EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2230

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/2230 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

OJ L 336I , 12.12.2016, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2230/oj

12.12.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 336/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/2230

z dnia 12 grudnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2016/2231 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającą decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 (2) nadaje skuteczność decyzji 2010/788/WPZiB (3) i przewiduje niektóre środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga, w tym zamrożenie ich aktywów.

(2)

Decyzją (WPZiB) 2016/2231 ustanowiono kryteria autonomicznego umieszczania w wykazach przez Unię.

(3)

Do nadania skuteczności decyzji (WPZiB) 2016/2231 niezbędne są zatem działania regulacyjne na szczeblu unijnym, w szczególności aby zapewnić jej jednolite stosowanie przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1183/2005.

(5)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1183/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

1.   Zamraża się wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do, będące własnością, będące w posiadaniu lub pod kontrolą, bezpośrednio lub pośrednio, osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I lub w załączniku Ia, w tym osób trzecich działających w ich imieniu lub pod ich kierunkiem.

2.   Nie udostępnia się, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku I lub w załączniku Ia ani na rzecz tych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów.”;

2)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 2b

1.   Załącznik Ia zawiera wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wskazanych przez Radę z następujących powodów:

a)

utrudnianie opartych na konsensusie i pokojowych rozwiązań zmierzających do przeprowadzenia wyborów w DRK, w tym poprzez akty przemocy, represje lub nawoływanie do przemocy, lub poprzez podważanie praworządności;

b)

planowanie czynów stanowiących poważne przypadki łamania lub naruszania praw człowieka w DRK, kierowanie takimi czynami lub ich popełnianie;

c)

powiązanie z osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami, o których mowa w lit. a) i b).

2.   Załącznik Ia zawiera powody umieszczenia w wykazie danych osób i podmiotów.

3.   W załączniku Ia zamieszczane są także, w miarę dostępności, informacje niezbędne do zidentyfikowania danych osób lub podmiotów. W przypadku osób fizycznych informacje takie mogą obejmować imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu i dowodu tożsamości, płeć, adres – o ile jest znany – oraz funkcję lub zawód. W przypadku podmiotów informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności.”;

3)

art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnianie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że dane środki finansowe lub zasoby gospodarcze są:

a)

niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I lub w załączniku Ia oraz członków rodzin pozostających na utrzymaniu takich osób fizycznych, w tym opłat za żywność, z tytułu najmu lub kredytu hipotecznego, za leki i leczenie, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych; lub

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie należności lub opłat manipulacyjnych związanych z rutynowym przechowywaniem i utrzymywaniem zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych; oraz

w przypadku gdy zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku I, jeżeli dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet ds. Sankcji o takim ustaleniu i zamiarze udzielenia zezwolenia, a Komitet ds. Sankcji nie wyraził sprzeciwu w ciągu czterech dni roboczych od dnia powiadomienia.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych po ustaleniu, że są one niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że:

a)

w przypadkach gdy zezwolenie dotyczy osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku I – dane państwo członkowskie powiadomiło o takim ustaleniu Komitet ds. Sankcji, który zatwierdził to ustalenie; oraz

b)

w przypadkach gdy zezwolenie dotyczy osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku Ia – dane państwo członkowskie powiadomiło co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o tym, na jakiej podstawie jego zdaniem powinno się udzielić określonego zezwolenia.

3.   W przypadku osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku Ia dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 i 2.”;

4)

art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem:

(i)

zastawu sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego ustanowionego przed dniem 18 kwietnia 2005 r. lub wyroku sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego wydanego przed tym dniem – w przypadku osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku I; lub

(ii)

orzeczenia arbitrażowego wydanego przed dniem, w którym osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ zostali umieszczeni w wykazie znajdującym się w załączniku Ia, lub orzeczenia sądowego, lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia sądowego podlegającego wykonaniu w danym państwie członkowskim, przed tym dniem lub później;

b)

środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wyłącznie wykorzystane do zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub uznanych w takim wyroku, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące praw osób, którym takie roszczenia przysługują;

c)

zastaw nie został ustanowiony, a wyrok nie został wydany na rzecz osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku I lub w załączniku Ia;

d)

uznanie zastawu lub wyroku nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.

2.   W przypadku osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku I państwo członkowskie powiadamia Komitet ds. Sankcji o zastawie lub orzeczeniu, o których mowa w ust. 1 lit. a) ppkt (i).

3.   W przypadku osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku Ia państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu.”;

5)

dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 4b

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy mogą udzielić zezwolenia na uwolnienie zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku Ia lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku Ia, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przekazanie takich środków finansowych lub zasobów gospodarczych jest niezbędne do celów humanitarnych, takich jak świadczenie lub ułatwianie świadczenia pomocy, w tym artykułów medycznych i żywności, wysyłanie pracowników pomocy humanitarnej oraz związanej z tym pomocy lub ewakuacja z DRK.

2.   Państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zezwoleniach udzielonych na podstawie niniejszego artykułu w ciągu czterech tygodni od ich udzielenia.”;

6)

art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

1.   Art. 2 ust. 2 nie stosuje się do następujących wpływów na zamrożonych rachunkach:

a)

odsetek lub innych dochodów z tych rachunków;

b)

płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed datą objęcia tych rachunków niniejszym rozporządzeniem;

c)

płatności należnych osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku Ia z tytułu orzeczeń sądowych, arbitrażowych lub decyzji administracyjnych wydanych w UE lub podlegających wykonaniu w danym państwie członkowskim;

pod warunkiem że wszystkie takie odsetki, inne dochody i płatności pozostają zamrożone zgodnie z art. 2 ust. 1.

2.   Art. 2 ust. 2 nie stanowi przeszkody dla zasilania zamrożonych rachunków przez instytucje finansowe lub kredytowe otrzymujące środki finansowe przekazywane przez strony trzecie na rachunek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku I lub załączniku Ia, pod warunkiem że wszelkie takie kwoty dodatkowe na takich rachunkach również są zamrożone. Instytucje finansowe lub kredytowe niezwłocznie informują o takich transakcjach właściwe organy.”;

7)

w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

a)

dostarczają natychmiast wszelkich informacji, które ułatwiłyby przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, takich jak dane dotyczące rachunków i kwot zamrożonych zgodnie z art. 2, właściwym organom państw członkowskich, w których mają one miejsce zamieszkania lub siedzibę, oraz przekazują takie informacje Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem państw członkowskich;

b)

współpracują z właściwymi organami przy weryfikacji tych informacji.”;

8)

w art. 7a ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

wskazane osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w załącznikach I i Ia;”;

9)

art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

1.   W przypadku gdy Rada Bezpieczeństwa ONZ lub Komitet ds. Sankcji wskazują osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, Rada dodaje taką osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ do wykazu w załączniku I.

2.   Rada sporządza i zmienia wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów znajdujący się w załączniku Ia.

3.   Rada przekazuje swoją decyzję, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi, o których mowa w ust. 1 i 2, bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi przedstawienie uwag.

4.   W przypadku przedstawienia uwag lub istotnych nowych dowodów Rada dokonuje przeglądu swojej decyzji i odpowiednio informuje daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ.

5.   W przypadku gdy Rada Bezpieczeństwa ONZ lub Komitet ds. Sankcji podejmie decyzję o usunięciu z wykazu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu lub o zmianie danych identyfikacyjnych osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu zamieszczonych w wykazie, Rada wprowadza odpowiednie zmiany w załączniku I.

6.   Komisja jest uprawniona do zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie.”;

10)

w rozporządzeniu (WE) nr 1183/2005 dodaje się, po załączniku I, tekst zamieszczony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 336 I z 12.12.2016, s. 7.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 1).

(3)  Decyzja Rady 2010/788/WPZiB z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga i uchylenia wspólnego stanowiska 2008/369/WPZiB (Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 30).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK Ia

WYKAZ OSÓB, PODMIOTÓW I ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2b

A.   OSOBY

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Ilunga Kampete

alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete.

ur. 24 listopada 1964 r. w Lubumbashi, nr wojskowego dowodu tożsamości: 1-64-86-22311-29. Obywatelstwo DRK.

Jako dowódca Gwardii Republikańskiej (GR) Ilunga Kampete był odpowiedzialny za rozmieszczone w terenie oddziały GR, które użyły siły w sposób nieproporcjonalny oraz dopuściły się brutalnych represji we wrześniu 2016 r. w Kinszasie. Z racji pełnionej funkcji Ilunga Kampete brał zatem udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki łamania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

12.12.2016

2.

Gabriel Amisi Kumba

alias Gabriel Amisi Nkumba; alias „Tango Fort”; alias „Tango Four”.

ur. 28 maja 1964 r. w Malela, nr wojskowego dowodu tożsamości: 1-64-87-77512-30. Obywatelstwo DRK.

Dowódca 1. strefy obrony kongijskiej armii (FARDC), której siły użyły siły w sposób nieproporcjonalny oraz dopuściły się brutalnych represji we wrześniu 2016 r. w Kinszasie. Z racji pełnionej funkcji Gabriel Amisi Kumba brał zatem udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki łamania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

12.12.2016

3.

Ferdinand Ilunga Luyoyo

ur. 8 marca 1973 r. w Lubumbashi.

Nr paszportu: OB0260335 (ważny od 15 kwietnia 2011 r. do 14 kwietnia 2016 r.). Obywatelstwo DRK.

Jako dowódca organu zajmującego się tłumieniem zamieszek Légion Nationale d'Intervention Narodowej Policji Konga (PNC) Ferdinand Ilunga Luyoyo był odpowiedzialny za użycie siły w sposób nieproporcjonalny oraz dopuszczenie się brutalnych represji we wrześniu 2016 r. w Kinszasie. Z racji pełnionej funkcji Ferdinand Ilunga Luyoyo brał zatem udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki łamania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

12.12.2016

4.

Celestin Kanyama

alias Kanyama Tshisiku Celestin; alias Kanyama Celestin Cishiku Antoine, alias Kanyama Cishiku Bilolo Célestin, alias Esprit de mort

ur. 4 października 1960 r. w Kanandze. Obywatelstwo DRK. Nr paszportu: OB0637580 (ważny od 20 maja 2014 r. do 19 maja 2019 r.).

Otrzymał wizę Schengen nr 011518403 wydaną 2 lipca 2016 r.

Jako komisarz policji w Kinszasie (PNC) Celestin Kanyama był odpowiedzialny za użycie siły w sposób nieproporcjonalny oraz dopuszczenie się brutalnych represji we wrześniu 2016 r. w Kinszasie. Z racji pełnionej funkcji Celestin Kanyama brał zatem udział w planowaniu czynów stanowiących poważne przypadki łamania praw człowieka w DRK, w kierowaniu takimi czynami lub ich popełnianiu.

12.12.2016

5.

John Numbi

alias John Numbi Banza Tambo; alias John Numbi Banza Ntambo; alias Tambo Numbi.

ur. 16 sierpnia 1962 r. w Jadotville-Likasi-Kolwezi. Obywatelstwo DRK.

Były inspektor-generał Narodowej Policji Konga (PNC) John Numbi pozostaje wpływową postacią, która była szczególnie zaangażowana w kampanię brutalnego zastraszania podczas wyborów gubernatorów w czerech prowincjach DRK (tworzących wcześniej prowincję Katanga) w marcu 2016 r. i jako taki jest odpowiedzialny za utrudnianie opartych na konsensusie i pokojowych rozwiązań zmierzających do przeprowadzenia w DRK wyborów.

12.12.2016

6.

Roger Kibelisa

alias Roger Kibelisa Ngambaswi.

Obywatelstwo DRK.

Jako dyrektor ds. wewnętrznych Narodowych Służb Wywiadowczych (ANR) Roger Kibelisa jest zaangażowany w kampanię zastraszania członków opozycji prowadzoną przez funkcjonariuszy ANR, w tym bezprawne zatrzymania i aresztowania. Roger Kibelisa podważał zatem praworządność oraz utrudniał oparte na konsensusie i pokojowe rozwiązania zmierzające do przeprowadzenia w DRK wyborów.

12.12.2016

7.

Delphin Kaimbi

alias Delphin Kahimbi Kasagwe; alias Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kasagwe Kahimbi.

ur. 15 stycznia 1969 r. (lub 15 lipca 1969 r.) w Kiniezire/Goma. Obywatelstwo DRK. Nr paszportu dyplomatycznego: DB0006669 (ważny od 13 listopada 2013 r. do 12 listopada 2018 r.)

Szef organu wywiadu wojskowego (byłego DEMIAP), stanowiącego część Narodowego Centrum Operacji, struktury dowodzenia i kontrolowania odpowiedzialnej za bezprawne aresztowania i brutalne represje w Kinszasie we wrześniu 2016 r. oraz odpowiedzialnej za siły, które brały udział w zastraszaniu oraz bezprawnych aresztowaniach, co utrudnia oparte na konsensusie i pokojowe rozwiązania zmierzające do przeprowadzenia w DRK wyborów.

12.12.2016

B.   PODMIOTY”.


Top