EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1821

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

OJ L 294, 28.10.2016, p. 1–956 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1821/oj

28.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1821

z dnia 6 października 2016 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 i art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono nomenklaturę towarową (zwaną dalej „Nomenklaturą scaloną” lub CN), w celu jednoczesnego spełnienia wymogów zarówno Wspólnej Taryfy Celnej, danych statystycznych handlu zewnętrznego Unii, jak i innych polityk unijnych dotyczących przywozu lub wywozu towarów.

(2)

Pełna wersja CN powinna odzwierciedlać zobowiązania międzynarodowe podjęte przez Unię. W szczególności konieczne jest uwzględnienie najnowszych zmian w nomenklaturze systemu zharmonizowanego załączonych do Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, zawartej, w imieniu Unii, na mocy decyzji Rady 87/369/EWG (2), zmian dokonanych w wyniku decyzji Rady 2010/314/UE (3) oraz zmian wprowadzonych w następstwie Umowy w formie deklaracji, dotyczącej rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej (ITA), zawartej w imieniu Unii decyzją Rady (UE) 2016/971 (4).

(3)

Konieczna jest również zmiana CN w celu uwzględnienia np. zmian wymogów dotyczących statystyk i polityki handlowej, rozwoju technologicznego i handlu oraz potrzeby dostosowania lub wyjaśnienia tekstów lub zmian w odniesieniach, które miały miejsce po wejściu w życie unijnego kodeksu celnego (5).

(4)

Załącznik 1 do sekcji I (Załączniki rolne) w części trzeciej (Załączniki taryfowe) CN zawiera tabelę I do celów wyliczania elementów rolnych (AE), dodatkowych ceł za cukier (AD S/Z) oraz dodatkowych ceł za mąkę (AD F/M). Zważywszy, że oznaczenia zawartości sacharozy/cukru inwertowanego/izoglukozy w produktach zawierających fruktozę mogą być w praktyce różnie interpretowane, należy wstawić tekst wyjaśniający wyliczenia, określony w przypisie 3 do tabeli 1.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 zastępuje się tekstem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 października 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2)  Decyzja Rady 87/369/EWG z dnia 7 kwietnia 1987 r. dotycząca zawarcia Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów oraz protokołu zmian do tej konwencji (Dz.U. L 198 z 20.7.1987, s. 1).

(3)  Decyzja Rady 2010/314/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Kolumbią, Kostaryką, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą oraz Porozumienia w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Dz.U. L 141 z 9.6.2010, s. 1).

(4)  Decyzja Rady (UE) 2016/971 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy w formie deklaracji w sprawie rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej (ITA) (Dz.U. L 161 z 18.6.2016, s. 2).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

NOMENKLATURA SCALONA

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ PIERWSZA – PRZEPISY WSTĘPNE

Sekcja I – Ogólne reguły

A.

Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej 15

B.

Ogólne reguły dotyczące ceł 16

C.

Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury, jak i do ceł 17

Sekcja II – Przepisy szczególne

A.

Towary przeznaczone dla niektórych kategorii statków, łodzi i podobnych jednostek pływających oraz dla platform wiertniczych lub produkcyjnych 17

B.

Cywilne statki powietrzne i towary do stosowania w cywilnych statkach powietrznych 19

C.

Produkty farmaceutyczne 21

D.

Ryczałtowa stawka celna 21

E.

Pojemniki i materiały opakowaniowe 23

F.

Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj towarów 23
Znaki, skróty i symbole 25
Uzupełniające jednostki miary 26

CZĘŚĆ DRUGA – TABELA STAWEK CELNYCH

Dział

Sekcja I

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego

1.

Zwierzęta żywe 29

2.

Mięso i podroby jadalne 33

3.

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne 50

4.

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 73

5.

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 85

Sekcja II

Produkty pochodzenia roślinnego

6.

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne 87

7.

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne 90

8.

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów 96

9.

Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy 103

10.

Zboża 106

11.

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny 111

12.

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza 116

13.

Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne 121

14.

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 123

Sekcja III

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

15.

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego 125

Sekcja IV

Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu

16.

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych 135

17.

Cukry i wyroby cukiernicze 141

18.

Kakao i przetwory z kakao 145

19.

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze 147

20.

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin 152

21.

Różne przetwory spożywcze 172

22.

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet 176

23.

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa karma dla zwierząt 189

24.

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu 194

Sekcja V

Produkty mineralne

25.

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement 197

26.

Rudy metali, żużel i popiół 203

27.

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne 206

Sekcja VI

Produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych

28.

Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów 217

29.

Chemikalia organiczne 232

30.

Produkty farmaceutyczne 259

31.

Nawozy 264

32.

Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe środki barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty 268

33.

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe 273

34.

Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, „woski dentystyczne” oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu 276

35.

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy 279

36.

Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwo palne 282

37.

Materiały fotograficzne lub kinematograficzne 283

38.

Produkty chemiczne różne 286

Sekcja VII

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku

39.

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich 299

40.

Kauczuk i artykuły z kauczuku 314

Sekcja VIII

Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i artykuły z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników)

41.

Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione 321

42.

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż jelita jedwabników) 326

43.

Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich 329

Sekcja IX

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; korek i artykuły z korka; wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny

44.

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny 331

45.

Korek i artykuły z korka 344

46.

Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny 345

Sekcja X

Masa włóknista z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady); papier i tektura oraz artykuły z nich

47.

Masa włóknista z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) 347

48.

Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury 349

49.

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany 360

Sekcja XI

Materiały i artykuły włókiennicze

50.

Jedwab 368

51.

Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego 370

52.

Bawełna 374

53.

Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej 381

54.

Włókna ciągłe chemiczne; pasek i tym podobne z materiałów włókienniczych chemicznych 384

55.

Włókna odcinkowe chemiczne 389

56.

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich 396

57.

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze 400

58.

Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty 403

59.

Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane; artykuły włókiennicze w rodzaju nadajacych się do użytku przemysłowego 406

60.

Dzianiny 410

61.

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, dziane 413

62.

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, niedziane 422

63.

Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty 433

Sekcja XII

Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; pióra preparowane i artykuły z nich; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich

64.

Obuwie, getry i tym podobne; części tych artykułów 439

65.

Nakrycia głowy i ich części 445

66.

Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części 446

67.

Pióra i puch, preparowane oraz artykuły wykonane z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich 447

Sekcja XIII

Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła

68.

Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów 449

69.

Wyroby ceramiczne 453

70.

Szkło i wyroby ze szkła 456

Sekcja XIV

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety

71.

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety 465

Sekcja XV

Metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych

72.

Żeliwo i stal 472

73.

Artykuły z żeliwa lub stali 493

74.

Miedź i artykuły z miedzi 505

75.

Nikiel i artykuły z niklu 511

76.

Aluminium i artykuły z aluminium 514

77.

(Zarezerwowany do ewentualnego użytku w ramach Zharmonizowanego Systemu)

78.

Ołów i artykuły z ołowiu 519

79.

Cynk i artykuły z cynku 522

80.

Cyna i artykuły z cyny 524

81.

Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów 526

82.

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych 529

83.

Artykuły różne z metali nieszlachetnych 535

Sekcja XVI

Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; ich części; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych artykułów

84.

Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części 540

85.

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów 586

Sekcja XVII

Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe

86.

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych, i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów, mechaniczne (włączając elektromechaniczne) 616

87.

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria 619

88.

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części 633

89.

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające 635

Sekcja XVIII

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; zegary i zegarki; instrumenty muzyczne; ich części i akcesoria

90.

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria 639

91.

Zegary i zegarki oraz ich części 653

92.

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów 657

Sekcja XIX

Broń i amunicja; ich części i akcesoria

93.

Broń i amunicja; ich części i akcesoria 659

Sekcja XX

Artykuły przemysłowe różne

94.

Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne wypychane artykuły wyposażeniowe; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne; budynki prefabrykowane 661

95.

Zabawki, gry i przybory sportowe; ich części i akcesoria 666

96.

Artykuły przemysłowe różne 670

Sekcja XXI

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

97.

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki 675

98.

Kompletny zakład przemysłowy 677

99.

Specjalne kody Nomenklatury scalonej 681

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAŁĄCZNIKI TARYFOWE

Sekcja I – Załączniki rolne

Załącznik 1

Elementy rolne (EA), dodatkowe cła za cukier (AD S/Z) oraz dodatkowe cła za mąkę (AD F/M) 687

Załącznik 2

Produkty, do których ma zastosowanie cena wejścia 703

Sekcja II – Wykaz substancji farmaceutycznych, które kwalifikują się do bezcłowego traktowania

Załącznik 3

Wykaz międzynarodowych niezastrzeżonych nazw (INN) przewidzianych dla substancji farmaceutycznych przez Światową Organizację Zdrowia, które są zwolnione z cła 749

Załącznik 4

Wykaz przedrostków i przyrostków, które w połączeniu ze związkami chemicznymi INN z załącznika 3 opisują sole, estry lub hydraty tych związków INN; takie sole, estry i hydraty są zwolnione z cła, pod warunkiem że można je zaklasyfikować w tej samej 6-cyfrowej podpozycji HS, co odpowiadające im związki INN 871

Załącznik 5

Sole, estry i hydraty związków chemicznych INN, które nie mogą być klasyfikowane w tej samej pozycji HS, co odpowiadające im związki INN i które są zwolnione z cła 885

Załącznik 6

Wykaz półproduktów farmaceutycznych, to znaczy związków w rodzaju stosowanych przy wytwarzaniu gotowych produktów farmaceutycznych, które są zwolnione z cła 889

Sekcja III

Załącznik 7

(Zarezerwowany do ewentualnego użytku w ramach Zharmonizowanego Systemu) 925

Sekcja IV – Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj towarów

Załącznik 8

Towary nienadające się do spożycia (wykaz substancji skażających) 929

Załącznik 9

Świadectwa 935

Załącznik 10

Kody statystyczne TARIC 951

CZĘŚĆ PIERWSZA

PRZEPISY WSTĘPNE

SEKCJA I

OGÓLNE REGUŁY

A. Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega następującym regułom:

1.

Tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne; do celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz, o ile nie są one sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag, zgodnie z następującymi regułami:

2.

a)

Wszelkie informacje o wyrobie zawarte w treści pozycji dotyczą wyrobu niekompletnego lub niegotowego, pod warunkiem że posiada on zasadniczy charakter wyrobu kompletnego lub gotowego. Informacje te dotyczą także wyrobu kompletnego lub gotowego (oraz wyrobu uważanego za taki w myśl postanowień niniejszej reguły), znajdującego się w stanie niezmontowanym lub rozmontowanym.

b)

Wszelkie informacje zawarte w treści pozycji o materiale lub substancji odnoszą się do tego materiału lub substancji bądź w stanie czystym, bądź w mieszaninie lub w połączeniu z innymi materiałami lub substancjami. Również każda informacja o wyrobach z określonego materiału lub substancji odnosi się także do wyrobów wykonanych w całości lub w części z tego materiału lub substancji. Klasyfikowanie wyrobów stanowiących mieszaniny lub składających się z różnych materiałów lub substancji należy ustalać według zasad określonych w regule 3.

3.

Jeżeli stosując regułę 2 b) lub z innego powodu, towary na pierwszy rzut oka są klasyfikowalne do dwóch lub więcej pozycji, klasyfikacji należy dokonać w następujący sposób:

a)

pozycja określająca towar w sposób najbardziej szczegółowy ma pierwszeństwo przed pozycjami określającymi towar w sposób bardziej ogólny. Jednak, gdy dwie lub więcej pozycji odnosi się tylko do części materiałów lub substancji zawartych w mieszaninie lub w wyrobie złożonym lub tylko do części artykułów w zestawie pakowanym do sprzedaży detalicznej, pozycje te należy uważać za jednakowo właściwe w odniesieniu do tych towarów, nawet gdy jedna z nich daje bardziej pełne lub bardziej dokładne określenie tego towaru;

b)

mieszaniny, wyroby złożone składające się z różnych materiałów lub wytworzone z różnych składników oraz wyroby pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej, które nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę 3 a), należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się one z materiału lub składnika, który nadaje im ich zasadniczy charakter, o ile takie kryterium jest możliwe do zastosowania;

c)

jeżeli towary nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę 3 a) lub b), należy klasyfikować do pozycji, pojawiającej się w kolejności numerycznej jako ostatnia z tych, które jednakowo zasługują na uwzględnienie.

4.

Towary, które nie mogą być klasyfikowane zgodnie z powyższymi regułami, powinny być klasyfikowane do pozycji odpowiednich dla towarów, do których są najbardziej zbliżone.

5.

Oprócz powyższych postanowień, w odniesieniu do niżej wymienionych wyrobów należy stosować następujące reguły:

a)

futerały do aparatów fotograficznych, instrumentów muzycznych, broni, przyborów kreślarskich, naszyjników oraz podobne opakowania, specjalnie dostosowane do przechowywania wyrobów lub ich kompletów, nadające się do długotrwałego użytkowania i występujące z wyrobami, do których są przeznaczone, należy klasyfikować razem z wyrobami, gdy są one normalnie z nimi sprzedawane. Reguły tej jednak nie stosuje się do opakowań, które całemu wyrobowi nadają zasadniczy charakter;

b)

z zastrzeżeniem postanowień zawartych w regule 5 a), opakowania i pojemniki opakowaniowe (1), jeżeli są zazwyczaj stosowane do tego rodzaju towarów, należy klasyfikować razem z tymi towarami. Postanowienie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli opakowania nadają się w sposób oczywisty do ponownego użytku.

6.

Klasyfikacja towarów do podpozycji tej samej pozycji powinna być przeprowadzona zgodnie z ich treścią i uwagami do nich, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z powyższych reguł, stosując zasadę, że tylko podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane. Odpowiednie uwagi do sekcji i działów mają zastosowanie również do tej reguły, jeżeli treść tych uwag nie stanowi inaczej.

B. Ogólne reguły dotyczące ceł

1.

Stawki celne mające zastosowanie do przywożonych towarów pochodzących z państw, które są Umawiającymi się Stronami Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu lub z którymi Unia Europejska zawarła umowy zawierające klauzulę najwyższego uprzywilejowania, są stawkami konwencyjnymi wskazanymi w kolumnie 3 tabeli stawek celnych. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, te stawki konwencyjne mają zastosowanie do towarów innych niż te wskazane powyżej, przywożonych z dowolnego państwa trzeciego.

Konwencyjne stawki celne przedstawione w kolumnie 3 mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2017.

Jeżeli autonomiczne stawki celne są niższe niż stawki konwencyjne, mają zastosowanie stawki autonomiczne, przedstawione w formie przypisu.

2.

Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy przewidziane są specyficzne autonomiczne stawki celne dla towarów pochodzących z niektórych państw lub w przypadku gdy preferencyjne stawki celne są stosowane zgodnie z umowami.

3.

Ustępy 1 i 2 nie wykluczają stosowania przez państwa członkowskie stawek celnych innych niż te zawarte we Wspólnej taryfie celnej, jeżeli ich zastosowanie jest uzasadnione prawem Unii Europejskiej.

4.

Cła wyrażone w postaci stawek procentowych są cłami ad valorem.

5.

Symbol „EA” wskazuje, że towary nim oznaczone są obciążone „elementem rolnym” ustalonym zgodnie z załącznikiem 1.

6.

Symbol „AD S/Z” lub „AD F/M” w działach od 17 do 19 wskazuje, że maksymalna stawka celna składa się ze stawki ad valorem powiększonej o cło dodatkowe dla niektórych rodzajów cukru lub za mąkę. To cło dodatkowe ustalane jest zgodnie z postanowieniami załącznika 1.

7.

W dziale 22 symbol „€/% vol/hl” oznacza, że cło specyficzne, wyrażone w euro, musi być obliczane za każdą procentową objętość alkoholu za hektolitr. A zatem napój o procentowej objętości alkoholu wynoszącej 40 % musi być liczony w następujący sposób:

„1 €/% vol/hl” = 1 € × 40 — cło w wysokości 40 € za hektolitr, lub

„1 €/% vol/hl + 5 €/hl” = 1 € × 40 plus 5 € — cło w wysokości 45 € za hektolitr.

Dodatkowo, w przypadku jeżeli wskazana jest wartość minimalna (MIN), na przykład „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl”, oznacza to, że cło obliczane na podstawie powyższej zasady musi być porównane z cłem minimalnym, na przykład „9 EUR/hl” i wówczas należy zastosować wyższe z tych dwóch ceł.

C. Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury, jak i do ceł

1.

O ile nie przewidziano inaczej, przepisy dotyczące wartości celnej, oprócz wartości dla wymiaru cła ad valorem, będą stosowane dla ustalenia wartości, na podstawie których ustalony został zakres poszczególnych pozycji lub podpozycji.

2.

W przypadku towarów podlegających opłacie za masę oraz masy, w odniesieniu do której definiowany jest zakres niektórych pozycji lub podpozycji, przyjmuje się:

a)

w przypadku odniesienia do „masy brutto”, łączną masę towarów oraz wszystkich materiałów opakowaniowych i pojemników opakowaniowych;

b)

w przypadku odniesienia do „masy netto” lub po prostu do „masy” bez wyszczególnienia, masę samych towarów bez jakichkolwiek materiałów opakowaniowych i pojemników opakowaniowych.

3.

Równowartość euro w walutach krajowych państw członkowskich, innych niż uczestniczące państwa członkowskie zdefiniowane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 974/98 (2) (zwanych dalej „nieuczestniczącymi państwami członkowskimi”), należy ustalać zgodnie z art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (3).

4.

Towary zakwalifikowane do uprzywilejowanego traktowania taryfowego ze względu na ich końcowe przeznaczenie:

Jeżeli cło przywozowe mające zastosowanie na mocy porozumień w sprawie końcowego przeznaczenia do towarów o szczególnym końcowym przeznaczeniu nie jest niższe niż to, które w innym przypadku miałoby zastosowanie do towarów, wymienione towary należy klasyfikować do kodu odnoszącego się do końcowego przeznaczenia, a art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 nie ma zastosowania.

SEKCJA II

PRZEPISY SZCZEGÓLNE

A. Towary przeznaczone dla niektórych kategorii statków, łodzi i podobnych jednostek pływających oraz dla platform wiertniczych lub produkcyjnych

1.

Stawki celne podlegają zawieszeniu w odniesieniu do towarów przeznaczonych do włączenia do statków, łodzi lub pozostałych jednostek pływających wymienionych w poniższej tabeli, do celów ich budowy, naprawy, konserwacji lub przebudowy oraz w odniesieniu do towarów przeznaczonych do umieszczenia w takich statkach, łodziach lub pozostałych jednostkach pływających lub do ich wyposażenia.

2.

Stawki celne zostają zawieszone w odniesieniu do:

a)

towarów przeznaczonych do włączenia do platform wiertniczych lub produkcyjnych:

1)

stałych, objętych podpozycją ex 8430 49, działających na morzu terytorialnym państw członkowskich lub poza nim; lub

2)

pływających lub podwodnych, objętych podpozycją 8905 20,

do celów ich budowy, naprawy, konserwacji lub przekształcenia, oraz w odniesieniu do towarów przeznaczonych do wyposażenia wymienionych platform.

Towary takie, jak: paliwo silnikowe, smary i gaz, które są niezbędne do działania maszyn i aparatury, ale nie są stałymi, integralnymi częściami platform, a używane są na pokładzie w celu budowy, naprawy, konserwacji, przebudowy lub wyposażenia tych platform, uznawane są także za wykorzystane do włączenia do platform wiertniczych lub produkcyjnych;

b)

rur, przewodów, kabli i ich złączy, łączących te platformy wiertnicze lub produkcyjne ze stałym lądem.

Kod CN

Wyszczególnienie

(1)

(2)

8901

Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe, promy, statki towarowe, barki oraz podobne jednostki pływające, do przewozu osób lub towarów

8901 10

–  Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe oraz podobne jednostki pływające przeznaczone głównie do przewozu osób; promy wszelkiego rodzaju

8901 10 10

– –  Pełnomorskie

8901 20

–  Tankowce

8901 20 10

– –  Pełnomorskie

8901 30

–  Chłodniowce, inne niż te objęte podpozycją 8901 20

8901 30 10

– –  Pełnomorskie

8901 90

–  Pozostałe statki do przewozu towarów oraz pozostałe statki do przewozu zarówno osób, jak i towarów

8901 90 10

– –  Pełnomorskie

8902 00

Statki rybackie; statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające, do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa

8902 00 10

–  Pełnomorskie

8903

Jachty i pozostałe jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki

 

–  Pozostałe

8903 91

– –  Żaglowce, z pomocniczym silnikiem lub bez

8903 91 10

– – –  Pełnomorskie

8903 92

– –  Motorówki, inne niż z silnikiem przyczepnym

8903 92 10

– – –  Pełnomorskie

8904 00

Holowniki i pchacze

8904 00 10

–  Holowniki

 

–  Pchacze

8904 00 91

– –  Pełnomorskie

8905

Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji; doki pływające; platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne

8905 10

–  Pogłębiarki

8905 10 10

– –  Pełnomorskie

8905 90

–  Pozostałe

8905 90 10

– –  Pełnomorskie

8906

Pozostałe jednostki pływające, włączając okręty wojenne i łodzie ratunkowe, inne niż łodzie wioślarskie

8906 10 00

–  Okręty wojenne

 

–  Pozostałe

8906 90 10

– –  Pełnomorskie

3.

Zawieszenia podlegają warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej z uwagi na kontrolę celną wykorzystania takich towarów.

B. Cywilne statki powietrzne i towary do stosowania w cywilnych statkach powietrznych

1.

Zwolnienie z cła przewidziane jest w odniesieniu do:

cywilnych statków powietrznych,

niektórych towarów używanych w cywilnych statkach powietrznych i przeznaczonych do włączenia do tych statków w trakcie ich budowy, naprawy, konserwacji, przebudowy, modyfikacji lub przekształcania,

naziemnych samolotów szkolnych do nauki latania i ich części, do użytku cywilnego.

Towary te objęte są pozycjami i podpozycjami wymienionymi w tabelach w ust. 5.

2.

Do celów ust. 1 tiret pierwsze i drugie „cywilny statek powietrzny” oznacza statek powietrzny inny niż używany w siłach zbrojnych lub podobnych służbach w państwach członkowskich, które prowadzą wojskową lub niecywilną rejestrację.

3.

Do celów ust. 1 tiret drugie wyrażenie „do stosowania w cywilnych statkach powietrznych” obejmuje towary do użytku w naziemnych samolotach szkolnych do nauki latania do użytku cywilnego.

4.

Zwolnienie z cła podlega warunkom określonym w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej, z uwzględnieniem kontroli celnej wykorzystania takich towarów (zob. art. 254 rozporządzenia (UE) nr 952/2013).

5.

Towary kwalifikujące się do wymienionego zwolnienia z cła są objęte następującymi pozycjami lub podpozycjami:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8521 10, 8526, 8528 42, 8528 52, 8528 62, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.

Dla następujących podpozycji zwolnienie z cła w stosunku do cywilnych statków powietrznych jest udzielane wyłącznie dla towarów opisanych w kolumnie 2.

Podpozycja

Wyszczególnienie

3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90

Z zamocowanym wyposażeniem

4008 29

Kształtowniki, przycięte na wymiar

4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42

Odpowiednim do przesyłania gazów lub cieczy

3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99

Do użytku technicznego

4504 90

Uszczelki, podkładki i pozostałe uszczelnienia

6812 80

Inne niż odzież, dodatki odzieżowe, obuwie i nakrycia głowy, papier, płyty pilśniowe i filc, materiał do połączeń z prasowanych włókien azbestowych, w arkuszach lub rolkach

6813 20 , 6813 81 , 6813 89

Na bazie azbestu lub pozostałych substancji mineralnych

7007 21

Wiatrochrony, nieobramowane

7322 90

Nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza (z wyłączeniem części do nich)

7324 90

Wyroby sanitarne (z wyłączeniem części do nich)

7608 10 , 7608 20

Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy

8108 90

Rury i przewody rurowe, z zamontowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy

8415 90

Do klimatyzatorów objętych podpozycjami 8415 81 , 8415 82 lub 8415 83

8419 90

Części wymienników ciepła

8479 89

Akumulatory hydropneumatyczne; mechaniczne napędy do odwracaczy ciągu; kompletne kabiny ustępowe specjalnie skonstruowane do takiego zastosowania; nawilżacze i osuszacze powietrza; serwomechanizmy nieelektryczne; rozruszniki nieelektryczne; rozruszniki pneumatyczne do silników turboodrzutowych, turbośmigłowych i pozostałych turbin gazowych; wycieraczki szyby przedniej, nieelektryczne; regulatory śmigieł, nieelektryczne

8501 20 , 8501 40

O mocy wyjściowej przekraczającej 735 W, ale nieprzekraczającej 150 kW

8501 31

Silniki o mocy wyjściowej przekraczającej 735 W, prądnice prądu stałego

8501 33

Silniki o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 150 kW i prądnice

8501 34

Prądnice o mocy wyjściowej przekraczającej 375 kW

8501 51

O mocy wyjściowej przekraczającej 735 W

8501 53

O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 150 kW

8516 80 20

W połączeniu jedynie z prostym elementem izolacyjnym i połączeniami elektrycznymi, stosowane do odmrażania i zapobiegania oblodzeniu

8522 90

Zespoły i podzespoły składające się z dwóch lub więcej części lub elementów złączonych ze sobą, do aparatury objętej podpozycją 8519 81 95

8529 90

Zespoły i podzespoły składające się z dwóch lub więcej części lub elementów złączonych ze sobą, do aparatury objętej pozycją 8526

8536 70

Złącza z tworzyw sztucznych do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światłowodowych

8543 70 04 , 8543 70 90

Urządzenia rejestrujące dane lotu, elektryczne selsyny i przetworniki, urządzenia zapobiegające zamarzaniu przedniej szyby i urządzenia zapobiegające zamgleniu szyb, z rezystorami elektrycznymi

8803 90 90

Włączając szybowce

9020 00

Z wyłączeniem części

9029 10

Obrotomierze elektryczne lub elektroniczne

9029 90

Do obrotomierzy, szybkościomierzy i tachometrów

9109 10 , 9109 90

O szerokości lub średnicy nieprzekraczającej 50 mm

9405 10 , 9405 60

Z tworzyw sztucznych lub metali nieszlachetnych

9405 92 , 9405 99

Artykułów objętych podpozycją 9405 10 lub 9405 60 , z tworzyw sztucznych lub metali nieszlachetnych

6.

Towary wymienione w ust. 5 są zintegrowane w TARIC według podpozycji wraz z przypisem w następujący sposób: „Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej” (zob. art. 254 rozporządzenia (UE) nr 952/2013).

C. Produkty farmaceutyczne

1.

Zwolnienie z cła przewidziane jest w odniesieniu do produktów farmaceutycznych następujących kategorii:

1)

substancje farmaceutyczne objęte numerami CAS (numerami rejestru chemicznej służby informacyjnej) oraz międzynarodowymi niezastrzeżonymi nazwami (INN) wymienionymi w załączniku 3;

2)

sole, estry i wodziany substancji INN, które zostały opisane poprzez połączenie tych INN-ów z załącznika 3 z przedrostkami lub przyrostkami z załącznika 4, pod warunkiem że takie produkty mogą być klasyfikowane do tych samych 6-cyfrowych podpozycji HS, jak odpowiednia INN;

3)

sole, estry i wodziany INN-ów wymienionych w załączniku 5, a które nie mogą być klasyfikowane do tych samych 6-cyfrowych podpozycji HS, jak odpowiednia substancja INN;

4)

półprodukty farmaceutyczne, tj. związki w rodzaju stosowanych do produkcji gotowych produktów farmaceutycznych objętych numerami CAS i ich chemicznymi nazwami wymienionymi w załączniku 6.

2.

Szczególne przypadki:

1)

INN-y obejmują jedynie te substancje, które zostały opisane w wykazach zalecanych i proponowanych INN-ów, publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jeżeli liczba substancji objętych nazwą INN jest mniejsza niż liczba objęta numerem CAS, substancje objęte nazwą INN będą zwolnione z cła;

2)

jeżeli produkt z załącznika 3 lub 6 oznaczony jest numerem CAS jako odpowiadający szczególnemu izomerowi, tylko ten izomer może być zwolniony z cła;

3)

podwójne pochodne (soli, estrów i wodzianów) substancji INN, identyfikowanych jako połączenie związku INN z załącznika 3 z przedrostkiem lub przyrostkiem z załącznika 4, kwalifikują się do zwolnienia z cła, pod warunkiem że mogą być klasyfikowane do tych samych 6-cyfrowych podpozycji HS, co odpowiednia substancja INN:

przykład: ester metylowy alaniny, chlorowodorek;

4)

jeżeli substancja INN z załącznika 3 jest solą (lub estrem), żadne inne sole (lub estry) kwasów odpowiadających temu INN-owi nie podlegają zwolnieniu z cła:

przykład: oksoprenolan potasu (INN): zwolniony z cła

oksoprenolan sodu: niezwolniony z cła.

D. Ryczałtowa stawka celna

1.

Cło naliczane jest w oparciu o ryczałtową stawkę w wysokości 2,5 % ad valorem w odniesieniu do towarów:

umieszczanych w przesyłkach wysyłanych przez osoby prywatne innym osobom prywatnym, lub

umieszczanych w bagażu podróżnych,

pod warunkiem że taki przywóz pozbawiony jest charakteru handlowego.

Ryczałtowa stawka celna w wysokości 2,5 % ma zastosowanie, w przypadku gdy rzeczywista wartość towarów podlegających należnościom celnym przywozowym nie przekracza 700 € na przesyłkę lub podróżnego.

Ryczałtowe naliczanie należności celnych nie ma zastosowania do towarów, dla których tabela stawek celnych przewiduje stawkę „bez cła” ani do towarów objętych działem 24, które są zawarte w przesyłce lub w bagażu osobistym podróżnych w ilościach przekraczających ilości ustanowione w art. 27 lub art. 41 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (4).

2.

Przywóz uznawany jest za pozbawiony charakteru handlowego, jeżeli:

a)

w przypadku towarów umieszczanych w przesyłkach wysyłanych przez osoby prywatne innym osobom prywatnym, takie przesyłki:

mają charakter okazjonalny,

zawierają towary przeznaczone wyłącznie na użytek własny odbiorcy lub jego rodziny, które ze względu na swój charakter lub ilość nie posiadają żadnego przeznaczenia handlowego,

są wysyłane przez nadawcę do odbiorcy bez jakiegokolwiek rodzaju opłat;

b)

w przypadku towarów umieszczanych w bagażu podróżnych:

mają charakter okazjonalny, oraz

składają się wyłącznie z towarów przeznaczonych na użytek własny podróżnych lub ich rodzin lub z towarów przeznaczonych na prezenty; rodzaj i ilość takich towarów nie może wskazywać na ich przywóz w celach handlowych.

3.

Stawka celna ryczałtowa nie ma zastosowania do towarów przywożonych na warunkach ustanowionych w ust. 1 i 2, jeżeli przed zastosowaniem wspomnianej stawki osoba uprawniona zażądała, aby towary podlegały odpowiadającym im stawkom celnym. Wówczas wszystkie towary stanowiące przesyłkę podlegają odpowiadającym im opłatom celnym przywozowym, bez naruszania przepisów dotyczących zwolnień z cła przewidzianych zgodnie z art. 25–27 i 41 rozporządzenia (EWG) nr 1186/2009.

Do celów pierwszego akapitu opłaty celne przywozowe oznaczają zarówno cła, jak i opłaty o skutku równoważnym oraz inne opłaty przywozowe przewidziane na mocy wspólnej polityki rolnej lub na mocy przepisów szczególnych mających zastosowanie do niektórych towarów uzyskanych z przetworzenia produktów rolnych.

4.

Nieuczestniczące państwa członkowskie mogą zaokrąglić sumę wynikającą z przeliczenia kwoty 700 € na waluty krajowe.

5.

Nieuczestniczące państwa członkowskie mogą utrzymać bez zmian równowartość kwoty 700 € w walucie krajowej, jeżeli, w chwili waloryzacji rocznej przewidzianej w art. 53 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, kwota po przeliczeniu, przed dokonaniem zaokrąglenia przewidzianego w ust. 4, będzie się różnić o mniej niż 5 % lub będzie niższa niż równowartość kwoty wyrażona w walucie krajowej.

E. Pojemniki i materiały opakowaniowe

Następujące przepisy stosuje się do pojemników i materiałów opakowaniowych wymienionych w ogólnej regule interpretacyjnej 5 a) i b) oraz wprowadzonych do swobodnego obrotu wraz z towarami w nich zawartymi lub z którymi są one przedstawiane.

1.

Jeżeli, zgodnie z przepisami 5. ogólnej reguły interpretacyjnej, pojemniki i materiały opakowaniowe są klasyfikowane wraz z towarami, wówczas:

a)

są obciążone taką samą stawką celną, jak towary:

jeżeli takie towary podlegają cłu ad valorem, lub

jeżeli mają zostać włączone do podlegającej ocleniu masy towarów;

b)

są bez cła:

jeżeli towary są bez cła, lub

jeżeli towary podlegają ocleniu w inny sposób niż poprzez odniesienie do masy lub wartości, lub

jeżeli masa pojemników i materiałów opakowaniowych nie jest włączona do podlegającej ocleniu masy towarów.

2.

Jeżeli pojemniki i materiały opakowaniowe objęte przepisami ust. 1 lit. a) i b) zawierają lub są przedstawiane z towarami o różnym opisie taryfowym, masa i wartość pojemników i materiałów opakowaniowych, w celu określenia ich masy lub wartości podlegającej cłu, jest rozdzielona na wszystkie zawarte w nich towary, proporcjonalnie do ich masy lub wartości.

F. Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj towarów

1.

Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj towarów udzielane jest, pod pewnymi warunkami, w odniesieniu do:

towarów nienadających się do spożycia,

nasion,

gazy młynarskiej, niegotowej,

niektórych rodzajów świeżych winogron stołowych, tytoniu i saletry.

Towary te objęte są podpozycjami (5) z przypisem w brzmieniu: „Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w sekcji II, pkt F przepisów wstępnych” lub „Niniejsze uprzywilejowane traktowanie taryfowe jest uzależnione od spełnienia formalności i warunków określonych w sekcji II, pkt F przepisów wstępnych”.

2.

Towary nienadające się do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do których przyznano uprzywilejowane traktowanie taryfowe z uwagi na ich rodzaj, wymienione są w załączniku 8 poprzez odniesienie do pozycji, w ramach której są klasyfikowane wraz z ich wyszczególnieniem i ilością użytych substancji skażających. Takie towary uznawane są za nienadające się do spożycia, jeżeli towary, które mają zostać skażone i substancje skażające są jednorodnie zmieszane, a ich rozdzielenie jest ekonomicznie nieopłacalne.

3.

Towary wymienione poniżej klasyfikowane są do właściwych pozycji dla nasion lub do siewu, pod warunkiem że towary te spełniają wymagania odpowiednich przepisów Unii Europejskiej:

dotyczących słodkiej kukurydzy, orkiszu, hybryd kukurydzy, ryżu i sorgo (dyrektywa Rady 66/402/EWG (6)),

dotyczących sadzeniaków ziemniaków (dyrektywa Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. (7),

dotyczących nasion i owoców oleistych (dyrektywa Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. (8)).

Jeżeli hybrydy słodkiej kukurydzy, orkisz, hybrydy kukurydzy, ryż, hybrydy sorgo lub nasiona i owoce oleiste odpowiadają rodzajowi, dla którego nie mają zastosowania przepisy rolne, podlegają uprzywilejowanemu traktowaniu taryfowemu ze względu na ich rodzaj, udzielanemu pod warunkiem ustalenia, że towary są rzeczywiście przeznaczone do siewu.

4.

Uprzywilejowane traktowanie taryfowe udzielane jest w odniesieniu do gazy młynarskiej niegotowej, pod warunkiem że towary są oznaczone w sposób nieusuwalny, określający je jako przeznaczone do odsiewania lub podobnych celów przemysłowych.

5.

Uprzywilejowane traktowanie taryfowe udzielane jest w odniesieniu do świeżych winogron stołowych, tytoniu i saletry, pod warunkiem przedstawienia należycie potwierdzonego świadectwa. Wzory i przepisy regulujące wystawianie świadectw określone są w załączniku 9.

ZNAKI, SKRÓTY I SYMBOLE

Odnosi się do nowych numerów kodów CN

Odnosi się do numerów kodów używanych w poprzednim roku, ale z innym zakresem

AD F/M

Dodatkowe cło za mąkę

AD S/Z

Dodatkowe cło za cukier

b/f

Butelki/kolby

cm/s

Centymetr(-y) na sekundę

EA

Element rolny

Euro

INN

Międzynarodowe niezastrzeżone nazwy preparatów farmaceutycznych

INNM

Międzynarodowe niezastrzeżone nazwy preparatów farmaceutycznych modyfikowanych

ISO

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Kb

1 024 bitów

kg/br

Kilogram, brutto

kg/net

Kilogram, netto

kg/net eda

Kilogram masy netto po odsączeniu

kg/net mas

Kilogram suchej substancji netto

MAX

Maksimum

Mbit

1 048 576 bitów

MIN

Minimum

ml/g

Mililitr(-y) na gram

mm/s

Milimetr(-y) na sekundę

RON

Liczba oktanowa oznaczona metodą badawczą

Uwaga:

Numer pozycji wpisany między dwa nawiasy kwadratowe w kolumnie 1 tabeli stawek celnych wskazuje, że pozycja została skreślona (na przykład pozycja [1519]). W załączniku do tabeli stawek celnych, umieszczenie odniesienia do załącznika w nawiasach kwadratowych wskazuje, że treść tego załącznika została usunięta (na przykład [załącznik 7]).

UZUPEŁNIAJĄCE JEDNOSTKI MIARY

c/k

Karat (1 karat metryczny = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Liczba ogniw

ct/l

Ładowność w tonach (9)

g

Gram

gi F/S

Gram izotopów rozszczepialnych

kg H2O2

Kilogram nadtlenku wodoru

kg K2O

Kilogram tlenku potasu

kg KOH

Kilogram wodorotlenku potasu (potaż żrący)

kg met.am.

Kilogram metyloaminy

kg N

Kilogram azotu

kg NaOH

Kilogram wodorotlenku sodu (soda kaustyczna)

kg/net eda

Kilogram masy netto po odsączeniu

kg P2O5

Kilogram pentatlenku difosforu

kg 90 % sdt

Kilogram suchej substancji 90 %

kg U

Kilogram uranu

1 000 kWh

Tysiąc kilowatogodzin

l

Litr

1 000 l

Tysiąc litrów

l alc. 100 %

Litr czystego (100 %) alkoholu

m

Metr

m2

Metr kwadratowy

m3

Metr sześcienny

1 000 m3

Tysiąc metrów sześciennych

pa

Ilość par

p/st

Ilość sztuk

100 p/st

Sto sztuk

1 000 p/st

Tysiąc sztuk

TJ

Teradżul (wartość opałowa górna)

Brak uzupełniającej jednostki miary

CZĘŚĆ DRUGA

TABELA STAWEK CELNYCH

SEKCJA I

ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Uwagi

1.

Każda informacja w tej sekcji dotycząca konkretnego rodzaju lub gatunku zwierzęcia odnosi się również do młodych sztuk tego rodzaju lub gatunku, jeśli z kontekstu nie wynika inaczej.

2.

Jeśli z kontekstu nie wynika inaczej, to w całym tekście nomenklatury każda informacja dotycząca produktów „suszonych” obejmuje również produkty, które były odwodnione, odparowane lub liofilizowane.

DZIAŁ 1

ZWIERZĘTA ŻYWE

Uwaga

1.

Niniejszy dział obejmuje wszystkie zwierzęta żywe, z wyjątkiem:

a)

ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych, objętych pozycjami 0301, 0306, 0307 lub 0308;

b)

kultur mikroorganizmów i pozostałych produktów objętych pozycją 3002;

c)

zwierząt objętych pozycją 9508.

Kod CN

Wyszczególnienie

Stawka celna konwencyjna (%)

Uzupełniająca jednostka miary

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe

 

 

 

–  Konie

 

 

0101 21 00

– –  Zwierzęta hodowlane czystorasowe (11)

bez cła

p/st

0101 29

– –  Pozostałe

 

 

0101 29 10

– – –  Do uboju (12)

bez cła

p/st

0101 29 90

– – –  Pozostałe

11,5

p/st

0101 30 00

–  Osły

7,7

p/st

0101 90 00

–  Pozostałe

10,9

p/st

0102

Bydło żywe

 

 

 

–  Bydło

 

 

0102 21

– –  Zwierzęta hodowlane czystorasowe (13)

 

 

0102 21 10

– – –  Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka)

bez cła

p/st

0102 21 30

– – –  Krowy

bez cła

p/st

0102 21 90

– – –  Pozostałe

bez cła

p/st

0102 29

– –  Pozostałe

 

 

0102 29 05

– – –  Z podrodzaju Bibos lub z podrodzaju Poephagus

bez cła

p/st

 

– – –  Pozostałe

 

 

0102 29 10

– – – –  O masie nieprzekraczającej 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  O masie przekraczającej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg

 

 

0102 29 21

– – – – –  Do uboju

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – –  Pozostałe

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  O masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg

 

 

0102 29 41

– – – – –  Do uboju

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – –  Pozostałe

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  O masie przekraczającej 300 kg

 

 

 

– – – – –  Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka)

 

 

0102 29 51

– – – – – –  Do uboju

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – –  Pozostałe

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  Krowy

 

 

0102 29 61

– – – – – –  Do uboju

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – –  Pozostałe

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  Pozostałe

 

 

0102 29 91

– – – – – –  Do uboju

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – –  Pozostałe

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

–  Bawoły

 

 

0102 31 00

– –  Zwierzęta hodowlane czystorasowe (13)

bez cła

p/st

0102 39

– –  Pozostałe

 

 

0102 39 10

– – –  Gatunki domowe

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 39 90

– – –  Pozostałe

bez cła

p/st

0102 90

–  Pozostałe

 

 

0102 90 20

– –  Zwierzęta hodowlane czystorasowe (13)

bez cła

p/st

 

– –  Pozostałe

 

 

0102 90 91

– – –  Gatunki domowe

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 90 99

– – –  Pozostałe

bez cła

p/st

0103

Świnie żywe

 

 

0103 10 00

–  Zwierzęta hodowlane czystorasowe (14)

bez cła

p/st

 

–  Pozostałe

 

 

0103 91

– –  O masie mniejszej niż 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  Gatunki domowe

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  Pozostałe

bez cła

p/st

0103 92

– –  O masie 50 kg lub większej

 

 

 

– – –  Gatunki domowe

 

 

0103 92 11

– – – –  Maciory mające prosiaki co najmniej raz, o masie nie mniejszej niż 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  Pozostałe

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  Pozostałe

bez cła

p/st

0104

Owce i kozy, żywe

 

 

0104 10

–  Owce

 

 

0104 10 10

– –  Zwierzęta hodowlane czystorasowe (15)

bez cła

p/st

 

– –  Pozostałe

 

 

0104 10 30

– – –  Jagnięta (do jednego roku życia)

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 10 80

– – –  Pozostałe

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 20

–  Kozy

 

 

0104 20 10

– –  Zwierzęta hodowlane czystorasowe (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  Pozostałe

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki

 

 

 

–  O masie nieprzekraczającej 185 g

 

 

0105 11

– –  Ptactwo z gatunku Gallus domesticus

 

 

 

– – –  Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu

 

 

0105 11 11

– – – –  Nioski

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  Pozostałe

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  Pozostałe

 

 

0105 11 91

– – – –  Nioski

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  Pozostałe

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Indyki

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 13 00

– –  Kaczki

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 14 00

– –  Gęsi

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 15 00

– –  Perliczki

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  Pozostałe

 

 

0105 94 00

– –  Ptactwo z gatunku Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  Pozostałe

 

 

0105 99 10

– – –  Kaczki

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Gęsi

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Indyki

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Perliczki

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Pozostałe zwierzęta żywe

 

 

 

–  Ssaki

 

 

0106 11 00

– –  Naczelne

bez cła

p/st

0106 12 00

– –  Wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni); manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren); foki, lwy morskie i morsy (ssaki z podrzędu płetwonogich)

bez cła

p/st

0106 13 00

– –  Wielbłądy i inne wielbłądowate (Camelidae)

bez cła

p/st

0106 14

– –  Króliki i zające

 

 

0106 14 10

– – –  Króliki domowe

3,8

p/st

0106 14 90

– – –  Pozostałe

bez cła

0106 19 00

– –  Pozostałe

bez cła

0106 20 00

–  Gady (włączając węże i żółwie)

bez cła

p/st

 

–  Ptaki

 

 

0106 31 00

– –  Ptaki drapieżne

bez cła

p/st

0106 32 00

– –  Papugowate (włączając papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu)

bez cła

p/st

0106 33 00

– –  Strusie; emu (Dromaius novaehollandiae)

bez cła

p/st

0106 39

– –  Pozostałe

 

 

0106 39 10

– – –  Gołębie

6,4

p/st

0106 39 80

– – –  Pozostałe

bez cła

 

–  Owady

 

 

0106 41 00

– –  Pszczoły

bez cła

0106 49 00

– –  Pozostałe

bez cła

0106 90 00

–  Pozostałe

bez cła

DZIAŁ 2

MIĘSO I PODROBY JADALNE

Uwaga

1.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

produktów w rodzajach opisanych w pozycjach od 0201 do 0208 oraz 0210 nienadających się lub nieodpowiednich do spożycia przez ludzi;

b)

jelit, pęcherzy i żołądków zwierzęcych (pozycja 0504) lub krwi zwierzęcej (pozycja 0511 lub 3002);

c)

tłuszczu zwierzęcego innego niż produkty objęte pozycją 0209 (dział 15).

Uwagi dodatkowe

1.

A.

Poniższe wyrażenia będą oznaczały, co następuje:

a)

„tusze bydlęce” — w podpozycjach 0201 10 i 0202 10 oznaczają całe tusze ubitych zwierząt po upuszczeniu krwi, wypatroszeniu i oskórowaniu, importowane z głowami lub bez, z racicami lub bez, z dołączonymi pozostałymi podrobami lub bez. Jeśli tusze sprowadzane są bez głów, głowa musi być odcięta od tuszy na złączu potylicznym. Jeśli tusze sprowadzane są bez racic, muszą one być odcięte w stawie nadgarstka lub skokowym; „tusza” powinna posiadać w przedniej części wszystkie kości i kark, szyję oraz łopatkę z większą ilością niż 10 par żeber;

b)

„półtusze bydlęce” — w podpozycjach 0201 10 i 0202 10 są produktem powstałym z symetrycznego podziału całej tuszy cięciem wzdłużnym przez środek szyi, karku, grzbietu, kręgów lędźwiowych i krzyżowych oraz przez środek spojenia mostka; „półtusza” powinna w przedniej części posiadać wszystkie kości i kark, szyję oraz łopatkę z większą ilością żeber niż 10;

c)

„ćwierci kompensowane” — w podpozycjach 0201 20 20 i 0202 20 10 są to porcje utworzone:

z ćwierci przedniej posiadającej wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę, powstałej z półtuszy przez cięcie na 10 żebrze; oraz ćwierci tylnej posiadającej wszystkie kości, udo i krzyżową, powstałej z półtuszy przez przecięcie na trzecim żebrze, lub

z ćwierci posiadającej wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę, powstałej przez cięcie na piątym żebrze z przyłączoną całą pachwiną i piersią; oraz ćwierci tylnej posiadającej wszystkie kości, udo i krzyżową, powstałej przez cięcie na ósmym żebrze.

Ćwierci przednie i tylne stanowiące „ćwierci kompensowane” muszą być przedstawiane organom celnym w tym samym czasie i w równych ilościach, a całkowita masa ćwierci przednich musi być równa całkowitej masie części tylnych; dopuszcza się jednak różnicę pomiędzy masami obu części w przesyłce, pod warunkiem że nie przekroczy ona 5 % masy części cięższej (ćwierci przednich lub tylnych);

d)

„ćwierci przednie nierozdzielone” — w podpozycjach 0201 20 30 i 0202 20 30 są to przednie części tuszy posiadające wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę z minimalnie czterema parami żeber oraz maksymalnie z 10 parami żeber (cztery pary żeber muszą być w całości, pozostałe mogą być przecięte), włącznie z cienką pachwiną lub bez;

e)

„ćwierci przednie rozdzielone” — w podpozycjach 0201 20 30 i 0202 20 30 są to przednie części półtuszy posiadające wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę z minimalnie czterema żebrami oraz maksymalnie z 10 żebrami (pierwsze cztery żebra muszą być w całości, pozostałe mogą być przecięte), włącznie z cienką pachwiną lub bez;

f)

„ćwierci tylne nierozdzielone” — w podpozycjach 0201 20 50 i 0202 20 50 są to tylne części tuszy posiadające wszystkie kości, udo i krzyżową włącznie z polędwicą, z minimalnie trzema parami żeber w całości lub przeciętych, z goleniem lub bez oraz z cienką pachwiną lub bez;

g)

„ćwierci tylne rozdzielone” — w podpozycjach 0201 20 50 i 0202 20 50 są to tylne części półtuszy posiadające wszystkie kości, udo i krzyżową włącznie z polędwicą, z minimalnie trzema całymi lub przeciętymi żebrami, z goleniem lub bez oraz z cienką pachwiną lub bez;

h)

1.

elementy określane jako „crop” i „chuck and blade” w podpozycji 0202 30 50 oznaczają grzbietową część ćwierci przedniej, włącznie z górną częścią łopatki, otrzymaną z ćwierci przedniej z minimalnie czterema oraz maksymalnie 10 żebrami przez przecięcie wzdłuż linii prostej od punktu, gdzie pierwsze żebro łączy się z pierwszym segmentem mostka, do punktu na przeponie będącego przedłużeniem dziesiątego żebra;

2.

element określany jako „brisket” w podpozycji 0202 30 50 oznacza dolną część ćwierci przedniej, sięgającą od pępka do początku mostka.

B.

Produkty objęte uwagami dodatkowymi 1 pkt A lit. a)–g) do niniejszego działu mogą być zgłaszane z kręgosłupem lub bez.

C.

Przy określaniu liczby całych lub ciętych żeber, o których mowa w uwadze dodatkowej 1 pkt A, uwzględnia się tylko żebra połączone z kręgosłupem. Jeżeli kręgosłup został usunięty, uwzględnia się tylko żebra, które były połączone z kręgosłupem przed jego usunięciem.

2.

A.

Poniższe wyrażenia będą oznaczały, co następuje:

a)

„tusze lub półtusze” — w podpozycjach 0203 11 10 i 0203 21 10 oznaczają bite świnie w postaci tusz świń domowych po upuszczeniu krwi i wypatroszeniu, z usuniętymi racicami i szczeciną. Półtusze otrzymuje się z tuszy przez centryczne przecięcie wzdłuż kręgów szyjnych, karkowych, grzbietowych, lędźwiowych i krzyżowych oraz przez środek spojenia mostka. Tusze i półtusze, o których mowa, mogą być z głowami lub bez, z podgardlem, nóżkami, sadłem, nerkami, ogonem lub przeponą, lub bez nich. Półtusze mogą być z rdzeniem kręgowym, mózgiem lub językiem, lub bez nich. Tusze i półtusze loch mogą być z wymionami (gruczołami mlecznymi) lub bez nich;

b)

„szynki” (nogi) — w podpozycjach 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 i 0210 11 31 oznaczają tylną (ogonową) część półtuszy, włącznie z kośćmi, z nóżkami, goleniami, skórą z tłuszczem podskórnym, lub bez nich.

Szynka (noga) jest tak oddzielona od reszty półtuszy, że obejmuje najwyżej ostatni kręg lędźwiowy;

c)

„przodki” — w podpozycjach 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 i 0210 19 60 — to przednie (czaszkowe) części półtuszy bez głowy, z podgardlem lub bez, włącznie z kośćmi, z nóżkami, goleniami, skórą lub tłuszczem podskórnym, lub bez nich.

Przodek jest tak oddzielony od reszty półtuszy, że obejmuje najwyżej piąty krąg grzbietowy.

Górna (grzbietowa) część przodka, nawet zawierająca kość łopatkową i przyczepione mięśnie (karkówka w stanie świeżym lub solonym), jest uważana jako schab, jeśli jest oddzielona od dolnej (brzusznej) części przodka przez odcięcie tuż poniżej kręgosłupa;

d)

„łopatki” — w podpozycjach 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 i 0210 11 39 oznaczają dolną część przodka, nawet zawierającą kość łopatkową i przyczepione mięśnie, włącznie z kośćmi, z nóżkami, goleniami, skórą z tłuszczem podskórnym, lub bez nich.

Kość łopatkowa i przyczepione mięśnie zgłaszane oddzielnie pozostają w zakresie tej pozycji jako części łopatki;

e)

„schab” — w podpozycjach 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 i 0210 19 70 oznacza górną część półtuszy, ciągnącą się od pierwszego kręgu karkowego do kręgu ogonowego, włącznie z kośćmi, z polędwicą, kością łopatkową, tłuszczem podskórnym lub skórą, lub bez nich.

Schab jest oddzielony od dolnej części półtuszy przez cięcie tuż poniżej kręgosłupa;

f)

„boczek” — w podpozycjach 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 i 0210 12 19 oznacza dolną część półtuszy położoną pomiędzy szynką (nogą) i łopatką, z kośćmi lub bez, ale ze skórą i tłuszczem podskórnym;

g)

„bok bekonowy” — w podpozycji 0210 19 10 oznacza półtuszę wieprzową bez głowy, podgardla, nóżek, ogona, sadła, nerek, polędwicy, kości łopatkowej, mostka, kręgosłupa, miednicy i przepony;

h)

„szpencer” — w podpozycji 0210 19 10 oznacza bok bekonowy bez szynki, nawet z kośćmi;

ij)

„bok trzyćwierciowy” — w podpozycji 0210 19 20 oznacza bok bekonowy bez przodka, nawet z kośćmi;

k)

„środek” — w podpozycji 0210 19 20 oznacza bok bekonowy bez szynki i przodka, nawet z kośćmi.

Niniejsza podpozycja obejmuje również kawałki środka z tkanką schabu i brzucha, w naturalnej proporcji do całego środka.

B.

Części kawałków zdefiniowanych w uwadze 2 pkt A lit. f) zaliczane są do tych samych podpozycji, jeżeli posiadają skórę i tłuszcz podskórny.

Jeżeli kawałki zaliczone do podpozycji 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 i 0210 19 60 pochodzą z boku bekonowego, z którego zostały usunięte kości wymienione w uwadze 2 pkt A lit. g), linie cięć powinny odpowiadać cięciom określonym odpowiednio w uwadze 2 pkt A lit. b), c) i d); w każdym przypadku te kawałki lub ich części powinny zawierać kości.

C.

Podpozycje 0206 49 00 i 0210 99 49 obejmują w szczególności głowy lub połowy głów świń domowych, z mózgiem, podgardlem, językiem, oraz ich częściami, lub bez nich.

Głowa oddzielona jest od reszty półtuszy w sposób następujący:

cięciem prostym równoległym do czaszki, lub

cięciem równoległym do czaszki aż do poziomu oczu, a następnie skierowanym skośnie do przodu głowy, w ten sposób podgardle zostaje przy półtuszy.

Policzki, ryje i uszy, jak również mięso głowy, szczególnie z jej tylnej części, są traktowane jako części głowy. Jednak kawałki mięsa bez kości z przodka, zgłaszane osobno (podgardla, żuchwy lub podgardla i żuchwy razem), w zależności od przypadku zalicza się do podpozycji 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 lub 0210 19 81.

D.

W podpozycjach 0209 10 11 i 0209 10 19 określenie „tłuszcz podskórny ze świń” oznacza tkankę tłuszczową, która odkłada się pod skórą i przylega do niej niezależnie od części świni, z której pochodzi; w każdym przypadku masa tkanki tłuszczowej musi przewyższać masę skóry.

Podpozycje te obejmują także tłuszcz podskórny ze świń, z którego skóra została zdjęta.

E.

W podpozycjach 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 oraz od 0210 19 60 do 0210 19 89 produkty, w których stosunek wody do białka w mięsie (zawartość azotu × 6,25) wynosi 2,8 lub mniej, powinny być uważane jako „suszone lub wędzone”. Zawartość azotu oznaczona będzie zgodnie z metodą ISO 937-1978.

3.

A.

W pozycji 0204 poniższe wyrażenia będą oznaczały, co następuje:

a)

„tusze” — w podpozycjach 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51 oznaczają całe tusze ubitych zwierząt po upuszczeniu krwi, wypatroszeniu i oskórowaniu, sprowadzane z głowami lub bez, z nóżkami lub bez, oraz z innymi dołączonymi podrobami lub bez. Jeśli tusze sprowadzane są bez głów, to głowy muszą być oddzielone od tuszy tuż za potylicą. Jeśli tusze są sprowadzane bez nóżek, to nóżki muszą być odcięte na stawach nadgarstkowych lub skokowych;

b)

„półtusze” — w podpozycjach 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51 oznaczają produkt powstały przez symetryczny podział całej tuszy przez środek kręgów karkowych, grzbietowych, lędźwiowych i krzyżowych oraz przez środek mostka i spojenie kości biodrowej z łonową;

c)

„krótkie ćwierci przednie” — w podpozycjach 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53 oznaczają przednią część tuszy z piersią lub bez, włącznie ze wszystkimi kośćmi oraz łopatkami, karkiem i środkową szyją, obciętą pod kątem prostym do kręgosłupa, z minimalnie pięcioma, oraz maksymalnie siedmioma parami całych lub przeciętych żeber;

d)

„krótkie ćwierci przednie” — w podpozycjach 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53 oznaczają przednią część półtuszy z piersią lub bez, włącznie ze wszystkimi kośćmi oraz łopatkami, karkiem i środkową szyją, obciętą pod kątem prostym do kręgosłupa, z minimalnie pięcioma, oraz maksymalnie siedmioma całymi lub przeciętymi żebrami;

e)

„grzbiety i/lub środki” — w podpozycjach 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55 oznaczają pozostałą część tuszy po usunięciu nóg i krótkich ćwierci przednich, z nerkami lub bez; grzbiety oddzielone od środków muszą obejmować minimalnie pięć kręgów lędźwiowych; środki oddzielone od grzbietów muszą obejmować minimalnie pięć par całych lub przeciętych żeber;

f)

„grzbiety i/lub środki” — w podpozycjach 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55 oznaczają pozostałą część półtuszy po usunięciu nóg i krótkich ćwierci przednich, z nerkami lub bez; grzbiety oddzielone od środka muszą obejmować minimalnie pięć kręgów lędźwiowych; środki oddzielone od grzbietów muszą obejmować minimalnie pięć całych lub przeciętych żeber;

g)

„nogi” — w podpozycjach 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59 oznaczają tylną część tuszy, składającą się ze wszystkich kości i nóg, oraz odciętą pod kątem prostym do kręgosłupa przy szóstym kręgu tuż przed kością biodrową lub przy czwartym kręgu krzyżowym, przez spojenie kości biodrowej z łonową;

h)

„nogi” — w podpozycjach 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59 oznaczają tylną część półtuszy, zawierającą wszystkie kości i nogę, odciętą pod kątem prostym do kręgosłupa przy szóstym kręgu lędźwiowym tuż pod kością biodrową lub przy czwartym kręgu krzyżowym przez spojenie kości biodrowej z łonową.

B.

Przy określeniu ilości całych lub przeciętych żeber, o których mowa w powyższej uwadze 3 pkt A, brane są pod uwagę jedynie żebra złączone z kręgosłupem.

4.

Poniższe wyrażenia będą oznaczały, co następuje:

a)

„kawałki drobiu, z kośćmi” — w podpozycjach od 0207 13 20 do 0207 13 60, od 0207 14 20 do 0207 14 60, od 0207 26 20 do 0207 26 70, od 0207 27 20 do 0207 27 70, od 0207 44 21 do 0207 44 61, od 0207 45 21 do 0207 45 61, od 0207 54 21 do 0207 54 61, od 0207 55 21 do 0207 55 61 i od 0207 60 21 do 0207 60 61 oznaczają wymienione kawałki, włącznie ze wszystkimi kośćmi.

Kawałki drobiu odnoszące się do powyższego punktu lit. a), z których częściowo usunięto kości (częściowo trybowane), zaliczone będą do podpozycji 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 lub 0207 60 81;

b)

„połówki” — w podpozycjach 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 oraz 0207 60 21 oznaczają połówki tusz drobiowych otrzymane przez przecięcie pionowe wzdłuż mostka i kręgosłupa;

c)

„ćwierci” — w podpozycjach 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 oraz 0207 60 21 oznaczają ćwiartkę z nogą lub z piersią, otrzymaną przez poprzeczne przecięcie połówki;

d)

„całe skrzydła, z końcami lub bez” — w podpozycjach 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 oraz 0207 60 31 oznaczają kawałki drobiu składające się z barków, kości skrzydeł razem z otaczającymi je mięśniami. Końce skrzydeł mogą być usunięte lub nie. Cięcia muszą być robione na stawach;

e)

„piersi” — w podpozycjach 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 oraz 0207 60 51 oznaczają kawałki drobiu, składające się z mostka i żeber, podzielonych na dwie części, razem z otaczającymi je mięśniami;

f)

„nogi” — w podpozycjach 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 oraz 0207 60 61 oznaczają kawałki drobiu składające się z kości udowej, piszczelowej i strzałkowej, razem z otaczającymi je mięśniami. Dwa cięcia powinny być robione na stawach;

g)

„indycze podudzia” — w podpozycjach 0207 26 60 i 0207 27 60 oznaczają kawałki indyka, składające się z kości piszczelowej i strzałkowej, razem z otaczającymi je mięśniami. Dwa cięcia powinny być robione na stawach;

h)

„nogi indyka, inne niż podudzia” — w podpozycjach 0207 26 70 i 0207 27 70 oznaczają kawałki indyka składające się: z kości udowej włącznie z otaczającymi ją mięśniami lub z kości udowej, piszczelowej i strzałkowej, razem z otaczającymi je mięśniami. Dwa cięcia powinny być robione na stawach;

ij)

„tusze kacze lub gęsie” — w podpozycjach 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 oraz 0207 55 71 oznaczają oskubane i wypatroszone tusze kacze lub gęsie, bez głów i łapek, z usuniętymi kośćmi tuszy (mostkiem, żebrami, kręgosłupem i kością krzyżową), ale z kośćmi udowymi, piszczelowymi i barkowymi.

5.

Stawki celne stosowane dla mieszanek objętych niniejszym działem powinny być następujące:

a)

dla mieszanek, w których jeden ze składników stanowi co najmniej 90 % masy, stosowana jest stawka celna odnosząca się do tego składnika;

b)

dla pozostałych mieszanek stosowana jest stawka celna odnosząca się do składnika posiadającego najwyższy poziom stawki celnej.

6.

a)

Niepoddane obróbce cieplnej przyprawiane mięso objęte jest działem 16. „Mięso przyprawiane” jest mięsem niepoddanym obróbce cieplnej, które zostało przyprawione w całej masie lub na całej powierzchni produktu, albo za pomocą przypraw widocznych gołym okiem lub wyraźnie rozróżnialnych smakiem.

b)

Produkty objęte pozycją 0210, do których przyprawa została dodana podczas procesu przygotowania, pozostają klasyfikowane w tej pozycji, pod warunkiem że przyprawa nie zmieniła ich charakteru.

7.

W podpozycjach od 0210 11 do 0210 93 terminy „mięso i podroby jadalne, solone, w solance” oznaczają mięso i podroby jadalne, głęboko i jednorodnie nasycone solą we wszystkich częściach, i w których całkowita zawartość soli jest nie mniejsza niż 1,2 % masy, pod warunkiem że jest to solenie, które zapewnia długoterminową konserwację. W podpozycji 0210 99 terminy „mięso i podroby jadalne, solone, w solance” oznaczają mięso i podroby jadalne, głęboko i jednorodnie nasycone solą we wszystkich częściach, i w których całkowita zawartość soli jest nie mniejsza niż 1,2 % masy.

Kod CN

Wyszczególnienie

Stawka celna konwencyjna (%)

Uzupełniająca jednostka miary

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

 

 

0201 10 00

–  Tusze i półtusze

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20

–  Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi

 

 

0201 20 20

– –  Ćwierci „kompensowane”

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20 30

– –  Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0201 20 50

– –  Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10)

0201 20 90

– –  Pozostałe

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10)

0201 30 00

–  Bez kości

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0202

Mięso z bydła, zamrożone

 

 

0202 10 00

–  Tusze i półtusze

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20

–  Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi

 

 

0202 20 10

– –  Ćwierci „kompensowane”

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20 30

– –  Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0202 20 50

– –  Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 20 90

– –  Pozostałe

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10)

0202 30

–  Bez kości

 

 

0202 30 10

– –  Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci „kompensowane” w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną, z wyłączeniem polędwicy, w jednym kawałku

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 50

– –  Elementy określane jako „crop”, „chuck-and-blade” i „brisket” (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 90

– –  Pozostałe

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

 

–  Świeże lub schłodzone

 

 

0203 11

– –  Tusze i półtusze

 

 

0203 11 10

– – –  Ze świń domowych

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 11 90

– – –  Pozostałe

bez cła

0203 12

– –  Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi

 

 

 

– – –  Ze świń domowych

 

 

0203 12 11

– – – –  Szynki i ich kawałki

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 12 19

– – – –  Łopatki i ich kawałki

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 12 90

– – –  Pozostałe

bez cła

0203 19

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  Ze świń domowych

 

 

0203 19 11

– – – –  Przodki i ich kawałki

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 19 13

– – – –  Schaby i ich kawałki, z kośćmi

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 15

– – – –  Boczek i jego kawałki

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Pozostałe

 

 

0203 19 55

– – – – –  Bez kości

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 59

– – – – –  Pozostałe

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 90

– – –  Pozostałe

bez cła

 

–  Zamrożone

 

 

0203 21

– –  Tusze i półtusze

 

 

0203 21 10

– – –  Ze świń domowych

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 21 90

– – –  Pozostałe

bez cła

0203 22

– –  Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi

 

 

 

– – –  Ze świń domowych

 

 

0203 22 11

– – – –  Szynki i ich kawałki

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 22 19

– – – –  Łopatki i ich kawałki

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 22 90

– – –  Pozostałe

bez cła

0203 29

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  Ze świń domowych

 

 

0203 29 11

– – – –  Przodki i ich kawałki

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 29 13

– – – –  Schaby i ich kawałki, z kośćmi

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 15

– – – –  Boczek i jego kawałki

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Pozostałe

 

 

0203 29 55

– – – – –  Bez kości

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 59

– – – – –  Pozostałe

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 90

– – –  Pozostałe

bez cła

0204

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

0204 10 00

–  Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub schłodzone

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

 

–  Pozostałe mięso z owiec, świeże lub schłodzone

 

 

0204 21 00

– –  Tusze i półtusze

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 22

– –  Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi

 

 

0204 22 10

– – –  Krótkie ćwierci przednie

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 22 30

– – –  Grzbiety i/lub środki

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 22 50

– – –  Nogi

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 22 90

– – –  Pozostałe

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 23 00

– –  Bez kości

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

0204 30 00

–  Tusze i półtusze z jagniąt, zamrożone

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

 

–  Pozostałe mięso z owiec, zamrożone

 

 

0204 41 00

– –  Tusze i półtusze

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 42

– –  Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi

 

 

0204 42 10

– – –  Krótkie ćwierci przednie

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 42 30

– – –  Grzbiety i/lub środki

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 42 50

– – –  Nogi

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 42 90

– – –  Pozostałe

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 43

– –  Bez kości

 

 

0204 43 10

– – –  Jagnięce

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 43 90

– – –  Pozostałe

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 50

–  Mięso z kóz

 

 

 

– –  Świeże lub schłodzone

 

 

0204 50 11

– – –  Tusze i półtusze

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 50 13

– – –  Krótkie ćwierci przednie

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 50 15

– – –  Grzbiety i/lub środki

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 19

– – –  Nogi

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Pozostałe

 

 

0204 50 31

– – – –  Kawałki z kośćmi

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 39

– – – –  Kawałki bez kości

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

 

– –  Zamrożone

 

 

0204 50 51

– – –  Tusze i półtusze

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 50 53

– – –  Krótkie ćwierci przednie

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 50 55

– – –  Grzbiety i/lub środki

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 59

– – –  Nogi

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Pozostałe

 

 

0204 50 71

– – – –  Kawałki z kośćmi

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 79

– – – –  Kawałki bez kości

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0205 00

Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

0205 00 20

–  Świeże lub schłodzone

5,1

0205 00 80

–  Zamrożone

5,1

0206

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

0206 10

–  Z bydła, świeże lub schłodzone

 

 

0206 10 10

– –  Do produkcji wyrobów farmaceutycznych (12)

bez cła

 

– –  Pozostałe

 

 

0206 10 95

– – –  Przepona gruba i przepona cienka

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0206 10 98

– – –  Pozostałe

bez cła

 

–  Z bydła, zamrożone

 

 

0206 21 00

– –  Ozory

bez cła

0206 22 00

– –  Wątroby

bez cła

0206 29

– –  Pozostałe

 

 

0206 29 10

– – –  Do produkcji wyrobów farmaceutycznych (12)

bez cła

 

– – –  Pozostałe

 

 

0206 29 91

– – – –  Przepona gruba i przepona cienka

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0206 29 99

– – – –  Pozostałe

bez cła

0206 30 00

–  Ze świń, świeże lub schłodzone

bez cła

 

–  Ze świń, zamrożone

 

 

0206 41 00

– –  Wątroby

bez cła

0206 49 00

– –  Pozostałe

bez cła

0206 80

–  Pozostałe, świeże lub schłodzone

 

 

0206 80 10

– –  Do produkcji wyrobów farmaceutycznych (12)

bez cła

 

– –  Pozostałe

 

 

0206 80 91

– – –  Z koni, osłów, mułów i osłomułów

6,4

0206 80 99

– – –  Z owiec i kóz

bez cła

0206 90

–  Pozostałe, zamrożone

 

 

0206 90 10

– –  Do produkcji wyrobów farmaceutycznych (12)

bez cła

 

– –  Pozostałe

 

 

0206 90 91

– – –  Z koni, osłów, mułów i osłomułów

6,4

0206 90 99

– – –  Z owiec i kóz

bez cła

0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

 

–  Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus

 

 

0207 11

– –  Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone

 

 

0207 11 10

– – –  Oskubane i bez jelit, z głowami i łapkami, znane jako „kurczaki 83 %”

26,2 €/100 kg/net (10)

0207 11 30

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70 %”

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 11 90

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kurczaki 65 %” lub inaczej zgłaszane

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 12

– –  Niecięte na kawałki, zamrożone

 

 

0207 12 10

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70 %”

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 12 90

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kurczaki 65 %” lub inaczej zgłaszane

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 13

– –  Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone

 

 

 

– – –  Kawałki

 

 

0207 13 10

– – – –  Bez kości

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Z kośćmi

 

 

0207 13 20

– – – – –  Połówki lub ćwiartki

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 13 30

– – – – –  Całe skrzydła, z końcami lub bez

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 13 40

– – – – –  Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 13 50

– – – – –  Piersi i ich kawałki

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 13 60

– – – – –  Nogi i ich kawałki

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 13 70

– – – – –  Pozostałe

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Podroby

 

 

0207 13 91

– – – –  Wątróbki

6,4

0207 13 99

– – – –  Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Kawałki i podroby, zamrożone

 

 

 

– – –  Kawałki

 

 

0207 14 10

– – – –  Bez kości

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Z kośćmi

 

 

0207 14 20

– – – – –  Połówki lub ćwiartki

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 14 30

– – – – –  Całe skrzydła, z końcami lub bez

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 14 40

– – – – –  Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 14 50

– – – – –  Piersi i ich kawałki

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 14 60

– – – – –  Nogi i ich kawałki

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 14 70

– – – – –  Pozostałe

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Podroby

 

 

0207 14 91

– – – –  Wątróbki

6,4

0207 14 99

– – – –  Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

 

–  Z indyków

 

 

0207 24

– –  Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone

 

 

0207 24 10

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „indyki 80 %”

34 €/100 kg/net (10)

0207 24 90

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „indyki 73 %” lub inaczej zgłaszane

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 25

– –  Niecięte na kawałki, zamrożone

 

 

0207 25 10

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „indyki 80 %”

34 €/100 kg/net (10)

0207 25 90

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „indyki 73 %” lub inaczej zgłaszane

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 26

– –  Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone

 

 

 

– – –  Kawałki

 

 

0207 26 10

– – – –  Bez kości

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Z kośćmi

 

 

0207 26 20

– – – – –  Połówki lub ćwiartki

41 €/100 kg/net (10)

0207 26 30

– – – – –  Całe skrzydła, z końcami lub bez

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 26 40

– – – – –  Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 26 50

– – – – –  Piersi i ich kawałki

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  Nogi i ich kawałki

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Podudzia i ich kawałki

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 26 70

– – – – – –  Pozostałe

46 €/100 kg/net (10)

0207 26 80

– – – – –  Pozostałe

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Podroby

 

 

0207 26 91

– – – –  Wątróbki

6,4

0207 26 99

– – – –  Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Kawałki i podroby, zamrożone

 

 

 

– – –  Kawałki

 

 

0207 27 10

– – – –  Bez kości

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Z kośćmi

 

 

0207 27 20

– – – – –  Połówki lub ćwiartki

41 €/100 kg/net (10)

0207 27 30

– – – – –  Całe skrzydła, z końcami lub bez

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 27 40

– – – – –  Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 27 50

– – – – –  Piersi i ich kawałki

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  Nogi i ich kawałki

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Podudzia i ich kawałki

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 27 70

– – – – – –  Pozostałe

46 €/100 kg/net (10)

0207 27 80

– – – – –  Pozostałe

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Podroby

 

 

0207 27 91

– – – –  Wątróbki

6,4

0207 27 99

– – – –  Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

 

–  Z kaczek

 

 

0207 41

– –  Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone

 

 

0207 41 20

– – –  Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapkami, znane jako „kaczki 85 %”

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kaczki 70 %”

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kaczki 63 %” lub inaczej zgłaszane

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– –  Niecięte na kawałki, zamrożone

 

 

0207 42 30

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kaczki 70 %”

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kaczki 63 %” lub inaczej zgłaszane

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– –  Wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzone

bez cła

0207 44

– –  Pozostałe, świeże lub schłodzone

 

 

 

– – –  Kawałki

 

 

0207 44 10

– – – –  Bez kości

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Z kośćmi

 

 

0207 44 21

– – – – –  Połówki lub ćwiartki

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – –  Całe skrzydła, z końcami lub bez

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – –  Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – –  Piersi i ich kawałki

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – –  Nogi i ich kawałki

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – –  Tusze kacze

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – –  Pozostałe

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Podroby

 

 

0207 44 91

– – – –  Wątróbki drobiowe, inne niż wątróbki otłuszczone

6,4

0207 44 99

– – – –  Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– –  Pozostałe, zamrożone

 

 

 

– – –  Kawałki

 

 

0207 45 10

– – – –  Bez kości

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Z kośćmi

 

 

0207 45 21

– – – – –  Połówki lub ćwiartki

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – –  Całe skrzydła, z końcami lub bez

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – –  Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – –  Piersi i ich kawałki

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – –  Nogi i ich kawałki

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – –  Tusze kacze

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – –  Pozostałe

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Podroby

 

 

 

– – – –  Wątróbki

 

 

0207 45 93

– – – – –  Wątróbki otłuszczone

bez cła

0207 45 95

– – – – –  Pozostałe

6,4

0207 45 99

– – – –  Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

 

–  Z gęsi

 

 

0207 51

– –  Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone

 

 

0207 51 10

– – –  Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapkami, znane jako „gęsi 82 %”

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75 %” lub inaczej zgłaszane

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– –  Niecięte na kawałki, zamrożone

 

 

0207 52 10

– – –  Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapkami, znane jako „gęsi 82 %”

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75 %” lub inaczej zgłaszane

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– –  Wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzone

bez cła

0207 54

– –  Pozostałe, świeże lub schłodzone

 

 

 

– – –  Kawałki

 

 

0207 54 10

– – – –  Bez kości

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  Z kośćmi

 

 

0207 54 21

– – – – –  Połówki lub ćwiartki

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – –  Całe skrzydła, z końcami lub bez

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – –  Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – –  Piersi i ich kawałki

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – –  Nogi i ich kawałki

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – –  Tusze gęsie

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – –  Pozostałe

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Podroby

 

 

0207 54 91

– – – –  Wątróbki drobiowe, inne niż wątróbki otłuszczone

6,4

0207 54 99

– – – –  Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– –  Pozostałe, zamrożone

 

 

 

– – –  Kawałki

 

 

0207 55 10

– – – –  Bez kości

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  Z kośćmi

 

 

0207 55 21

– – – – –  Połówki lub ćwiartki

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – –  Całe skrzydła, z końcami lub bez

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – –  Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – –  Piersi i ich kawałki

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – –  Nogi i ich kawałki

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – –  Tusze gęsie

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – –  Pozostałe

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Podroby

 

 

 

– – – –  Wątróbki

 

 

0207 55 93

– – – – –  Wątróbki otłuszczone

bez cła

0207 55 95

– – – – –  Pozostałe

6,4

0207 55 99

– – – –  Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

0207 60

–  Z perliczek

 

 

0207 60 05

– –  Niecięte na kawałki, świeże, schłodzone lub zamrożone

49,3 €/100 kg/net

 

– –  Pozostałe, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

 

– – –  Kawałki

 

 

0207 60 10

– – – –  Bez kości

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Z kośćmi

 

 

0207 60 21

– – – – –  Połówki lub ćwiartki

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – –  Całe skrzydła, z końcami lub bez

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – –  Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – –  Piersi i ich kawałki

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – –  Nogi i ich kawałki

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – –  Pozostałe

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Podroby

 

 

0207 60 91

– – – –  Wątróbki

6,4

0207 60 99

– – – –  Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

0208 10

–  Z królików lub zajęcy

 

 

0208 10 10

– –  Z królików domowych

6,4

0208 10 90

– –  Pozostałe

bez cła

0208 30 00

–  Z naczelnych

9

0208 40

–  Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren); fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich)

 

 

0208 40 10

– –  Mięso z wielorybów

6,4

0208 40 20

– –  Mięso z fok

6,4

0208 40 80

– –  Pozostałe

9

0208 50 00

–  Z gadów (włączając z węży i z żółwi)

9

0208 60 00

–  Z wielbłądów i innych wielbłądowatych (Camelidae)

9

0208 90

–  Pozostałe

 

 

0208 90 10

– –  Z gołębi domowych

6,4

0208 90 30

– –  Z dziczyzny, innej niż z królików lub zajęcy

bez cła

0208 90 60

– –  Z reniferów

9

0208 90 70

– –  Żabie udka

6,4

0208 90 98

– –  Pozostałe

9

0209

Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

 

 

0209 10

–  Ze świń

 

 

 

– –  Tłuszcz podskórny ze świń

 

 

0209 10 11

– – –  Świeży, schłodzony, zamrożony, solony lub w solance

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – –  Suszony lub wędzony

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– –  Tłuszcz ze świń, inny niż objęty podpozycją 0209 10 11 lub 0209 10 19

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

–  Pozostałe

41,5 €/100 kg/net

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów

 

 

 

–  Mięso ze świń

 

 

0210 11

– –  Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi

 

 

 

– – –  Ze świń domowych

 

 

 

– – – –  Solone lub w solance

 

 

0210 11 11

– – – – –  Szynki i ich kawałki

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Łopatki i ich kawałki

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  Suszone lub wędzone

 

 

0210 11 31

– – – – –  Szynki i ich kawałki

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Łopatki i ich kawałki

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  Pozostałe

15,4

0210 12

– –  Boczek i jego kawałki

 

 

 

– – –  Ze świń domowych

 

 

0210 12 11

– – – –  Solony lub w solance

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  Suszony lub wędzony

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  Pozostały

15,4

0210 19

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  Ze świń domowych

 

 

 

– – – –  Solone lub w solance

 

 

0210 19 10

– – – – –  Bok bekonowy lub szpencer

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  Bok trzyćwierciowy lub środki

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Przodki i ich kawałki

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Schaby i ich kawałki

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  Pozostałe

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  Suszone lub wędzone

 

 

0210 19 60

– – – – –  Przodki i ich kawałki

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Schaby i ich kawałki

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  Pozostałe

 

 

0210 19 81

– – – – – –  Bez kości

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  Pozostałe

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  Pozostałe

15,4

0210 20

–  Mięso z bydła

 

 

0210 20 10

– –  Z kośćmi

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  Bez kości

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  Pozostałe, włącznie z jadalnymi mączkami i mąkami, z mięsa lub podrobów

 

 

0210 91 00

– –  Z naczelnych

15,4

0210 92

– –  Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren); fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich)

 

 

0210 92 10

– – –  Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren)

15,4

 

– – –  Pozostałe

 

 

0210 92 91

– – – –  Mięso

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – –  Podroby

15,4

0210 92 99

– – – –  Mąki i mączki, jadalne, z mięsa lub podrobów

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– –  Z gadów (włączając z węży i z żółwi)

15,4

0210 99

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  Mięso

 

 

0210 99 10

– – – –  Z koni, solone, w solance lub suszone

6,4

 

– – – –  Z owiec i kóz

 

 

0210 99 21

– – – – –  Z kośćmi

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  Bez kości

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  Z reniferów

15,4

0210 99 39

– – – –  Pozostałe

130 €/100 kg/net

 

– – –  Podroby

 

 

 

– – – –  Ze świń domowych

 

 

0210 99 41

– – – – –  Wątroby

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  Pozostałe

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Z bydła

 

 

0210 99 51

– – – – –  Przepona gruba i przepona cienka

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  Pozostałe

12,8

 

– – – –  Pozostałe

 

 

 

– – – – –  Wątróbki drobiowe

 

 

0210 99 71

– – – – – –  Wątróbki otłuszczone, z gęsi lub z kaczek, solone lub w solance

bez cła

0210 99 79

– – – – – –  Pozostałe

6,4

0210 99 85

– – – – –  Pozostałe

15,4

0210 99 90

– – –  Mąki i mączki, jadalne, z mięsa lub podrobów

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

DZIAŁ 3

RYBY I SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE

Uwagi

1.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

ssaków objętych pozycją 0106;

b)

mięsa ssaków objętych pozycją 0106 (pozycja 0208 lub 0210);

c)

ryb (włącznie z ich wątróbkami, ikrą i mleczem) lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, martwych i nienadających się lub nieodpowiednich do spożycia przez ludzi z powodu ich gatunku albo stanu (dział 5); mąki, mączek lub granulek, z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadających się do spożycia przez ludzi (pozycja 2301);

d)

kawioru lub namiastek kawioru przygotowanych z ikry (pozycja 1604).

2.

W niniejszym dziale określenie „granulki” oznacza produkty, które zostały zaglomerowane albo bezpośrednio przez sprasowanie, albo przez dodanie małej ilości środka wiążącego.

Uwagi dodatkowe

1.

W podpozycjach 0305 32 11 i 0305 32 19 filety z dorsza (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) posiadające całkowitą zawartość soli 12 % masy lub więcej, które nadają się do spożycia przez ludzi bez dalszego przetwarzania przemysłowego, są uważane za rybę soloną.

Zamrożone filety z dorsza, które mają całkowitą zawartość soli mniejszą niż 12 % masy, należy jednak klasyfikować do podpozycji 0304 71 10 i 0304 71 90, o ile ich rzeczywista i trwała konserwacja zależy zasadniczo od zamrażania.

2.

W podpozycjach, o których mowa w akapicie trzecim, wyrażenie „filety” obejmuje „loins”, tj. paski mięsa stanowiące górną lub dolną, prawą lub lewą stronę ryby, o ile głowa, wnętrzności, płetwy (grzbietowa, odbytowa, ogonowa, brzuszna, piersiowa) oraz kości (kręgosłup, kości brzuszne lub żebrowe, kość skrzelowa lub strzemiączko itd.) zostały usunięte.

Pocięcie takich produktów na kawałki nie ma wpływu na ich klasyfikację jako filety, pod warunkiem że kawałki te mogą być zidentyfikowane jako uzyskane z filetów.

Przepisy zawarte w dwóch pierwszych akapitach stosuje się do następujących ryb:

a)

tuńczyka (z rodzaju Thunnus) objętego podpozycjami 0304 49 90 i 0304 87 00;

b)

włócznika (Xiphias gladius) objętego podpozycjami 0304 45 00 i 0304 84 00;

c)

marlina, żaglicy i żaglicowatych (z rodziny Istiophoridae) objętych podpozycjami 0304 49 90 i 0304 89 90;

d)

rekinów oceanicznych (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, lub z rodzin Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae i Isuridae) objętych podpozycjami 0304 47 90 i 0304 88 19.

Kod CN

Wyszczególnienie

Stawka celna konwencyjna (%)

Uzupełniająca jednostka miary

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Ryby żywe

 

 

 

–  Ryby ozdobne

 

 

0301 11 00

– –  Słodkowodne

bez cła

0301 19 00

– –  Pozostałe

7,5

 

–  Pozostałe ryby żywe

 

 

0301 91

– –  Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  Z gatunku Oncorhynchus apache lub Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  Pozostałe

12

0301 92

– –  Węgorze (Anguilla spp.)

 

 

0301 92 10

– – –  O długości mniejszej niż 12 cm

bez cła

0301 92 30

– – –  O długości 12 cm lub większej, ale mniejszej niż 20 cm

bez cła

0301 92 90

– – –  O długości 20 cm lub większej

bez cła

0301 93 00

– –  Karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0301 94

– –  Tuńczyk błękitnopłetwy atlantycki i pacyficzny (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

0301 94 10

– – –  Atlantycki tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – –  Pacyficzny tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– –  Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  Ryby słodkowodne

 

 

0301 99 11

– – – –  Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

2

0301 99 17

– – – –  Pozostałe

8

0301 99 85

– – –  Pozostałe

16

0302

Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

 

 

 

–  Łososiowate, z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99

 

 

0302 11

– –  Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  Z gatunku Oncorhynchus apache lub Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  Z gatunku Oncorhynchus mykiss, z głowami i skrzelami, wypatroszone, o masie większej niż 1,2 kg każdy, lub pozbawione głowy, oskrobane i wypatroszone, o masie większej niż 1 kg każdy

12

0302 11 80

– – –  Pozostałe

12

0302 13 00

– –  Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodorus)

2

0302 14 00

– –  Łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  Pozostałe

8

 

–  Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99

 

 

0302 21

– –  Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Gładzica (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  Sole (Solea spp.)

15

0302 24 00

– –  Turboty (skarpie) (Psetta maxima)

15

0302 29

– –  Pozostałe

 

 

0302 29 10

– – –  Smuklice (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – –  Pozostałe

15

 

–  Tuńczyki (z rodzaju Thunnus), latający lub paskowany bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99

 

 

0302 31

– –  Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 31 90

– – –  Pozostałe

22 (10)

0302 32

– –  Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 32 90

– – –  Pozostałe

22 (10)

0302 33

– –  Latający lub paskowany bonito

 

 

0302 33 10

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 33 90

– – –  Pozostałe

22 (10)

0302 34

– –  Opastun (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 34 90

– – –  Pozostałe

22 (10)

0302 35

– –  Tuńczyk błękitnopłetwy atlantycki i pacyficzny (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Atlantycki tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 11

– – – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 35 19

– – – –  Pozostałe

22 (10)

 

– – –  Pacyficzny tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus orientalis)

 

 

0302 35 91

– – – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 35 99

– – – –  Pozostałe

22 (10)

0302 36

– –  Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 36 90

– – –  Pozostałe

22 (10)

0302 39

– –  Pozostałe

 

 

0302 39 20

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 39 80

– – –  Pozostałe

22 (10)

 

–  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardele (Engraulis spp.), sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szproty (Sprattus sprattus), makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), kanagurty (Rastrelliger spp.), makrele królewskie (Scomberomorus spp.), ostrobok (Trachurus spp.), karanksy (Caranx spp.), rachica (Rachycentron canadum), błyszczyki (Pampus spp.), sajra (Cololabis saira), trzogony (Decapterus spp.), gromadnik, kapelan (Mallotus villosus), włócznik (Xiphias gladius), tunek wschodni (Euthynnus affinis), pelamida (Sarda spp.), marliny, żaglice, żaglicowate (Istiophoridae), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99

 

 

0302 41 00

– –  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0302 42 00

– –  Sardele (Engraulis spp.)

15

0302 43

– –  Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus sprattus)

 

 

0302 43 10

– – –  Sardynki z gatunku Sardina pilchardus

23

0302 43 30

– – –  Sardynki z rodzaju Sardinops; sardynela (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – –  Brisling lub szprot (Sprattus sprattus)

 (20)

0302 44 00

– –  Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (21)

0302 45

– –  Ostroboki (Trachurus spp.)

 

 

0302 45 10

– – –  Ostrobok pospolity (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – –  Ostrobok chilijski (Trachurus murphyi)

15

0302 45 90

– – –  Pozostałe

15

0302 46 00

– –  Rachica (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– –  Włócznik (Xiphias gladius)

15

0302 49

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  Tunek wschodni (Euthynnus affinis)

 

 

0302 49 11

– – – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 49 19

– – – –  Pozostałe

22 (18)  (10)

0302 49 90

– – –  Pozostałe

15

 

–  Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99

 

 

0302 51

– –  Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0302 51 10

– – –  Z gatunku Gadus morhua

12

0302 51 90

– – –  Pozostałe

12

0302 52 00

– –  Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– –  Czarniak (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– –  Morszczuki i widłaki (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Morszczuki z rodzaju Merluccius

 

 

0302 54 11

– – – –  Morszczuk kapski (shallow-water hake) (Merluccius capensis) i morszczuk głębokowodny (Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – –  Morszczuk australijski (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – –  Pozostałe

15 (10)

0302 54 90

– – –  Widłaki z rodzaju Urophycis

15

0302 55 00

– –  Mintaj (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– –  Błękitek, błękitek nowozelandzki (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– –  Pozostałe

 

 

0302 59 10

– – –  Dorszyk polarny (Boreogadus saida)

12

0302 59 20

– – –  Witlinek (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – –  Rdzawiec (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – –  Molwy (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – –  Pozostałe

15

 

–  Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99

 

 

0302 71 00

– –  Tilapie (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– –  Sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– –  Karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0302 74 00

– –  Węgorze (Anguilla spp.)

bez cła

0302 79 00

– –  Pozostałe

8

 

–  Pozostałe ryby, z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99

 

 

0302 81

– –  Koleń i pozostałe rekiny

 

 

0302 81 15

– – –  Koleń (Squalus acanthias) i rekinki (Scyliorhinus spp.)

6

0302 81 30

– – –  Żarłacz śledziowy (Lamna nasus)

8

0302 81 40

– – –  Żarłacz błękitny (Prionace glauca)

8

0302 81 80

– – –  Pozostałe

8

0302 82 00

– –  Rajowate (Rajidae)

15

0302 83 00

– –  Antary (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– –  Ryby z rodzaju Dicentrarchus

 

 

0302 84 10

– – –  Labraks (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – –  Pozostałe

15

0302 85

– –  Prażmowate (Sparidae)

 

 

0302 85 10

– – –  Z gatunku Dentex dentex lub Pagellus spp.

15

0302 85 30

– – –  Dorada (sparus złotogłowy) (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – –  Pozostałe

15

0302 89

– –  Pozostałe

 

 

0302 89 10

– – –  Ryby słodkowodne

8

 

– – –  Pozostałe

 

 

 

– – – –  Ryby z rodzaju Euthynnus, inne niż latający lub paskowany bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) objęty podpozycją 0302 33 i inne niż tunek wschodni ( Euthynnus affinis) wymieniony w podpozycji 0302 49

 

 

0302 89 21

– – – – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 89 29

– – – – –  Pozostałe

22 (10)

 

– – – –  Karmazyny (Sebastes spp.)

 

 

0302 89 31

– – – – –  Z gatunku Sebastes marinus

7,5

0302 89 39

– – – – –  Pozostałe

7,5

0302 89 40

– – – –  Bramy (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – –  Żabnice (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – –  Kinglip chilijski (Genypterus blacodes)

7,5

0302 89 90

– – – –  Pozostałe

15

 

–  Wątróbki, ikry, mlecze, rybie płetwy, głowy, ogony, pęcherze pławne i pozostałe jadalne odpadki rybne

 

 

0302 91 00

– –  Wątróbki, ikry i mlecze

10

0302 92 00

– –  Płetwy rekina

8

0302 99 00

– –  Pozostałe

10

0303

Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

 

 

 

–  Łososiowate, z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0303 91 do 0303 99

 

 

0303 11 00

– –  Nerka (łosoś nerka) (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– –  Pozostałe łososie pacyficzne (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– –  Łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

2

0303 14

– –  Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 14 10

– – –  Z gatunku Oncorhynchus apache lub Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 14 20

– – –  Z gatunku Oncorhynchus mykiss, z głowami i skrzelami, wypatroszone, o masie większej niż 1,2 kg każdy, lub pozbawione głowy, oskrobane i wypatroszone, o masie większej niż 1 kg każdy

12

0303 14 90

– – –  Pozostałe

12

0303 19 00

– –  Pozostałe

9 (10)

 

–  Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0303 91 do 0303 99

 

 

0303 23 00

– –  Tilapie (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– –  Sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– –  Karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0303 26 00

– –  Węgorze (Anguilla spp.)

bez cła

0303 29 00

– –  Pozostałe

8

 

–  Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0303 91 do 0303 99

 

 

0303 31

– –  Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Gładzica (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  Sole (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– –  Turboty (skarpie) (Psetta maxima)

15

0303 39

– –  Pozostałe

 

 

0303 39 10

– – –  Flądra (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Ryby z rodzaju Rhombosolea

7,5

0303 39 50

– – –  Ryby z gatunku Pelotreis flavilatus lub Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 39 85

– – –  Pozostałe

15

 

–  Tuńczyki (z rodzaju Thunnus), latający lub paskowany bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0303 91 do 0303 99

 

 

0303 41

– –  Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga)

 

 

0303 41 10

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 41 90

– – –  Pozostałe

22 (10)

0303 42

– –  Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)

 

 

0303 42 20

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 42 90

– – –  Pozostały

22 (10)

0303 43

– –  Latający lub paskowany bonito

 

 

0303 43 10

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 43 90

– – –  Pozostały

22 (10)

0303 44

– –  Opastun (Thunnus obesus)

 

 

0303 44 10

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 44 90

– – –  Pozostały

22 (10)

0303 45

– –  Tuńczyk błękitnopłetwy atlantycki i pacyficzny (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Atlantycki tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus)

 

 

0303 45 12

– – – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 45 18

– – – –  Pozostały

22 (10)

 

– – –  Pacyficzny tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus orientalis)

 

 

0303 45 91

– – – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 45 99

– – – –  Pozostały

22 (10)

0303 46

– –  Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii)

 

 

0303 46 10

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 46 90

– – –  Pozostały

22 (10)

0303 49

– –  Pozostałe

 

 

0303 49 20

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 49 85

– – –  Pozostałe

22 (10)

 

–  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardele (Engraulis spp.), sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus sprattus), makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), kanagurty (Rastrelliger spp.), makrele królewskie (Scomberomorus spp.), ostrobok (Trachurus spp.), karanksy (Caranx spp.), rachica (Rachycentron canadum), błyszczyki (Pampus spp.), sajra (Cololabis saira), trzogony (Decapterus spp.), gromadnik, kapelan (Mallotus villosus), włócznik (Xiphias gladius), tunek wschodni (Euthynnus affinis), pelamida (Sarda spp.), marliny, żaglice, żaglicowate (Istiophoridae), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami 0303 91 do 0303 99

 

 

0303 51 00

– –  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0303 53

– –  Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus sprattus)

 

 

0303 53 10

– – –  Sardynki z gatunku Sardina pilchardus

23

0303 53 30

– – –  Sardynki z rodzaju Sardinops; sardynele (Sardinella spp.)

15

0303 53 90

– – –  Brisling lub szprot (Sprattus sprattus)

 (20)

0303 54

– –  Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 54 10

– – –  Z gatunku Scomber scombrus lub Scomber japonicus

 (21)

0303 54 90

– – –  Z gatunku Scomber australasicus

15

0303 55

– –  Ostroboki (Trachurus spp.)

 

 

0303 55 10

– – –  Ostrobok pospolity (Trachurus trachurus)

15

0303 55 30

– – –  Ostrobok chilijski (Trachurus murphyi)

15

0303 55 90

– – –  Pozostałe

15

0303 56 00

– –  Rachica (Rachycentron canadum)

15

0303 57 00

– –  Włócznik (Xiphias gladius)

7,5

0303 59

– –  Pozostałe

 

 

0303 59 10

– – –  Sardele (Engraulis spp.)

15

 

– – –  Tunek wschodni (Euthynnus affinis)

 

 

0303 59 21

– – – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 59 29

– – – –  Pozostałe

22 (10)

0303 59 90

– – –  Pozostałe

15

 

–  Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0303 91 do 0303 99

 

 

0303 63

– –  Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 63 10

– – –  Z gatunku Gadus morhua

12

0303 63 30

– – –  Z gatunku Gadus ogac

12

0303 63 90

– – –  Z gatunku Gadus macrocephalus

12

0303 64 00

– –  Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 65 00

– –  Czarniak (Pollachius virens)

7,5

0303 66

– –  Morszczuki i widłaki (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Morszczuki z rodzaju Merluccius

 

 

0303 66 11

– – – –  Morszczuk kapski (Merluccius capensis) i morszczuk głębokowodny (Merluccius paradoxus)

15

0303 66 12

– – – –  Morszczuk argentyński (Merluccius hubbsi)

15

0303 66 13

– – – –  Morszczuk australijski (Merluccius australis)

15

0303 66 19

– – – –  Pozostały

15 (10)

0303 66 90

– – –  Widłaki z rodzaju Urophycis

15

0303 67 00

– –  Mintaj (Theragra chalcogramma)

15

0303 68

– –  Błękitki (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

 

 

0303 68 10

– – –  Błękitek (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0303 68 90

– – –  Błękitek południowy (Micromesistius australis)

7,5

0303 69

– –  Pozostałe

 

 

0303 69 10

– – –  Dorszyk polarny (Boreogadus saida)

12

0303 69 30

– – –  Witlinek (Merlangius merlangus)

7,5

0303 69 50

– – –  Rdzawiec (Pollachius pollachius)

15

0303 69 70

– – –  Buławik nowozelandzki (miruna nowozelandzka) (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 69 80

– – –  Molwy (Molva spp.)

7,5

0303 69 90

– – –  Pozostałe

15

 

–  Pozostałe ryby, z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0303 91 do 0303 99

 

 

0303 81

– –  Koleń i pozostałe rekiny

 

 

0303 81 15

– – –  Koleń (Squalus acanthias) i rekinki (Scyliorhinus spp.)

6

0303 81 30

– – –  Żarłacz śledziowy (Lamna nasus)

8

0303 81 40

– – –  Żarłacz błękitny (Prionace glauca)

8

0303 81 90

– – –  Pozostałe

8

0303 82 00

– –  Rajowate (Rajidae)

15

0303 83 00

– –  Antary (Dissostichus spp.)

15

0303 84

– –  Ryby z rodzaju Dicentrarchus

 

 

0303 84 10

– – –  Labraks (Dicentrarchus labrax)

15

0303 84 90

– – –  Pozostałe

15

0303 89

– –  Pozostałe

 

 

0303 89 10

– – –  Ryby słodkowodne

8

 

– – –  Pozostałe

 

 

 

– – – –  Ryby z rodzaju Euthynnus, inne niż latający lub paskowany bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) objęty podpozycją 0303 43 i inne niż tunek wschodni (Euthynnus affinis) wymieniony w podpozycji 0303 59

 

 

0303 89 21

– – – – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 89 29

– – – – –  Pozostałe

22 (10)

 

– – – –  Karmazyny (Sebastes spp.)

 

 

0303 89 31

– – – – –  Z gatunku Sebastes marinus

7,5

0303 89 39

– – – – –  Pozostałe

7,5

0303 89 40

– – – –  Ryby z gatunku Orcynopsis unicolor

 (22)

0303 89 50

– – – –  Kielec (właściwy) i morlesze (Dentex dentex, Pagellus spp.)

15

0303 89 55

– – – –  Dorada (sparus złotogłowy) (Sparus aurata)

15

0303 89 60

– – – –  Bramy (Brama spp.)

15

0303 89 65

– – – –  Żabnice (Lophius spp.)

15

0303 89 70

– – – –  Kinglip chilijski (Genypterus blacodes)

7,5

0303 89 90

– – – –  Pozostałe

15

 

–  Wątróbki, ikry, mlecze, rybie płetwy, głowy, ogony, pęcherze pławne i pozostałe jadalne odpadki rybne

 

 

0303 91

– –  Wątróbki, ikry i mlecze

 

 

0303 91 10

– – –  Ikry i mlecze, do produkcji kwasu dezoksyrybonukleinowego lub siarczanu protaminy (12)

bez cła

0303 91 90

– – –  Pozostałe

10

0303 92 00

– –  Płetwy rekinów

8

0303 99 00

– –  Pozostałe

10

0304

Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

 

–  Świeże lub schłodzone filety z tilapi (Oreochromis spp.), sumów i sumików (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowatych (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorzy (Anguilla spp.), okonia nilowego (Lates niloticus) i żmijogłowowatych (Channa spp.)

 

 

0304 31 00

– –  Tilapie (Oreochromis spp.)

9

0304 32 00

– –  Sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 33 00

– –  Okoń nilowy (Lates niloticus)

9

0304 39 00

– –  Pozostałe

9

 

–  Świeże lub schłodzone filety z pozostałych ryb:

 

 

0304 41 00

– –  Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

2

0304 42

– –  Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 42 10

– – –  Z gatunku Oncorhynchus mykiss, o masie większej niż 400 g każdy

12

0304 42 50

– – –  Z gatunku Oncorhynchus apache lub Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 42 90

– – –  Pozostałe

12

0304 43 00

– –  Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae)

18

0304 44

– –  Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae

 

 

0304 44 10

– – –  Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) oraz dorszyk polarny (Boreogadus saida)

18

0304 44 30

– – –  Czarniak (Pollachius virens)

18

0304 44 90

– – –  Pozostałe

18

0304 45 00

– –  Włócznik (Xiphias gladius)

18

0304 46 00

– –  Antary (Dissostichus spp.)

18

0304 47

– –  Koleń i pozostałe rekiny

 

 

0304 47 10

– – –  Koleń (Squalus acanthias) i rekinki (Scyliorhinus spp.)

18

0304 47 20

– – –  Żarłacz śledziowy (Lamna nasus)

18

0304 47 30

– – –  Żarłacz błękitny (Prionace glauca)

18

0304 47 90

– – –  Pozostałe

18

0304 48 00

– –  Rajowate (Rajidae)

18

0304 49

– –  Pozostałe

 

 

0304 49 10

– – –  Ryby słodkowodne

9

 

– – –  Pozostałe

 

 

0304 49 50

– – – –  Karmazyny (Sebastes spp.)

18

0304 49 90

– – – –  Pozostałe

18

 

–  Pozostałe, świeże lub schłodzone

 

 

0304 51 00

– –  Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.)

8

0304 52 00

– –  Łososiowate

8

0304 53 00

– –  Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae

15

0304 54 00

– –  Włócznik (Xiphias gladius)

15

0304 55 00

– –  Antary (Dissostichus spp.)

15

0304 56

– –  Koleń i pozostałe rekiny

 

 

0304 56 10

– – –  Koleń (Squalus acanthias) i rekinki (Scyliorhinus spp.)

15 (10)

0304 56 20

– – –  Żarłacz śledziowy (Lamna nasus)

15 (10)

0304 56 30

– – –  Żarłacz błękitny (Prionace glauca)

15 (10)

0304 56 90

– – –  Pozostałe

15 (10)

0304 57 00

– –  Rajowate (Rajidae)

15 (10)

0304 59

– –  Pozostałe

 

 

0304 59 10

– – –  Ryby słodkowodne

8

 

– – –  Pozostałe

 

 

0304 59 50

– – – –  Płaty śledziowe

 (19)

0304 59 90

– – – –  Pozostałe

15 (10)

 

–  Zamrożone filety z tilapi (Oreochromis spp.), sumów i sumików (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowatych (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorze (Anguilla spp.), okonia nilowego (Lates niloticus) i żmijogłowowatych (Channa spp.)

 

 

0304 61 00

– –  Tilapie (Oreochromis spp.)

9

0304 62 00

– –  Sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 63 00

– –  Okoń nilowy (Lates niloticus)

9

0304 69 00

– –  Pozostałe

9

 

–  Zamrożone filety z ryb z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae

 

 

0304 71

– –  Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0304 71 10

– – –  Dorsz z gatunku Gadus macrocephalus

7,5

0304 71 90

– – –  Pozostałe

7,5

0304 72 00

– –  Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 73 00

– –  Czarniak (Pollachius virens)

7,5

0304 74

– –  Morszczuki i widłaki (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Morszczuki z rodzaju Merluccius

 

 

0304 74 11

– – – –  Morszczuk kapski (Merluccius capensis) i morszczuk głębokowodny (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 74 15

– – – –  Morszczuk argentyński (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 74 19

– – – –  Pozostałe

6,1

0304 74 90

– – –  Widłaki z rodzaju Urophycis

7,5

0304 75 00

– –  Mintaj (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 79

– –  Pozostałe

 

 

0304 79 10

– – –  Dorszyk polarny (Boreogadus saida)

7,5

0304 79 30

– – –  Witlinek (Merlangius merlangus)

7,5

0304 79 50

– – –  Buławik nowozelandzki (miruna nowozelandzka) (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 79 80

– – –  Molwy (Molva spp.)

7,5

0304 79 90

– – –  Pozostałe

15

 

–  Zamrożone filety z pozostałych ryb

 

 

0304 81 00

– –  Łososia pacyficznego (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łososia atlantyckiego (Salmo salar) i głowacicy (Hucho hucho)

2

0304 82

– –  Pstrągów i troci (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 82 10

– – –  Z gatunku Oncorhynchus mykiss, o masie większej niż 400 g każdy

12

0304 82 50

– – –  Z gatunku Oncorhynchus apache lub Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 82 90

– – –  Pozostałe

12

0304 83

– –  Płastug (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae)

 

 

0304 83 10

– – –  Gładzica (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 83 30

– – –  Stornia (Platichthys flesus)

7,5

0304 83 50

– – –  Smuklice (Lepidorhombus spp.)

15

0304 83 90

– – –  Pozostałe

15

0304 84 00

– –  Włócznika (Xiphias gladius)

7,5

0304 85 00

– –  Antarów (Dissostichus spp.)

15

0304 86 00

– –  Śledzi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 87 00

– –  Tuńczyka (z rodzaju Thunnus), latającego lub paskowanego bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

18

0304 88

– –  Koleni, pozostałych rekinów i rajowatych (Rajidae)

 

 

 

– – –  Koleń i pozostałe rekiny

 

 

0304 88 11

– – – –  Koleń (Squalus acanthias) i rekinki (Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 88 15

– – – –  Żarłacz śledziowy (Lamna nasus)

7,5

0304 88 18

– – – –  Żarłacz błękitny (Prionace glauca)

7,5

0304 88 19

– – – –  Pozostałe

7,5

0304 88 90

– – –  Rajowate (Rajidae)

15 (10)

0304 89

– –  Pozostałe

 

 

0304 89 10

– – –  Ryby słodkowodne

9

 

– – –  Pozostałe

 

 

 

– – – –  Karmazyny (Sebastes spp.)

 

 

0304 89 21

– – – – –  Z gatunku Sebastes marinus

7,5

0304 89 29

– – – – –  Pozostałe

7,5

0304 89 30

– – – –  Ryby z rodzaju Euthynnus, inne niż latający lub paskowany bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) wymieniony w podpozycji 0304 87 00

18

 

– – – –  Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) i ryby z gatunku Orcynopsis unicolor

 

 

0304 89 41

– – – – –  Makrela z gatunku Scomber australasicus

15

0304 89 49

– – – – –  Pozostałe

15

0304 89 60

– – – –  Żabnice (Lophius spp.)

15

0304 89 90

– – – –  Pozostałe

15 (10)

 

–  Pozostałe, zamrożone

 

 

0304 91 00

– –  Włócznika (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  Antarów (Dissostichus spp.)

7,5

0304 93

– –  Tilapi (Oreochromis spp.), sumów i sumików (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowatych (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorzy (Anguilla spp.), okonia nilowego (Lates niloticus) i żmijogłowowatych (Channa spp.)

 

 

0304 93 10

– – –  Surimi

14,2

0304 93 90

– – –  Pozostałe

8

0304 94

– –  Mintaja (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 94 10

– – –  Surimi

14,2

0304 94 90

– – –  Pozostałe

7,5

0304 95

– –  Ryb z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, innych niż mintaj (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 95 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  Pozostałe

 

 

 

– – – –  Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) oraz dorszyk polarny (Boreogadus saida)

 

 

0304 95 21

– – – – –  Dorsz z gatunku Gadus macrocephalus

7,5

0304 95 25

– – – – –  Dorsz z gatunku Gadus morhua

7,5

0304 95 29

– – – – –  Pozostałe

7,5

0304 95 30

– – – –  Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 95 40

– – – –  Czarniak (Pollachius virens)

7,5

0304 95 50

– – – –  Morszczuki z rodzaju Merluccius

7,5

0304 95 60

– – – –  Błękitki (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0304 95 90

– – – –  Pozostałe

7,5

0304 96

– –  Koleń i pozostałe rekiny

 

 

0304 96 10

– – –  Koleń (Squalus acanthias) i rekinki (Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 96 20

– – –  Żarłacz śledziowy (Lamna nasus)

7,5

0304 96 30

– – –  Żarłacz błękitny (Prionace glauca)

7,5

0304 96 90

– – –  Pozostałe

7,5

0304 97 00

– –  Rajowate (Rajidae)

7,5

0304 99

– –  Pozostałe

 

 

0304 99 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  Pozostałe

 

 

0304 99 21

– – – –  Ryby słodkowodne

8

 

– – – –  Pozostałe

 

 

0304 99 23

– – – – –  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0304 99 29

– – – – –  Karmazyny (Sebastes spp.)

8

0304 99 55

– – – – –  Smuklice (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  Bramy (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  Żabnice (Lophius spp.)

7,5

0304 99 99

– – – – –  Pozostałe

7,5

0305

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0305 10 00

–  Mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

13

0305 20 00

–  Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance

11

 

–  Filety rybne, suszone, solone lub w solance, ale niewędzone

 

 

0305 31 00

– –  Tilapi (Oreochromis spp.), sumów i sumików (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowatych (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorzy (Anguilla spp.), okonia nilowego (Lates niloticus) i żmijogłowowatych (Channa spp.)

16

0305 32

– –  Ryb z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae

 

 

 

– – –  Dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) oraz dorszyka polarnego (Boreogadus saida)

 

 

0305 32 11

– – – –  Dorsza z gatunku Gadus macrocephalus

16

0305 32 19

– – – –  Pozostałe

20

0305 32 90

– – –  Pozostałe

16

0305 39

– –  Pozostałe

 

 

0305 39 10

– – –  Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho), solone lub w solance

15

0305 39 50

– – –  Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides), solony lub w solance

15

0305 39 90

– – –  Pozostałe

16

 

–  Ryby wędzone, włącznie z filetami, inne niż jadalne odpadki rybne

 

 

0305 41 00

– –  Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 43 00

– –  Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 44

– –  Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.)

 

 

0305 44 10

– – –  Węgorze (Anguilla spp.)

14

0305 44 90

– – –  Pozostałe

14

0305 49

– –  Pozostałe

 

 

0305 49 10

– – –  Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 80

– – –  Pozostałe

14

 

–  Ryby suszone, inne niż jadalne odpadki rybne, nawet solone, ale niewędzone

 

 

0305 51

– –  Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  Suszone, niesolone

13 (10)

0305 51 90

– – –  Suszone, solone

13 (10)

0305 52 00

– –  Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.)

12

0305 53

– –  Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, inne niż dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 53 10

– – –  Dorszyk polarny (Boreogadus saida)

13 (10)

0305 53 90

– – –  Pozostałe

12

0305 54

– –  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardele (Engraulis spp.), sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus sprattus), makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), kanagurty (Rastrelliger spp.), makrele królewskie (Scomberomorus spp.), ostrobok (Trachurus spp.), karanksy (Caranx spp.), rachica (Rachycentron canadum), błyszczyki (Pampus spp.), sajra (Cololabis saira), trzogony (Decapterus spp.), gromadnik, kapelan (Mallotus villosus), włócznik (Xiphias gladius), tunek wschodni (Euthynnus affinis), pelamida (Sarda spp.), marliny, żaglice, żaglicowate (Istiophoridae)

 

 

0305 54 30

– – –  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 54 50

– – –  Sardele (Engraulis spp.)

10

0305 54 90

– – –  Pozostałe

12

0305 59

– –  Pozostałe

 

 

0305 59 70

– – –  Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 85

– – –  Pozostałe

12

 

–  Ryby solone, ale niesuszone lub niewędzone i ryby w solance, inne niż jadalne odpadki rybne

 

 

0305 61 00

– –  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (10)

0305 63 00

– –  Sardele (Engraulis spp.)

10

0305 64 00

– –  Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.)

12

0305 69

– –  Pozostałe

 

 

0305 69 10

– – –  Dorszyk polarny (Boreogadus saida)

13 (10)

0305 69 30

– – –  Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  Pozostałe

12

 

–  Rybie płetwy, głowy, ogony, pęcherze pławne i pozostałe jadalne odpadki rybne

 

 

0305 71 00

– –  Płetwy rekina

12

0305 72 00

– –  Rybie głowy, ogony i pęcherze pławne

13

0305 79 00

– –  Pozostałe

13

0306

Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki, w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

 

–  Zamrożone

 

 

0306 11

– –  Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – –  Szyjki raków morskich

12,5

0306 11 90

– – –  Pozostałe

12,5

0306 12

– –  Homary (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – –  Całe

6

0306 12 90

– – –  Pozostałe

16

0306 14

– –  Kraby

 

 

0306 14 10

– – –  Kraby z gatunków Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. lub Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

– – –  Kraby z gatunku Cancer pagurus

7,5

0306 14 90

– – –  Pozostałe

7,5

0306 15 00

– –  Homarzec (Nephrops norvegicus)

12

0306 16

– –  Krewetki wód zimnych (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

0306 16 91

– – –  Krewetki z gatunku Crangon crangon

18

0306 16 99

– – –  Pozostałe

12

0306 17

– –  Pozostałe krewetki

 

 

0306 17 91

– – –  Krewetki różowe głębinowe (Parapenaeus longirostris)

12

0306 17 92

– – –  Krewetki z rodzaju Penaeus

12

0306 17 93

– – –  Krewetki z rodziny Pandalidae, inne niż z rodzaju Pandalus

12

0306 17 94

– – –  Krewetki z rodzaju Crangon, inne niż z gatunku Crangon crangon

12

0306 17 99

– – –  Pozostałe

12

0306 19

– –  Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0306 19 10

– – –  Raki słodkowodne

7,5

0306 19 90

– – –  Pozostałe

12

 

–  Żywe, świeże lub schłodzone

 

 

0306 31 00

– –  Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 32

– –  Homary (Homarus spp.)

 

 

0306 32 10

– – –  Żywe

8

 

– – –  Pozostałe

 

 

0306 32 91

– – – –  Całe

8

0306 32 99

– – – –  Pozostałe

10

0306 33

– –  Kraby

 

 

0306 33 10

– – –  Kraby z gatunku Cancer pagurus

7,5

0306 33 90

– – –  Pozostałe

7,5

0306 34 00

– –  Homarzec (Nephrops norvegicus)

12

0306 35

– –  Krewetki wód zimnych (Pandalus spp., Crangon crangon))

 

 

 

– – –  Krewetki z gatunku Crangon crangon

 

 

0306 35 10

– – – –  Świeże lub schłodzone

18

0306 35 50

– – – –  Pozostałe

18

0306 35 90

– – –  Pozostałe

12

0306 36

– –  Pozostałe krewetki

 

 

0306 36 10

– – –  Krewetki z rodziny Pandalidae, inne niż z rodzaju Pandalus

12

0306 36 50

– – –  Krewetki z rodzaju Crangon, inne niż z gatunku Crangon crangon

18

0306 36 90

– – –  Pozostałe

12

0306 39

– –  Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0306 39 10

– – –  Raki słodkowodne

7,5

0306 39 90

– – –  Pozostałe

12

 

–  Pozostałe

 

 

0306 91 00

– –  Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 92

– –  Homary (Homarus spp.)

 

 

0306 92 10

– – –  Całe

8

0306 92 90

– – –  Pozostałe

10

0306 93

– –  Kraby

 

 

0306 93 10

– – –  Kraby z gatunku Cancer pagurus

7,5

0306 93 90

– – –  Pozostałe

7,5

0306 94 00

– –  Homarzec (Nephrops norvegicus)

12

0306 95

– –  Krewetki

 

 

 

– – –  Krewetki wód zimnych (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

 

– – – –  Krewetki z gatunku Crangon crangon

 

 

0306 95 11

– – – – –  Gotowane na parze lub w wodzie

18

0306 95 19

– – – – –  Pozostałe

18

0306 95 20

– – – –  Krewetki z rodzaju Pandalus

12

 

 

– – –  Pozostałe krewetki

 

 

0306 95 30

– – – –  Krewetki z rodziny Pandalidae, inne niż z rodzaju Pandalus

12

0306 95 40

– – – –  Krewetki z rodzaju Crangon, inne niż z gatunku Crangon crangon

18

0306 95 90

– – – –  Pozostałe

12

0306 99

– –  Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki ze skorupiaków morskich, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0306 99 10

– – –  Raki słodkowodne

7,5

0306 99 90

– – –  Pozostałe

12

0307

Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mięczaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki z mięczaków, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

 

–  Ostrygi

 

 

0307 11

– –  Żywe, świeże lub schłodzone

 

 

0307 11 10

– – –  Ostrygi płaskie (z rodzaju Ostrea), żywe i o masie (włącznie z muszlą) nie większej niż 40 g każda

bez cła

0307 11 90

– – –  Pozostałe

9

0307 12 00

– –  Zamrożone

9

0307 19 00

– –  Pozostałe

9

 

–  Przegrzebki, włącznie z przegrzebkami grzebieniowatymi, z rodzaju Pecten, Chlamys lub Placopecten

 

 

0307 21 00

– –  Żywe, świeże lub schłodzone

8

0307 22

– –  Zamrożone

 

 

0307 22 10

– – –  Muszle św. Jakuba (Pecten maximus)

8

0307 22 90

– – –  Pozostałe

8

0307 29 00

– –  Pozostałe

8

 

–  Małże (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– –  Żywe, świeże lub schłodzone

 

 

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 31 90

– – –  Perna spp.

8

0307 32

– –  Zamrożone

 

 

0307 32 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 32 90

– – –  Perna spp.

8

0307 39

– –  Pozostałe

 

 

0307 39 20

– – –  Mytilus spp.

10

0307 39 80

– – –  Perna spp.

8