Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1617

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1617 z dnia 8 września 2016 r. ustanawiające, za rok składania wniosków 2016, odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do poziomu zaliczek na płatności bezpośrednie oraz środki obszarowe i środki związane z produkcją zwierzęcą w ramach rozwoju obszarów wiejskich oraz odstępstwo od art. 75 ust. 2 akapit pierwszy tego rozporządzenia w odniesieniu do płatności bezpośrednich

C/2016/5664

OJ L 242, 9.9.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1617/oj

9.9.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/22


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1617

z dnia 8 września 2016 r.

ustanawiające, za rok składania wniosków 2016, odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do poziomu zaliczek na płatności bezpośrednie oraz środki obszarowe i środki związane z produkcją zwierzęcą w ramach rozwoju obszarów wiejskich oraz odstępstwo od art. 75 ust. 2 akapit pierwszy tego rozporządzenia w odniesieniu do płatności bezpośrednich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (1), w szczególności jego art. 75 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 od dnia 16 października do dnia 30 listopada państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki w wysokości do 50 % w przypadku płatności bezpośrednich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (2) oraz do 75 % w przypadku środków wsparcia obszarowego i środków wsparcia związanych z produkcją zwierzęcą na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 (3).

(2)

Art. 75 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 stanowi, że płatności, o których mowa w ust. 1 wspomnianego artykułu, w tym zaliczek na płatności bezpośrednie, nie dokonuje się przed zakończeniem kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przeprowadzanych na podstawie art. 74 tego rozporządzenia. Jednakże w art. 75 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w przypadku środków wsparcia obszarowego i środków wsparcia związanych z produkcją zwierzęcą w ramach rozwoju obszarów wiejskich zezwala się na wypłacenie zaliczek po zakończeniu kontroli administracyjnych przeprowadzanych na podstawie art. 59 ust. 1 tego rozporządzenia.

(3)

Z powodu utrzymującej się trudnej sytuacji gospodarczej w niektórych sektorach rolniczych, w szczególności na rynku mleczarskim, u beneficjentów występują nadal poważne trudności finansowe i problemy z płynnością.

(4)

Ponadto trudności administracyjne napotkane w trakcie pierwszego roku wdrażania nowych ram prawnych dla systemów płatności bezpośrednich i środków rozwoju obszarów wiejskich nadal występują w niektórych państwach członkowskich i opóźniły realizację płatności na rzecz beneficjentów w odniesieniu do roku składania wniosków 2015 w niektórych państwach członkowskich.

(5)

Z uwagi na wyjątkowy charakter tych połączonych okoliczności i wynikłych z nich dla beneficjentów trudności finansowych należy złagodzić te trudności poprzez zastosowanie odstępstwa od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, aby zezwolić państwom członkowskim na wypłacenie beneficjentom zaliczek w wyższej wysokości za rok składania wniosków 2016.

(6)

Ponadto w wyniku nowych wymogów związanych z przygotowaniem procesu składania wniosków na rok składania wniosków 2016 przekazanie pojedynczego wniosku, wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność oraz wniosków o przydział uprawnień do płatności lub zwiększenie wartości uprawnień do płatności w ramach systemu płatności podstawowej nastąpiło z opóźnieniem. W rezultacie niezbędne kontrole zostaną prawdopodobnie zakończone później niż zwykle.

(7)

Niezbędne jest zatem odstępstwo od art. 75 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, aby umożliwić wypłacanie zaliczek na płatności bezpośrednie po zakończeniu kontroli administracyjnych określonych w art. 28 i 29 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 (4). Odstępstwo takie nie może jednak zakłócać należytego zarządzania finansami ani stać w sprzeczności z wymogiem dotyczącym wystarczającego poziomu pewności. W związku z powyższym państwa członkowskie stosujące takie odstępstwo są odpowiedzialne za wprowadzenie wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia, by zapobiegano dokonywaniu nadpłat oraz by wszelkie nienależne kwoty były szybko i faktycznie odzyskiwane. Ponadto stosowanie tego odstępstwa powinno być objęte deklaracją zarządczą, o której mowa w art. 7 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, w odniesieniu do roku budżetowego 2017.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych, Komitetu ds. Płatności Bezpośrednich i Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na zasadzie odstępstwa od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku składania wniosków 2016 państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki w wysokości do 70 % w przypadku płatności bezpośrednich wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 i w wysokości do 85 % w przypadku wsparcia przyznanego w ramach rozwoju obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 67 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

Artykuł 2

Na zasadzie odstępstwa od art. 75 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku składania wniosków 2016 państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki na płatności bezpośrednie wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 po zakończeniu kontroli administracyjnych, o których mowa w art. 74 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

Artykuł 3

W przypadku państw członkowskich stosujących art. 2 niniejszego rozporządzenia deklaracja zarządcza sporządzana na podstawie art. 7 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 obejmuje w odniesieniu do roku budżetowego 2017 potwierdzenie, że zapobiegano dokonywaniu nadpłat na rzecz beneficjentów, a nienależnie kwoty były szybko i faktycznie odzyskiwane w oparciu o weryfikację wszelkich niezbędnych informacji.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 września 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 69).


Top