EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1003

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1003 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości abamektyny, acekwinocylu, acetamiprydu, benzowyndiflupyru, bromoksynilu, fludioksonilu, fluopikolidu, fosetylu, mepikwatu, prochinazydu, propamokarbu, proheksadionu i tebukonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/3685

OJ L 167, 24.6.2016, p. 46–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1003/oj

24.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/46


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1003

z dnia 17 czerwca 2016 r.

zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości abamektyny, acekwinocylu, acetamiprydu, benzowyndiflupyru, bromoksynilu, fludioksonilu, fluopikolidu, fosetylu, mepikwatu, prochinazydu, propamokarbu, proheksadionu i tebukonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a) oraz art. 16 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) abamektyny, acetamiprydu, bromoksynilu, fludioksonilu, propamokarbu, proheksadionu i tebukonazolu określono w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości acekwinocylu, fluopikolidu, fosetylu, mepikwatu i prochinazydu określono w części A załącznika III do wspomnianego rozporządzenia. W przypadku benzowyndiflupyru nie określono NDP i nie ujęto tej substancji w załączniku IV do tego rozporządzenia, wobec czego stosuje się do niej wartość wzorcową wynoszącą 0,01 mg/kg, określoną w art. 18 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

(2)

W ramach procedury udzielania zezwoleń na stosowanie środków ochrony roślin zawierających substancję czynną abamektyna na powierzchni owoców ziarnkowych, dyniowatych z jadalną skórką, kapusty pekińskiej, „sałaty i warzyw sałatowych” o numerze kodu 0251000, szpinaku, fasoli i grochu w strąkach oraz selera złożono wniosek zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w sprawie zmiany obecnych NDP.

(3)

W przypadku acekwinocylu wniosek taki złożono w odniesieniu do czereśni oraz śliwek. W przypadku acetamiprydu wniosek taki złożono w odniesieniu do kapustnych liściowych. W przypadku bromoksynilu wniosek taki złożono w odniesieniu do szczypiorku. W przypadku fluopikolidu wniosek taki złożono w odniesieniu do jeżyn, szpinaku i portulaki pospolitej. W przypadku fosetylu wniosek taki złożono w odniesieniu do jeżyn, selera zwyczajnego i kopru włoskiego. W przypadku mepikwatu wniosek taki złożono w odniesieniu do grzybów uprawnych. W przypadku propamokarbu wniosek taki złożono w odniesieniu do selera zwyczajnego, portulaki pospolitej, boćwiny, liści selera i kopru włoskiego. W przypadku prochinazydu wniosek taki złożono w odniesieniu do porzeczek i agrestu. W przypadku tebukonazolu wniosek taki złożono w odniesieniu do żyta zwyczajnego i pszenicy zwyczajnej.

(4)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 złożono wniosek dotyczący stosowania fludioksonilu na powierzchni ananasów oraz stosowania proheksadionu na powierzchni czereśni. Wnioskodawca twierdzi, że dozwolone zastosowania tych substancji na wspomnianych uprawach w Stanach Zjednoczonych skutkują pozostałościami przekraczającymi NDP dozwolone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz że konieczne jest ustanowienie wyższych NDP, aby uniknąć barier handlowych w odniesieniu do przywozu tych upraw.

(5)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wnioski te zostały poddane ocenie przez państwa członkowskie, których dotyczyły, a sprawozdania z oceny przekazano Komisji.

(6)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, zwany dalej „Urzędem”, dokonał oceny wniosków i sprawozdań z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz, w odpowiednich przypadkach, dla zwierząt, i wydał uzasadnione opinie dotyczące proponowanych NDP (2). Urząd przekazał te opinie Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości.

(7)

W uzasadnionej opinii Urząd stwierdził, że w odniesieniu do stosowania abamektyny na powierzchni „sałaty i warzyw sałatowych” oraz szpinaku przedłożone dane nie są wystarczające jako podstawa do określenia nowych NDP. Należy zatem utrzymać obecne NDP.

(8)

W odniesieniu do fosetylu na powierzchni jeżyn Urząd zalecił ustanowienie NDP na poziomie 100 mg/kg. Zgodnie z obowiązującymi unijnymi wytycznymi w zakresie ekstrapolacji NDP należy ustanowić taki sam NDP także dla malin.

(9)

W odniesieniu do mepikwatu najnowsze dane pochodzące z monitorowania wskazują, że poziom pozostałości na nieoczyszczonych grzybach uprawnych przekracza granicę oznaczalności. Pozostałości takie są wynikiem zanieczyszczenia krzyżowego pochodzącego ze słomy poddanej w sposób zgodny z przepisami działaniu mepikwatu. Urząd zaproponował osobom zarządzającym ryzykiem trzy różne NDP dla tych produktów, oparte na metodach zalecanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) odpowiednio dla określania NDP w przypadku przypraw i określania NDP pochodzących ze źródeł zewnętrznych (3). Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczący tych produktów należy określić w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na poziomie odpowiadającym 99. percentylowi wszystkich wyników pobierania próbek. Wspomniany NDP ma charakter tymczasowy i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r. Po tej dacie NDP będzie wynosić 0,02* mg/kg, chyba że zostanie zmieniony rozporządzeniem w świetle nowych informacji przedstawionych najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018 r.

(10)

W odniesieniu do pozostałych wniosków Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiany NDP, o które wystąpili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów dokonanej dla 27 określonych grup konsumentów europejskich. Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje na temat właściwości toksykologicznych wymienionych substancji. Ani w przypadku długotrwałego narażenia na przedmiotowe substancje w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych mogących je zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku znacznej konsumpcji odnośnych uprawianych produktów nie wykazano, że występuje ryzyko przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia lub ostrej dawki referencyjnej.

(11)

W przypadku benzowyndiflupyru Urząd przedstawił wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy dotyczącej substancji czynnej (4). W związku z tym zalecił ustanowienie NDP uwzględniających zarówno reprezentatywne zastosowania zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi w Unii, jak i wnioski z Brazylii dotyczące tolerancji importowej. Komisja zasięgnęła opinii laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej w sprawie odpowiednich granic oznaczalności.

(12)

Na podstawie uzasadnionych opinii i wniosków Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Sprawozdania naukowe EFSA dostępne na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu:

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for abamectin in various crops” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych NDP abamektyny w różnych uprawach). Dziennik EFSA 2015;13(7):4189 [27 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acequinocyl in cherries and plums” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu w czereśniach oraz śliwkach). Dziennik EFSA 2015;13(10):4259 [19 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acetamiprid in leafy brassicas” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu w kapustnych liściowych). Dziennik EFSA 2015;13(9):4229 [20 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for bromoxynil in chives” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości (NDP) bromoksynilu w szczypiorku). Dziennik EFSA 2015;13(11):4311 [18 s.].

 

„Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for fludioxonil in pineapples” (Uzasadniona opinia dotycząca określenia tolerancji importowej w odniesieniu do fludioksonilu w ananasach). Dziennik EFSA 2016;14(1):4372 [19 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in blackberries, spinaches and purslanes” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości fluopikolidu w jeżynach, szpinaku i portulace pospolitej). Dziennik EFSA 2015;13(11):4260 [22 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fosetyl in blackberry, celeriac and Florence fennel” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości fosetylu w jeżynach, selerze zwyczajnym i koprze włoskim). Dziennik EFSA 2015;13(12):4327 [20 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mepiquat in cultivated fungi” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości mepikwatu w grzybach uprawnych). Dziennik EFSA 2015;13(11):4315 [25 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in currants and gooseberries” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości prochinazydu w porzeczkach i agreście). Dziennik EFSA 2015;13(11):4280 [18 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in various crops” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych NDP propamokarbu w różnych uprawach). Dziennik EFSA 2015;13(11):4266 [19 s.].

 

„Reasoned opinion on the setting of import tolerance for prohexadione in cherries” (Uzasadniona opinia dotycząca określenia tolerancji importowej w odniesieniu do proheksadionu w czereśniach). Dziennik EFSA 2015;13(12):4326 [16 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in rye and wheat” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości tebukonazolu w życie zwyczajnym i pszenicy zwyczajnej). Dziennik EFSA 2015;13(10):4262 [22 s.].

(3)  FAO, 2009 r. „Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed. Pesticide Residues” (Przedkładanie i ocena danych dotyczących pozostałości pestycydów na potrzeby szacowania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości w żywności i paszy. Pozostałości pestycydów). Wydanie 2. „FAO Plant Production and Protection Paper 197” (Opracowanie FAO dotyczące produkcji i ochrony roślin nr 197), 264 s.

(4)  „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benzovindiflupyr” (Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy dotyczącej substancji czynnej benzowyndiflupyr). Dziennik EFSA 2015;13(3):4043 [88 s.].


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

kolumny dotyczące abamektyny, acetamipridu, bromoksynilu, fludioksonilu, proheksadionu, propamokarbu i tebukonazolu otrzymują brzmienie:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (1)

Abamektyna (suma awermektyny B1a, awermektyny B1b i izomeru delta-8,9 awermektyny B1a, wyrażona jako awermektyna B1a) (F) (R )

Acetamipryd (R)

Bromoksynil i jego sole, wyrażone jako bromoksynil

Fludioksonil (F) (R)

Proheksadion (proheksadion (kwas) i jego sole wyrażone jako proheksadion wapnia)

Propamokarb (suma propamokarbu i jego soli wyrażona jako propamokarb) (R)

Tebukonazol (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

 

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0110000

Owoce cytrusowe

0,0,5 (+)

0,9

 

10

0,01 (*)

 

 

0110010

Grejpfruty

 

 

 

 

 

 

5

0110020

Pomarańcze

 

 

 

 

 

 

0,9

0110030

Cytryny

 

 

 

 

 

 

5

0110040

Limy/limonki

 

 

 

 

 

 

5

0110050

Mandarynki

 

 

 

 

 

 

5

0110990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

5

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

 

0,07

 

 

0,01 (*)

 

0,05

0120010

Migdały

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120020

Orzechy brazylijskie

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120030

Orzechy nerkowca

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120040

Kasztany jadalne

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120050

Orzechy kokosowe

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120080

Orzechy pekan

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120090

Orzeszki piniowe

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120100

Orzeszki pistacjowe

0,01 (*)

 

 

0,2

 

 

 

0120110

Orzechy włoskie

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120990

Pozostałe

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0130000

Owoce ziarnkowe

0,03 (+)

0,8

 

5

0,1

 

 

0130010

Jabłka

 

 

 

 

 

 

0,3

0130020

Gruszki

 

 

 

 

 

 

0,3

0130030

Pigwy

 

 

 

 

 

 

0,5

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 

 

 

 

 (**)

 

0,5

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 

 

 

 

 (**)

 

0,5

0130990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

0,5

0140000

Owoce pestkowe

 

 

 

 

 

 

 

0140010

Morele

0,02 (+)

0,8

 

5

0,01 (*)

 

0,6

0140020

Czereśnie

0,01 (*)

1,5

 

5

0,4

 

1 (+)

0140030

Brzoskwinie

0,02 (+)

0,8

 

10

0,01 (*)

 

0,6

0140040

Śliwki

0,01 (*) (+)

0,03

 

5

0,01 (*)

 

1

0140990

Pozostałe

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0151000

a)

winogrona

0,01 (*) (+)

0,5

 

 

 

 

 

0151010

Winogrona stołowe

 

 

 

5

 

 

0,5

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

 

 

4

 

 

1 (+)

0152000

b)

truskawki

0,15 (+)

0,5

 

4 (+)

 

 

0,02 (*)

0153000

c)

owoce leśne

 

2

 

5

 

 

0,5

0153010

Jeżyny

0,08 (+)

 

 

 

 

 

 

0153020

Jeżyny popielice

0,01 (*)

 

 

 

 

 

(+)

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

0,08 (+)

 

 

 

 

 

 

0153990

Pozostałe

0,01 (*)

 

 

 

 

 

(+)

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

0,01 (*)

 

 

 

 

 

1,5

0154010

Borówki amerykańskie

 

2

 

2

 

 

 

0154020

Żurawiny

 

2

 

2

 

 

 

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

(+)

2

 

2

 

 

 

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

(+)

2

 

2

 

 

 

0154050

Róża dzika

 

2

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154060

Morwy (czarne i białe)

 

2

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154070

Głóg włoski

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154080

Bez czarny

 

2

 

0,8

 (**)

 

 

0154990

Pozostałe

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

 

0160000

Owoce różne z

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0161000

a)

jadalną skórką

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0161010

Daktyle

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0161020

Figi

 

0,03

 

 

 

 

0,02 (*)

0161030

Oliwki stołowe

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,05

0161040

Kumkwat

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0161050

Karambola

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161070

Czapetka kuminowa

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161990

Pozostałe

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

 

 

15

 

 

0,02 (*)

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

 

 

0,01 (*)

 

 

1

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162050

Caimito

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162990

Pozostałe

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Awokado

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,02 (*)

0163020

Banany

0,01 (*)

0,4

 

0,01 (*)

 

 

0,05

0163030

Mango

0,01 (*)

0,01 (*)

 

2

 

 

0,1

0163040

Papaja

0,03 (+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

2

0163050

Granaty/Jabłka granatu

0,01 (*)

0,01 (*)

 

3

 

 

0,02 (*)

0163060

Czerymoja

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163070

Gujawa/Gruszla

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163080

Ananasy

0,01 (*)

0,01 (*)

 

7

 

 

0,02 (*)

0163090

Owoce chlebowca

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163100

Owoce duriana właściwego

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163990

Pozostałe

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0211000

a)

ziemniaki

(+)

 

 

5

 

0,3

0,02 (*)

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

 

 

10

 

 

 

0212030

Pochrzyn

 

 

 

10

 

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0212990

Pozostałe

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Buraki

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0213020

Marchew

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213030

Seler zwyczajny

 

 

 

0,2

 

0,09

0,5

0213040

Chrzan pospolity

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213050

Słonecznik bulwiasty

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0213060

Pasternak

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213080

Rzodkiew

(+)

 

 

0,3

 

3

0,02 (*)

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4 (+)

0213100

Brukiew/Karpiel

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0213990

Pozostałe

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0220000

Warzywa cebulowe

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0220010

Czosnek

(+)

0,02

0,01 (*)

0,02

 

2

0,1

0220020

Cebula

(+)

0,02

0,01 (*)

0,5

 

2

0,1

0220030

Szalotka

(+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

 

2

0,05

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

(+)

0,01 (*)

0,05

5

 

30

0,6

0220990

Pozostałe

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0230000

Warzywa owocowe

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0231000

a)

rośliny psiankowate

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0231010

Pomidory

0,09 (+)

0,2

 

3

 

4

0,9

0231020

Papryka roczna

0,07 (+)

0,3

 

1

 

3

0,6

0231030

Oberżyny/Bakłażany

0,09 (+)

0,2

 

0,4

 

4

0,4 (+)

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0231990

Pozostałe

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

0,04

0,3

0,01 (*)

0,4

 

5

 

0232010

Ogórki

 

 

 

 

 

 

0,6

0232020

Korniszony

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0232030

Cukinie

 

 

 

 

 

 

0,6

0232990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,3

 

5

 

0233010

Melony

(+)

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Dynie olbrzymie

(+)

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Arbuzy

(+)

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

0,15

0234000

d)

kukurydza cukrowa

0,01 (*)

0,01 (*)

0,04

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,6

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0241000

a)

kapustne kwitnące

0,01 (*)

0,4

 

 

 

 

 

0241010

Brokuły

 

 

 

0,7

 

3

0,15

0241020

Kalafiory

 

 

 

0,01 (*)

 

10 (+)

0,05

0241990

Pozostałe

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0242000

b)

kapustne głowiaste

0,01 (*)

 

 

 

 

 

0,7

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

 

0,05

 

0,01 (*)

 

2

 

0242020

Kapusta głowiasta

 

0,7

 

2

 

0,7

 

0242990

Pozostałe

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0243000

c)

kapustne liściowe

 

1,5

 

 

 

 

0,02 (*)

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

0,05

 

 

10

 

20

 

0243020

Jarmuż

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

20

 

0243990

Pozostałe

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0244000

d)

kalarepa

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,3

0,02 (*)

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,5

0251010

Roszpunka warzywna

2 (+)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251020

Sałaty

0,09 (+)

3

 

40

 

40

 

0251030

Endywia o liściach szerokich

0,1 (+)

1,5

 

15

 

20 (+)

 

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

0,01 (*)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251050

Gorczycznik wiosenny

0,01 (*)

3

 

15

 (**)

20 (+)

 

0251060

Rokietta siewna/rukola

0,0,5 (+)

3

 

15

 

30

 

0251070

Gorczyca sarepska

0,01 (*)

3

 

15

 (**)

20 (+)

 

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

2 (+)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251990

Pozostałe

0,01 (*)

0,01 (*)

 

15

 

0,01 (*)

 

0252000

b)

szpinak i podobne liście

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0252010

Szpinak

 

5

 

30

 

40

 

0252020

Portulaka pospolita

 

3

 

15

 (**)

40

 

0252030

Boćwina

 

3

 

15

 

30

 

0252990

Pozostałe

 

0,01 (*)

 

15

 

0,01 (*)

 

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0254000

d)

rukiew wodna

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

10

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

0,01 (*)

15

0,15

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

 

3

 

15

0,02 (*)

30 (+)

 

0256010

Trybula

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0256020

Szczypiorek

2 (+)

 

0,08

 

 

 

2

0256030

Liście selera

0,09 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0256040

Pietruszka – nać

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

2

0256050

Szałwia lekarska

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256060

Rozmaryn lekarski

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256100

Estragon

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256990

Pozostałe

0,02 (*)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0260000

Warzywa strączkowe

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0260010

Fasola (w strąkach)

0,03

0,15

 

1

 

0,1

2 (+)

0260020

Fasola (bez strąków)

0,01 (*)

0,3

 

0,4

 

0,01 (*)

2 (+)

0260030

Groch (w strąkach)

0,03

0,4

 

1

 

0,01 (*)

2 (+)

0260040

Groch (bez strąków)

0,01 (*)

0,3

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0260050

Soczewica

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0260990

Pozostałe

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270000

Warzywa łodygowe

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0270010

Szparagi

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270020

Karczochy hiszpańskie

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270030

Seler

0,05

1,5

 

1,5

 

0,01 (*)

0,5 (+)

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270050

Karczochy zwyczajne

0,01 (*)

0,7

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,6

0270060

Pory

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

20

0,6

0270070

Rabarbar

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270080

Pędy bambusa

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0270090

Rdzenie palmowe

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0270990

Pozostałe

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0280000

Grzyby, mchy i porosty

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0280010

Grzyby uprawne

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Grzyby dzikie

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Mchy i porosty

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0300010

Fasola

 

0,07

 

0,5

 

 

0,3

0300020

Soczewica

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0300030

Groch

 

0,07

 

0,4

 

 

0,2

0300040

Łubin biały

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0300990

Pozostałe

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0401000

Nasiona oleiste

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Siemię lniane

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,6

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

 

0,01 (*)

 

 

0,9

 

0,15

0401030

Nasiona maku

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,2

0401040

Ziarna sezamu

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401050

Ziarna słonecznika

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401060

Ziarna rzepaku

 

0,2

 

 

0,01 (*)

 

0,5

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,15

0401080

Nasiona gorczycy

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,3

0401090

Nasiona bawełny

 

0,7

 

 

0,01 (*)

 

2

0401100

Nasiona dyni

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,3

0401140

Nasiona konopi siewnych

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401150

Rącznik pospolity

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401990

Pozostałe

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0402000

Owoce oleiste

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

 

 

 

 

 

0,05

0402020

Nasiona palm olejowych

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402030

Owoce palm olejowych

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402990

Pozostałe

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0500000

ZBOŻA

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0500010

Jęczmień

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

2

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500030

Kukurydza

 

0,01 (*)

0,1

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500040

Proso zwyczajne

 

0,01 (*)

0,1

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500050

Owies zwyczajny

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

2

0500060

Ryż siewny

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

1 (+)

0500070

Żyto zwyczajne

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

0,3

0500080

Sorgo japońskie

 

0,01 (*)

0,05

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500090

Pszenica zwyczajna

 

0,03

0,05

 

0,1

 

0,3

0500990

Pozostałe

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0600000

HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0610000

Herbaty

 

 

 

0,05 (*)

 

 

0,05 (*)

0620000

Ziarna kawy

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,1

0630000

Napary ziołowe z

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0631000

a)

kwiatów

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0631010

Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631020

Ketmia szczawiowa

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631030

Róża

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631040

Jaśmin

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631990

Pozostałe

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632000

b)

liści i ziół

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0632010

Truskawka

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632020

Aspalat prosty

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632990

Pozostałe

 

 

 

 

 (**)

 

 

0633000

c)

korzeni

 

 

 

 

 (**)

 

 

0633010

Kozłek lekarski

 

 

 

1

 (**)

 

 

0633020

Żeń-szeń

 

 

 

4

 (**)

 

 

0633990

Pozostałe

 

 

 

1

 (**)

 

 

0639000

d)

wszelkich pozostałych części rośliny

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0640000

Ziarna kakaowe

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,05 (*)

0650000

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,05 (*)

0700000

CHMIEL

0,1

0,05 (*)

0,05 (*) (+)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

40 (+)

0800000

PRZYPRAWY

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810000

Przyprawy nasienne

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

1,5 (+)

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810030

Seler

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810040

Kolendra siewna

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810050

Kmin rzymski

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810060

Koper ogrodowy

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810080

Kozieradka pospolita

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810090

Gałka muszkatołowa

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810990

Pozostałe

 

 

 

 

 (**)

 

 

0820000

Przyprawy owocowe

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

 

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820020

Pieprz syczuański

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820030

Kminek zwyczajny

 

 

 

 

 (**)

 

1,5 (+)

0820040

Kardamon malabarski

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820050

Jagody jałowca

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820070

Wanilia

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820080

Tamarynd

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820990

Pozostałe

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0830000

Przyprawy korowe

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0830010

Cynamon

 

 

 

 

 (**)

 

 

0830990

Pozostałe

 

 

 

 

 (**)

 

 

0840000

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

 

 

 

 

 (**)

 

 

0840010

Lukrecja

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840020

Imbir

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840030

Kurkuma

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840040

Chrzan pospolity

(+)

(+)

(+)

(+)

 (**)

(+)

(+)

0840990

Pozostałe

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850000

Przyprawy pączkowe

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850010

Goździki

 

 

 

 

 (**)

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

 

 (**)

 

 

0850990

Pozostałe

 

 

 

 

 (**)

 

 

0860000

Przyprawy ze słupków kwiatowych

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0860010

Szafran

 

 

 

 

 (**)

 

 

0860990

Pozostałe

 

 

 

 

 (**)

 

 

0870000

Przyprawy z osnówki nasiona

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0870010

Kwiat muszkatołowy

 

 

 

 

 (**)

 

 

0870990

Pozostałe

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900000

ROŚLINY CUKRODAJNE

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0900010

Korzenie buraka cukrowego

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900020

Trzcina cukrowa

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900990

Pozostałe

 

 

 

 

 (**)

 

 

1000000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

(+)

 

 

 

 

 

1010000

Tkanki z

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

1011000

a)

świń

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

1011010

Mięśnie

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1011020

Tkanka tłuszczowa

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1011030

Wątroba

 

0,1 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,1 (+)

0,2

1011040

Nerka

 

0,1 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,02 (+)

0,2

1011050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

0,02 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,1

0,2

1011990

Pozostałe

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1012000

b)

bydła

 

 

 

(+)

 

 

 

1012010

Mięśnie

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1012020

Tkanka tłuszczowa

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1