodowane przez czynniki chłodnicze;

b)

zasadności wprowadzenia wymogów dotyczących ekoprojektu w stosunku do wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych wykorzystujących skraplanie wyparne oraz wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych wykorzystujących technologię absorpcyjną;

c)

zasadności ustanowienia bardziej restrykcyjnych wymogów dotyczących ekoprojektu dla efektywności energetycznej i emisji tlenków azotu produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących i wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych;

d)

zasadności ustanowienia wymogów dotyczących ekoprojektu dla emisji hałasu przez produkty do ogrzewania powietrznego, produkty chłodzące, wysokotemperaturowe przemysłowe agregaty chłodnicze i klimakonwektory wentylatorowe;

e)

zasadności ustanowienia wymogów dotyczących emisji na podstawie wytworzonego ciepła lub chłodu użytkowego zamiast na podstawie poboru energii;

f)

zasadności ustanowienia wymogów dotyczących ekoprojektu dla wielofunkcyjnych nagrzewnic powietrza;

g)

zasadności ustanowienia wymogów dotyczących etykiet efektywności energetycznej dla domowych produktów do ogrzewania powietrznego;

h)

zasadności ustanowienia bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących ekoprojektu dla nagrzewnic powietrza C2 i C4;

i)

zasadności ustanowienia bardziej restrykcyjnych wymogów dotyczących ekoprojektu dla dachowych i kanałowych klimatyzatorów i pomp ciepła;

j)

zasadności certyfikacji zewnętrznej; oraz

k)

wartości dopuszczalnego odchylenia na potrzeby weryfikacji, o której mowa w procedurach weryfikacji określonych w załączniku IV, w odniesieniu do wszystkich produktów.

Artykuł 8

Odstępstwo

1.   Do dnia 1 stycznia 2018 r. państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzanie do obrotu lub użytkowania produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących i wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych, które są zgodne z krajowymi przepisami dotyczącymi współczynnika sezonowej efektywności energetycznej lub sezonowej sprawności energetycznej obowiązującymi w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

2.   Do dnia 26 września 2018 r. państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzanie do obrotu lub użytkowanie produktów do ogrzewania powietrznego i produktów chłodzących, które są zgodne z krajowymi przepisami dotyczącymi emisji tlenków azotu obowiązującymi w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (Dz.U. L 193 z 21.7.2015, s. 76).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych (Dz.U. L 72 z 10.3.2012, s. 7).

(6)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych (Dz.U. L 239 z 6.9.2013, s. 136).

(7)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1095 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy (Dz.U. L 177 z 8.7.2015, s. 19).

(8)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).


ZAŁĄCZNIK I

Definicje mające zastosowanie do załączników II–V

Do celów niniejszego rozporządzenia, w uzupełnieniu definicji zawartych w dyrektywie 2009/125/WE, stosuje się następujące definicje:

Definicje wspólne

1)

„współczynnik konwersji” (ang. conversion coefficient, CC) oznacza współczynnik, który odzwierciedla oszacowaną na 40 % średnią efektywność produkcji energii w UE, o której mowa w załączniku IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE (1); wartość współczynnika konwersji wynosi CC = 2,5;

2)

„ciepło spalania” (ang. gross calorific value, GCV) oznacza łączną ilość ciepła uwalnianą przez jednostkową ilość paliwa podczas jego pełnego spalania w obecności tlenu i podczas ochładzania pozostałości po spaleniu do temperatury otoczenia; ilość ta obejmuje ciepło kondensacji pary wodnej zawartej w paliwie oraz pary wodnej powstałej w wyniku spalania wodoru zawartego w paliwie;

3)

„współczynnik ocieplenia globalnego” (ang. global warming potential, GWP) oznacza wskaźnik porównujący siłę oddziaływania gazu cieplarnianego na ocieplenie klimatu do siły oddziaływania dwutlenku węgla (CO2), obliczany na podstawie skutków oddziaływania jednego kilograma gazu cieplarnianego na ocieplenie klimatu w ciągu 100 lat w porównaniu z oddziaływaniem jednego kilograma CO2. Pod uwagę brane są wartości GWP określone w załącznikach I, II i IV do rozporządzenia (UE) nr 517/2014. Wartości GWP dla mieszanin czynników chłodniczych wylicza się w oparciu o metodę określoną w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 517/2014;

4)

„natężenie przepływu powietrza” oznacza natężenie przepływu powietrza wyrażone w m3 na godz., mierzone na wylocie powietrza z jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej (w stosownych przypadkach) agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej, klimatyzatorów lub pomp ciepła oraz klimakonwektorów wentylatorowych w warunkach znamionowych znormalizowanych dla chłodzenia lub ogrzewania, w przypadku gdy produkt nie jest wyposażony w funkcję chłodzenia;

5)

„poziom mocy akustycznej” (LWA) oznacza wyrażony w dB ważonych A poziom mocy akustycznej mierzony wewnątrz lub na zewnątrz w warunkach znamionowych znormalizowanych;

6)

„ogrzewacz dodatkowy” oznacza źródło ciepła produktu do ogrzewania powietrznego, które wytwarza dodatkowe ciepło w warunkach, gdy obciążenie grzewcze przekracza wydajność grzewczą preferowanego źródła ciepła;

7)

„preferowane źródło ciepła” oznacza źródło ciepła produktu do ogrzewania powietrznego, które ma największy wkład w całkowite ciepło dostarczone w sezonie grzewczym;

8)

„sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń” (ηs,h) oznacza wyrażony w % stosunek referencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepło dla sezonu grzewczego, na które odpowiada produkt do ogrzewania powietrznego, do rocznego zużycia energii na potrzeby ogrzewania, skorygowany o czynniki uwzględniające regulację temperatury i zużycie energii elektrycznej przez pompę lub pompy na wodę gruntową, w stosownych przypadkach;

9)

„sezonowa efektywność energetyczna chłodzenia pomieszczeń” (ηs,h) oznacza wyrażony w % stosunek referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód dla sezonu chłodniczego, na które odpowiada produkt chłodzący, do rocznego zużycia energii na potrzeby chłodzenia, skorygowany o czynniki uwzględniające regulację temperatury i zużycie energii elektrycznej przez pompę lub pompy na wodę gruntową, w stosownych przypadkach;

10)

„regulacja temperatury” oznacza urządzenie przekazujące użytkownikowi końcowemu informacje dotyczące wartości i czasu występowania w pomieszczeniu wybranej temperatury i przesyłające do interfejsu produktu do ogrzewania powietrznego lub produktu chłodzącego, np. procesora, odpowiednie dane, takie jak rzeczywista temperatura pomieszczenia lub temperatura zewnętrzna, które są pomocne w regulacji temperatury pomieszczenia;

11)

„blok” (blokj) oznacza połączenie „temperatury zewnętrznej” (Tj) i „czasu bloku” (hj), jak określono w załączniku III tabela 26, 27 i 28;

12)

„czas bloku” (hj) oznacza liczbę godzin na sezon wyrażoną w godzinach rocznie, gdy dla każdego bloku występuje temperatura zewnętrzna określona w załączniku III tabela 26, 27 i 28;

13)

„temperatura pomieszczenia” (Tin) oznacza wyrażoną w stopniach Celsjusza temperaturę termometru suchego w pomieszczeniu; wilgotność względną można wskazać przy pomocy odpowiadającej temperatury termometru mokrego;

14)

„temperatura zewnętrzna” (Tj) oznacza wyrażaną w stopniach Celsjusza temperaturę termometru suchego powietrza zewnętrznego; wilgotność względną można określić za pomocą odpowiadającej temperatury termometru mokrego;

15)

„sterowanie wydajnością” oznacza zdolność pompy ciepła, klimatyzatora, agregatu chłodniczego dla klimatyzacji bytowej lub wysokotemperaturowego przemysłowego agregatu chłodniczego do zmiany wydajności grzewczej lub chłodniczej poprzez zmianę objętościowego natężenia przepływu czynnika chłodniczego (czynników chłodniczych); należy oznaczać jako: „stałą”, jeżeli nie ma możliwości zmiany objętościowego natężenia przepływu, „stopniową”, jeżeli objętościowe natężenie przepływu może być modyfikowane maksymalnie dwustopniowo, lub „zmienną”, jeżeli objętościowe natężenie przepływu może być modyfikowane w trzech lub więcej stopniach;

16)

„współczynnik strat” ((Cdh) dla trybu ogrzewania i (Cdc) dla trybu chłodzenia) oznacza miarę utraty efektywności spowodowanej cyklami produktu; jeżeli nie został określony w drodze pomiaru, wówczas domyślny współczynnik strat wynosi 0,25 dla klimatyzatora lub pompy ciepła lub 0,9 dla agregatu chłodniczego dla klimatyzacji bytowej lub wysokotemperaturowego przemysłowego agregatu chłodniczego;

17)

„emisje tlenków azotu” oznaczają sumę emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu przez produkty do ogrzewania powietrznego lub produkty chłodzące na paliwa gazowe lub ciekłe, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, ustanowione podczas określania znamionowej wydajności grzewczej, wyrażone w mg/kWh jako GCV.

Definicje dotyczące nagrzewnic powietrza

18)

„nagrzewnica powietrza” oznacza produkt do ogrzewania powietrznego, który przekazuje ciepło ze źródła ciepła bezpośrednio do powietrza i wprowadza lub rozprowadza wspomniane ciepło za pomocą systemu ogrzewania powietrznego;

19)

„nagrzewnica powietrza na paliwa gazowe/płynne” oznacza nagrzewnicę powietrza stosującą źródło ciepła wykorzystujące spalanie paliw gazowych lub płynnych;

20)

„nagrzewnica powietrza zasilana energią elektryczną” oznacza nagrzewnicę powietrza stosującą źródło ciepła wykorzystujące efekt Joule'a w ogrzewaniu oporowym;

21)

„nagrzewnica powietrza B1” oznacza nagrzewnicę powietrza wykorzystującą paliwa gazowe/ciekłe, zaprojektowaną specjalnie do podłączania do komina z ciągiem naturalnym usuwającego pozostałości po spalaniu poza pomieszczenie, w którym znajduje się nagrzewnica powietrza B1 i do pobierania powietrza do spalania bezpośrednio z tego pomieszczenia; nagrzewnica powietrza B1 jest wprowadzana do obrotu wyłącznie jako nagrzewnica powietrza B1;

22)

„nagrzewnica powietrza C2” oznacza nagrzewnicę powietrza wykorzystującą paliwa gazowe/ciekłe, zaprojektowaną specjalnie do pobierania powietrza do spalania ze wspólnego systemu przewodów, do którego jest podłączone więcej niż jedno urządzenie oraz do odprowadzania spalin do systemu przewodów; nagrzewnica powietrza C2 jest wprowadzana do obrotu wyłącznie jako nagrzewnica powietrza C2;

23)

„nagrzewnica powietrza C4” oznacza nagrzewnicę powietrza wykorzystującą paliwa gazowe/ciekłe, zaprojektowaną specjalnie do pobierania powietrza do spalania ze wspólnego systemu przewodów, do którego jest podłączone więcej niż jedno urządzenie oraz do odprowadzania spalin do innego przewodu systemu przewodów; nagrzewnica powietrza C4 jest wprowadzana do obrotu wyłącznie jako nagrzewnica powietrza C4;

24)

„minimalna wydajność” oznacza minimalną wydajność grzewczą nagrzewnicy powietrza (Pmin), wyrażoną w kW;

25)

„sprawność użytkowa przy znamionowej wydajności grzewczej” (η_nom) oznacza wyrażony w % stosunek znamionowej wydajności grzewczej do całkowitego poboru mocy koniecznego do osiągnięcia danej wydajności grzewczej, w przypadku gdy całkowity pobór mocy opiera się na GCV paliwa, jeżeli wykorzystywane są paliwa gazowe/ciekłe;

26)

„sprawność użytkowa przy minimalnej wydajności” (ηpl) oznacza wyrażony w % stosunek minimalnej wydajności do całkowitego poboru mocy koniecznego do osiągnięcia danej wydajności grzewczej, w przypadku gdy całkowity pobór mocy opiera się na GCV paliwa;

27)

„sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym (ηs,on) oznacza wyrażoną w % sezonową efektywność energii cieplnej pomnożoną przez efektywność emisyjną;

28)

„sezonowa efektywność energii cieplnej” (ηs,th) oznacza wyrażoną w % średnią ważoną sprawności użytkowej przy znamionowej wydajności grzewczej i sprawności użytkowej przy minimalnej wydajności, z uwzględnieniem strat przez przegrody zewnętrzne;

29)

„efektywność emisyjna” (ηs,flow) oznacza korektę zastosowaną w obliczeniach sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym, uwzględniającą równoważny przepływ powietrza ogrzewanego i wydajność grzewczą;

30)

„współczynnik strat przez przegrody zewnętrzne” (Fenv) oznacza wyrażone w % straty sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń spowodowane utratą ciepła przez źródło ciepła na rzecz obszarów znajdujących się poza pomieszczeniem, które ma zostać ogrzane;

31)

„zużycie pomocniczej energii elektrycznej” oznacza wyrażone w % straty sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń spowodowane zużyciem energii elektrycznej przy znamionowej wydajności grzewczej (elmax), przy minimalnej wydajności (elmin) oraz w trybie czuwania (elsb);

32)

„straty w płomieniu pilotowym” oznaczają wyrażone w % straty sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń spowodowane zużyciem mocy przez palnik zapłonowy;

33)

„zużycie mocy przez stały płomień pilotowy” (Pign) oznacza zużycie mocy przez palnik służący do zapłonu głównego palnika, który można zgasić wyłącznie poprzez interwencję użytkownika, wyrażoną w W na podstawie GCV paliwa;

34)

„strata wentylacyjna kominowa” oznaczają wyrażone w % straty sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w okresach, w których preferowane źródło ciepła nie jest aktywne.

Definicje dotyczące pomp ciepła, klimatyzatorów i agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej

35)

„pompa ciepła” oznacza produkt do ogrzewania powietrznego:

a)

którego zewnętrzny wymiennik ciepła (parowacz) pobiera ciepło ze źródeł ciepła, takich jak powietrze atmosferyczne, powietrze wylotowe systemu wentylacji, woda lub grunt;

b)

który jest wyposażony w źródło ciepła wykorzystujące cykl sprężania pary lub cykl sorpcyjny;

c)

którego wewnętrzny wymiennik ciepła (skraplacz) uwalnia wspomniane ciepło do systemu ogrzewania powietrznego;

d)

który może być wyposażony w ogrzewacz dodatkowy;

e)

który może pracować w odwrotnym kierunku i wówczas działa jak klimatyzator;

36)

„pompa ciepła typu powietrze–powietrze” oznacza pompę ciepła wyposażoną w źródło ciepła wykorzystujące cykl sprężania pary, napędzaną silnikiem elektrycznym lub silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania, w której zewnętrzny wymiennik ciepła (parowacz) umożliwia transfer ciepła z powietrza atmosferycznego;

37)

„pompa ciepła typu woda/solanka–powietrze” oznacza pompę ciepła wyposażoną w źródło ciepła wykorzystujące cykl sprężania pary, napędzaną silnikiem elektrycznym lub silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania, w której zewnętrzny wymiennik ciepła (parowacz) umożliwia transfer ciepła z wody lub solanki;

38)

„dachowa pompa ciepła” oznacza napędzaną elektryczną sprężarką pompę ciepła typu powietrze–powietrze, w przypadku której parowacz, sprężarka i skraplacz są zintegrowane w jedno urządzenie;

39)

„sorpcyjna pompa ciepła” oznacza pompę ciepła wyposażoną w źródło ciepła wykorzystujące cykl sorpcyjny polegający na zewnętrznym spalaniu paliwa lub dostarczaniu ciepła;

40)

„pompa ciepła typu multi-split” oznacza pompę ciepła zawierającą więcej niż jedną jednostkę wewnętrzną, co najmniej jeden układ chłodzący, co najmniej jedną sprężarkę i co najmniej jedną jednostkę zewnętrzną, w której jednostki wewnętrzne mogą być lub nie być indywidualnie kontrolowane;

41)

„klimatyzator” oznacza produkt chłodzący zapewniający chłodzenie pomieszczeń oraz:

a)

którego wewnętrzny wymiennik ciepła (parowacz) pobiera ciepło z systemu chłodzenia powietrznego (źródła ciepła);

b)

który jest wyposażony w źródło chłodu wykorzystujące cykl sprężania pary lub cykl sorpcyjny;

c)

którego zewnętrzny wymiennik ciepła (skraplacz) uwalnia wspomniane ciepło do rozpraszacza ciepła (rozpraszaczy ciepła), takiego jak powietrze atmosferyczne, woda lub grunt, oraz który może obejmować transfer ciepła oparty na parowaniu wody dodanej z zewnątrz;

d)

który może pracować w odwrotnym kierunku i wówczas działa jak pompa ciepła;

42)

„klimatyzator typu powietrze–powietrze” oznacza klimatyzator wyposażony w źródło chłodu wykorzystujące cykl sprężania pary, napędzany silnikiem elektrycznym lub silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania, w którym zewnętrzny wymiennik ciepła (skraplacz) umożliwia transfer ciepła do powietrza;

43)

„klimatyzator typu woda/solanka–powietrze” oznacza klimatyzator wyposażony w źródło chłodu wykorzystujące cykl sprężania pary, napędzany silnikiem elektrycznym lub silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania, w którym zewnętrzny wymiennik ciepła (skraplacz) umożliwia transfer ciepła do wody lub solanki;

44)

„klimatyzator dachowy” oznacza klimatyzator typu powietrze–powietrze napędzany sprężarką elektryczną, w przypadku którego parowacz, sprężarka i skraplacz są zintegrowane w jedno urządzenie;

45)

„klimatyzator typu multi-split” oznacza klimatyzator zawierający więcej niż jedną jednostkę wewnętrzną, co najmniej jeden układ chłodzący, co najmniej jedną sprężarkę i co najmniej jedną jednostkę zewnętrzną, w którym jednostki wewnętrzne mogą być lub nie być indywidualnie kontrolowane;

46)

„klimatyzator sorpcyjny” oznacza klimatyzator wyposażony w źródło chłodu wykorzystujące cykl sorpcyjny oparty na zewnętrznym spalaniu paliwa lub dostarczaniu ciepła;

47)

„agregat chłodniczy dla klimatyzacji bytowej typu powietrze–woda” oznacza agregat chłodniczy dla klimatyzacji bytowej wyposażony w źródło chłodu wykorzystujące cykl sprężania pary napędzany silnikiem elektrycznym lub silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania, w którym zewnętrzny wymiennik ciepła (skraplacz) umożliwia transfer ciepła do powietrza, w tym transfer ciepła oparty na parowaniu do tego powietrza wody dodanej z zewnątrz, pod warunkiem że urządzenie może również działać bez wykorzystania dodatkowej wody, z wykorzystaniem wyłącznie powietrza;

48)

„agregat chłodniczy dla klimatyzacji bytowej typu woda/solanka–woda” oznacza agregat chłodniczy dla klimatyzacji bytowej wyposażony w źródło chłodu wykorzystujące cykl sprężania pary, napędzany silnikiem elektrycznym lub silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania, i w którym zewnętrzny wymiennik ciepła (skraplacz) umożliwia transfer ciepła do wody lub solanki, z wyłączeniem transferu ciepła opartego na parowaniu wody dodanej z zewnątrz;

49)

„sorpcyjny agregat chłodniczy dla klimatyzacji bytowej” oznacza agregat chłodniczy dla klimatyzacji bytowej wyposażony w źródło chłodu wykorzystujące cykl sorpcyjny oparty na zewnętrznym spalaniu paliwa lub dostarczaniu ciepła.

Definicje dotyczące metody obliczania w odniesieniu do agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej, klimatyzatorów i pomp ciepła

50)

„warunki obliczeniowe odniesienia” oznaczają połączenie „temperatury obliczeniowej odniesienia”, maksymalnej „temperatury dwuwartościowej” i maksymalnej „granicznej temperatury roboczej” zgodnie z załącznikiem III tabela 24;

51)

„temperatura obliczeniowa odniesienia” oznacza wyrażoną w stopniach Celsjusza „temperaturę zewnętrzną” dla chłodzenia (Tdesign,c) lub ogrzewania (Tdesign,h) zgodnie z załącznikiem III tabela 24, w której „wskaźnik obciążenia częściowego” wynosi 1 i która zmienia się w zależności od sezonu chłodniczego lub grzewczego;

52)

„temperatura dwuwartościowa” (Tbiv) oznacza zadeklarowaną przez producenta i wyrażoną w stopniach Celsjusza temperaturę zewnętrzną (Tj), przy której deklarowana wydajność grzewcza równa się częściowemu obciążeniu grzewczemu i poniżej której deklarowaną wydajność grzewczą należy wspomagać wydajnością rezerwowego podgrzewacza elektrycznego, aby osiągnąć częściowe obciążenie grzewcze;

53)

„graniczna temperatura robocza” (Tol) oznacza wyrażoną w stopniach Celsjusza temperaturę zewnętrzną zadeklarowaną przez producenta dla ogrzewania, poniżej której pompa ciepła nie będzie w stanie osiągnąć wydajności grzewczej i dla której deklarowana wydajność grzewcza wynosi zero;

54)

„wskaźnik obciążenia częściowego” (pl(Tj)) oznacza „temperaturę zewnętrzną” pomniejszoną o 16 °C podzieloną przez „temperaturę obliczeniową odniesienia” pomniejszoną o 16 °C dla chłodzenia albo ogrzewania pomieszczeń;

55)

„sezon” oznacza zestaw warunków otoczenia wyznaczony jako sezon grzewczy lub chłodniczy, opisujący w odniesieniu do każdego bloku połączenie temperatur zewnętrznych i czasu bloku dotyczącego danego sezonu;

56)

„częściowe obciążenie grzewcze” (Ph(Tj)) oznacza, wyrażane w kW, obciążenie grzewcze przy określonej temperaturze zewnętrznej, obliczane jako iloczyn obciążenia obliczeniowego dla trybu ogrzewania i wskaźnika obciążenia częściowego;

57)

„częściowe obciążenie cieplne układu chłodniczego” (Pc(Tj)) oznacza wyrażone w kW obciążenie cieplne układu chłodniczego przy określonej temperaturze zewnętrznej, obliczone jako iloczyn obciążenia obliczeniowego dla trybu chłodzenia i wskaźnika obciążenia częściowego;

58)

„wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej” (SEER) oznacza całościowy wskaźnik efektywności energetycznej klimatyzatora lub agregatu chłodniczego dla klimatyzacji bytowej, reprezentatywny dla sezonu chłodniczego, obliczany jako stosunek „referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód” do „rocznego zużycia energii na potrzeby chłodzenia”;

59)

„wskaźnik sezonowej efektywności” (SCOP) oznacza całościowy wskaźnik efektywności pompy ciepła zasilanej energią elektryczną, reprezentatywny dla sezonu grzewczego, obliczany jako stosunek referencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepło do „rocznego zużycia energii na potrzeby ogrzewania”;

60)

„referencyjne roczne zapotrzebowanie na chłód” (QC) oznacza wyrażone w kWh referencyjne zapotrzebowanie na chłód, które należy stosować jako podstawę do celów obliczania wskaźnika SEER i które oblicza się jako iloczyn obciążenia obliczeniowego dla trybu chłodzenia (Pdesign,c) i równoważnego czasu działania urządzenia w trybie chłodzenia (HCE);

61)

„referencyjne roczne zapotrzebowanie na ciepło” (QH) oznacza wyrażone w kWh referencyjne zapotrzebowanie na ciepło odpowiadające wyznaczonemu sezonowi grzewczemu, które należy stosować jako podstawę do celów obliczania wskaźnika SCOP i które oblicza się jako iloczyn obciążenia obliczeniowego dla trybu ogrzewania (Pdesign,h) i równoważnego czasu działania urządzenia w trybie ogrzewania (HHE);

62)

„roczne zużycie energii na potrzeby chłodzenia” (QCE) oznacza wyrażone w kWh zużycie energii potrzebne do zaspokojenia „referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód”, które oblicza się jako stosunek „referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód” do „wskaźnika sezonowej efektywności energetycznej dla trybu aktywnego” (SEERon) i zużycia energii elektrycznej przez urządzenie w trybie wyłączonego termostatu, czuwania i wyłączenia oraz w trybie włączonej grzałki karteru w sezonie chłodniczym;

63)

„roczne zużycie energii na potrzeby ogrzewania” (QHE) oznacza wyrażone w kWh zużycie energii potrzebne do zaspokojenia „referencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepło” odnoszącego się do wyznaczonego sezonu grzewczego i oblicza się je jako stosunek „referencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepło” do „wskaźnika sezonowej efektywności w trybie aktywnym” (SCOPon) i zużycia energii elektrycznej przez urządzenie w trybie wyłączonego termostatu, czuwania i wyłączenia oraz w trybie włączonej grzałki karteru w sezonie grzewczym;

64)

„równoważny czas działania urządzenia w trybie chłodzenia” (HCE) oznacza zakładaną roczną liczbę godzin, w których urządzenie musi zapewniać „obciążenie obliczeniowe dla trybu chłodzenia” (Pdesign,c) w celu zaspokojenia „referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód”; czas ten wyraża się w godzinach;

65)

„równoważny czas działania urządzenia w trybie ogrzewania” (HHE) oznacza zakładaną roczną liczbę godzin, w których nagrzewnica powietrza z pompą ciepła musi zapewniać obciążenie obliczeniowe dla trybu ogrzewania w celu zaspokojenia referencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepło; czas ten wyraża się w godzinach;

66)

„wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej dla trybu aktywnego” (SEERon) oznacza wskaźnik średniej efektywności energetycznej urządzenia w trybie aktywnym dla funkcji chłodzenia wyznaczany na podstawie obciążenia częściowego i wskaźnika efektywności energetycznej dla określonego bloku (EERbin(Tj)) i ważony na podstawie czasu bloku, w którym panują warunki bloku;

67)

„wskaźnik sezonowej efektywności w trybie aktywnym” (SCOPon) oznacza wskaźnik średniej efektywności pompy ciepła w trybie aktywnym dla sezonu grzewczego wyznaczany na podstawie obciążenia częściowego, wydajności grzewczej rezerwowego podgrzewacza elektrycznego (w razie potrzeby) i wskaźnika efektywności dla określonego bloku (COPbin(Tj)) i ważony na podstawie czasu bloku, w którym panują warunki bloku;

68)

„wskaźnik efektywności dla określonego bloku” (COPbin(Tj)) oznacza wskaźnik efektywności pompy ciepła określony dla każdego bloku j w temperaturze zewnętrznej (Tj) w sezonie wyprowadzany z obciążenia częściowego, deklarowanej wydajności i deklarowanego wskaźnika efektywności (COPd(Tj)), obliczany dla pozostałych bloków metodą interpolacji/ekstrapolacji i, w razie potrzeby, korygowany o współczynnik strat;

69)

„wskaźnik efektywności energetycznej dla określonego bloku” (EERbin(Tj)) oznacza wskaźnik efektywności energetycznej określony dla każdego bloku j przy temperaturze zewnętrznej (Tj) w sezonie wyprowadzany z obciążenia częściowego, deklarowanej wydajności i deklarowanego wskaźnika efektywności energetycznej (EERd(Tj)), obliczany dla pozostałych bloków metodą interpolacji/ekstrapolacji i, w razie potrzeby, korygowany o współczynnik strat;

70)

„deklarowana wydajność grzewcza” (Pdh(Tj)) oznacza deklarowaną przez producenta i wyrażoną w kW wydajność grzewczą cyklu sprężania pary pompy ciepła, odnoszącą się do temperatury zewnętrznej (Tj) i temperatury pomieszczenia (Tin);

71)

„deklarowana wydajność chłodnicza” (Pdc(Tj)) oznacza zadeklarowaną przez producenta i wyrażoną w kW wydajność chłodniczą cyklu sprężania pary klimatyzatora lub agregatu chłodniczego dla klimatyzacji bytowej odnoszącą się do temperatury zewnętrznej (Tj) i temperatury pomieszczenia (Tin);

72)

„obciążenie obliczeniowe dla trybu ogrzewania” (Pdesign,h) oznacza wyrażone w kW obciążenie grzewcze stosowane w odniesieniu do pompy ciepła w temperaturze obliczeniowej odniesienia, gdzie obciążenie obliczeniowe dla trybu ogrzewania Pdesign,h równa się częściowemu obciążeniu grzewczemu w temperaturze zewnętrznej (Tj) równej temperaturze obliczeniowej odniesienia w trybie ogrzewania (Tdesign,h);

73)

„obciążenie obliczeniowe dla trybu chłodzenia” (Pdesign,c) oznacza wyrażone w kW obciążenie cieplne układu chłodniczego zastosowane w odniesieniu do agregatu chłodniczego dla klimatyzacji bytowej lub klimatyzatora w warunkach obliczeniowych odniesienia, gdzie obciążenie obliczeniowe dla trybu chłodzenia Pdesign,c równa się deklarowanej wydajności chłodniczej w temperaturze zewnętrznej (Tj) równej temperaturze obliczeniowej odniesienia dla chłodzenia (Tdesign,c);

74)

„deklarowany wskaźnik efektywności” (COPd(Tj)) oznacza wskaźnik efektywności przy ograniczonej liczbie określonych bloków (j) w temperaturze zewnętrznej (Tj);

75)

„deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej” (EERd(Tj)) oznacza wskaźnik efektywności energetycznej przy ograniczonej liczbie określonych bloków (j) w temperaturze zewnętrznej (Tj);

76)

„wydajność grzewcza rezerwowego podgrzewacza elektrycznego” (elbu(Tj)) oznacza wyrażoną w kW wydajność grzewczą rzeczywistego lub domyślnego ogrzewacza dodatkowego o wskaźniku COP wynoszącym 1, który uzupełnia deklarowaną wydajność grzewczą (Pdh(Tj)) w celu zaspokojenia częściowego obciążenia grzewczego (Ph(Tj)), w przypadku gdy wartość Pdh(Tj) jest mniejsza niż Ph(Tj), przy temperaturze zewnętrznej (Tj);

77)

„wskaźnik wydajności” oznacza stosunek częściowego obciążenia grzewczego (Ph(Tj)) do deklarowanej wydajności grzewczej (Pdh(Tj)) lub częściowego obciążenia cieplnego układu chłodniczego (Pc(Tj)) do deklarowanej wydajności chłodniczej (Pdc(Tj)).

Tryby pracy służące do obliczania sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń produktów do ogrzewania powietrznego i produktów chłodzących:

78)

„tryb aktywny” oznacza tryb odpowiadający czasowi, w którym budynek stanowi obciążenie chłodnicze lub grzewcze, w związku z którym w urządzeniu jest aktywowana funkcja chłodzenia lub ogrzewania. Taki stan może obejmować cykle urządzenia w trybie włącz/wyłącz w celu osiągnięcia lub utrzymania wymaganej temperatury pomieszczenia;

79)

„tryb czuwania” oznacza stan, gdy nagrzewnica powietrza, agregat chłodniczy dla klimatyzacji bytowej, klimatyzator lub pompa ciepła są podłączone do sieci zasilania elektrycznego, muszą pobierać energię z sieci zasilania elektrycznego, aby działać zgodnie z przeznaczeniem, oraz wykonują tylko następujące funkcje przez dowolnie długi czas: funkcja ponownego włączenia lub funkcja ponownego włączenia tylko ze wskazaniem aktywowania funkcji ponownego włączenia, lub wyświetlaniem informacji lub statusu;

80)

„funkcja ponownego włączenia” oznacza funkcję umożliwiającą włączanie innych trybów, w tym trybu aktywnego, przez zdalnie sterowany przełącznik, jak np. urządzenie zdalnego sterowania za pośrednictwem sieci, czujnik wewnętrzny lub wyłącznik czasowy, służący do przełączenia w tryb, w którym dostępne są dodatkowe funkcje urządzenia, w tym jego funkcja podstawowa;

81)

„wyświetlanie informacji lub statusu” oznacza stale włączoną funkcję wyświetlania na wyświetlaczu informacji lub wskazywania statusu urządzenia, w tym zegarów;

82)

„tryb wyłączenia” oznacza stan, w którym agregat chłodniczy dla klimatyzacji bytowej, klimatyzator lub pompa ciepła są podłączone do sieci zasilania elektrycznego i nie wykonują żadnej funkcji. Za „tryb wyłączenia” uważa się również stany, w których pojawia się jedynie wskazanie „trybu wyłączenia”, jak również stany, w których zapewniane są jedynie funkcje mające na celu zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2);

83)

„tryb wyłączonego termostatu” oznacza stan odpowiadający czasowi bez obciążenia chłodniczego lub grzewczego lub gdy urządzenie ma włączoną funkcję ogrzewania, lecz nie pracuje; cykli w trybie aktywnym nie uważa się za tryb wyłączonego termostatu;

84)

„tryb włączonej grzałki karteru” oznacza stan, w którym urządzenie włączyło grzałkę w celu zapobieżenia przedostaniu się czynnika chłodniczego do sprężarki, aby ograniczyć stężenie czynnika chłodniczego w oleju przy uruchomieniu sprężarki;

85)

„pobór mocy w trybie wyłączenia” (POFF) oznacza wyrażony w kW pobór mocy urządzenia znajdującego się w trybie wyłączenia;

86)

„pobór mocy w trybie wyłączonego termostatu” (PTO) oznacza wyrażony w kW pobór mocy urządzenia znajdującego się w trybie wyłączonego termostatu;

87)

„pobór mocy w trybie czuwania” (PSB) oznacza wyrażony w kW pobór mocy urządzenia w trybie czuwania;

88)

„pobór mocy w trybie włączonej grzałki karteru” (PCK) oznacza wyrażony w kW pobór mocy urządzenia znajdującego się w trybie włączonej grzałki karteru;

89)

„czas przebywania w trybie wyłączenia” (HOFF) oznacza liczbę godzin w ciągu roku [h/r], dla których uznaje się, że urządzenie było w trybie wyłączenia; jest ona zależna od wyznaczonego sezonu i funkcji;

90)

„czas pracy w trybie wyłączonego termostatu” (HTO) oznacza liczbę godzin w ciągu roku [h/r], dla których uznaje się, że urządzenie było w trybie wyłączonego termostatu; jest ona zależna od wyznaczonego sezonu i funkcji;

91)

„czas pracy w trybie czuwania” (HSB) oznacza liczbę godzin w ciągu roku [h/r], dla których uznaje się, że urządzenie było w trybie czuwania; jest ona zależna od wyznaczonego sezonu i funkcji;

92)

„czas przebywania w trybie włączonej grzałki karteru” (HCK) oznacza liczbę godzin w ciągu roku [h/r], dla których uznaje się, że urządzenie było w trybie włączonej grzałki karteru; jest ona zależna od wyznaczonego sezonu i funkcji.

Definicje dotyczące metody obliczania w odniesieniu do klimatyzatorów, agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej i pomp ciepła stosujących paliwa

93)

„wskaźnik sezonowego zużycia energii pierwotnej w trybie chłodzenia” (SPERc) oznacza całościowy wskaźnik efektywności energetycznej klimatyzatora lub agregatu chłodniczego dla klimatyzacji bytowej stosujących paliwa, reprezentatywny dla sezonu chłodniczego;

94)

„sezonowa efektywność zużycia gazu w trybie chłodzenia” (SGUEc) oznacza efektywność zużycia gazu dla całego sezonu chłodniczego;

95)

„efektywność zużycia gazu przy częściowym obciążeniu” oznacza efektywność zużycia gazu podczas chłodzenia (GUEc,bin) lub ogrzewania (GUEh,bin) przy temperaturze zewnętrznej Tj;

96)

„efektywność zużycia gazu przy deklarowanej wydajności” oznacza efektywność zużycia gazu podczas chłodzenia (GUEcDC) lub ogrzewania (GUEhDC) w warunkach deklarowanej wydajności, jak określono w załączniku III tabela 21, skorygowaną o możliwe cykliczne działanie urządzenia, w przypadku gdy efektywna wydajność chłodnicza (QEc) przekracza obciążenie cieplne układu chłodniczego (Pc(Tj)) lub efektywna wydajność grzewcza (QEh) przekracza obciążenie grzewcze (Ph(Tj));

97)

„efektywna wydajność chłodnicza” (QEc) oznacza wyrażoną w kW zmierzoną wydajność chłodniczą skorygowaną o ciepło pochodzące z urządzenia (pompy lub pomp bądź wentylatora lub wentylatorów) służącego do zapewnienia cyrkulacji czynnika przekazującego ciepło przez wewnętrzny wymiennik ciepła;

98)

„efektywna wydajność odzysku ciepła” oznacza wyrażoną w kW zmierzoną wydajność odzysku ciepła skorygowaną o ciepło pochodzące z urządzenia (pompy lub pomp) układu odzysku ciepła podczas chłodzenia (QEhr,c) lub ogrzewania (QEhr,h);

99)

„zmierzone obciążenie grzewcze dla trybu chłodzenia” (Qgmc) oznacza wyrażony w kW zmierzony wsad paliwowy w warunkach obciążenia częściowego zdefiniowanych w załączniku III tabela 21;

100)

„wskaźnik sezonowego zużycia energii pomocniczej w trybie chłodzenia” (SAEFc) oznacza efektywność użytkowania energii pomocniczej dla sezonu chłodniczego przy uwzględnieniu wkładu trybów poboru mocy wyłączonego termostatu, czuwania, wyłączenia oraz włączonej grzałki karteru;

101)

„referencyjne roczne zapotrzebowanie na chłód” (QC) oznacza roczne zapotrzebowanie na chłód, które oblicza się jako iloczyn obciążenia obliczeniowego dla trybu chłodzenia (Pdesign,c) i równoważnego czasu działania urządzenia w trybie chłodzenia (HCE);

102)

„wskaźnik sezonowego zużycia energii pomocniczej w trybie chłodzenia w trybie aktywnym” (SAEFc,on) oznacza efektywność użytkowania energii pomocniczej dla sezonu chłodniczego z wyłączeniem wkładu trybów poboru mocy wyłączonego termostatu, czuwania, wyłączenia oraz włączonej grzałki karteru;

103)

„wskaźnik zużycia energii pomocniczej w trybie chłodzenia przy częściowym obciążeniu” (AEFc,bin) oznacza efektywność użytkowania energii pomocniczej podczas chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej (Tj);

104)

„pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia” (PEc) oznacza efektywny pobór mocy elektrycznej na potrzeby chłodzenia w kW;

105)

„wskaźnik sezonowego zużycia energii pierwotnej w trybie ogrzewania” (SPERh) oznacza całościowy wskaźnik efektywności energetycznej pompy ciepła stosującej paliwa, reprezentatywny dla sezonu grzewczego;

106)

„sezonowa efektywność zużycia gazu w trybie ogrzewania” (SGUEh) oznacza efektywność zużycia gazu dla sezonu grzewczego;

107)

„efektywna wydajność grzewcza” (QEh) oznacza wyrażoną w kW zmierzoną wydajność grzewczą skorygowaną o ciepło pochodzące z urządzenia (pompy lub pomp bądź wentylatora lub wentylatorów) służącego do zapewnienia cyrkulacji czynnika przekazującego ciepło przez wewnętrzny wymiennik ciepła;

108)

„zmierzone obciążenie grzewcze dla trybu ogrzewania” (Qgmh) oznacza wyrażony w kW zmierzony wsad paliwowy w warunkach obciążenia częściowego zdefiniowanych w załączniku III tabela 21;

109)

„wskaźnik sezonowego zużycia energii pomocniczej w trybie ogrzewania” (SAEFh) oznacza efektywność użytkowania energii pomocniczej dla sezonu grzewczego przy uwzględnieniu wkładu trybów poboru mocy wyłączonego termostatu, czuwania, wyłączenia oraz włączonej grzałki karteru;

110)

„referencyjne roczne zapotrzebowanie na ciepło” (QH) oznacza roczne zapotrzebowanie na ciepło, które oblicza się jako iloczyn obciążenia obliczeniowego dla trybu ogrzewania i równoważnego rocznego czasu działania urządzenia w trybie ogrzewania(HHE);

111)

„wskaźnik sezonowego zużycia energii pomocniczej w trybie ogrzewania w trybie aktywnym” (SAEFh,on) oznacza efektywność użytkowania energii pomocniczej dla sezonu grzewczego z wyłączeniem wkładu trybów poboru mocy wyłączonego termostatu, czuwania, wyłączenia oraz włączonej grzałki karteru;

112)

„wskaźnik zużycia energii pomocniczej w trybie ogrzewania przy częściowym obciążeniu” (AEFh,bin) oznacza efektywność użytkowania energii pomocniczej podczas ogrzewania przy temperaturze zewnętrznej Tj;

113)

„wskaźnik zużycia energii pomocniczej przy deklarowanej wydajności” oznacza wskaźnik zużycia energii pomocniczej podczas chłodzenia (AEFc,dc) lub ogrzewania (AEFh,dc) w warunkach obciążenia częściowego, jak określono w załączniku III tabela 21, skorygowany o możliwe cykliczne działanie urządzenia, w przypadku gdy efektywna wydajność chłodnicza (QEc) przekracza obciążenie cieplne układu chłodniczego (Pc(Tj)) lub efektywna wydajność grzewcza (QEh) przekracza obciążenie grzewcze (Ph(Tj));

114)

„pobór mocy w trybie ogrzewania” (PEh) oznacza efektywny pobór mocy na potrzeby ogrzewania w kW;

115)

„emisje NOx przez pompy ciepła, agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej i klimatyzatory z silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania” oznaczają łączne emisje tlenku azotu i dwutlenku azotu przez pompy ciepła, agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej i klimatyzatory wyposażone w silnik spalinowy wewnętrznego spalania mierzone w warunkach znamionowych znormalizowanych przy zastosowaniu ekwiwalentu obrotów na minutę, wyrażone w mg dwutlenku azotu na kWh wsadu paliwowego w odniesieniu do GCV;

116)

„ekwiwalent obrotów na minutę” (Erpmequivalent) oznacza obroty na minutę silnika spalinowego wewnętrznego spalania obliczone na podstawie obrotów na minutę silnika przy wskaźnikach obciążenia częściowego wynoszących 70 %, 60 %, 40 % i 20 % przy czynnikach grzewczych (lub chłodniczych, jeżeli nie jest oferowana funkcja ogrzewania) i czynnikach ważenia wynoszących odpowiednio 0,15, 0,25, 0,30 i 0,30.

Definicje dotyczące wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

117)

„znamionowy pobór mocy” (DA) oznacza wyrażony w kW z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku pobór mocy niezbędnej, aby wysokotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczy (w tym sprężarka, wentylator(-y) lub pompa(-y) skraplacza, pompa(-y) parowacza i ewentualne elementy pomocnicze) mógł osiągnąć znamionową wydajność chłodniczą urządzeń przemysłowych;

118)

„znamionowy wskaźnik efektywności energetycznej” (EERA) oznacza wyrażony w kW z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku stosunek znamionowej wydajności chłodniczej urządzeń przemysłowych wyrażonej w kW do znamionowego poboru mocy;

119)

„współczynnik sezonowej sprawności energetycznej” (SEPR) oznacza współczynnik efektywności wysokotemperaturowego przemysłowego agregatu chłodniczego w warunkach znamionowych znormalizowanych reprezentatywny dla zmian obciążenia i temperatury otoczenia w ciągu roku oraz obliczony jako stosunek rocznego zapotrzebowania na chłodzenie urządzeń przemysłowych do rocznego zużycia energii elektrycznej;

120)

„roczne zapotrzebowanie na chłodzenie urządzeń przemysłowych” oznacza sumę całego obciążenia cieplnego układu chłodniczego określonych bloków pomnożoną przez odpowiedni czas bloku;

121)

„obciążenie cieplne układu chłodniczego urządzeń przemysłowych” oznacza iloczyn znamionowej wydajności chłodniczej urządzeń przemysłowych i wskaźnika obciążenia częściowego wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych wyrażony w kW z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

122)

„obciążenie częściowe” (Pc(Tj)) oznacza obciążenie cieplne układu chłodniczego urządzeń przemysłowych przy określonej temperaturze otoczenia (Tj), obliczone jako pełne obciążenie pomnożone przez wskaźnik obciążenia częściowego wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych odpowiadający tej samej temperaturze otoczenia Tj i wyrażone w kW z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

123)

„wskaźnik obciążenia częściowego wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych” (PR(Tj)) oznacza:

a)

dla wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych wykorzystujących skraplanie chłodzone powietrzem stosunek temperatury otoczenia Tj pomniejszonej o 5 °C do referencyjnej temperatury otoczenia pomniejszonej o 5 °C pomnożony przez 0,2 i powiększony o 0,8. Dla temperatur otoczenia wyższych niż referencyjna temperatura otoczenia wskaźnik obciążenia częściowego wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych wynosi 1. Dla temperatur otoczenia niższych niż 5 °C wskaźnik obciążenia częściowego wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych wynosi 0,8;

b)

dla wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych wykorzystujących skraplanie chłodzone wodą stosunek temperatury wlotowej wody (na wlocie wody do skraplacza) pomniejszonej o 9 °C do referencyjnej temperatury otoczenia na wlocie wody do skraplacza (30 °C) pomniejszonej o 9 °C pomnożony przez 0,2 i powiększony o 0,8. Dla temperatur otoczenia (na wlocie wody do skraplacza) wyższych niż referencyjna temperatura otoczenia wskaźnik obciążenia częściowego wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych wynosi 1. Dla temperatur otoczenia niższych niż 9 °C (na wlocie wody do skraplacza) wskaźnik obciążenia częściowego wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych wynosi 0,8;

c)

i jest wyrażony w procentach, do jednego miejsca po przecinku;

124)

„roczne zużycie energii elektrycznej” oblicza się jako sumę stosunków zapotrzebowania na chłód dla każdego określonego bloku i odpowiedniego wskaźnika efektywności energetycznej dla określonego bloku pomnożoną przez odpowiednią liczbę godzin czasu bloku;

125)

„temperatura otoczenia” oznacza:

a)

dla wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych wykorzystujących skraplanie chłodzone powietrzem temperaturę powietrza termometru suchego wyrażoną w stopniach Celsjusza;

b)

dla wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych wykorzystujących skraplanie chłodzone wodą, temperaturę wlotową wody przy skraplaczu, wyrażoną w stopniach Celsjusza;

126)

„referencyjna temperatura otoczenia” oznacza temperaturę otoczenia wyrażoną w stopniach Celsjusza, przy której wskaźnik obciążenia częściowego wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych wynosi 1. Ustala się ją na poziomie 35 °C. W odniesieniu do wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem temperatura powietrza na wlocie do skraplacza zdefiniowana jest na poziomie 35 °C, podczas gdy w odniesieniu do wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych chłodzonych wodą temperatura wody na wlocie do skraplacza zdefiniowana jest na poziomie 30 °C przy temperaturze powietrza na zewnątrz skraplacza wynoszącej 35 °C;

127)

„wskaźnik efektywności energetycznej przy obciążeniu częściowym” (EERPL(Tj)) oznacza wskaźnik efektywności energetycznej określony dla każdego bloku w danym roku, wyprowadzany z deklarowanego wskaźnika efektywności energetycznej (EERDC) dla określonych bloków i obliczany dla pozostałych bloków metodą interpolacji liniowej;

128)

„deklarowane zapotrzebowanie na chłodzenie urządzeń przemysłowych” oznacza obciążenie cieplne układu chłodniczego urządzeń przemysłowych w warunkach panujących w określonych blokach i oblicza się je jako iloczyn znamionowej wydajności chłodniczej urządzeń przemysłowych i odpowiedniego wskaźnika obciążenia częściowego wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych;

129)

„deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej” (EERDC) oznacza wskaźnik efektywności energetycznej wysokotemperaturowego przemysłowego agregatu chłodniczego przy określonym punkcie znamionowym skorygowany – w razie potrzeby – o współczynnik strat, jeżeli minimalna deklarowana wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych przekracza obciążenie cieplne układu chłodniczego urządzeń przemysłowych, lub interpolowany, jeżeli najbliższe deklarowane wydajności chłodnicze urządzeń przemysłowych rozkładają się powyżej i poniżej obciążenia cieplnego układu chłodniczego;

130)

„deklarowany pobór mocy” oznacza pobór mocy niezbędnej, aby wysokotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczy mógł sprostać deklarowanej wydajności chłodniczej urządzeń przemysłowych przy określonym punkcie znamionowym;

131)

„deklarowana wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych” oznacza wydajność chłodniczą osiąganą przez wysokotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczy konieczną w celu zaspokojenia deklarowanego zapotrzebowania na chłodzenie przy określonym punkcie znamionowym.

Definicje dotyczące klimakonwektorów wentylatorowych

132)

„całkowity pobór mocy elektrycznej” (Pelec) oznacza łączną moc elektryczną pochłanianą przez urządzenie, włączając wentylator(-y) i urządzenia pomocnicze.


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

(2)  Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 24).


ZAŁĄCZNIK II

Wymogi dotyczące ekoprojektu

1.

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w przypadku produktów do ogrzewania powietrznego:

a)

od dnia 1 stycznia 2018 r. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń produktów do ogrzewania powietrznego nie może być niższa niż wartości określone w tabeli 1:

Tabela 1

Minimalna sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń produktów do ogrzewania powietrznego pierwszego stopnia, wyrażona w %

 

ηs,h  (*1)

Nagrzewnice powietrza zasilane paliwami, z wyjątkiem nagrzewnic powietrza B1 o znamionowej mocy cieplnej poniżej 10 kW i z wyjątkiem nagrzewnic powietrza C2 i C4 o znamionowej mocy cieplnej poniżej 15 kW

72

Nagrzewnice powietrza B1 o znamionowej mocy cieplnej poniżej 10 kW i nagrzewnice powietrza C2 i C4 o znamionowej mocy cieplnej poniżej 15 kW

68

Nagrzewnice powietrza zasilane energią elektryczną

30

Pompy ciepła typu powietrze–powietrze, napędzane silnikiem elektrycznym, z wyłączeniem dachowych pomp ciepła

133

Dachowe pompy ciepła

115

Pompy ciepła typu powietrze–powietrze, napędzane silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania

120

W przypadku pomp ciepła typu multi-split producent zapewnia zgodność z niniejszym rozporządzeniem w oparciu o pomiary i obliczenia zgodnie z załącznikiem III. Dla każdego modelu jednostki zewnętrznej w dokumentacji technicznej podaje się wykaz zalecanych kombinacji z kompatybilnymi jednostkami wewnętrznymi. Deklaracja zgodności ma następnie zastosowanie do wszystkich kombinacji wymienionych w tym wykazie. Wykaz zalecanych kombinacji zostaje udostępniony przed dokonaniem zakupu/dzierżawy/wynajmu jednostki zewnętrznej;

b)

od dnia 1 stycznia 2021 r. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń produktów do ogrzewania powietrznego nie może być niższa niż wartości określone w tabeli 2:

Tabela 2

Minimalna sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń produktów do ogrzewania powietrznego drugiego stopnia, wyrażona w %

 

ηs,h  (*2)

Nagrzewnice powietrza zasilane paliwami, z wyjątkiem nagrzewnic powietrza B1 o znamionowej mocy cieplnej poniżej 10 kW i z wyjątkiem nagrzewnic powietrza C2 i C4 o znamionowej mocy cieplnej poniżej 15 kW

78

Nagrzewnice powietrza zasilane energią elektryczną

31

Pompy ciepła typu powietrze–powietrze, napędzane silnikiem elektrycznym, z wyłączeniem dachowych pomp ciepła

137

Dachowe pompy ciepła

125

Pompy ciepła typu powietrze–powietrze, napędzane silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania

130

W przypadku pomp ciepła typu multi-split producent zapewnia zgodność z niniejszym rozporządzeniem w oparciu o pomiary i obliczenia zgodnie z załącznikiem III. Dla każdego modelu jednostki zewnętrznej w dokumentacji technicznej podaje się wykaz zalecanych kombinacji z kompatybilnymi jednostkami wewnętrznymi. Deklaracja zgodności ma następnie zastosowanie do wszystkich kombinacji wymienionych w tym wykazie. Wykaz zalecanych kombinacji zostaje udostępniony przed dokonaniem zakupu/dzierżawy/wynajmu jednostki zewnętrznej.

2.

Sezonowa efektywność energetyczna chłodzenia pomieszczeń w przypadku produktów chłodzących:

a)

od dnia 1 stycznia 2018 r. sezonowa efektywność energetyczna chłodzenia pomieszczeń produktów chłodzących nie może być niższa niż wartości określone w tabeli 3:

Tabela 3

Minimalna sezonowa efektywność energetyczna chłodzenia pomieszczeń produktów chłodzących pierwszego stopnia, wyrażona w %

 

ηs,c  (*3)

Agregat chłodniczy typu powietrze–woda o znamionowej wydajności chłodniczej < 400 kW, jeżeli jest napędzany silnikiem elektrycznym

149

Agregat chłodniczy typu powietrze–woda o znamionowej wydajności chłodniczej ≥ 400 kW, jeżeli jest napędzany silnikiem elektrycznym

161

Agregat chłodniczy typu woda/solanka–woda o znamionowej wydajności chłodniczej < 400 kW, jeżeli jest napędzany silnikiem elektrycznym

196

Agregat chłodniczy typu woda/solanka–woda o znamionowej wydajności chłodniczej ≥ 400 kW i < 1 500  kW, jeżeli jest napędzany silnikiem elektrycznym

227

Agregat chłodniczy typu woda/solanka–woda o znamionowej wydajności chłodniczej ≥ 1 500  kW, jeżeli jest napędzany silnikiem elektrycznym

245

Agregat chłodniczy dla klimatyzacji bytowej typu powietrze–woda, jeżeli napędzany jest silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania

144

Klimatyzator typu powietrze–powietrze, napędzany silnikiem elektrycznym, z wyłączeniem klimatyzatorów dachowych

181

Klimatyzator dachowy

117

Klimatyzator typu powietrze–powietrze napędzany silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania

157

W przypadku klimatyzatorów typu multi-split producent zapewnia zgodność z niniejszym rozporządzeniem w oparciu o pomiary i obliczenia zgodnie z załącznikiem III. Dla każdego modelu jednostki zewnętrznej w dokumentacji technicznej podaje się wykaz zalecanych kombinacji z kompatybilnymi jednostkami wewnętrznymi. Deklaracja zgodności ma następnie zastosowanie do wszystkich kombinacji wymienionych w tym wykazie. Wykaz zalecanych kombinacji zostaje udostępniony przed dokonaniem zakupu/dzierżawy/wynajmu jednostki zewnętrznej;

b)

od dnia 1 stycznia 2021 r. sezonowa efektywność energetyczna chłodzenia pomieszczeń produktów chłodzących nie może być niższa niż wartości określone w tabeli 4:

Tabela 4

Minimalna sezonowa efektywność energetyczna chłodzenia pomieszczeń produktów chłodzących drugiego stopnia, wyrażona w %

 

ηs,c  (*4)

Agregat chłodniczy typu powietrze–woda o znamionowej wydajności chłodniczej < 400 kW, jeżeli jest napędzany silnikiem elektrycznym

161

Agregat chłodniczy typu powietrze–woda o znamionowej wydajności chłodniczej ≥ 400 kW, jeżeli jest napędzany silnikiem elektrycznym

179

Agregat chłodniczy typu woda/solanka–woda o znamionowej wydajności chłodniczej < 400 kW, jeżeli jest napędzany silnikiem elektrycznym

200

Agregat chłodniczy typu woda/solanka–woda o znamionowej wydajności chłodniczej ≥ 400 kW i < 1 500  kW, jeżeli jest napędzany silnikiem elektrycznym

252

Agregat chłodniczy typu woda/solanka–woda o znamionowej wydajności chłodniczej ≥ 1 500  kW, jeżeli jest napędzany silnikiem elektrycznym

272

Agregat chłodniczy typu powietrze–woda o znamionowej wydajności chłodniczej ≥ 400 kW, jeżeli jest napędzany silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania

154

Klimatyzator typu powietrze–powietrze, napędzany silnikiem elektrycznym, z wyłączeniem klimatyzatorów dachowych

189

Klimatyzator dachowy

138

Klimatyzator typu powietrze–powietrze napędzany silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania

167

W przypadku klimatyzatorów typu multi-split producent zapewnia zgodność z niniejszym rozporządzeniem w oparciu o pomiary i obliczenia zgodnie z załącznikiem III. Dla każdego modelu jednostki zewnętrznej w dokumentacji technicznej podaje się wykaz zalecanych kombinacji z kompatybilnymi jednostkami wewnętrznymi. Deklaracja zgodności ma następnie zastosowanie do wszystkich kombinacji wymienionych w tym wykazie. Wykaz zalecanych kombinacji zostaje udostępniony przed dokonaniem zakupu/dzierżawy/wynajmu jednostki zewnętrznej.

3.

Współczynnik sezonowej sprawności energetycznej wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych:

a)

od dnia 1 stycznia 2018 r. współczynnik sezonowej sprawności energetycznej wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych nie może być niższy niż wartości określone w tabeli 5:

Tabela 5

Współczynnik sezonowej sprawności energetycznej wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych pierwszego stopnia

Czynnik przekazujący ciepło po stronie skraplacza

Znamionowa wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych

Minimalna wartość SEPR (*5)

Powietrze

PA < 400 kW

4,5

PA ≥ 400 kW

5,0

Woda

PA < 400 kW

6,5

400 kW ≤ PA < 1 500  kW

7,5

PA ≥ 1 500  kW

8,0

b)

od dnia 1 stycznia 2021 r. współczynnik sezonowej sprawności energetycznej wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych nie może być niższy niż wartości określone w tabeli 6:

Tabela 6

Współczynnik sezonowej sprawności energetycznej wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych drugiego stopnia

Czynnik przekazujący ciepło po stronie skraplacza

Znamionowa wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych

Minimalna wartość SEPR (*6)

Powietrze

PA < 400 kW

5,0

PA ≥ 400 kW

5,5

Woda

PA < 400 kW

7,0

400 kW ≤ PA < 1 500  kW

8,0

PA ≥ 1 500  kW

8,5

4.

Emisje tlenków azotu:

a)

od dnia 26 września 2018 r. emisje tlenków azotu, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, nagrzewnic powietrza, pomp ciepła, agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej i klimatyzatorów nie mogą przekraczać wartości przedstawionych w tabeli 7:

Tabela 7

Maksymalne emisje tlenków azotu pierwszego stopnia, wyrażone w mg/kWh wsadu paliwowego w odniesieniu do GCV

Nagrzewnice powietrza zasilane paliwami gazowymi

100

Nagrzewnice powietrza zasilane paliwami ciekłymi

180

Pompy ciepła, agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej i klimatyzatory wyposażone w silniki spalinowe o spalaniu zewnętrznym zasilane paliwami gazowymi

70

Pompy ciepła, agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej i klimatyzatory wyposażone w silniki spalinowe o spalaniu zewnętrznym zasilane paliwami ciekłymi

120

Pompy ciepła, agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej i klimatyzatory wyposażone w silniki spalinowe wewnętrznego spalania zasilane paliwami gazowymi

240

Pompy ciepła, agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej i klimatyzatory wyposażone w silniki spalinowe wewnętrznego spalania zasilane paliwami ciekłymi

420

b)

od dnia 1 stycznia 2021 r. emisje tlenków azotu, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, nagrzewnic powietrza nie mogą przekraczać wartości przedstawionych w tabeli 8:

Tabela 8

Maksymalne emisje tlenków azotu drugiego stopnia, wyrażone w mg/kWh wsadu paliwowego w odniesieniu do GCV

Nagrzewnice powietrza zasilane paliwami gazowymi

70

Nagrzewnice powietrza zasilane paliwami ciekłymi

150

5.

Informacje o produkcie:

a)

od dnia 1 stycznia 2018 r. instrukcje obsługi dla instalatorów i użytkowników końcowych oraz ogólnodostępne strony internetowe producentów, ich autoryzowanych przedstawicieli i importerów zawierają następujące informacje o produkcie:

1)

w przypadku nagrzewnic powietrza informacje przedstawione w tabeli 9 niniejszego załącznika, zmierzone i obliczone zgodnie z załącznikiem III;

2)

w przypadku agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej informacje przedstawione w tabeli 10 niniejszego załącznika, zmierzone i obliczone zgodnie z załącznikiem III;

3)

w przypadku klimatyzatorów typu powietrze–powietrze informacje przedstawione w tabeli 11 niniejszego załącznika, zmierzone i obliczone zgodnie z załącznikiem III;

4)

w przypadku klimatyzatorów typu woda/solanka–powietrze informacje przedstawione w tabeli 12 niniejszego załącznika, zmierzone i obliczone zgodnie z załącznikiem III;

5)

w przypadku klimakonwektorów wentylatorowych informacje przedstawione w tabeli 13 niniejszego załącznika, zmierzone i obliczone zgodnie z załącznikiem III;

6)

w przypadku pomp ciepła informacje przedstawione w tabeli 14 niniejszego załącznika, zmierzone i obliczone zgodnie z załącznikiem III;

7)

w przypadku wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych informacje przedstawione w tabeli 15 niniejszego załącznika, zmierzone i obliczone zgodnie z załącznikiem III;

8)

wszelkie szczególne środki ostrożności, które muszą być podejmowane przy montażu, instalacji lub konserwacji produktu;

9)

w przypadku źródeł ciepła lub źródeł chłodu przeznaczonych dla produktów do ogrzewania powietrza lub produktów chłodzących oraz obudowy produktów do ogrzewania powietrza lub produktów chłodzących, która ma zostać wyposażona w takie źródło ciepła lub chłodu, ich cechy charakterystyczne, wymagania dotyczące montażu w celu zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi ekoprojektu dla produktów do ogrzewania powietrza lub produktów chłodzących oraz, w stosowanych przypadkach, wykaz kombinacji zalecanych przez producenta;

10)

w przypadku pomp ciepła i klimatyzatorów typu multi-split, wykaz odpowiednich jednostek wewnętrznych;

11)

w przypadku nagrzewnic powietrza B1, C2 i C4, poniższy standardowy tekst: „Niniejsza nagrzewnica powietrza jest przeznaczona do podłączenia wyłącznie do komina wspólnego dla wielu mieszkań w istniejących budynkach. Ze względu na niższą sprawność należy unikać jakiegokolwiek innego wykorzystania tej nagrzewnicy powietrza; takie inne wykorzystanie może spowodować wyższe zużycie energii i wyższe koszty eksploatacji.”;

b)

od dnia 1 stycznia 2018 r. instrukcje obsługi dla instalatorów i użytkowników końcowych oraz część ogólnodostępnych stron internetowych producentów, ich autoryzowanych przedstawicieli i importerów przeznaczona dla użytkowników profesjonalnych, zawierają następujące informacje o produkcie:

1)

stosowne informacje dotyczące demontażu, recyklingu lub usuwania po zakończeniu eksploatacji;

c)

dokumentacja techniczna na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 4 musi zawierać następujące elementy:

1)

elementy określone w lit. a);

2)

w przypadku gdy dane odnoszące się do danego modelu zostały uzyskane na podstawie obliczeń wykonanych w oparciu o projekt lub ekstrapolację z innych kombinacji, dokumentacja techniczna zawiera szczegółowe informacje na temat takich obliczeń lub ekstrapolacji oraz prób przeprowadzanych w celu weryfikacji dokładności wykonanych obliczeń z uwzględnieniem szczegółowych informacji na temat modelu matematycznego do obliczania efektywności takich kombinacji oraz pomiarów dokonanych w celu zweryfikowania tego modelu i wykaz wszystkich innych modeli, w przypadku których informacje zawarte w dokumentacji technicznej uzyskano na tej samej podstawie;

d)

producent, jego autoryzowani przedstawiciele i importerzy agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej, klimatyzatorów typu powietrze–powietrze i woda/solanka–powietrze, pomp ciepła i wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych przekazują laboratoriom przeprowadzającym kontrole w ramach nadzoru rynku, na ich wniosek, niezbędne informacje dotyczące ustawień urządzeń zastosowanych w celu wyznaczenia deklarowanych wydajności, w stosownych przypadkach wartości wskaźników SEER/EER, SCOP/COP, a także udostępniają dane kontaktowe w celu uzyskania takich informacji.

Tabela 9

Wymagania w zakresie informacji dotyczące nagrzewnic powietrza

Model(-e): Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:

Nagrzewnice powietrza B1 [tak/nie]

Nagrzewnice powietrza C2 [tak/nie]

Nagrzewnice powietrza C4 [tak/nie]

Typ paliwa: [gazowe/ciekłe/energia elektryczna]

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

 

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Wydajność

 

Sprawność użytkowa

Znamionowa wydajność grzewcza

Pated,h

x,x

kW

 

Sprawność użytkowa przy znamionowej wydajności grzewczej (*7)

ηnom

x,x

%

Wydajność minimalna

Pmin

x,x

kW

 

Sprawność użytkowa przy minimalnej wydajności (*7)

ηpl

x,x

%

Zużycie mocy elektrycznej*

 

Inne parametry

Przy znamionowej wydajności grzewczej

elmax

x,xxx

kW

 

Współczynnik strat przez przegrody zewnętrzne

Fenv

x,x

%

Przy minimalnej wydajności

elmin

x,xxx

kW

 

Zużycie mocy przez palnik zapłonowy (*7)

Pign

x,x

kW

W trybie czuwania

elsb

x,xxx

kW

 

Emisje tlenków azotu (*7)  (*8)

NOx

x

mg/kWh poboru energii (GCV)

 

 

 

 

 

Efektywność emisyjna

ηs,flow

x,x

%

 

 

 

 

 

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń

ηs,h

x,x

%

Dodatkowych informacji udzielają

Nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela

Tabela 10

Wymagania w zakresie informacji dotyczące agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej

Model(-e): Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:

Zewnętrzny wymiennik ciepła agregatu chłodniczego: [należy wybrać, który: typu powietrze czy typu woda/solanka]

Wewnętrzny wymiennik ciepła agregatu chłodniczego: [domyślny: woda]

Rodzaj: proces sprężania pary lub proces sorpcyjny napędzany sprężarką

w stosownych przypadkach: sposób napędzania sprężarki: [silnik elektryczny lub paliwo, paliwo gazowe lub ciekłe, silnik spalinowy wewnętrznego spalania lub o spalaniu zewnętrznym]

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

 

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Znamionowa wydajność chłodnicza

Prated,c

x,x

kW

 

Sezonowa efektywność energetyczna chłodzenia pomieszczeń

ηs,c

x,x

%

Deklarowana wydajność chłodnicza dla obciążenia częściowego przy określonych temperaturach zewnętrznych Tj

 

Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej lub efektywności zużycia gazu/wskaźnik zużycia energii pomocniczej dla obciążenia częściowego przy określonych temperaturach zewnętrznych Tj

Tj = +35 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = +35 °C

EERd lub GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

Tj = +30 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = +30 °C

EERd lub GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

Tj = 25 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = 25 °C

EERd lub GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

Tj = 20 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = 20 °C

EERd lub GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współczynnik strat dla agregatów (*9)

Cdc

x,x

 

 

 

 

 

Pobór mocy w innych trybach niż „tryb aktywny”

Tryb wyłączenia

POFF

x,xxx

kW

 

Tryb włączonej grzałki karteru

PCK

x,xxx

kW

Tryb wyłączonego termostatu

PTO

x,xxx

kW

 

Tryb czuwania

PSB

x,xxx

kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne parametry

Sterowanie wydajnością

stałe/stopniowe/zmienne

 

Dla agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej typu powietrze–woda: natężenie przepływu mierzone na zewnątrz

x

m3/h

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz

LWA

x,x/x,x

dB

 

Dla agregatów chłodniczych typu woda/solanka–woda znamionowe natężenie przepływu solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła

x

m3/h

Emisje tlenków azotu (w stosownych przypadkach)

NOx  (*10)

x

mg/kWh wsadu w odniesieniu do GCV

 

GWP czynnika chłodniczego

 

 

kg CO2 eq (100 lat)

 

 

 

 

 

Zastosowane warunki znamionowe znormalizowane: [zastosowanie niskotemperaturowe/zastosowanie średniotemperaturowe]

Dodatkowych informacji udzielają

Nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela

Tabela 11

Wymagania w zakresie informacji dotyczące klimatyzatorów typu powietrze–powietrze

Model(-e): Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:

Zewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: [domyślny: powietrze]

Wewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: [domyślny: powietrze]

Rodzaj: proces sprężania pary lub proces sorpcyjny napędzany sprężarką

w stosownych przypadkach: sposób napędzania sprężarki: [silnik elektryczny lub paliwo, paliwo gazowe lub ciekłe, silnik spalinowy wewnętrznego spalania lub o spalaniu zewnętrznym]

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

 

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Znamionowa wydajność chłodnicza

Prated,c

x,x

kW

 

Sezonowa efektywność energetyczna chłodzenia pomieszczeń

ηs,c

x,x

%

Deklarowana wydajność chłodnicza dla obciążenia częściowego przy określonych temperaturach zewnętrznych Tj i temperaturach pomieszczenia 27 °C/19 °C (termometr suchy/mokry)

 

Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej lub efektywności zużycia gazu/wskaźnik zużycia energii pomocniczej dla obciążenia częściowego przy określonych temperaturach zewnętrznych Tj

Tj = +35 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = +35 °C

EERd lub GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

Tj = +30 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = +30 °C

EERd lub GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

Tj = 25 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = 25 °C

EERd lub GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

Tj = 20 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = 20 °C

EERd lub GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współczynnik strat dla klimatyzatorów (*11)

Cdc

x,x

 

 

 

 

 

Pobór mocy w innych trybach niż „tryb aktywny”

Tryb wyłączenia

POFF

x,xxx

kW

 

Tryb włączonej grzałki karteru

PCK

x,xxx

kW

Tryb wyłączonego termostatu

PTO

x,xxx

kW

 

Tryb czuwania

PSB

x,xxx

kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne parametry

Sterowanie wydajnością

stałe/stopniowe/zmienne

 

Dla klimatyzatora typu powietrze–powietrze: natężenie przepływu mierzone na zewnątrz

x

m3/h

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz

LWA

x,x/x,x

dB

 

 

 

 

 

w przypadku napędu silnikowego: Emisje tlenków azotu

NOx  (*12)

x

mg/kWh wsadu paliwowego w odniesieniu do GCV

 

GWP czynnika chłodniczego

 

 

kg CO2 eq (100 lat)

 

 

 

 

 

Dodatkowych informacji udzielają

Nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela

Tabela 12

Wymagania w zakresie informacji dotyczące klimatyzatorów typu woda/solanka–powietrze

Model(-e): Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:

Zewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: [domyślny: woda/solanka]

Wewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: [domyślny: powietrze]

Rodzaj: proces sprężania pary lub proces sorpcyjny napędzany sprężarką

w stosownych przypadkach: sposób napędzania sprężarki: [silnik elektryczny lub paliwo, paliwo gazowe lub ciekłe, silnik spalinowy wewnętrznego spalania lub o spalaniu zewnętrznym]

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

 

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Znamionowa wydajność chłodnicza

Prated,c

x,x

kW

 

Sezonowa efektywność energetyczna chłodzenia pomieszczeń

ηs,c

x,x

%

Deklarowana wydajność chłodnicza dla obciążenia częściowego przy określonych temperaturach zewnętrznych Tj i temperaturach pomieszczenia 27 °C/19 °C (termometr suchy/mokry)

 

Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej lub efektywności zużycia gazu/wskaźnik zużycia energii pomocniczej dla obciążenia częściowego przy określonych temperaturach zewnętrznych Tj

Temperatura zewnętrzna Tj

chłodnia kominowa (wlot/wylot)

gruntowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Tj = +35 °C

30/35

10/15

Pdc

x,x

kW

 

Tj = +35 °C

EERd lub GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

Tj = +30 °C

26/*

10/*

Pdc

x,x

kW

 

Tj = +30 °C

EERd lub GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

Tj = 25 °C

22/*

10/*

Pdc

x,x

kW

 

Tj = 25 °C

EERd lub GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

Tj = 20 °C

18/*

10/*

Pdc

x,x

kW

 

Tj = 20 °C

EERd lub GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współczynnik strat dla klimatyzatorów (**)

Cdc

x,x

 

 

 

 

 

Pobór mocy w innych trybach niż „tryb aktywny”

Tryb wyłączenia

POFF

x,xxx

kW

 

Tryb włączonej grzałki karteru

PCK

x,xxx

kW

Tryb wyłączonego termostatu

PTO

x,xxx

kW

 

Tryb czuwania

PSB

x,xxx

kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne parametry

Sterowanie wydajnością

stałe/stopniowe/zmienne

 

 

 

 

 

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz

LWA

x,x/x,x

dB

 

Dla klimatyzatorów typu woda/solanka–powietrze: znamionowe natężenie przepływu solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła

x

m3/h

w przypadku napędu silnikowego

Emisje tlenków azotu (w stosownych przypadkach)

NOx  (***)

x

mg/kWh wsadu paliwowego w odniesieniu do GCV

 

GWP czynnika chłodniczego

 

 

kg CO2 eq (100 lat)

 

 

 

 

 

Dodatkowych informacji udzielają

Nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela

Tabela 13

Wymagania w zakresie informacji dotyczące klimakonwektorów wentylatorowych

Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

 

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Wydajność chłodnicza (jawna)

Prated,c

x,x

kW

 

Całkowity pobór mocy elektrycznej

Pelec

x,xxx

kW

Wydajność chłodnicza (utajona)

Prated,c

x,x

kW

 

Poziom mocy akustycznej (w stosownych przypadkach w zależności od ustawienia prędkości)

LWA

x,x/itd.

dB

Wydajność grzewcza

Prated,h

x,x

kW

 

 

 

 

 

Dodatkowych informacji udzielają

Nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela

Tabela 14

Wymagania w zakresie informacji dotyczące pomp ciepła

Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:

Zewnętrzny wymiennik ciepła pompy ciepła: [należy wybrać, który: powietrze/woda/solanka]

Wewnętrzny wymiennik ciepła pompy ciepła: [należy wybrać, który: powietrze/woda/solanka]

Wskazanie, czy ogrzewacz jest wyposażony w ogrzewacz dodatkowy: tak/nie

w stosownych przypadkach: sposób napędzania sprężarki: [silnik elektryczny lub paliwo, paliwo gazowe lub ciekłe, silnik spalinowy wewnętrznego spalania lub o spalaniu zewnętrznym]

Parametry określa się dla średniego sezonu grzewczego; parametry dla cieplejszych i chłodniejszych sezonów grzewczych są nieobowiązkowe.

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

 

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Znamionowa wydajność grzewcza

Prated,h

x,x

kW

 

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń

ηs,h

x,x

%

Deklarowana wydajność grzewcza dla obciążenia częściowego przy temperaturze pomieszczenia wynoszącej 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj

 

Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik efektywności zużycia gazu/wskaźnik zużycia energii pomocniczej dla obciążenia częściowego przy określonych temperaturach zewnętrznych Tj

Tj = -7 °C

Pdh

x,x

kW

 

Tj = -7 °C

COPd lub GUEh,bin/AEFh,bin

x,x

%

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

 

Tj = 2 °C

COPd lub GUEh,bin/AEFh,bin

x,x

%

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

 

Tj = 7 °C

COPd lub GUEh,bin/AEFh,bin

x,x

%

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

 

Tj = 12 °C

COPd lub GUEh,bin/AEFh,bin

x,x

%

Tbiv = temperatura dwuwartościowa

Pdh

x,x

kW

 

Tbiv = temperatura dwuwartościowa

COPd lub GUEh,bin/AEFh,bin

x,x

%

TOL = graniczna temperatura robocza

Pdh

x,x

kW

 

TOL = graniczna temperatura robocza

COPd lub GUEh,bin/AEFh,bin

x,x

%

Dla pomp ciepła typu powietrze–woda: Tj = -15 °C (jeżeli TOL < -20 °C)

Pdh

x,x

kW

 

Dla pomp ciepła typu woda–powietrze: Tj = -15 °C (jeżeli TOL < -20 °C)

COPd lub GUEh,bin/AEFh,bin

x,x

%

Temperatura dwuwartościowa

Tbiv

x

°C

 

Dla pomp ciepła typu woda–powietrze: graniczna temperatura robocza

Tol

x

°C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współczynnik strat dla pomp ciepła (**)

Cdh

x,x

 

 

 

 

 

Pobór mocy w innych trybach niż „tryb aktywny”

 

Ogrzewacz dodatkowy

Tryb wyłączenia

POFF

x,xxx

kW

 

Wydajność grzewcza rezerwowego podgrzewacza (*)

elbu

x,x

kW

Tryb wyłączonego termostatu

PTO

x,xxx

kW

 

Rodzaj poboru energii

 

Tryb włączonej grzałki karteru

PCK

x,xxx

kW

 

Tryb czuwania

PSB

x,xxx

kW

Inne parametry

Sterowanie wydajnością

stałe/stopniowe/zmienne

 

Dla pomp ciepła typu powietrze–powietrze: natężenie przepływu mierzone na zewnątrz

x

m3/h

Poziom mocy akustycznej mierzony w pomieszczeniu/na zewnątrz

LWA

x,x/x,x

dB

 

Dla pomp ciepła typu woda/solanka–powietrze: znamionowe natężenie przepływu solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła

x

m3/h

Emisje tlenków azotu (w stosownych przypadkach)

NOx  (***)

x

mg/kWh wsadu paliwowego w odniesieniu do GCV

 

GWP czynnika chłodniczego

 

 

kg CO2 eq (100 lat)

 

 

 

 

 

Dodatkowych informacji udzielają

Nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela

(*)

Tabela 15

Wymagania w zakresie informacji dotyczące wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:

Rodzaj skraplania: [chłodzone powietrzem/chłodzone wodą]

Płyn stanowiący czynnik chłodniczy: [informacje na temat płynu stanowiącego czynnik chłodniczy, który ma zostać zastosowany w przemysłowym agregacie chłodniczym]

Parametr

Symbol

Wartość

Jednostka

Temperatura robocza

t

7

°C

Współczynnik sezonowej sprawności energetycznej

SEPR

x,xx

[-]

Roczne zużycie energii elektrycznej

Q

x

kWh/a

 

 

 

 

 

Parametry przy pełnym obciążeniu i referencyjnej temperaturze otoczenia w punkcie znamionowym A (*14)

Znamionowa wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych

PA

x,xx

kW

Znamionowy pobór mocy

DA

x,xx

kW

Znamionowy wskaźnik efektywności energetycznej

EERDC,A

x,xx

[-]

 

 

 

 

Parametry w punkcie znamionowym B

Deklarowana wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych

PB

x,xx

kW

Deklarowany pobór mocy

DB

x,xx

kW

Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej

EERDC,B

x,xx

[-]

 

 

 

 

Parametry w punkcie znamionowym C

Deklarowana wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych

PC

x,xx

kW

Deklarowany pobór mocy

DC

x,xx

kW

Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej

EERDC,C

x,xx

[-]

 

 

 

 

Parametry w punkcie znamionowym D

Deklarowana wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych

PD

x,xx

kW

Deklarowany pobór mocy

DD

x,xx

kW

Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej

EERDC,D

x,xx

[-]

 

 

 

 

Inne parametry

Sterowanie wydajnością

stałe/stopniowe (*14)/zmienne

Współczynnik strat dla agregatów chłodniczych (*13)

Cdc

x,xx

[-]

GWP czynnika chłodniczego

 

 

kg CO2 eq (100 lat)

Dodatkowych informacji udzielają

Nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela


(*1)  Należy zgłosić w odpowiednich tabelach w niniejszym załączniku i w dokumentacji technicznej, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

(*2)  Należy zgłosić w odpowiednich tabelach w niniejszym załączniku i w dokumentacji technicznej, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

(*3)  Należy zgłosić w odpowiednich tabelach w niniejszym załączniku i w dokumentacji technicznej, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

(*4)  Należy zgłosić w odpowiednich tabelach w niniejszym załączniku i w dokumentacji technicznej, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

(*5)  Należy zgłosić w odpowiednich tabelach w niniejszym załączniku i w dokumentacji technicznej, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

(*6)  Należy zgłosić w odpowiednich tabelach w niniejszym załączniku i w dokumentacji technicznej, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

(*7)  Niewymagane w przypadku elektrycznych nagrzewnic powietrza.

(*8)  Od dnia 26 września 2018 r.

(*9)  Jeżeli Cdc nie wyznacza się przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik strat dla agregatów chłodniczych wynosi 0,9.

(*10)  Od 26 września 2018 r.

(*11)  Jeżeli Cdc nie wyznacza się przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik strat dla klimatyzatorów wynosi 0,25.

(*12)  Od 26 września 2018 r.

Jeżeli informacja dotyczy klimatyzatorów typu multi-split, wyniki badań i dane dotyczące efektywności można uzyskać na podstawie efektywności jednostki zewnętrznej, w kombinacji z jednostką wewnętrzną lub jednostkami zewnętrznymi zalecanymi przez producenta lub importera.

(**)  Jeżeli Cdc nie wyznacza się przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik strat dla klimatyzatorów wynosi 0,25.

(***)  Od 26 września 2018 r. Jeżeli informacja dotyczy klimatyzatorów typu multi-split, wyniki badań i dane dotyczące efektywności można uzyskać na podstawie efektywności jednostki zewnętrznej, w kombinacji z jednostką wewnętrzną lub jednostkami zewnętrznymi zalecanymi przez producenta lub importera.

(**)  Jeżeli Cdh nie wyznacza się przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik strat dla pomp ciepła wynosi 0,25.

(***)  Od 26 września 2018 r.

Jeżeli informacja dotyczy pomp ciepła typu multi-split, wyniki badań i dane dotyczące efektywności można uzyskać na podstawie efektywności jednostki zewnętrznej, w kombinacji z jednostką wewnętrzną lub jednostkami zewnętrznymi zalecanymi przez producenta lub importera.

(*13)  Jeżeli Cdc nie wyznacza się przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik strat dla agregatów chłodniczych wynosi 0,9.

(*14)  Dla urządzeń o stopniowej wydajności podaje się dwie wartości oddzielone ukośnikiem („/”) w każdej rubryce sekcji dotyczącej „wydajności chłodniczej urządzeń przemysłowych” i „EER”.


ZAŁĄCZNIK III

Pomiary i obliczenia

1.

Na potrzeby zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia pomiary i obliczenia wykonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i powtarzalnych metod, uwzględniających powszechnie uznane najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Spełnione muszą zostać warunki i parametry techniczne określone w pkt 2–8.

2.

Warunki ogólne pomiarów i obliczeń:

a)

na potrzeby obliczeń określonych w pkt 3–8 zużycie energii elektrycznej mnoży się przez współczynnik konwersji CC wynoszący 2,5;

b)

emisje tlenków azotu mierzy się jako łączne emisje tlenku azotu i dwutlenku azotu wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu;

c)

w przypadku pomp ciepła wyposażonych w ogrzewacze dodatkowe, pomiary i obliczenia znamionowej wydajności grzewczej, sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń, poziomu mocy akustycznej i emisji tlenków azotu uwzględniają ogrzewacz dodatkowy;

d)

źródło ciepła przeznaczone dla produktu do ogrzewania powietrznego lub obudowę produktu, która ma zostać wyposażona w takie źródło ciepła, testuje się odpowiednio z właściwą obudową lub źródłem ciepła;

e)

źródło chłodu przeznaczone dla produktu chłodzącego lub obudowę produktu, która ma zostać wyposażona w takie źródło chłodu, testuje się odpowiednio z właściwą obudową lub źródłem chłodu.

3.

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w przypadku nagrzewnic powietrza:

a)

sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeńηs,h oblicza się jako sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym ηs,on, z uwzględnieniem sezonowej efektywności energii cieplnej ηs,th, współczynnika strat przez przegrody zewnętrzne Fenv oraz efektywności emisyjnej ηs,flow, skorygowaną o czynniki uwzględniające regulację mocy grzewczej, zużycie energii pomocniczej, straty wentylacyjne kominowe i zużycie energii przez palnik zapłonowy Pign (w stosownych przypadkach).

4.

Sezonowa efektywność energetyczna chłodzenia pomieszczeń agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej i klimatyzatorów napędzanych silnikiem elektrycznym:

a)

na potrzeby pomiarów dotyczących klimatyzatorów temperaturę otoczenia w pomieszczeniu ustala się na poziomie 27 °C;

b)

podczas ustalania poziomu mocy akustycznej warunkami pracy urządzenia są warunki znamionowe znormalizowane określone w tabeli 16 (pompy ciepła i klimatyzatory typu powietrze–powietrze), tabeli 17 (agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej typu woda/solanka–woda), tabeli 18 (agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej typu powietrze–woda), tabeli 19 (pomy ciepła i klimatyzatory typu woda/solanka–powietrze);

c)

wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej dla trybu aktywnego SEERon oblicza się w oparciu o częściowe obciążenie cieplne układu chłodniczego Pc(Tj) i wskaźnik efektywności energetycznej dla określonego bloku EERbin(Tj), ważone czasem bloku, w którym panują warunki bloku, z uwzględnieniem warunków określonych poniżej:

1)

warunki obliczeniowe odniesienia określone w tabeli 24;

2)

europejski średni sezon chłodniczy określony w tabeli 27;

3)

w stosownych przypadkach skutki pogorszenia efektywności energetycznej spowodowane wyłączeniem i włączeniem, w zależności od rodzaju regulacji wydajności chłodniczej;

4)

referencyjne roczne zapotrzebowanie na chłód QC stanowi iloczyn obciążenia obliczeniowego dla trybu chłodzenia Pdesign,c i równoważnego czasu działania urządzenia w trybie chłodzenia HCE określonego w tabeli 29;

5)

roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia QCE oblicza się jako sumę:

(i)

współczynnika referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód QC i wskaźnika efektywności energetycznej dla trybu aktywnego SEERon; oraz

(ii)

zużycia energii w trybie wyłączonego termostatu, czuwania, wyłączenia i włączonej grzałki karteru podczas sezonu;

6)

wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej SEER oblicza się jako współczynnik referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód QC i referencyjnego rocznego zużycia energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia QCE;

7)

sezonową efektywność energetyczną chłodzenia pomieszczeń ηs,c oblicza się jako stosunek wskaźnika sezonowej efektywności energetycznej SEER do współczynnika konwersji CC, skorygowany o czynniki uwzględniające regulację temperatury i, wyłącznie w przypadku agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej typu woda/solanka–woda lub klimatyzatorów typu woda/solanka–powietrze, zużycie energii elektrycznej przez pompę lub pompy na wodę gruntową.

d)

W przypadku klimatyzatorów typu multi-split powietrze–powietrze, pomiary i obliczenia są oparte na efektywności jednostki zewnętrznej, w kombinacji z jednostką wewnętrzną lub jednostkami zewnętrznymi zalecanymi przez producenta lub importera.

5.

Sezonowa efektywność energetyczna chłodzenia pomieszczeń agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej i klimatyzatorów wykorzystujących silnik wewnętrznego spalania:

a)

sezonową efektywność energetyczną chłodzenia pomieszczeń ηs,c oblicza się na podstawie wskaźnika sezonowego zużycia energii pierwotnej w trybie chłodzenia SPERC, skorygowanego o czynniki uwzględniające regulację temperatury i, wyłącznie w przypadku agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej typu woda/solanka–woda lub klimatyzatorów typu woda/solanka–powietrze, zużycie energii elektrycznej przez pompę lub pompy na wodę gruntową;

b)

wskaźnik sezonowego zużycia energii pierwotnej w trybie chłodzenia SPERC oblicza się na podstawie sezonowej efektywności zużycia gazu w trybie chłodzenia SGUEC, współczynnika sezonowego zużycia energii pomocniczej w trybie chłodzenia SAEFC, z uwzględnieniem współczynnika konwersji dla energii elektrycznej CC;

c)

wskaźnik sezonowej efektywności zużycia gazu w trybie chłodzenia SGUEC opiera się na stosunku częściowego obciążenia cieplnego układu chłodniczego Pc(Tj) do określonej dla danego bloku efektywności zużycia gazu na potrzeby chłodzenia przy obciążeniu częściowym GUEc,bin, ważonego czasem bloku, w którym panują warunki bloku, z zastosowaniem warunków określonych w pkt 5 lit. h);

d)

SAEFC opiera się na referencyjnym rocznym zapotrzebowaniu na chłód QC i rocznym zużyciu energii na potrzeby chłodzenia QCE;

e)

referencyjne roczne zapotrzebowanie na chłód QC stanowi iloczyn obciążenia obliczeniowego dla trybu chłodzenia Pdesign,c i równoważnego czasu działania urządzenia w trybie chłodzenia HCE określonego w tabeli 29;

f)

roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia QCE oblicza się jako sumę:

1)

współczynnika referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód QC i współczynnika sezonowego zużycia energii pomocniczej w trybie chłodzenia w trybie aktywnym SAEFc,on; oraz

2)

zużycia energii w trybie czuwania, wyłączonego termostatu, w trybie wyłączenia i w trybie włączonej grzałki karteru podczas sezonu;

g)

SAEFc,on opiera się (na ile to istotne) na częściowym obciążeniu cieplnym układu chłodniczego Pc(Tj) i wskaźniku zużycia energii pomocniczej w trybie chłodzenia przy obciążeniu częściowym AEFc,bin, ważonych czasem bloku, w którym panują warunki bloku, z zastosowaniem warunków określonych poniżej;

h)

warunki służące do obliczania SGUEc i SAEFc,on obejmują:

1)

warunki obliczeniowe odniesienia określone w tabeli 24;

2)

europejski średni sezon chłodniczy określony w tabeli 27;

3)

w stosownych przypadkach skutki pogorszenia efektywności energetycznej spowodowane wyłączeniem i włączeniem, w zależności od rodzaju regulacji wydajności chłodniczej.

6.

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w przypadku elektrycznych pomp ciepła:

a)

na potrzeby pomiarów dotyczących pomp ciepła temperaturę otoczenia w pomieszczeniu ustala się na poziomie 20 °C;

b)

podczas ustalania poziomu mocy akustycznej warunkami pracy urządzenia są warunki znamionowe znormalizowane określone w tabeli 16 (pompy ciepła typu powietrze–powietrze), tabeli 19 (pompy ciepła typu woda/solanka–powietrze);

c)

wskaźnik sezonowej efektywności w trybie aktywnym SCOPon oblicza się w oparciu o częściowe obciążenie grzewcze Ph(Tj), wydajność grzewczą rezerwowego podgrzewacza elektrycznego elbu(Tj) (w stosownych przypadkach) i wskaźnik efektywności dla określonego bloku COPbin(Tj), ważone czasem bloku, w którym panują warunki bloku, z uwzględnieniem następujących czynników:

1)

warunki obliczeniowe odniesienia określone w tabeli 24;

2)

europejski „średni” sezon grzewczy określony w tabeli 26;

3)

w stosownych przypadkach skutki pogorszenia efektywności energetycznej spowodowane wyłączeniem i włączeniem, w zależności od rodzaju regulacji wydajności grzewczej;

d)

referencyjne roczne zapotrzebowanie na ciepło QH stanowi iloczyn obciążenia obliczeniowego dla trybu ogrzewania Pdesign,h i równoważnego czasu działania urządzenia w trybie ogrzewania HHE określonego w tabeli 29;

e)

roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania QHE oblicza się jako sumę:

1)

współczynnika referencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepło QH i wskaźnika sezonowej efektywności w trybie aktywnym SCOPon oraz

2)

zużycia energii w trybie wyłączonego termostatu, czuwania, wyłączenia i włączonej grzałki karteru podczas sezonu;

f)

wskaźnik sezonowej efektywności SCOP oblicza się jako współczynnik referencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepło QH i rocznego zużycia energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania QHE;

g)

sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń ηsc oblicza się jako stosunek wskaźnika sezonowej efektywności SCOP do współczynnika konwersji CC, skorygowany o czynniki uwzględniające regulację temperatury i, wyłącznie w przypadku pomp ciepła typu woda/solanka–powietrze, zużycie energii elektrycznej przez pompę lub pompy na wodę gruntową.

h)

w przypadku pomp ciepła typu multi-split, pomiary i obliczenia są oparte na efektywności jednostki zewnętrznej, w kombinacji z jednostką wewnętrzną lub jednostkami zewnętrznymi zalecanymi przez producenta lub importera.

7.

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla pomp ciepła z silnikiem wewnętrznego spalania:

a)

sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń ηs,h oblicza się na podstawie wskaźnika sezonowego zużycia energii pierwotnej w trybie ogrzewania SPERh skorygowanego o czynniki uwzględniające regulację temperatury i, wyłącznie w przypadku pomp ciepła typu woda/solanka–woda, na podstawie zużycia energii elektrycznej przez pompę lub pompy na wodę gruntową;

b)

wskaźnik sezonowego zużycia energii pierwotnej w trybie ogrzewania SPERh oblicza się na podstawie sezonowej efektywności zużycia gazu w trybie ogrzewania SGUEh, współczynnika sezonowego zużycia energii pomocniczej w trybie ogrzewania SAEFh, z uwzględnieniem współczynnika konwersji dla energii elektrycznej CC;

c)

sezonowa efektywność zużycia gazu w trybie ogrzewania SGUEh opiera się na stosunku częściowego obciążenia grzewczego Ph(Tj) do określonej dla danego bloku efektywności zużycia gazu na potrzeby ogrzewania przy obciążeniu częściowym GUEh,bin, ważonej czasem bloku, w którym panują warunki bloku, z zastosowaniem warunków określonych poniżej;

d)

SAEFh opiera się na referencyjnym rocznym zapotrzebowaniu na ciepło QH i referencyjnym rocznym zużyciu energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania QHE;

e)

referencyjne roczne zapotrzebowanie na ciepło QH opiera się na iloczynie obciążenia obliczeniowego dla trybu ogrzewania Pdesign,h i rocznego równoważnego czasu działania urządzenia w trybie aktywnym HHE określonego w tabeli 29;

f)

roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania QHE oblicza się jako sumę:

1)

współczynnika referencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepło QH i współczynnika sezonowego zużycia energii pomocniczej w trybie ogrzewania w trybie aktywnym SAEFh,on; oraz

2)

zużycia energii w trybie wyłączonego termostatu, czuwania, wyłączenia i włączonej grzałki karteru podczas wyznaczonego sezonu;

g)

SAEFh,on opiera się (na ile to istotne) na częściowym obciążeniu grzewczym Pc(Tj) i wskaźniku zużycia energii pomocniczej w trybie ogrzewania przy obciążeniu częściowym AEFh,bin, ważonych czasem bloku, w którym panują warunki bloku, z zastosowaniem warunków określonych poniżej;

h)

warunki służące do obliczania SGUEh i SAEFh,on obejmują:

1)

warunki obliczeniowe odniesienia określone w tabeli 24;

2)

europejski średni sezon grzewczy określony w tabeli 26;

3)

w stosownych przypadkach skutki pogorszenia efektywności energetycznej spowodowane wyłączeniem i włączeniem, w zależności od rodzaju regulacji wydajności grzewczej.

8.

Warunki ogólne pomiarów i obliczeń dotyczących wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

Aby ustanowić wartości znamionowej i deklarowanej wydajności chłodniczej, poboru mocy, współczynnika efektywności energetycznej i współczynnika sezonowej sprawności energetycznej, pomiarów dokonuje się z zastosowaniem następujących warunków:

a)

referencyjna temperatura otoczenia przy zewnętrznym wymienniku ciepła wynosi 35 °C dla wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem i przy temperaturze wlotowej wody do skraplacza wynoszącej 30 °C (punkt znamionowy przy temperaturze powietrza na zewnątrz wynoszącej 35 °C) w przypadku wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych chłodzonych wodą;

b)

temperatura wylotowa wody przy zewnętrznym wymienniku ciepła wynosi 7 °C według termometru suchego;

c)

zmiany w temperaturze otoczenia w ciągu roku reprezentatywne dla średnich warunków klimatu w Unii Europejskiej oraz odpowiednią liczbę godzin, w których te temperatury występują, określono w tabeli 28;

d)

oblicza się skutek pogorszenia efektywności energetycznej spowodowany wyłączeniem i włączeniem, w zależności od rodzaju sterowania wydajnością zastosowanego w wysokotemperaturowym przemysłowym agregacie chłodniczym, lub stosuje się wartość domyślną.

Tabela 16

Warunki znamionowe znormalizowane dla pomp ciepła i klimatyzatorów typu powietrze–powietrze

 

Zewnętrzny wymiennik ciepła

Wewnętrzny wymiennik ciepła

temperatura wlotowa termometru suchego w °C

temperatura wlotowa termometru mokrego w °C

temperatura wlotowa termometru suchego w °C

temperatura wlotowa termometru mokrego w °C

Tryb ogrzewania (dla pomp ciepła)

Powietrze na zewnątrz/powietrze recyrkulowane

7

6

20

15 max

Powietrze wylotowe/powietrze na zewnątrz

20

12

7

6

Tryb chłodzenia (dla klimatyzatorów)

Powietrze na zewnątrz/powietrze recyrkulowane

35

24 (*1)

27

19

Powietrze wylotowe/powietrze recyrkulowane

27

19

27

19

Powietrze wylotowe/powietrze na zewnątrz

27

19

35

24


Tabela 17

Warunki znamionowe znormalizowane dla agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej typu woda/solanka–woda

 

Zewnętrzny wymiennik ciepła

Wewnętrzny wymiennik ciepła

temperatura wlotowa w °C

temperatura wylotowa w °C

temperatura wlotowa w °C

temperatura wylotowa w °C

Tryb chłodzenia

woda–woda (dla niskotemperaturowych zastosowań grzewczych) z chłodni kominowej

30

35

12

7

woda–woda (dla średniotemperaturowych zastosowań grzewczych) z chłodni kominowej

30

35

23

18


Tabela 18

Warunki znamionowe znormalizowane dla agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej typu powietrze–woda

 

Zewnętrzny wymiennik ciepła

Wewnętrzny wymiennik ciepła

temperatura wlotowa w °C

temperatura wylotowa w °C

temperatura wlotowa w °C

temperatura wylotowa w °C

Tryb chłodzenia

powietrze–woda (dla zastosowań niskotemperaturowych)

35

12

7

powietrze–woda (dla zastosowań średniotemperaturowych)

35

23

18


Tabela 19

Warunki znamionowe znormalizowane dla pomp ciepła typu woda/solanka–powietrze i klimatyzatorów

 

Zewnętrzny wymiennik ciepła

Wewnętrzny wymiennik ciepła

temperatura wlotowa w °C

temperatura wylotowa w °C

temperatura wlotowa termometru suchego w °C

temperatura wlotowa termometru mokrego w °C

Tryb ogrzewania (dla pomp ciepła)

woda

10

7

20

15 max

solanka

0

– 3 (*2)

20

15 max

obieg wody

20

17 (*2)

20

15 max

Tryb chłodzenia (dla klimatyzatorów)

chłodnia kominowa

30

35

27

19

gruntowe (woda lub solanka)

10

15

27

19


Tabela 20

Referencyjne temperatury otoczenia dla wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

Punkt kontrolny

Wskaźnik obciążenia częściowego dla wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

Wskaźnik obciążenia częściowego (%)

Zewnętrzny wymiennik ciepła (°C)

Wewnętrzny wymiennik ciepła

Parowacz temperatury wlotowe/wylotowe wody z (°C)

Stała temperatura wylotowa

A

80 % + 20 % × (TA-TD)/(TA-TD)

100

Temperatura wlotowa powietrza

35

12/7

Temperatury wlotowe/wylotowe wody

30/35


Tabela 21

Obciążenie częściowe dla klimatyzatorów, agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej i pomp ciepła

Punkt znamionowy

Temperatura zewnętrzna

Wskaźnik obciążenia częściowego

Zewnętrzny wymiennik ciepła

Wewnętrzny wymiennik ciepła

Klimatyzatory typu powietrze–powietrze

 

Tj (°C)

 

Temperatury termometru suchego dla powietrza na zewnątrz (°C)

Temperatury termometru suchego (termometru mokrego) powietrza w pomieszczeniu (°C)

A

35

100 %

35

27 (19)

B

30

74 %

30

27 (19)

C

25

47 %

25

27 (19)

D

20

21 %

20

27 (19)

Klimatyzatory typu woda–powietrze

Punkt znamionowy

Tj (°C)

Wskaźnik obciążenia częściowego

Temperatury wlotowe/wylotowe przy zastosowaniu chłodni kominowej lub obiegu wody (°C)

Temperatury wlotowe/wylotowe przy zastosowaniu gruntowym (woda lub solanka) (°C)

Temperatury termometru suchego (termometru mokrego) powietrza w pomieszczeniu (°C)

A

35

100 %

30/35

10/15

27 (19)

B

30

74 %

26/ (*3)

10/ (*3)

27 (19)

C

25

47 %

22/ (*3)

10/ (*3)

27 (19)

D

20

21 %

18/ (*3)

10/ (*3)

27 (19)

Agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej typu powietrze–woda

Punkt znamionowy

Tj (°C)

Wskaźnik obciążenia częściowego

Temperatury termometru suchego dla powietrza na zewnątrz (°C)

Temperatury wlotowe/wylotowe wody przy zastosowaniu klimakonwektora wentylatorowego (°C)

Temperatury wlotowe/wylotowe wody przy zastosowaniu chłodzenia podłogowego (°C)

Stała temperatura wylotowa

Zmienna temperatura wylotowa (*3)  (*3)

A

35

100 %

35

12/7

12/7

23/18

B

30

74 %

30

 (*3)/7

 (*3)/8,5

 (*3)/18

C

25

47 %

25

 (*3)/7

 (*3)/10

 (*3)/18

D

20

21 %

20

 (*3)/7

 (*3)/11,5

 (*3)/18

Agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej typu woda–woda

Punkt znamionowy

Tj (°C)

Wskaźnik obciążenia częściowego

Temperatury wlotowe/wylotowe przy zastosowaniu chłodni kominowej lub obiegu wody (°C)

Temperatury wlotowe/wylotowe przy zastosowaniu gruntowym (woda lub solanka) (°C)

Temperatury wlotowe/wylotowe wody przy zastosowaniu klimakonwektora wentylatorowego (°C)

Temperatury wlotowe/wylotowe wody przy zastosowaniu chłodzenia podłogowego (°C)

Stała temperatura wylotowa

Zmienna temperatura wylotowa (*3)  (*3)

A

35

100 %

30/35

10/15

12/7

12/7

23/18

B

30

74 %

26/ (*3)

10/ (*3)

 (*3)/7

 (*3)/8,5

 (*3)/18

C

25

47 %

22/ (*3)

10/ (*3)

 (*3)/7

 (*3)/10

 (*3)/18

D

20

21 %

18/ (*3)

10/ (*3)

 (*3)/7

 (*3)/11,5

 (*3)/18

Pompy ciepła typu powietrze–powietrze

Punkt znamionowy

Tj (°C)

Wskaźnik obciążenia częściowego

Temperatury termometru suchego (termometru mokrego) dla powietrza na zewnątrz w °C

Temperatura termometru suchego powietrza w pomieszczeniu w °C

A

– 7

88 %

– 7 (– 8)

20

B

+ 2

54 %

+ 2 (+ 1)

20

C

+ 7

35 %

+ 7 (+ 6)

20

D

+ 12

15 %

+ 12 (+ 11)

20

E

Tol

zależy od Tol

Tj = Tol

20

F

Tbiv

zależy od Tbiv

Tj = Tbiv

20

Pompy ciepła typu woda/solanka–powietrze

Punkt znamionowy

Tj (°C)

Wskaźnik obciążenia częściowego

Wody gruntowe

Solanka

Temperatura termometru suchego powietrza w pomieszczeniu w °C

temperatury wlotowe/wylotowe (°C)

temperatury wlotowe/wylotowe (°C)

A

– 7

88 %

10/ (*3)

0/ (*3)

20

B

+ 2

54 %

10/ (*3)

0/ (*3)

20

C

+ 7

35 %

10/ (*3)

0/ (*3)

20

D

+ 12

15 %

10/ (*3)

0/ (*3)

20

E

Tol

zależy od Tol

10/ (*3)

0/ (*3)

20

F

Tbiv

zależy od Tbiv

10/ (*3)

0/ (*3)

20


Tabela 22

Warunki obciążenia częściowego służące do obliczania SEPR dla wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem

Punkt znamionowy

Wskaźnik obciążenia częściowego dla wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

Wskaźnik obciążenia częściowego (%)

Zewnętrzny wymiennik ciepła

Wewnętrzny wymiennik ciepła

temperatura wlotowa powietrza (°C)

Parowacz temperatury wlotowe/wylotowe wody (°C)

Stała temperatura wylotowa

A

80 % + 20 % × (TA-TD)/(TA-TD)

100

35

12/7

B

80 % + 20 % × (TB-TD)/(TA-TD)

93

25

 (*4)/7

C

80 % + 20 % × (TC-TD)/(TA-TD)

87

15

 (*4)/7

D

80 % + 20 % × (TD-TD)/(TA-TD)

80

5

 (*4)/7


Tabela 23

Warunki obciążenia częściowego służące do obliczania SEPR dla wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych chłodzonych wodą

Punkt znamionowy

Wskaźnik obciążenia częściowego dla wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

Wskaźnik obciążenia częściowego (%)

Skraplacz chłodzony wodą

Wewnętrzny wymiennik ciepła

Temperatury wlotowe/wylotowe wody (°C)

Temperatura powietrza na zewnątrz (°C)

Parowacz Temperatury wlotowe/wylotowe wody (°C)

Stała temperatura wylotowa

A

80 % + 20 % × (TA-TD)/(TA-TD)

100

30/35

35

12/7

B

80 % + 20 % × (TB-TD)/(TA-TD)

93

23/ (*5)

25

 (*5)/7

C

80 % + 20 % × (TC-TD)/(TA-TD)

87

16/ (*5)

15

 (*5)/7

D

80 % + 20 % × (TD-TD)/(TA-TD)

80

9/ (*5)

5

 (*5)/7


Tabela 24

Warunki obliczeniowe odniesienia dla agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej, klimatyzatorów i pomp ciepła

Funkcja

Sezon

Temperatura obliczeniowa odniesienia termometru suchego (termometru mokrego)

Tdesign,c

Chłodzenie

Średni

35 (24) °C

Temperatura obliczeniowa odniesienia

Maksymalna temperatura dwuwartościowa

Maksymalna graniczna temperatura robocza

Tdesign,h

Tbiv

Tol

Ogrzewanie

Średni

– 10 (– 11) °C

+ 2 °C

– 7 °C

Cieplejszy

2 (– 1) °C

7 °C

2 °C

Chłodniejszy

– 22 (– 23) °C

– 7 °C

– 15 °C


Tabela 25

Warunki znamionowe znormalizowane dla klimakonwektorów wentylatorowych

Test chłodzenia

Test ogrzewania

Test mocy akustycznej

Temperatura powietrza

27 °C (termometr suchy)

19 °C (termometr mokry)

Temperatura powietrza

20 °C (termometr suchy)

W warunkach otoczenia bez przepływu wody

Temperatura wlotowa wody

7 °C

Temperatura wlotowa wody

45 °C dla urządzeń z systemem 2-rurowym

65 °C dla urządzeń z systemem 4-rurowym

Wzrost temperatury wody

5 °C

Spadek temperatury wody

5 °C dla urządzeń z systemem 2-rurowym

10 °C dla urządzeń z systemem 4-rurowym


Tabela 26

Europejskie sezony grzewcze dla pomp ciepła

blokj

Tj [°C]

Hj [h/rok]

Cieplejszy

Średni

Chłodniejszy

1 do 8

– 30 do – 23

0

0

0

9

– 22

0

0

1

10

– 21

0

0

6

11

– 20

0

0

13

12

– 19

0

0

17

13

– 18

0

0

19

14

– 17

0

0

26

15

– 16

0

0

39

16

– 15

0

0

41

17

– 14

0

0

35

18

– 13

0

0

52

19

– 12

0

0

37

20

– 11

0

0

41

21

– 10

0

1

43

22

– 9

0

25

54

23

– 8

0

23

90

24

– 7

0

24

125

25

– 6

0

27

169

26

– 5

0

68

195

27

– 4

0

91

278

28

– 3

0

89

306

29

– 2

0

165

454

30

– 1

0

173

385

31

0

0

240

490

32

1

0

280

533

33

2

3

320

380

34

3

22

357

228

35

4

63

356

261

36

5

63

303

279

37

6

175

330

229

38

7

162

326

269

39

8

259

348

233

40

9

360

335

230

41

10

428

315

243

42

11

430

215

191

43

12

503

169

146

44

13

444

151

150

45

14

384

105

97

46

15

294

74

61

Godziny łącznie:

3 590

4 910

6 446


Tabela 27

Europejski sezon chłodniczy dla agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej i klimatyzatorów

Bloki

Temperatura zewnętrzna (termometr suchy)

„Średni sezon chłodniczy”

Obliczanie EER

czas bloku

j

Tj

hj

#

°C

h/rok

1

17

205

EER(D)

2

18

227

EER(D)

3

19

225

EER(D)

4

20

225

D – Mierzona wartość

5

21

216

Interpolacja liniowa

6

22

215

Interpolacja liniowa

7

23

218

Interpolacja liniowa

8

24

197

Interpolacja liniowa

9

25

178

C – Mierzona wartość

10

26

158

Interpolacja liniowa

11

27

137

Interpolacja liniowa

12

28

109

Interpolacja liniowa

13

29

88

Interpolacja liniowa

14

30

63

B – Mierzona wartość

15

31

39

Interpolacja liniowa

16

32

31

Interpolacja liniowa

17

33

24

Interpolacja liniowa

18

34

17

Interpolacja liniowa

19

35

13

A – Mierzona wartość

20

36

9

EER(A)

21

37

4

EER(A)

22

38

3

EER(A)

23

39

1

EER(A)

24

40

0

EER(A)


Tabela 28

Europejski sezon chłodniczy odniesienia dla wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

blokj

Tj [°C]

Hj [h/rok]

1

– 19

0,08

2

– 18

0,41

3

– 17

0,65

4

– 16

1,05

5

– 15

1,74

6

– 14

2,98

7

– 13

3,79

8

– 12

5,69

9

– 11

8,94

10

– 10

11,81

11

– 9

17,29

12

– 8

20,02

13

– 7

28,73

14

– 6

39,71

15

– 5

56,61

16

– 4

76,36

17

– 3

106,07

18

– 2

153,22

19

– 1

203,41

20

0

247,98

21

1

282,01

22

2

275,91

23

3

300,61

24

4

310,77

25

5

336,48

26

6

350,48

27

7

363,49

28

8

368,91

29

9

371,63

30

10

377,32

31

11

376,53

32

12

386,42

33

13

389,84

34

14

384,45

35

15

370,45

36

16

344,96

37

17

328,02

38

18

305,36

39

19

261,87

40

20

223,90

41

21

196,31

42

22

163,04

43

23

141,78

44

24

121,93

45

25

104,46

46

26

85,77

47

27

71,54

48

28

56,57

49

29

43,35

50

30

31,02

51

31

20,21

52

32

11,85

53

33

8,17

54

34

3,83

55

35

2,09

56

36

1,21

57

37

0,52

58

38

0,40


Tabela 29

Czas pracy przypadający na tryb pracy agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej, klimatyzatorów i pomp ciepła

Sezon

Czas pracy

Tryb włączenia

Tryb wyłączonego termostatu

Tryb czuwania

Tryb wyłączenia

Tryb włączonej grzałki karteru

HCE (chłodzenie); HHE (ogrzewanie)

HTO

HSB

HOFF

HCK

Chłodzenie (do obliczenia SEER)

Średni

600

659

1 377

0

2 036

Chłodniejszy

300

436

828

0

1 264

Cieplejszy

900

767

1 647

0

2 414

Wyłącznie ogrzewanie (do obliczenia SCOP)

Średni

1 400

179

0

3 672

3 851

Chłodniejszy

2 100

131

0

2 189

2 320

Cieplejszy

1 400

755

0

4 345

5 100

Ogrzewanie, jeżeli możliwa praca w odwrotnym kierunku (do obliczenia SCOP)

Średni

1 400

179

0

0

179

Chłodniejszy

2 100

131

0

0

131

Cieplejszy

1 400

755

0

0

755


(*1)  Warunek dotyczący temperatury termometru mokrego nie musi zostać spełniony w przypadku testowania urządzeń, które nie odparowują kondensatu.

(*2)  W odniesieniu do urządzeń przeznaczonych do pracy w trybie ogrzewania i chłodzenia wykorzystuje się natężenie przepływu uzyskane podczas badania w warunkach znamionowych znormalizowanych w trybie chłodzenia.

(*3)  Temperatury wylotowe zależne od natężenia przepływu wody określone w warunkach znamionowych znormalizowanych (wskaźnik obciążenia częściowego na poziomie 100 % podczas chłodzenia, na poziomie 88 % podczas ogrzewania).

(*4)  Przy natężeniu przepływu wody określonym podczas badania „A” dla urządzeń o stałym natężeniu przepływu wody lub o zmiennym natężeniu przepływu.

(*5)  Przy natężeniu przepływu wody określonym podczas badania „A” dla urządzeń o stałym natężeniu przepływu wody lub o zmiennym natężeniu przepływu.


ZAŁĄCZNIK IV

Procedury weryfikacji

Przy przeprowadzaniu kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, organy państw członkowskich stosują następującą procedurę weryfikacji w odniesieniu do wymogów określonych w załączniku II:

1.

Organy państw członkowskich przeprowadzają badanie tylko jednego egzemplarza danego modelu.

2.

Produkt do ogrzewania powietrznego, produkt chłodzący, wysokotemperaturowy przemysłowy agregat chłodniczy lub klimakonwektor wentylatorowy uznaje się za zgodny ze stosownymi wymogami określonymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, jeżeli:

a)

deklarowane wartości spełniają wymogi wymienione w załączniku II oraz jeżeli podane wartości oraz wartości stosowane do określenia tych wartości w celu określenia zgodności modelu nie są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości podane w dokumentacji technicznej, w tym w sprawozdaniach z badań; oraz

b)

jeżeli podczas badania urządzenia wszystkie zmierzone parametry i wartości obliczone na podstawie tych pomiarów wykazują zgodność z odpowiednimi odchyleniami podanymi poniżej:

1)

w odniesieniu do produktów do ogrzewania powietrznego sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs,h nie jest mniejsza niż wartość deklarowana minus 8 % przy znamionowej wydajności grzewczej urządzenia;

2)

w odniesieniu do produktów chłodzących sezonowa efektywność energetyczna chłodzenia pomieszczeń ηs,c nie jest mniejsza niż wartość deklarowana minus 8 % przy znamionowej wydajności chłodniczej urządzenia;

3)

w odniesieniu do produktu do ogrzewania powietrznego lub produktów chłodzących poziom mocy akustycznej LWA nie jest wyższy niż wartość deklarowana plus 2,0 dB;

4)

w odniesieniu do produktów do ogrzewania powietrznego lub produktów chłodzących zasilanych paliwem emisje tlenków azotu wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu nie są większe niż wartość deklarowana plus 20 %;

5)

w odniesieniu do wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych wartość SEPR jest nie mniejsza niż wartość deklarowana minus 10 % przy znamionowej wydajności chłodniczej urządzenia, a znamionowy wskaźnik efektywności energetycznej EERA nie jest o ponad 5 % niższy niż wartość deklarowana, podczas pomiaru przy znamionowej wydajności chłodniczej.

3.

W odniesieniu do modeli produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych lub klimakonwektorów wentylatorowych o nominalnej wydajności grzewczej lub chłodniczej ≥ 70 kW lub produkowanych w ilościach mniejszych niż 5 rocznie, jeśli wynik, o którym mowa w pkt 2, nie zostanie osiągnięty, dany model i wszystkie pozostałe modele, w odniesieniu do których informacja zawarta w dokumentacji technicznej została uzyskana na tej samej podstawie, uznaje się za niezgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4.

W odniesieniu do modeli produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych lub klimakonwektorów wentylatorowych o nominalnej wydajności grzewczej lub chłodniczej < 70 kW lub produkowanych w ilości 5 lub więcej rocznie, jeśli wynik, o którym mowa w pkt 2 lit. a), nie zostanie osiągnięty, dany model i wszystkie pozostałe modele, w odniesieniu do których informacja zawarta w dokumentacji technicznej została uzyskana na tej samej podstawie, uznaje się za niezgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

5.

W odniesieniu do modeli produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych lub klimakonwektorów wentylatorowych o nominalnej wydajności grzewczej lub chłodniczej < 70 kW i produkowanych w ilości 5 lub więcej rocznie, jeśli wynik, o którym mowa w pkt 2 lit. b), nie zostanie osiągnięty, organy państwa członkowskiego wybierają losowo trzy dodatkowe urządzenia tego samego modelu w celu przetestowania.

Model produktu do ogrzewania powietrznego, produktu chłodzącego lub wysokotemperaturowego przemysłowego agregatu chłodniczego uznaje się za zgodny ze stosownymi wymogami określonymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, jeżeli:

a)

deklarowane wartości spełniają wymogi wymienione w załączniku II oraz jeżeli podane wartości oraz wartości stosowane do określenia tych wartości oraz zgodności modelu nie są bardziej korzystne dla producenta lub importera niż wartości podane w dokumentacji technicznej, w tym w sprawozdaniach z badań; oraz

b)

jeżeli podczas badania urządzenia wszystkie zmierzone parametry i wartości obliczone na podstawie tych pomiarów wykazują zgodność z odpowiednimi odchyleniami podanymi poniżej:

1)

w odniesieniu do produktów do ogrzewania powietrznego średnia sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs,h trzech urządzeń nie jest mniejsza niż wartość deklarowana minus 8 % przy znamionowej wydajności grzewczej urządzenia;

2)

w odniesieniu do produktów chłodzących średnia sezonowa efektywność energetyczna chłodzenia pomieszczeń ηs,c trzech urządzeń nie jest mniejsza niż wartość deklarowana minus 8 % przy znamionowej wydajności chłodniczej urządzenia;

3)

w odniesieniu do produktów do ogrzewania powietrznego lub produktów chłodzących średni poziom mocy akustycznej LWA trzech urządzeń nie jest wyższy niż wartość deklarowana plus 2,0 dB;

4)

w odniesieniu do produktów do ogrzewania powietrznego lub produktów chłodzących zasilanych paliwem średnie emisje tlenków azotu wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu z trzech urządzeń nie są większe niż wartość deklarowana plus 20 %;

5)

w odniesieniu do wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych średnia wartość SEPR dla trzech urządzeń jest nie mniejsza niż wartość deklarowana minus 10 % przy znamionowej wydajności chłodniczej urządzenia, a średnia wartość znamionowego wskaźnika efektywności energetycznej EERA dla trzech urządzeń nie jest o ponad 5 % niższy niż wartość deklarowana, podczas pomiaru przy znamionowej wydajności chłodniczej.

6.

Jeżeli wyniki, o których mowa w pkt 5, nie zostają osiągnięte, dany model i wszystkie pozostałe modele, w odniesieniu do których informacja zawarta w dokumentacji technicznej została uzyskana na tej samej podstawie, uznaje się za niezgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

7.

Organy państw członkowskich korzystają z metod pomiarowych i obliczeniowych określonych w załączniku III.

8.

Biorąc pod uwagę ograniczenia wagi i rozmiaru w transporcie produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących i wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych, organy państw członkowskich mogą podjąć decyzję o wszczęciu procedury weryfikacji w siedzibie producentów przed wprowadzeniem tych produktów do użytkowania w miejscu ich przeznaczenia.

9.

W ciągu jednego miesiąca od podjęcia decyzji o tym, że model nie spełnia wymogów, organy państw członkowskich udostępniają wyniki badań i inne istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich i Komisji.

10.

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji mierzonych parametrów przez organy państw członkowskich i nie mogą być stosowane przez producenta jako dopuszczalne tolerancje przy podawaniu wartości w dokumentacji technicznej ani przy interpretowaniu tych wartości w celu osiągnięcia zgodności lub zgłoszenia lepszych wyników.


ZAŁĄCZNIK V

Poziomy odniesienia

Stwierdzono, że w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia najlepsza dostępna na rynku technologia dla produktów do ogrzewania powietrznego i produktów chłodzących pod względem sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń, sezonowej efektywności energetycznej chłodzenia pomieszczeń lub współczynnika sezonowej sprawności energetycznej oraz emisji tlenków azotu jest następująca:

1.

Poziomy odniesienia dla sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń produktów do ogrzewania powietrznego i produktów chłodzących oraz współczynnik sezonowej sprawności energetycznej wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych opisano w tabeli 30.

Tabela 30

Poziomy odniesienia dla sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń produktów do ogrzewania powietrznego i produktów chłodzących oraz współczynnik sezonowej sprawności energetycznej wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

Nagrzewnice powietrza

Zasilane paliwami gazowymi lub ciekłymi

84 %

Zasilane energią elektryczną

33 %

Agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej

powietrze–woda, Prated,c < 200 kW

209 %

powietrze–woda, Prated,c ≥ 200 kW

225 %

Woda/solanka–woda, Prated,c < 200 kW

272 %

Woda/solanka–woda, Prated,c ≥ 200 kW

352 %

Klimatyzatory

Elektryczne, klimatyzator typu powietrze–powietrze

257 %

Pompy ciepła

Elektryczne, pompa ciepła typu powietrze–powietrze

177 %

Wysokotemperaturowe przemysłowe agregaty chłodnicze

Chłodzone powietrzem, PA < 200 kW

6,5 SEPR

Chłodzone powietrzem, 200 kW ≤ PA < 400 kW

8,0 SEPR

Chłodzone powietrzem, PA ≥ 400 kW

8,0 SEPR

Chłodzone wodą, PA < 200 kW

8,5 SEPR

Chłodzone wodą, 200 kW ≤ PA < 400 kW

12,0 SEPR

Chłodzone wodą, 400 kW ≤ PA < 1 000  kW

12,5 SEPR

Chłodzone wodą, PA ≥ 1 000  kW

13,0 SEPR

2.

Poziomy odniesienia dla emisji tlenków azotu wyrażone jako ekwiwalent dwutlenek azotu:

a)

w odniesieniu do nagrzewnic powietrza wykorzystujących paliwa gazowe, emisje najlepszych dostępnych na rynku produktów wynoszą poniżej 50 mg/kWh wsadu paliwa pod względem GCV;

b)

w odniesieniu do nagrzewnic powietrza wykorzystujących paliwa ciekłe, emisje najlepszych dostępnych na rynku produktów wynoszą poniżej 120 mg/kWh wsadu paliwa pod względem GCV;

c)

w odniesieniu do pomp ciepła, agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej i klimatyzatorów o spalaniu zewnętrznym wykorzystujących paliwa gazowe, emisje najlepszych dostępnych na rynku produktów wynoszą poniżej 50 mg/kWh wsadu paliwa pod względem GCV.

3.

Określone w pkt 1 i 2 poziomy odniesienia niekoniecznie oznaczają, że połączenie wspomnianych wartości jest możliwe do osiągnięcia przez jedno urządzenie.


Top