Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1013

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1013 z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 171, 29.6.2016, p. 144–152 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1013/oj

29.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/144


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1013

z dnia 8 czerwca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony uprawnienia powierzone Komisji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 184/2005 (3) należy dostosować do postanowień art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(2)

Statystyka w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich (BIZ), cechująca się wysoką jakością i wysokim stopniem porównywalności, ma zasadnicze znaczenie dla podmiotów odpowiedzialnych za politykę publiczną w Unii, badaczy i wszystkich europejskich obywateli. Komisja (Eurostat) powinna przedsięwziąć wszelkie konieczne środki, aby umożliwić łatwy i przyjazny dla użytkownika dostęp online do serii danych, a także zapewnić użytkownikom intuicyjną prezentację danych.

(3)

Statystyki europejskie dotyczące bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i BIZ mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia świadomego kształtowania polityki gospodarczej i opracowywania dokładnych prognoz gospodarczych.

(4)

W świetle przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (4) Komisja zobowiązała się, w drodze oświadczenia (5), do dokonywania przeglądu – zgodnie z kryteriami ustanowionymi w TFUE – aktów ustawodawczych, które zawierają obecnie odesłania do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005 zawiera odniesienia do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, w związku z czym powinno zostać poddane przeglądowi w świetle kryteriów ustanowionych w TFUE.

(6)

W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 do art. 290 i 291 TFUE należy zastąpić uprawnienia wykonawcze powierzone Komisji w tym rozporządzeniu uprawnieniami do przyjmowania aktów delegowanych i aktów wykonawczych.

(7)

Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE, w przypadkach gdy wskutek zmian gospodarczych lub technicznych poziomy podziału geograficznego, poziomy podziału według sektorów instytucjonalnych i poziomy podziału na rodzaje działalności określone w tablicach 6, 7 i 8 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 184/2005 wymagają aktualizacji, pod warunkiem że aktualizacje takie nie mają wpływu na obciążenia sprawozdawcze i nie zmieniają mających zastosowanie podstawowych ram koncepcyjnych. Należy przekazać Komisji również uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE, w przypadkach gdy określone wymogi dotyczące kategorii danych w załączniku I do tego rozporządzenia muszą zostać wyeliminowane lub zredukowane, pod warunkiem że takie wyeliminowanie lub taka redukcja nie obniżają jakości statystyk tworzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Takie akty delegowane powinny również obejmować wydłużenie terminu złożenia sprawozdania na temat ustaleń z badań nad statystykami BIZ opartymi na koncepcji właściciela ostatecznego i statystykami BIZ zawierającymi rozróżnienie między transakcjami BIZ realizowanymi od podstaw a przejęciami. Komisja powinna zapewnić, by te akty delegowane nie nakładały znacznego dodatkowego obciążenia na państwa członkowskie ani na udzielające odpowiedzi jednostki organizacyjne wykraczającego poza to, co jest konieczne do celów niniejszego rozporządzenia, ani nie zmieniały mających zastosowanie podstawowych ram koncepcyjnych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (6). W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(8)

Aby zapewnić jednolite warunki wykonywania rozporządzenia (WE) nr 184/2005, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w celu zharmonizowania form, struktury i częstotliwości składania sprawozdań dotyczących jakości. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

(9)

Komitet ds. Bilansu Płatniczego, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 184/2005, doradza Komisji i wspiera ją w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych. W ramach strategii dotyczącej nowej struktury Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS), mającej na celu usprawnienie koordynacji działań i partnerstwa w ramach przejrzystej struktury piramidalnej ESS, Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (Komitet ds. ESS) ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 (7) powinien pełnić rolę doradczą i wspierać Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych. W związku z tym należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 184/2005, zastępując odniesienia do Komitetu ds. Bilansu Płatniczego odniesieniami do Komitetu ds. ESS.

(10)

Istniejąca dobra współpraca operacyjna między krajowymi bankami centralnymi i krajowymi urzędami statystycznymi oraz między Eurostatem a Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) jest atutem, który należy zachować i dalej rozwijać dla poprawy ogólnej spójności i jakości statystyk makroekonomicznych, takich jak statystyki dotyczące bilansu płatniczego, statystyki finansowe, statystyki finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych i rachunki narodowe. Krajowe banki centralne i krajowe urzędy statystyczne powinny kontynuować swe ścisłe zaangażowanie w przygotowywanie wszystkich decyzji dotyczących bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i statystyk BIZ poprzez udział w stosownych grupach eksperckich odpowiedzialnych za bilans płatniczy, międzynarodowy handel usługami i statystyki BIZ. Współpraca między ESS i Europejskim Systemem Banków Centralnych (ESBC) jest koordynowana na poziomie strategicznym w ramach Europejskiego Forum Statystycznego, ustanowionego zgodnie z protokołem ustaleń w sprawie współpracy między członkami Europejskiego Systemu Statystycznego i członkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych podpisanym w dniu 24 kwietnia 2013 r.

(11)

Aby dodatkowo wzmocnić współpracę miedzy ESS a ESBC, Komisja powinna występować do Komitetu ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego ustanowionego decyzją Rady 2006/856/WE (8) o opinię we wszystkich sprawach wchodzących w zakres jego kompetencji, zgodnie z tą decyzją.

(12)

Zgodnie z art. 127 ust. 4 i art. 282 ust. 5 TFUE należy się konsultować z EBC w sprawie każdego projektowanego aktu Unii w dziedzinach podlegających jego kompetencji.

(13)

Państwa członkowskie powinny dostarczać w sposób terminowy, w odpowiedniej formie i należytej jakości dane wymagane do sporządzania statystyk europejskich dotyczących bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i BIZ.

(14)

Od czasu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 184/2005 międzynarodowe przepływy finansowe zwielokrotniły się i stały się bardziej złożone. Częstsze korzystanie ze spółek celowych i konstrukcji prawnych w celu kierowania przepływów finansowych utrudniło monitorowanie tych przepływów w celu zapewnienia ich identyfikowalności oraz uniknięcia podwójnego lub wielokrotnego rozliczania.

(15)

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005 należy zatem zaktualizować tak, by zwiększyć przejrzystość i stopień szczegółowości w odniesieniu do bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i BIZ.

(16)

Aby zgromadzić stosowne informacje wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie powinny korzystać ze wszystkich odpowiednich i stosownych źródeł, w tym źródeł danych administracyjnych, takich jak rejestry przedsiębiorstw lub rejestr EuroGroups. Przejrzystość można również poprawić, wykorzystując najnowsze innowacje, takie jak globalny identyfikator podmiotu prawnego, a także rejestry beneficjentów rzeczywistych, ustanowione w ramach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 (9).

(17)

Aby opracowywać statystyki BIZ w oparciu o koncepcję właściciela ostatecznego i statystyki BIZ zawierające rozróżnienie między transakcjami BIZ realizowanymi od podstaw a BIZ będącymi wynikiem przejęć, które w danym okresie zasadniczo nie prowadzą do zwiększenia akumulacji brutto w państwach członkowskich, należy opracować i udoskonalać stosowną metodykę w tych dziedzinach. Należy w tym zakresie współpracować z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, takimi jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju.

(18)

W badaniach pilotażowych należy ustanowić warunki, w tym ramy metodyczne, dla wprowadzenia nowych zbiorów danych dotyczących rocznych statystyk BIZ i oszacowania kosztów odnośnych zbiorów danych, jakości statystyk, a także porównywalności między poszczególnymi krajami. Wyniki takich badań powinny być przedmiotem sprawozdania przygotowywanego przez Komisję i przedkładanego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(19)

W celu zapewnienia jakości danych statystycznych przekazywanych przez państwa członkowskie Komisja powinna korzystać ze stosownych prerogatyw i uprawnień przewidzianych w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

(20)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 184/2005,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 184/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10 w przypadkach, gdy – wskutek zmian gospodarczych lub technicznych – poziomy podziału geograficznego, poziomy podziału według sektorów instytucjonalnych i poziomy podziału na rodzaje działalności określone w tablicach 6, 7 i 8 załącznika I wymagają aktualizacji, pod warunkiem że takie aktualizacje nie mają wpływu na obciążenia sprawozdawcze i nie zmieniają mających zastosowanie podstawowych ram koncepcyjnych.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10 każdorazowo, gdy określone wymogi dotyczące kategorii danych w załączniku I muszą zostać wyeliminowane lub zredukowane, pod warunkiem że takie wyeliminowanie lub redukcja nie obniżają jakości statystyk tworzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Wykonując te uprawnienia, Komisja zapewnia, aby akty delegowane nie nakładały znaczącego dodatkowego obciążenia na państwa członkowskie lub na respondentów.

Ponadto Komisja należycie uzasadnia działania przewidziane w tych aktach delegowanych, w stosownych przypadkach biorąc pod uwagę opłacalność, w tym obciążenie respondentów i koszty związane z tworzeniem statystyk zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 (*).

(*)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).”;"

2)

art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Kryteria jakości i sprawozdania

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia, do danych, które mają być przekazywane zgodnie z art. 5 niniejszego rozporządzenia, stosuje się kryteria jakości określone w art. 12 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) sprawozdanie dotyczące jakości przekazywanych danych (zwane dalej »sprawozdaniem dotyczącym jakości«).

3.   Stosując kryteria jakości, o których mowa w ust. 1, do danych objętych niniejszym rozporządzeniem, Komisja w drodze aktów wykonawczych określa formę, strukturę i częstotliwość sprawozdań dotyczących jakości. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

4.   Komisja (Eurostat) ocenia jakość przekazanych danych na podstawie odpowiedniej analizy sprawozdań dotyczących jakości przy pomocy Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, o którym mowa w art. 11 ust. 1, oraz przygotowuje i publikuje sprawozdanie dotyczące jakości statystyk europejskich objętych niniejszym rozporządzeniem. Takie sprawozdanie przedkładane jest Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do celów informacyjnych.

5.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję (Eurostat) o wszelkich poważnych zmianach metodologicznych lub innego rodzaju zmianach, które mogą mieć wpływ na przekazywane dane, w terminie trzech miesięcy od daty rozpoczęcia stosowania wszelkich takich zmian. Komisja informuje Parlament Europejski i pozostałe państwa członkowskie o wszelkich tego rodzaju powiadomieniach.”;

3)

art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Kategorie danych

1.   Statystyki, które mają zostać sporządzone, muszą być pogrupowane na potrzeby przekazania ich Komisji (Eurostatowi) według następujących kategorii danych:

a)

miesięczne statystyki dotyczące bilansu płatniczego;

b)

kwartalne statystyki dotyczące bilansu płatniczego;

c)

międzynarodowy handel usługami;

d)

przepływy BIZ;

e)

stany BIZ.

2.   Komisja (Eurostat) i państwa członkowskie, we współpracy z odpowiednimi partnerami międzynarodowymi, opracowują stosowną metodykę do celów zestawienia statystyk BIZ opartych na koncepcji właściciela ostatecznego, jako uzupełnienie statystyk opartych na zasadzie bezpośredniego kontrahenta, oraz statystyk BIZ zawierających rozróżnienie między transakcjami BIZ realizowanymi od podstaw a przejęciami.

3.   W terminie do dnia 20 lipca 2018 r. Komisja (Eurostat) wprowadza badania pilotażowe, które przeprowadzą państwa członkowskie, dotyczące rocznych statystyk BIZ opartych na koncepcji właściciela ostatecznego i statystyk BIZ zawierających rozróżnienie między transakcjami BIZ realizowanymi od podstaw a przejęciami. Celem takich badań jest ustanowienie warunków, w tym ram metodycznych, dla wprowadzenia nowych zbiorów danych dotyczących rocznych statystyk BIZ i dla oszacowania kosztów odnośnych zbiorów danych, wymaganej w związku z tym jakości statystyk, a także porównywalności między poszczególnymi krajami.

4.   Aby ułatwić przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 3, Unia może udzielić państwom członkowskim finansowego wsparcia w formie dotacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (**).

5.   W terminie do dnia 20 lipca 2019 r. Komisja (Eurostat) przygotuje sprawozdanie na temat ustaleń z badań, o których mowa w ust. 3. Sprawozdanie to zostanie przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, a w stosownych przypadkach wskazane w nim zostaną warunki, które pozostają do spełnienia w celu opracowania metodyki, o której mowa w ust. 2.

6.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10 w celu wydłużenia o 12 miesięcy terminu przedłożenia sprawozdania określonego w ust. 5 niniejszego artykułu, jeżeli w wyniku swej oceny pilotażowych badań, o których mowa w tym ustępie, Komisja stwierdzi, że wskazanie pozostałych warunków jest zasadne.

Wykonując te uprawnienia Komisja zapewnia, aby akty delegowane nie nakładały znaczącego dodatkowego obciążenia na państwa członkowskie i na respondentów.

Ponadto Komisja należycie uzasadnia działania przewidziane w tych aktach delegowanych, w stosownych przypadkach biorąc pod uwagę opłacalność, w tym obciążenie respondentów i koszty związane z tworzeniem statystyk zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

7.   Nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wydania sprawozdania wskazanego w ust. 5, Komisja – w stosownych przypadkach, w zależności zwłaszcza od dokonanej przez Komisję oceny wyników badań pilotażowych, o których mowa w ust. 3 – przedłoży wniosek dotyczący zmian w niniejszym rozporządzeniu w celu zdefiniowania wymogów metodycznych i wymogów dotyczących danych w odniesieniu do rocznych statystyk BIZ opartych na koncepcji właściciela ostatecznego i rocznych statystyk BIZ zawierających rozróżnienie między transakcjami BIZ realizowanymi od podstaw a przejęciami.

(**)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).”;"

4)

art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Rozpowszechnianie

1.   Komisja (Eurostat) rozpowszechnia statystyki europejskie sporządzone na podstawie niniejszego rozporządzenia z częstotliwością podobną do częstotliwości określonej w załączniku I. Statystyki te udostępnia się na stronie internetowej Komisji (Eurostatu).

2.   Zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 i z zastrzeżeniem zachowania ochrony tajemnicy statystycznej państwa członkowskie i Komisja (Eurostat) zapewniają rozpowszechnianie danych i metadanych wymaganych niniejszym rozporządzeniem, a także dokładnej metodyki stosowanej do celów zestawiania tych danych.”;

5)

art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 3 i art. 5 ust. 6, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 19 lipca 2016 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed zakończeniem każdego okresu.

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 3 i art. 5 ust. 6, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (***).

5.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 3 i art. 5 ust. 6 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

(***)  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;"

6)

art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Procedura komitetowa

1.   Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) nr 223/2009. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (****).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

(****)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).”;"

7)

art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Sprawozdania z wykonania

Do dnia 28 lutego 2018 r., a następnie co pięć lat Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie to w szczególności:

a)

ocenia jakość danych w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i BIZ;

b)

ocenia korzyści wynikające dla Unii, państw członkowskich oraz podmiotów przekazujących i użytkujących informacje statystyczne ze sporządzonych statystyk w porównaniu z kosztami ich sporządzenia;

c)

wskazuje obszary, co do których w świetle uzyskanych wyników uznano, że mogą potencjalnie wymagać ulepszenia i zmian.”;

8)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 12a

Współpraca z innymi komitetami

We wszystkich sprawach wchodzących w zakres kompetencji Komitetu ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego ustanowionego decyzją Rady 2006/856/WE (*****) Komisja zasięga opinii tego komitetu zgodnie z tą decyzją.

(*****)  Decyzja Rady 2006/856/WE z dnia 13 listopada 2006 r. ustanawiająca Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (Dz.U. L 332 z 30.11.2006, s. 21).”;"

9)

załącznik I zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 8 czerwca 2016 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

A.G. KOENDERS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 31 z 30.1.2015, s. 3.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2016 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 30 maja 2016 r.

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich (Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 23).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

(5)  Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 19.

(6)  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

(8)  Decyzja Rady 2006/856/WE z dnia 13 listopada 2006 r. ustanawiająca Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (Dz.U. L 332 z 30.11.2006, s. 21).

(9)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 184/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

wprowadzenie do tablicy 2 otrzymuje brzmienie:

„Częstotliwość: kwartalna

Pierwszy okres sprawozdawczy: pierwszy kwartał 2014 r.

Termin: T + 85 od 2014 r. do 2016 r.; T + 82 od 2017 (2)

(2)  Przejście na T + 82 nie jest obowiązkowe w przypadku państw członkowskich nienależących do unii walutowej.”;"

2)

w tablicy 2, część E, „Międzynarodowa pozycja inwestycyjna”, wpis „Pochodne instrumenty finansowe (niewchodzące w skład aktywów rezerwowych) oraz opcje na akcje dla pracowników” otrzymuje brzmienie:

„Pochodne instrumenty finansowe (niewchodzące w skład aktywów rezerwowych) oraz opcje na akcje dla pracowników

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)”

3)

w tablicy 4.1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

wpis „Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ) – transakcje” otrzymuje brzmienie:

„Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ) – transakcje

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

b)

wpis „Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS) – transakcje” otrzymuje brzmienie:

„Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS) – transakcje

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

c)

dodaje się przypis w brzmieniu:

„(*)

Geo 6: Geo 6 zaznaczone wytłuszczeniem, obowiązkowe od 2015 r.”;

4)

w tablicy 4.2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

wpis „Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ) – dochody” otrzymuje brzmienie:

„Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ) – dochody

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

b)

wpis „Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS) – dochody” otrzymuje brzmienie:

„Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS) – dochody

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

c)

dodaje się przypis w brzmieniu:

„(*)

Geo 6: Geo 6 zaznaczone wytłuszczeniem, obowiązkowe od 2015 r.”;

5)

w tablicy 5.1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

wpis „Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ)” otrzymuje brzmienie:

„Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ)

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

b)

wpis „Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS)” otrzymuje brzmienie:

„Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS)

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

c)

dodaje się przypis w brzmieniu:

„(*)

Geo 6: Geo 6 zaznaczone wytłuszczeniem, obowiązkowe od 2015 r.”.Top