Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1997

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1997 z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 w odniesieniu do zmiany programów rozwoju obszarów wiejskich i monitorowania działań wspierających integrację obywateli państw trzecich, a także mające na celu sprostowanie tego rozporządzenia

C/2016/7216

OJ L 308, 16.11.2016, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1997/oj

16.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1997

z dnia 15 listopada 2016 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 w odniesieniu do zmiany programów rozwoju obszarów wiejskich i monitorowania działań wspierających integrację obywateli państw trzecich, a także mające na celu sprostowanie tego rozporządzenia

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (1), w szczególności jego art. 12, art. 66 ust. 5, art. 67 oraz art. 75 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 4 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 (2) określono maksymalną liczbę zmian w programach rozwoju obszarów wiejskich, które państwa członkowskie mogą przedłożyć Komisji. Doświadczenie pokazało, że maksymalna liczba zmian w programach powinna zostać zwiększona, aby umożliwić państwom członkowskim przedłożenie ograniczonej liczby dodatkowych zmian w danym okresie programowania. Należy wyjaśnić przypadki, w których maksymalna liczba zmian w programach nie ma zastosowania, oraz uwzględnić zmiany odnoszące się do przyjęcia pewnych środków nadzwyczajnych lub do nowego wytyczenia obszarów ze znaczącymi ograniczeniami naturalnymi, o których to obszarach mowa w art. 32 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

(2)

Sukces programów rozwoju obszarów wiejskich zależy nie tylko od dobrego zarządzania i pełnego wdrożenia, ale również od gotowości do dostosowania się do nowych wyzwań i zmieniających się okoliczności, takich jak kryzys migracyjny. W celu zapewnienia dobrej koordynacji wszystkich istniejących mechanizmów interwencji, wsparcie z EFRROW na działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich należy kontrolować na szczeblu Unii.

(3)

W części 2 pkt 1 załącznika III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 808/2014 pomyłkowo nie zamieszczono logo LEADER. Błąd ten należy poprawić. W pkt 1 załącznika IV należy poprawić odniesienie do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Należy je zastąpić odniesieniem do obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 808/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Zmiany w programie w rodzaju tych, o których mowa w art. 11 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, można zaproponować nie częściej niż trzy razy w ciągu okresu programowania.

W przypadku wszystkich innych rodzajów zmian łącznie:

a)

można składać jeden wniosek w sprawie zmian na rok kalendarzowy dla każdego programu, z wyjątkiem roku 2023, w którym możliwe jest złożenie więcej niż jednego wniosku w sprawie zmian dotyczących wyłącznie dostosowania planu finansowania, w tym wszelkich wynikających z tego zmian planu wskaźników;

b)

można składać trzy dodatkowe wnioski w sprawie zmian dla każdego programu w ciągu okresu programowania.

Maksymalna liczba zmian, o których mowa w akapicie pierwszym i drugim, nie ma zastosowania:

a)

w przypadku gdy niezbędne jest wprowadzenie środków nadzwyczajnych wynikających z klęsk żywiołowych, katastrof lub niekorzystnych zjawisk klimatycznych oficjalnie uznanych przez właściwy krajowy organ publiczny lub ze względu na znaczne i nagłe zmiany warunków społeczno-ekonomicznych danego państwa członkowskiego lub regionu, w tym znacznych i nagłych zmian demograficznych wynikających z migracji lub przyjmowania uchodźców;

b)

w przypadku gdy zmiana jest konieczna ze względu na zmianę unijnych ram prawnych;

c)

w następstwie przeglądu wyników, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013;

d)

w przypadku zmiany planowanego na każdy rok wkładu EFRROW, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. h) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, wynikającej ze zmiany podziału kwot na poszczególne lata według państw członkowskich, o którym mowa w art. 58 ust. 7 tego rozporządzenia; proponowane zmiany mogą obejmować stosowne zmiany w opisie środków;

e)

w przypadku zmian związanych z wprowadzeniem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; lub

f)

w przypadku zmian związanych z nowym wyznaczeniem obszarów, o którym mowa w art. 32 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.”;

2)

art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Z wyjątkiem przypadków środków nadzwyczajnych wynikających z klęsk żywiołowych, katastrof lub niekorzystnych zjawisk klimatycznych oficjalnie uznanych przez właściwy krajowy organ publiczny lub ze względu na znaczne i nagłe zmiany warunków społeczno-ekonomicznych danego państwa członkowskiego lub regionu, w tym znacznych i nagłych zmian demograficznych wynikających z migracji lub przyjmowania uchodźców, zmian ram krajowych lub zmian w następstwie przeglądu wyników, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wnioski w sprawie zmiany ram krajowych, o których mowa w ust. 2, mogą być zgłoszone tylko jeden raz w ciągu roku kalendarzowego przed dniem 1 kwietnia. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 akapit drugi zmiany w programach wynikające z takiego przeglądu można wprowadzać w uzupełnieniu wniosku w sprawie zmiany przedłożonego zgodnie z tym ustępem.”;

3)

art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   W odniesieniu do rodzajów operacji, dla których wskazano potencjalny wkład w cele szczegółowe, o których mowa w art. 5 akapit pierwszy pkt 2 lit. a), art. 5 akapit pierwszy pkt 5 lit. a)–d) oraz art. 5 akapit pierwszy pkt 6 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, lub w odniesieniu do rodzajów operacji, dla których wskazano potencjalny wkład w integrację obywateli państw trzecich, elektroniczny zapis operacji, o których mowa w art. 70 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, musi zawierać oznakowanie(-a) identyfikujące te przypadki, w których operacja posiada element składowy przyczyniający się do realizacji jednego lub więcej z tych celów szczegółowych.”;

4)

w załącznikach III, IV i VII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 18).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach III, IV i VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 808/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku III część 2 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

w przypadku działań i środków finansowanych przez LEADER – jego logo:

Image

”;

2)

w załączniku IV pkt 1 wskaźnik C32 otrzymuje brzmienie:

„C32.

Obszary z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”;

3)

w załączniku VII pkt 1 lit. b) wpis dotyczący tabeli C otrzymuje brzmienie:

„—

Tabela C: Podział na istotne wskaźniki produktu i działania według rodzaju obszaru, płci lub wieku oraz według operacji przyczyniających się do integracji obywateli państw trzecich”.


Top